Fem fonde finansierer nyt forskningscenter med fokus på grøn omstilling i landbruget

Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden og Grundforskningsfonden finansierer forskningscenter, som vil udvikle løsninger til den grønne omstilling i landbruget. Blandt andre Salling Fondene og Holch Povlsen Foundation forærer dronningen en renovering af Marselisborg Slot.

”For at få mest mu­ligt ud vo­res land­brugs­jord og mind­ske be­last­nin­gen på vo­res bi­o­di­ver­si­tet og kli­ma skal vi la­ve en mar­kant æn­dring i til­gan­gen til vo­res land­brug," si­ger Claus Fel­by, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent med an­svar for bi­o­tek­no­lo­gi i No­vo Nor­disk Fonden.

Pio­ne­er Cen­ter for Landsca­pe Re­search in Sustai­nab­le Agri­cul­tu­ral Fu­tu­res, i for­kor­tet ud­ga­ve Land-CRAFT, er nav­net på et nyt forsk­nings­cen­ter, der har til for­mål at ud­vik­le grund­læg­gen­de forsk­nings­ba­se­re­de løs­nin­ger til den grøn­ne om­stil­ling i landbruget.

Fem fon­de, Carls­berg­fon­det, No­vo Nor­disk Fon­den, Lund­beck­fon­den, Vil­lum Fon­den og Dan­marks Grund­forsk­nings­fond, be­vil­ger i alt op til 240 mil­li­o­ner kro­ner til det nye initiativ.

”For at få mest mu­ligt ud vo­res land­brugs­jord og mind­ske be­last­nin­gen på vo­res bi­o­di­ver­si­tet og kli­ma skal vi la­ve en mar­kant æn­dring i til­gan­gen til vo­res land­brug. Til det har vi brug for ny tvær­fag­lig vi­den om, hvor­dan vi bedst og mest præ­cist ud­nyt­ter og dyr­ker vo­res sam­le­de land­brugs­a­re­al. Den vi­den skal Land-CRAFT hjæl­pe med at le­ve­re,” si­ger Claus Fel­by, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent med an­svar for bi­o­tek­no­lo­gi i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet Te­ch­ni­cal Sciences.

Cen­tret etab­le­res i et sam­ar­bej­de mel­lem Aar­hus Uni­ver­si­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og er en del af et na­tio­nalt ini­ti­a­tiv til etab­le­ring af pio­ner­cen­tre in­den for vig­ti­ge forskningsområder.

Cen­tret vil og­så ind­dra­ge for­ske­re fra Karls­ruhe In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy i Tys­kland og Col­ora­do Sta­te Uni­ver­si­ty i USA.

”Den grøn­ne om­stil­ling af land­bru­get kræ­ver be­ty­de­li­ge re­duk­tio­ner af mil­jø- og kli­ma­be­last­nin­gen, men skal på sam­me tid og­så sik­re mad til fle­re men­ne­sker. Det­te kan kun lyk­kes, hvis vi bed­re for­står de pro­ces­ser, der be­tin­ger ud­led­nin­ger, og hvor­dan de spil­ler sam­men i en land­skabs­mæs­sig sam­men­hæng,” si­ger in­sti­tut­le­der Jør­gen E. Ole­sen fra In­sti­tut for Agroøko­lo­gi ved Aar­hus Universitet.

Marselisborg Slot skal renoveres

Over­sig­ten over ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til det syd­li­ge Aar­hus, nær­me­re be­stemt til Mar­se­lis­borg Slot. I an­led­ning af Dron­ning Mar­gret­hes 50-års re­gentju­bilæum har ma­jestæten net­op få­et en om­fat­ten­de renove­ring af Mar­se­lis­borg Slot i gave.

Fi­re aar­hu­si­an­ske ga­ve­gi­ve­re står bag ga­ven. Der er ta­le om Sal­ling Fon­de­ne, Holch Po­vls­en Fo­un­da­tion, Sy­ste­ma­tic og Lind­berg Op­tik, op­ly­ser Kon­ge­hu­set i en pressemeddelelse.

Ga­ven er ble­vet over­rakt dron­nin­gen un­der en mid­dag i Aar­hus i an­led­ning af hen­des som­mer­togt i kommunen.

Renove­rings­pro­jek­tet til cir­ka 40 mil­li­o­ner kro­ner på­be­gyn­des i sen­som­me­ren 2023 og skal eta­pe­vis over de kom­men­de 10 år frem­tids­sik­re slot­tet og ha­ve­om­rå­det som kon­ge­lig resi­dens og of­fent­lig slotshave.

”By­ens bor­ge­re og an­dre be­sø­gen­de har gen­nem åre­ne haft glæ­de af bå­de slots­ha­vens man­ge kunst­vær­ker men og­så de man­ge ro­sen­be­de og træ­er, og frem­tids­sik­rin­gen sør­ger for, at Mar­se­lis­borg Slot og slots­ha­ven og­så frem­over bli­ver til glæ­de for of­fent­lig­he­den,” skri­ver Kon­ge­hu­set i pressemeddelelsen.

Ny forskning skal give allergikere præcise varslinger

Vi bli­ver i Smilets By, hvor Aar­hus Uni­ver­si­tet har an­sat en af ver­dens før­en­de for­ske­re i luftbår­ne al­ler­ge­ner, pro­fes­sor Car­sten Am­be­las Skjøth, til at se­kven­te­re po­l­len-DNA og la­ve re­al-ti­me po­l­len­tal for at let­te li­vet for pollenallergikerne.

Det skri­ver Aar­hus Uni­ver­si­tet Na­tu­ral Sci­en­ces i en pressemeddelelse.

Pro­fes­soren er hen­tet til­ba­ge til Dan­mark fra Uni­ver­si­ty of Wor­ce­ster i Eng­land, hvor han si­den 2013 har for­sket i, hvil­ke po­l­len og svam­pe­spo­rer, der ud­lø­ser al­ler­gi, og hvor­dan de spre­des gen­nem luften.

An­sæt­tel­sen sker med et så­kaldt Recru­it Grant på 16,8 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den, som fi­nan­si­e­rer en ny forsk­nings­grup­pe be­stå­en­de af Car­sten Am­be­las Skjøth selv og fle­re postdocs.

Han an­gri­ber de luftbår­ne al­ler­ge­ner fra fle­re vink­ler med sin forsk­ning: På den ene si­de ved at ind­fan­ge po­l­len og svam­pe­spo­rer fra luf­ten og se­kven­te­re de­res DNA. Me­to­den kal­des miljø-DNA.

Og på den an­den si­de ved at op­sæt­te in­stru­men­ter, som ved hjælp af la­ser­må­ling og kun­stig in­tel­li­gens kan iden­ti­fi­ce­re par­tik­ler i luf­ten og la­ve præ­ci­se, lo­ka­le po­l­len­vars­ler i realtid.

Beg­ge de­le kan få stor be­tyd­ning for al­ler­gi­ke­re i Dan­mark, skri­ver uni­ver­si­te­tet i pressemeddelelsen.

Ny forskning i sundhed, sygdom og bæredygtighed

No­vo Nor­disk Fon­den står og­så bag ud­de­lin­gen af 428,4 mil­li­o­ner kro­ner til 44 for­ske­re på for­skel­li­ge kar­ri­e­re­trin, der skal bi­dra­ge til nye op­da­gel­ser og løs­nin­ger in­den for sund­hed, syg­dom og bæredygtighed.

For­sker­ne kom­mer fra Dan­mark, Sve­ri­ge, Nor­ge og Fin­land. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra fon­den har de al­le mod­ta­get en fe­mårig be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Re­search Le­a­der Programme.

”Vi øn­sker at gi­ve for­ske­re på for­skel­li­ge trin i de­res kar­ri­e­rer tid og res­sour­cer til at for­føl­ge am­bi­tiø­se og nytæn­ken­de pro­blem­stil­lin­ger. De man­ge spæn­den­de pro­jek­ter vil utvivl­s­omt gi­ve os ny ind­sigt – og må­ske end­da gen­nem­brud – in­den for forsk­nings­om­rå­der, der er af stor be­tyd­ning for så­vel men­ne­skers sund­hed som pla­ne­tens bæ­re­dyg­tig­hed,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Re­search Le­a­der Pro­gram­me blev etab­le­ret og ud­delt før­ste gang i 2018.

Ambitiøs indsats for Danmarks veteraner

Vi slut­ter i idræts­ver­de­nen, hvor 3F Su­per­liga­en i fod­bold, is­ho­ck­eyspor­tens Me­tal Liga, dansk her­re­hånd­bold og Dan­marks Idræts­for­bund er gå­et sam­men om et ini­ti­a­tiv kal­det ’Ve­te­ran Match 2022’, der skal hjæl­pe sol­da­ter­ve­te­ra­ner i be­skæf­ti­gel­se og gi­ve ve­te­ra­ner­ne unik­ke hyl­de­ster på sta­dions og i haller.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Dan­marks Idræts­for­bund vil der med af­sæt i den na­tio­na­le flag­dag 5. sep­tem­ber bli­ve igang­s­at en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver i he­le sep­tem­ber må­ned i ve­te­ra­ner­nes tegn.

Der­for bør vi gø­re en ek­stra ind­sats for at rum­me ve­te­ra­ner­ne i vo­res fæl­les­ska­ber, når de ven­der re­tur og har det svært

Kim Nøhr Skib­sted – adm. di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

Dels af­vik­les der så­kald­te ’Job­match-da­ge’ på sport­s­a­re­na­er lan­det over, hvor lo­ka­le le­di­ge – bå­de ska­de­de og ik­ke-ska­de­de – ve­te­ra­ner in­vi­te­res til net­wor­king og sam­ta­ler med idræts­klub­ber­nes sponso­rer og erhvervsnetværk.

Og dels vil der ef­ter in­spira­tion fra den en­gel­ske Pre­mi­er Le­agu­es ’Re­mem­bran­ce Day’ bli­ve af­vik­let hyl­de­ster af Dan­marks ve­te­ra­ner i for­bin­del­se med hjem­me­kam­pe i 3F Su­per­liga, Me­tal Liga­en og HTH Herreligaen.

Po­ul Due Jen­sens Fond støt­ter op om Ve­te­ran Match 2022 med en do­na­tion på 2,75 mil­li­o­ner kroner.

”Vi tror, det er vig­tigt for al­le men­ne­sker at væ­re en del af et fæl­les­skab – hvad en­ten det er ar­bejds­fæl­les­skab, for­e­nings­fæl­les­skab el­ler ud­dan­nel­ses­fæl­les­skab. Dan­ske sol­da­ter har for­sva­ret vo­res sam­fund og fæl­les vær­di­er, når de har væ­ret ud­sendt til ver­dens brænd­punk­ter, og der­for bør vi gø­re en ek­stra ind­sats for at rum­me ve­te­ra­ner­ne i vo­res fæl­les­ska­ber, når de ven­der re­tur og har det svært,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted, di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond, i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer