Nykredits Fond – uddelinger 2018

Nykre­dits Fond yder støt­te til ini­ti­a­ti­ver in­den for det dan­ske er­hvervs­liv, sær­ligt in­den for byg­ge­sek­to­ren. Sid­ste år ud­del­te fon­den 2,1 mio. kr. Se be­vil­lings­li­sten her.

Nykre­dits Fond yder støt­te til ini­ti­a­ti­ver in­den for det dan­ske er­hvervs­liv, sær­ligt in­den for byg­ge­sek­to­ren. Sid­ste år ud­del­te fon­den 2,1 mio. kr. Se be­vil­lings­li­sten her.

ModtagerBeløbProjektRegion
Aarhus Teater250.000Ny elevator og sceneindgangsdørRegion Aarhus
Business Horsens165.000Opstart af Danmarks teknologiske LaboratoriumRegion Aarhus
Testrup Mårslet Gymnastikforening100.000KunstgræsbaneRegion Aarhus
Viby Idrætscenter100.000KunstgræsbaneRegion Aarhus
Aarhus Festuge75.000ArkitekturprojektRegion Aarhus
Aarhus Cityforening50.000VerdensbillederRegion Aarhus
Hvinningdal Fællesskabshus40.000Møbler til foyerRegion Aarhus
Musical Silkeborg25.000Musical SilkeborgRegion Aarhus
Thisted FC50.000Renovering af klubhusRegion Nord- og Midtjylland
Hornbæk Sportsforening50.000Idræt og KulturCenterRegion Nord- og Midtjylland
Nationalpark Thy25.000NationalparkcenterRegion Nord- og Midtjylland
SønderHå Hørsted10.000Udendørs samlingsstedRegion Nord- og Midtjylland
Kolding Light Festival65.000LysinstallationRegion Sydjylland
Røsnæs Forsamlingshus50.000Vedligeholdelse af gavlRegion Sjælland
Bringstrup Forsamlingshus25.000VarmepumpeRegion Sjælland
Historisk Forening i Jægerspris10.000ÅrbogRegion Sjælland
Region København200.000Ny plads foran K.B. hallenRegion København
AlmenNet 300.000Øvrige uddelinger: centrale
Fredensborghuse 200.000Øvrige uddelinger: centrale
Søften Eventforening 50.000Øvrige uddelinger: centrale
Samvirkende Boligselskaber afd. 3086-2 og AKB afd. Grøntorvet ​100.000Øvrige uddelinger: Almennyttige
Boligforeningen Århus Omegn afd. 28 50.000Øvrige uddelinger: Almennyttige
Boligforeningen Århus Omegn afd. 1 50.000Øvrige uddelinger: Almennyttige
Alssundkollegiet50.000Øvrige uddelinger: Almennyttige
Boligselskabet Nordjylland afd. 9550.000Øvrige uddelinger: Almennyttige

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…