Civilsamfundsorganisationer og uddannelse af nye politikere får fondsmidler

Augustinus Fonden støtter Mændenes Hjem, WeShelter og Settlementet Vesterbro, og WeShelter får også penge fra Oak Foundation til et trivselsprojekt blandt hjemløse og LGBT+ personer. Poul Due Jensens Fond og Politiken-Fonden støtter rekruttering og uddannelse af nye politiske ledere.

Den igang­væ­ren­de uge står i ho­ved­sta­den blandt an­det i Co­pen­ha­gen Pri­des tegn. Di­rek­tør i or­ga­ni­sa­tio­nen WeS­hel­ter Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen og fri­vil­lig­kon­su­lent Ani­ta Dam­kjær Erik­sen glæ­der sig i den for­bin­del­se over at kun­ne lan­ce­re, at WeS­hel­ter net­op har mod­ta­get fonds­støt­te til ini­ti­a­ti­vet 'Øget men­tal sund­hed og triv­sel for ud­sat­te LGBT+ personer'.

De tre so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner Mæn­de­nes Hjem, WeS­hel­ter og Sett­le­men­tet Ve­ster­bro har nu få­et et øko­no­misk sik­ker­heds­net spændt ud un­der sig frem til 2024.

Iføl­ge en nyhed på Au­gusti­nus Fon­dens hjem­mesi­de har fon­den net­op be­slut­tet at gi­ve de tre ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner et ka­pa­ci­tetsløft via en sam­let be­vil­ling på 12 mil­li­o­ner kro­ner i åre­ne 2022 til 2024.

Med den fler­åri­ge op­bak­ning til drift og ud­vik­ling får or­ga­ni­sa­tio­ner­ne et so­lidt fun­da­ment, hvor­fra de kan hjæl­pe men­ne­sker i en ud­sat po­si­tion, po­in­te­r­er fonden.

Ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne løf­ter en vig­tig op­ga­ve blandt men­ne­sker, som le­ver i en ud­sat position

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler for­ven­ter, at ka­pa­ci­tets­op­byg­nin­gen bi­dra­ger til at styr­ke Sett­le­men­tet Ve­ster­bro, WeS­hel­ter og Mæn­de­nes Hjem, så de kan ska­be go­de vil­kår for per­so­na­let og de man­ge frivillige.

”Ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne løf­ter en vig­tig op­ga­ve blandt men­ne­sker, som le­ver i en ud­sat po­si­tion. Vo­res di­a­log med fel­tet har vist, at ti­den ef­ter pan­de­mi­en har lagt yder­li­ge­re pres på bå­de or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og de bor­ge­re, de hjæl­per. Der­for vil vi ger­ne bak­ke op om, at dem, der løf­ter en stor ind­sats, får et for­ny­et over­skud, så de kan væ­re no­get for an­dre,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Si­den 2019 har syv ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner få­et fler­årig støt­te til drift og ud­vik­ling fra Au­gusti­nus Fon­den, og de po­si­ti­ve er­fa­rin­ger her­fra er bag­grun­den for, at ind­sat­sen bli­ver ud­vi­det med yder­li­ge­re tre aktører.

Øget trivsel blandt hjemløse og LGBT+ personer

WeS­hel­ter, som ar­bej­der med fri­vil­li­ge og løn­ne­de kræf­ter for at gø­re op med hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel, har og­så net­op mod­ta­get et an­det fondsbidrag.

Oak Fo­un­da­tion Den­mark har gi­vet pen­ge til et nyt ini­ti­a­tiv, hvor WeS­hel­ter vil for­sø­ge at styr­ke men­tal sund­hed og triv­sel blandt hjem­lø­se og ud­sat­te LGBT+ per­so­ner. Det skal ske gen­nem po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber og etab­le­rin­gen af et net­værk for fag­per­so­ner samt et pa­nel med ud­sat­te LGBT+ personer.

WeS­hel­ter, der er en del af fon­den Mis­sio­nen blandt Hjem­lø­se, op­le­ver, at ud­sat­te LGBT+ per­so­ner i de se­ne­re år er ble­vet me­re syn­li­ge på her­ber­ger og væ­re­ste­der. Her for­tæl­ler LGBT+ per­so­ner­ne om psy­kisk mi­striv­sel, om ik­ke at ha­ve tæt­te re­la­tio­ner og om ik­ke at pas­se ind, når de har søgt hjælp og støt­te på in­sti­tu­tio­ner og tilbud.

Ufor­holds­vis man­ge ud­sat­te LGBT+ per­so­ner kæm­per ale­ne og alt for læn­ge med de­res psy­ko­so­ci­a­le udfordringer

Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen – Di­rek­tør, WeShelter

Der­for lan­ce­rer WeS­hel­ter med støt­te fra Oak Den­mark ini­ti­a­ti­vet ’Øget men­tal sund­hed og triv­sel for ud­sat­te LGBT+ per­so­ner’. Ini­ti­a­ti­vet skal ska­be po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber for ud­sat­te LGBT+ per­so­ner ved blandt an­det at til­by­de ven­ska­ber med fri­vil­li­ge LGBT+ personer.

Di­rek­tør i WeS­hel­ter Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen ser frem til at lø­se nog­le af de ud­for­drin­ger, hjem­lø­se og ud­sat­te LGBT+ per­so­ner kæm­per med.

”LGBT+ per­so­ner i hjem­løs­hed og ud­sat­hed le­ver al­le­ry­derst på kan­ten. Man­ge er uden for fæl­les­ska­ber­ne, og der er desvær­re og­så dem, der ud­sæt­tes for diskri­mi­na­tion og op­le­ver mang­len­de for­stå­el­se for de­res sær­li­ge ud­for­drin­ger i mø­det med hjæl­pe­sy­ste­met. Nog­le op­le­ver end­da vold og kræn­kel­ser. Kon­se­kven­sen er, at ufor­holds­vis man­ge ud­sat­te LGBT+ per­so­ner kæm­per ale­ne og alt for læn­ge med de­res psy­ko­so­ci­a­le ud­for­drin­ger. Jeg er der­for me­get tak­nem­lig for, at Oak Fo­un­da­tion Den­mark har gi­vet WeS­hel­ter mu­lig­hed for at sæt­te et nyt ini­ti­a­tiv i sø­en, som vil bry­de en­som­hed og so­ci­al iso­la­tion og styr­ke den men­tale sund­hed og triv­sel for hjem­lø­se og ud­sat­te LGBT+ per­so­ner,” si­ger Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen i en pressemeddelelse.

Tre fonde støtter Klimabevægelsen

Vi fort­sæt­ter til for­e­nin­gen Kli­ma­be­væ­gel­sen, som især de se­ne­ste to år har op­le­vet en stor med­lem­s­frem­gang og en sti­gen­de in­ter­es­se for kli­maak­ti­vis­me. Tak­ket væ­re en be­vil­ling på 5,5 mil­li­o­ner kro­ner fra KR Fo­un­da­tion, Tu­borg­fon­det og Ve­lux Fon­den er Kli­ma­be­væ­gel­sen nu klar til at ud­vi­de pa­let­ten af ak­ti­vi­te­ter rundt om­kring i Danmark.

”Med den­ne be­vil­ling bli­ver vi i stand til at byg­ge vi­de­re på de sid­ste års hår­de ar­bej­de og den utro­lig vig­ti­ge ind­sats, som al­le de tu­sind­vis af fri­vil­li­ge har ydet. Det be­ty­der, at vi kan ud­vik­le nye kli­ma­po­li­ti­ske for­slag, en­ga­ge­re bor­ge­re i ak­ti­vi­te­ter, der dra­ger po­li­ti­ke­re til an­svar for de­res kli­maløf­ter, og la­ve op­lys­nings­kampag­ner om kli­ma­et,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­le­der i Kli­ma­be­væ­gel­sen Fre­de­rik Ro­land Sand­by i en pressemeddelelse.

Dan­mark skal igen­nem en kæm­pe trans­for­ma­tion de kom­men­de år, og det kræ­ver en­ga­ge­ment fra al­le de­le af sam­fun­det, hvis vi skal nå må­let om 70 pro­cents re­duk­tion af driv­hus­gas­ud­led­nin­ger­ne i 2030

Rosa Klit­gaard An­der­sen – Pro­gram­di­rek­tør, KR Foundation

Kli­ma­be­væ­gel­sen i Dan­mark er hjem for fle­re af de ak­ti­vist­grup­per, som sam­les om at en­ga­ge­re be­folk­nin­gen i kli­ma­dags­or­de­nen, ek­sem­pel­vis Den Grøn­ne Ung­doms­be­væ­gel­se, Bedste­for­æl­dre­nes Kli­maak­tion og Fol­kets Kli­ma­march. Fonds­be­vil­lin­gen har blandt an­det til for­mål at styr­ke for­e­nin­gens med­lems­grup­per og sam­spil­let mel­lem dem.

”Der er be­hov for en bred vif­te af stem­mer i kli­ma­de­bat­ten. Stem­mer, som kan en­ga­ge­re og op­ly­se dan­sker­ne om kli­ma. Dan­mark skal igen­nem en kæm­pe trans­for­ma­tion de kom­men­de år, og det kræ­ver en­ga­ge­ment fra al­le de­le af sam­fun­det, hvis vi skal nå må­let om 70 pro­cents re­duk­tion af driv­hus­gas­ud­led­nin­ger­ne i 2030. Kli­ma­be­væ­gel­sen er en or­ga­ni­sa­tion som for­står at en­ga­ge­re bredt, og vi er gla­de for at kun­ne støt­te de­res fort­sat­te ud­vik­ling,” si­ger Rosa Klit­gaard An­der­sen, der er pro­gram­di­rek­tør i KR Foundation.

Vil rekruttere og uddanne nye politikere

Vi slut­ter rund­t­u­ren blandt nye fonds­ud­de­lin­ger i Det Po­li­ti­ske Aka­de­mi, som er nav­net på et nyt tvær­po­li­tisk ini­ti­a­tiv fra or­ga­ni­sa­tio­nen De­mo­kra­tif­ron­ten. Aka­de­mi­et øn­sker at re­k­rut­te­re og ud­dan­ne frem­ti­dens nye po­li­ti­ske le­de­re til Fol­ke­tin­get, re­gions­råd, kom­mu­nal­be­sty­rel­ser og Europa-Parlamentet.

Må­let for Det Po­li­ti­ske Aka­de­mi er iføl­ge dets hjem­mesi­de at få fle­re dan­ske­re til at stil­le op til de po­li­ti­ske valg via partierne.

Det Po­li­ti­ske Aka­de­mi er et lil­le og vel­ment skridt på vej­en til at af­mysti­fi­ce­re po­li­ti­ker­ger­nin­gen og mo­ti­ve­re fle­re de­le af vo­res sam­fund til at re­præ­sen­te­re os

Kim Nøhr Skib­sted – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond 

Ini­ti­a­ti­vet, der har det ra­di­ka­le fol­ke­tings­med­lem Mar­tin Li­de­gaard som for­per­son og tid­li­ge­re di­rek­tør i Mel­ting Pot Fo­un­da­tion Olav He­s­sel­da­hl som di­rek­tør, er støt­tet af Po­ul Due Jen­sens Fond, Po­li­ti­ken-Fon­den og DI.

”Det Po­li­ti­ske Aka­de­mi er et lil­le og vel­ment skridt på vej­en til at af­mysti­fi­ce­re po­li­ti­ker­ger­nin­gen og mo­ti­ve­re fle­re de­le af vo­res sam­fund til at re­præ­sen­te­re os. Det tje­ner og fortje­ner vo­res fol­ke­sty­re,” skrev Po­ul Due Jen­sens Fond ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted for­le­den i en klum­me i Berlingske.

Til Fun­dats op­ly­ser Kim Nøhr Skib­sted, at fon­den støt­ter Det Po­li­ti­ske Aka­de­mi med 200.000 kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer