Flerårig støtte til nødhjælp og kunst på Rådhuspladsen

Augustinus Fonden indgår aftaler med fem humanitære organisationer, som over de næste tre år samlet modtager 75 mio. kr. i støtte. Det Obelske Familiefond støtter nyt projekt, hvor kunstnere kan deltage i en åben konkurrence om at få et værk udstillet på Rådhuspladsen i København.

Ver­den rundt er der et sti­gen­de be­hov for nød­hjælp. Au­gusti­nus Fon­den har der­for ind­gå­et fler­åri­ge af­ta­ler med fem or­ga­ni­sa­tio­ner, som får mu­lig­hed for hur­tigt at sæt­te må­l­ret­tet ind, når der er brug for hjælp.

Kri­ser som føl­ge af kli­ma­for­an­drin­ger, na­tur­ka­ta­stro­fer og kri­ge står i kø fle­re for­skel­li­ge ste­der i ver­den, og iføl­ge FN har om­kring 360 mil­li­o­ner men­ne­sker brug for hu­ma­ni­tær hjælp. Sam­ti­dig ud­for­drer aku­t­te, læn­ge­re­va­ren­de og glem­te kri­ser nød­hjælps­ar­bej­det og øger be­ho­vet for for­ud­si­ge­li­ge og flek­sib­le støttemidler.

Det er bag­grun­den for et nyt ini­ti­a­tiv fra Au­gusti­nus Fon­den, som net­op har ind­gå­et fler­åri­ge af­ta­ler med fem hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der over de næ­ste tre år sam­let set vil mod­ta­ge 75 mil­li­o­ner kro­ner i støtte.

Ram­me­af­ta­ler­ne gi­ver de fem or­ga­ni­sa­tio­ner, Læ­ger uden Græn­ser, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, Fol­kekir­kens Nød­hjælp, Rø­de Kors Dan­mark og Ca­re Dan­mark, mu­lig­hed for hur­ti­ge­re at kun­ne sæt­te må­l­ret­tet ind, hvor be­ho­vet for hjælp er størst.

Au­gusti­nus Fon­den har gen­nem en lang år­ræk­ke støt­tet hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser. I de se­ne­re år har fon­den øget sit bi­drag til aku­t­te kri­ser fra knap 1,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2018 til 25,5 mil­li­o­ner kro­ner i 2022. Ud­vik­lin­gen er sær­ligt dre­vet af ud­de­lin­ger i for­bin­del­se med Covid-19 og kri­gen i Ukrai­ne, men og­så som føl­ge af fle­re mid­ler til ind­sat­ser blandt an­det i Af­g­ha­ni­stan og det øst­li­ge Afrika.

Det har væ­ret vig­tigt for os at sik­re en mo­del, der gi­ver or­ga­ni­sa­tio­ner­ne fuldt man­dat til at vur­de­re, hvor der skal sæt­tes ind med nød­hjælp ud fra de­res ekspertviden

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Hidtil har støt­ten pri­mært væ­ret bun­det op på en­kelt­støt­te til kon­kre­te pro­jek­ter. De tre­åri­ge ram­me­af­ta­ler er der­for en ny må­de for Au­gusti­nus Fon­den at støt­te på, som imø­de­kom­mer æn­dre­de vil­kår og behov.

”Vi har gen­nem fle­re år haft et godt sam­ar­bej­de med de fem or­ga­ni­sa­tio­ner, og det har dan­net grund­la­get for en di­a­log om, hvor­dan Au­gusti­nus Fon­dens støt­te kan gø­re den stør­ste for­skel for or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og de­res ar­bej­de. Det har væ­ret vig­tigt for os at sik­re en mo­del, der gi­ver or­ga­ni­sa­tio­ner­ne fuldt man­dat til at vur­de­re, hvor der skal sæt­tes ind med nød­hjælp ud fra de­res eks­pertvi­den. De fem or­ga­ni­sa­tio­ner re­præ­sen­te­rer for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer og for­skel­li­ge må­der at ar­bej­de på, hvil­ket sik­rer, at mid­ler­ne bedst mu­ligt når ud til men­ne­sker i kri­se­ram­te om­rå­der,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fonden.

Pen­ge­ne er for­delt med 21 mil­li­o­ner kro­ner til Læ­ger uden Græn­ser, 15 mil­li­o­ner kro­ner til bå­de Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Rø­de Kors Dan­mark og ni mil­li­o­ner kro­ner til Ca­re Danmark.

Forskning skal hjælpe børn af psykisk syge forældre

Fra nød­hjælp fort­sæt­ter rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger til forsk­ning, hvor Lund­beck­fon­den net­op har gi­vet en fe­mårig be­vil­ling på 37 mil­li­o­ner kro­ner til The Da­nish High Risk and Resi­li­en­ce Stu­dy, kal­det VIA 19-stu­di­et. Det re­præ­sen­te­rer fjer­de bøl­ge i den lang­sig­te­de un­der­sø­gel­se af en na­tio­nal ko­hor­te af børn født af for­æl­dre, som er ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret med bipo­lar li­del­se el­ler skizofreni.

Må­let er at kun­ne hjæl­pe og fore­byg­ge syg­doms­ud­vik­ling hos bør­ne­ne, som er i øget ri­si­ko for selv at bli­ve ramt af psy­kisk syg­dom se­ne­re i li­vet, skri­ver Lund­beck­fon­den i en pressemeddelelse.

VIA-stu­di­et har fulgt en stor grup­pe børn si­den 2013, hvor de den­gang sy­våri­ge børn blev in­klu­de­ret i VIA 7-stu­di­et. Stu­di­et om­fat­ter sy­ste­ma­tisk ind­sam­ling af op­lys­nin­ger om bør­ne­nes so­ci­a­le, mo­to­ri­ske og kog­ni­ti­ve ud­vik­ling, om bør­ne­ne og for­æl­dre­nes psy­ki­ske hel­bred og om fa­mi­li­er­nes hjem­me­mil­jø samt bi­o­lo­gi­ske markører.

”Den før­ste un­der­sø­gel­se – VIA 7 – var vir­ke­lig en øjenåb­ner i den for­stand, at den vi­ste, at børn af for­æl­dre med svæ­re psy­ki­ske syg­dom­me er me­re sår­ba­re og i øget ri­si­ko for selv at ud­vik­le psy­kisk syg­dom al­le­re­de tid­ligt i li­vet. Med VIA 19, som alt­så er den fjer­de grun­di­ge un­der­sø­gel­se af grup­pen af de nu 19-åri­ge un­ge, vil vi i de kom­men­de år få vi­den om, hvem der bli­ver sy­ge, og vi kan med da­ta fra de tid­li­ge­re bøl­ger af VIA-stu­di­et iden­ti­fi­ce­re tid­li­ge tegn på syg­doms­ud­vik­ling. På den må­de kan vi kan og­så væ­re med til at pe­ge på, hvor­dan og hvor­når man tid­ligst og bedst kan sæt­te ind for at fore­byg­ge, at bør­ne­ne for ek­sem­pel ud­vik­ler bipo­lar li­del­se, skizof­re­ni el­ler svær de­pres­sion,” si­ger An­ne Thorup, der er over­læ­ge ved Bør­ne- og Ung­doms­psy­ki­a­trisk Cen­ter, kli­nisk pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og en af forsk­nings­le­der­ne på VIA-projektet.

Samtidskunst indtager Rådhuspladsen

De kom­men­de tre år vil Po­li­ti­kens For­hal på Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Kom­mu­ne én gang om året in­vi­te­re sam­tids­kunst­ne­re til at del­ta­ge i en åben kon­kur­ren­ce om at ska­be op­sigtsvæk­ken­de sam­lings­punk­ter for mø­der og sam­ta­ler i by­en. Det før­ste mid­ler­ti­di­ge værk ud­stil­les på Rå­d­hus­plad­sen i au­gust 2024 og får ef­ter­føl­gen­de plads på For­plad­sen ved Syd­havn Station.

Øko­no­mi­en i pro­jek­tet er sik­ret via en be­vil­ling på 1,25 mil­li­o­ner kro­ner fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, op­ly­ser fon­den i et op­slag på LinkedIn.

Kunst­vær­ker­ne bli­ver ud­valgt af en jury, der blandt an­dre be­står af di­rek­tør for kunst­cen­tret Co­pen­ha­gen Con­tem­porary Ma­rie Laur­berg, Kø­ben­havns Kom­mu­nes stads­ar­ki­tekt Ca­mil­la van Deurs og kul­turjour­na­list på Po­li­ti­ken Ca­mil­la Stockmann.

I ud­væl­gel­sen vil jury­en læg­ge vægt på, at vær­ker­ne for­hol­der sig til Rå­d­hus­plad­sen og et spe­ci­fikt sted i én af Kø­ben­havns Kom­mu­nes områdefornyelser.

Vær­ker­ne vil væ­re mid­ler­ti­di­ge af na­tur og tænkt til by­ens rum, kon­tekst og ska­la, og vil ef­ter at ha­ve væ­ret ud­stil­let på Rå­d­hus­plad­sen bli­ve flyt­tet til et by­for­ny­el­ses­om­rå­de i København.

Ny fond giver penge til det gode landsbyliv

Vi slut­ter hos en for­holds­vis ny fond på dan­marks­kor­tet, Gl. Skan­der­borg Fon­den, der blev stif­tet i de­cem­ber 2021. Fon­den har net­op ud­delt 1,35 mil­li­o­ner kroner.

En halv mil­li­on er øre­mær­ket det go­de liv i lands­by­en, hvor fi­re pro­jek­ter har mod­ta­get støt­te. Flest pen­ge er til­fal­det Norup og Om­egns Kul­tur- og Idræts­for­e­ning i Ma­ri­a­ger­fjord, som har få­et en kvart mil­li­on kro­ner til etab­le­ring af en na­tur- og aktivitetsplads.

Det er op­lagt for en min­dre fond som vo­res at støt­te med det sid­ste be­løb, et pro­jekt mang­ler, når for ek­sem­pel lo­ka­le er­hvervs­dri­ven­de bi­dra­ger med en stor del af finansieringen

Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Gl. Skan­der­borg Fonden

“Vi har valgt at støt­te fi­re spæn­den­de pro­jek­ter i land­di­strik­ter­ne, for­di an­sø­ger­ne har skabt bred op­bak­ning og vist, at de vir­ke­lig vil de­res pro­jek­ter. Støt­te­mod­ta­ger­ne bak­kes op lo­kalt af man­ge ak­tø­rer fra al­le tre sek­to­rer, og der er stor lo­kal fi­nan­si­e­ring. Det er op­lagt for en min­dre fond som vo­res at støt­te med det sid­ste be­løb, et pro­jekt mang­ler, når for ek­sem­pel lo­ka­le er­hvervs­dri­ven­de bi­dra­ger med en stor del af fi­nan­si­e­rin­gen. Der­til kom­mer de man­ge ti­mers ar­bejds­kraft, som lo­ka­le hånd­vær­ke­re vil bi­dra­ge med fri­vil­ligt. Det er helt i tråd med fon­dens DNA, at lo­kal sam­men­hængs­kraft og ejer­skab ska­ber de bed­ste re­sul­ta­ter på langt sigt, og vi ser frem til at mod­ta­ge fle­re an­søg­nin­ger fra land­di­strik­ter­ne af den­ne kva­li­tet,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Gl. Skan­der­borg Fonden.

Fon­dens be­sty­rel­se har og­så ud­delt pen­ge til fæl­les­ska­ber og so­ci­a­le for­mål. Det er blandt an­dre kom­met for­e­nin­gen Fun­da­men­tet i Aar­hus til go­de. Den har mod­ta­get knap en kvart mil­li­on kro­ner til sund­hed, kost, mo­tion og fæl­les­ska­ber for ud­sat­te un­ge, mens en an­den for­e­ning, Grøn­land­ske Børn, har få­et 50.000 kro­ner til et ud­vik­len­de fæl­les­skab for ud­sat­te grøn­land­ske børn, un­ge og fa­mi­li­er i Aarhus.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer