Fondsmidler giver nye kulturelle muligheder i Nykøbing Sjælland og Horsens

AP Møller Fonden, Realdania og Louis-Hansen Fonden er hovedbidragydere til Odsherred Teaters nye teatersal, og i Horsens har en række fonde finansieret en ny kultur- og konferencesal i det tidligere statsfængsel. Sådan lyder overskrifterne på nogle af ugens udvalgte fondsuddelinger.

Od­s­her­red Te­a­ter er ind­ret­tet i den gam­le Ir­ma­for­ret­ning midt på gå­ga­den i Ny­kø­bing Sj (Fo­to: Lars Wahl/Odsherred Teater).

Rund­t­u­ren gen­nem ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid star­ter i Ny­kø­bing Sjæl­land, hvor Od­s­her­red Te­a­ter på lør­dag den 25. sep­tem­ber slår dø­re­ne op til of­fi­ci­el ind­vi­el­se af et renove­ret te­a­ter­hus og en sprit­ny teatersal.

Den nye te­a­ter­sal er blandt an­dre støt­tet af A.P. Møl­ler Fon­den og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia med hver 10 mil­li­o­ner kro­ner og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond med fem mil­li­o­ner kro­ner. Der­u­d­over har Od­s­her­red Kom­mu­ne og en ræk­ke min­dre lo­ka­le fon­de bi­dra­get øko­no­misk til, at bor­ger­ne i Od­s­her­red kan få kul­tu­rel­le op­le­vel­ser i nye rammer.

Det er gan­ske unikt, at vi har en så vel­fun­ge­ren­de og nytæn­ken­de kul­turin­sti­tu­tion som Od­s­her­red Te­a­ter lig­gen­de i kommunen

Tho­mas Adelskov – Borg­me­ster, Od­s­her­red Kommune

Borg­me­ster i Od­s­her­red Kom­mu­ne Tho­mas Adelskov un­der­stre­ger, at Od­s­her­red Te­a­ter gen­nem al­le åre­ne har haft en enorm kul­tu­rel be­tyd­ning for egnen.

”Vi har som om­rå­de en rig kunst­hi­sto­rie, og vo­res blom­stren­de kul­tur­liv er no­get af det, der vir­ke­lig løf­ter Od­s­her­red og ad­skil­ler os fra an­dre. Det er gan­ske unikt, at vi har en så vel­fun­ge­ren­de og nytæn­ken­de kul­turin­sti­tu­tion som Od­s­her­red Te­a­ter lig­gen­de i kom­mu­nen, og jeg glæ­der mig me­get til nye spæn­den­de op­le­vel­ser i den nye flot­te te­a­ter­sal,” si­ger Tho­mas Adelskov i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Og­så Ni­na Ko­vsted Helk, der er filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, ser frem til åbningen.

”Kul­tur­liv kan væ­re en mo­tor i by­ud­vik­ling. Od­s­her­red Te­a­ter er en suc­ces­fuld, lo­kal kul­turin­sti­tu­tion, som med sin cen­tra­le pla­ce­ring og nye te­a­ter­sal er et godt ek­sem­pel på, hvor­dan man som kom­mu­ne og kul­turin­sti­tu­tion kan tæn­ke kul­tur ind i ud­vik­lin­gen af by­er,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Ny kultur- og konferencesal i gammelt statsfængsel

Vi bli­ver i kul­tu­rens ver­den, men ryk­ker fra Sjæl­land til Jyl­land, hvor op­le­vel­ses­virk­som­he­den Fængs­let nu slår dø­re­ne op til en spek­taku­lær kul­tur-, event- og kon­fe­ren­cesal i det tid­li­ge­re Hor­sens Statsfængsel.

Ve­stsa­len le­ver til ful­de op til Fængs­lets vi­sion om at væ­re det kul­tu­rel­le fyrtårn i Horsens

Hen­ning Nør­bæk – For­mand, Hor­sens Statsfængsel

Sa­len hed­der Ve­stsa­len og kan rum­me op imod 800 gæ­ster. I en nyhed på Fængs­lets hjem­mesi­de be­skri­ves den som et byg­nings­værk, der ik­ke fin­des an­dre ste­der i verden.

”Vi er stol­te af at kun­ne præ­sen­te­re en im­po­ne­ren­de og top­mo­der­ne sal. Ve­stsa­len le­ver til ful­de op til Fængs­lets vi­sion om at væ­re det kul­tu­rel­le fyrtårn i Hor­sens. Ve­stsa­len til­fø­rer Fængs­lets rå ram­mer en eks­klu­siv at­mos­fæ­re, der nu gør det mu­ligt for os at til­by­de en fem­stjer­net kon­fe­ren­ce­op­le­vel­se og en ny sce­ne for kul­tu­rak­tø­rer,” si­ger for­man­den for Fængs­let Hen­ning Nørbæk.

Sa­len er re­a­li­se­ret i sam­ar­bej­de med den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Sal­ling Fon­de­ne, Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond, Spar Nord Fon­den og In­sero Horsens.

Hor­sens Stats­fængsel luk­ke­de i 2006 ef­ter me­re end 150 år med fængsels­drift og åb­ne­de i 2012 som op­le­vel­ses­virk­som­he­den Fængslet.

Juridisk rådgivning er blevet digitaliseret

Fru­stre­re­de, util­fred­se og tviv­len­de for­bru­ge­re kan nu få rå­d­giv­ning fra For­bru­ger­rå­det Tænk bå­de pr. te­le­fon og online.

Det var pænt me­get me­re ud­for­dren­de, end vi hav­de reg­net med, at få ud­vik­let en op­ti­mal onlinerådgivning

Je­an­net­te Hartz – Med­lem­s­chef, Tænk

Med øko­no­misk støt­te fra Drey­ers Fond har For­bru­ger­rå­det Tænk di­gi­ta­li­se­ret sin juri­di­ske rå­d­giv­ning og ud­vik­let en on­li­ne plat­form som sup­ple­ment til den te­le­fo­ni­ske rå­d­giv­ning. På on­li­ne­p­lat­for­men kan for­bru­ger­ne få svar på for­bru­ger­ret­li­ge spørgs­mål og down­lo­a­de en ska­be­lon til et kla­ge­brev, der mat­cher de­res ak­tu­el­le sag.

”Det var pænt me­get me­re ud­for­dren­de, end vi hav­de reg­net med, at få ud­vik­let en op­ti­mal on­li­ne­rå­d­giv­ning, for der er over­ra­sken­de man­ge kom­bi­na­tio­ner og be­slut­nings­ve­je, der skal væ­re mu­li­ge for for­bru­ger­ne,” for­tæl­ler med­lem­s­chef Je­an­net­te Hartz fra Tænk i en nyhed på Drey­ers Fonds hjemmeside.

For For­bru­ger­rå­det Tænk har det væ­ret et stra­te­gisk mål at di­gi­ta­li­se­re al­le ser­vi­ces samt til­by­de for­bru­ger­ne et al­ter­na­tiv til te­le­fon­rå­d­giv­nin­gen, hvor der of­te er lang ven­te­tid og be­græn­set åb­nings­tid for ik­ke-med­lem­mer. Med on­li­ne­løs­nin­gen kan al­le for­bru­ge­re få hjælp døg­net rundt uden kø.

Priser til bæredygtig mode

Vi slut­ter i Aar­hus, nær­me­re be­stemt på ta­get af va­re­hu­set Sal­ling, hvor vin­der­ne af ’Sal­ling Fu­tu­re Fri­end­ly Fas­hion Award 2021’ for­le­den blev fundet.

Bag prisover­ræk­kel­sen stod Sal­ling og Sal­ling Fon­de­ne, som øn­ske­de at hyl­de ska­ber­ne af mo­de kre­e­ret med om­tan­ke for miljøet.

Tit­len som ’Årets brand’ og de med­føl­gen­de 100.000 kro­ner gik til To­mor­row Denim, der som de før­ste i Dan­mark har op­nå­et cer­ti­fi­ka­ter­ne Sva­ne­mær­ket og EU Ecolabel.

"Det­te gi­ver ly­sten til at fort­sæt­te. Vi er langt fra fær­di­ge. Vi stop­per ik­ke med at ha­ve nys­ger­rig­he­den og am­bi­tio­ner om at vil­le bli­ve me­re bæ­re­dyg­ti­ge og på den må­de sæt­te så mini­malt et af­tryk på klo­den som mu­ligt," si­ger kre­a­tiv di­rek­tør i To­mor­row Denim Hen­ri­et­te Pieszak.

Mads Kod­bøl Vin­de­lev Jør­gen­sen, der går på De­signsko­len Kol­ding, kun­ne gå hjem med 25.000 kro­ner og pri­sen som ’Årets ta­lent’, mens det Thy-ba­se­re­de brand Elsk fik sam­me be­løb og ’Årets publikumspris’.

“Jeg er glad for, at Sal­ling igen i år kun­ne sæt­te ram­mer­ne for bå­de en prisover­ræk­kel­se og en hel even­tu­ge med fo­kus på mo­de skabt med fo­kus på me­re bæ­re­dyg­tig mo­de. Det er vo­res am­bi­tion at fort­sæt­te med at in­spi­re­re og mo­ti­ve­re bå­de bran­chen og vo­res kun­der til frem­ti­dig po­si­tiv for­an­dring,” si­ger Ma­ri­an­ne Bed­sted, CEO i Sal­ling, i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer