Fondsmidler sikrer madfællesskaber for 50.000 beboere i udsatte boligområder

Selvom juli for mange har stået i feriens tegn, er der foretaget en række fondsuddelinger den seneste måned. Rundturen blandt sommerens udvalgte uddelinger kommer blandt andet forbi Nordea-fonden og Lauritzen Fondens støtte til madfællesskaber og Augustinus Fondens støtte til nye netværk om jazzmusik.

Med ny støt­te til or­ga­ni­sa­tio­nen Fø­de­va­re­ban­ken sik­rer Nor­dea-fon­den og Lauritzen Fon­den mad­fæl­les­ska­ber for 50.000 be­bo­e­re i 45 ud­sat­te bo­lig­om­rå­der i Dan­mark de næ­ste tre år (mo­del­fo­to).

Mens der i de fle­ste dan­ske­res ka­len­de­re har stå­et som­mer­fe­rie i he­le el­ler de­le af juli må­ned, har fonds­sek­to­ren ik­ke i sam­me pe­ri­o­de lig­get på den la­de si­de i for­hold til uddelinger.

Fun­dats´ rund­t­ur blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fon­de­ne den se­ne­ste må­neds tid star­ter hos Nor­dea-fon­den og Lauritzen Fon­den, som med en ny støt­te til or­ga­ni­sa­tio­nen Fø­de­va­re­ban­ken sik­rer mad­fæl­les­ska­ber for 50.000 be­bo­e­re i 45 ud­sat­te bo­lig­om­rå­der i Dan­mark de næ­ste tre år. Det skri­ver Nor­dea-fon­den på sin hjemmeside.

Mad­fæl­les­ska­ber mæt­ter bå­de so­ci­alt og fysisk

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler – Ud­de­lings­chef, Nordea-fonden

Forsk­ning pe­ger på, at be­bo­e­re i so­ci­alt ud­sat­te bo­lig­om­rå­der fø­ler sig me­re iso­le­re­de og en­som­me sam­men­lig­net med be­folk­nin­gen ge­ne­relt blandt an­det på grund af le­dig­hed, lav ind­komst, man­gel­fuld in­te­gra­tion el­ler syg­dom. Og i kølvan­det på covid-19, hvor ud­for­drin­ger­ne med iso­la­tion og en­som­hed er ble­vet stør­re, er be­ho­vet for fæl­les­ska­ber øget, po­in­te­r­er di­rek­tør i Fø­de­va­re­ban­ken Lea Gry von Cotta-Schønberg.

”Vi kan se, hvor­dan mø­det med an­dre men­ne­sker over et må­l­tid kan gø­re en kæm­pe for­skel i at kom­me pro­ble­mer som en­som­hed og iso­la­tion i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der til livs. Der­for er vi gla­de for, at vi nu kan bi­dra­ge til at man­ge fle­re i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der kan bli­ve en del af et mad­fæl­les­skab, og der­med for­hå­bent­ligt mær­ke en gavn­lig ef­fekt på de­res livs­si­tu­a­tion,” si­ger Lea Gry von Cotta-Schønberg.

Da Fø­de­va­re­ban­ken og Bo­ligsel­ska­bet Sjæl­land i før­ste om­gang gik sam­men i pro­jek­tet ’Mad­fæl­les­ska­ber med Me­ning’, blev der etab­le­ret mad­fæl­les­ska­ber med over­skuds­mad i tre al­men­nyt­ti­ge, so­ci­alt ud­sat­te bo­lig­om­rå­der. Tak­ket væ­re de nye fonds­mid­ler kan pro­jek­tet nu ud­vi­des fra tre til 45 boligområder.

”Mad­fæl­les­ska­ber mæt­ter bå­de so­ci­alt og fy­sisk. Fø­de­va­re­ban­ken har fun­det en god me­to­de til at gø­re over­skuds­mad til en sam­len­de kraft, og der­for er vi gla­de for, at end­nu fle­re kan væ­re med om køk­ken- og lang­bor­det," si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Nordea-fonden.

Fynsk keramikmuseum bliver udvidet

Fra lang­bor­de­ne i dan­ske bo­ligsel­ska­ber fort­sæt­ter vi til Ke­ra­mi­kmu­se­et Clay på Fyn, som nu kan ta­ge fat på en ud­vi­del­se af mu­se­et tak­ket væ­re to sto­re do­na­tio­ner på 10 og fem mil­li­o­ner kro­ner fra hen­holds­vis A.P. Møl­ler Fon­den og Au­gusti­nus Fonden.

Fond­s­pen­ge­ne skal bru­ges til en ny top­sik­ret ud­stil­lings­sal un­der jor­den, teg­net af ar­ki­tekt­fir­ma­et Kjær & Richter.

Den nye ud­stil­lings­sal står klar i for­å­ret 2023, skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.
A. P. Møl­ler Fon­den og Au­gusti­nus Fon­den stod sam­men med tre an­dre fon­de bag ud­vik­lin­gen af Clay Ke­ra­mi­kmu­se­um i 2013-15. Si­den har de to fon­de lø­ben­de støt­tet mu­se­et i re­la­tion til sær­ud­stil­lin­ger og an­dre tiltag.

Fondsstøtte skal udbrede kendskab til jazzmusik

Vi bli­ver ved Au­gusti­nus Fon­den, som på sin hjem­mesi­de for­tæl­ler, at fon­den på det se­ne­ste be­sty­rel­ses­mø­de ud­del­te knap 51,8 mil­li­o­ner kro­ner til 28 for­skel­li­ge projekter.

Ud over støt­ten til Clay Ke­ra­mi­kmu­se­um har Au­gusti­nus Fon­den blandt an­det gi­vet én mil­li­on kro­ner til or­ga­ni­sa­tio­nen Ja­zz­dan­mark, der der­med kan fort­sæt­te sit ar­bej­de med at løf­te fle­re re­gio­na­le initiativer.

Ja­zz­dan­mark bi­dra­ger til at ud­bre­de ja­zzen og ud­vik­le he­le mu­sik­li­vet ved at ska­be vær­di for men­ne­sker gen­nem nye mø­der, op­le­vel­ser og sam­ar­bej­der i og om­kring ja­zzmu­sik i Dan­mark og dansk ja­zz i ud­lan­det. Med en ny be­vil­ling til to for­skel­li­ge pro­jek­ter kan or­ga­ni­sa­tio­nen fort­sæt­te med at styr­ke si­ne re­gio­na­le ini­ti­a­ti­ver, som sær­ligt er blom­stret i kølvan­det på coronakrisen.

Det ene pro­jekt fo­ku­se­rer på at løf­te ja­zzmu­sik­ken på land­s­plan via nye re­gio­na­le net­værk, der for­ank­res i fi­re for­skel­li­ge de­le af lan­det, mens det an­det pro­jekt er en vi­de­re­ud­vik­ling af ini­ti­a­ti­vet ’Sum­mer Ses­sion’, hvor in­ter­na­tio­na­le stjer­ner un­der­vi­ser pro­fes­sio­nel­le dan­ske jazzmusikere.

Blandt de øv­ri­ge mod­ta­ge­re af støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den er Øster­bro Te­a­ter, som mod­ta­ger 4,5 mil­li­o­ner kro­ner til at fort­sæt­te og vi­de­re­ud­vik­le sin dan­nel­ses­linje med klas­si­kero­p­sæt­nin­ger på Te­a­ter Re­pu­blique, og Ny Carls­berg Glyp­to­tek, der tak­ket væ­re en be­vil­ling på 3,6 mil­li­o­ner kro­ner kan er­hver­ve ma­le­ri­et ’La nei­ge à Co­pen­hague’ af Paul Gauguin.

Forskning skal skabe ny viden om senfølger af covid-19

No­vo Nor­disk Fon­den har hen over som­me­ren be­vil­get 39,2 mil­li­o­ner kro­ner til seks forsk­nings­pro­jek­ter, der skal ska­be ny vi­den om sen­føl­ger af covid-19.

Iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen op­le­ver cir­ka 10 pro­cent af de per­so­ner, som får covid-19, at få lang­va­ri­ge symp­to­mer el­ler sen­føl­ger, ef­ter den egent­li­ge syg­dom er klin­get af.

Og fle­re rap­por­ter vi­ser, at covid-19 ik­ke kun er en akut luft­vejs­syg­dom, men kan for­år­sa­ge lang­va­rig syg­dom el­ler ube­hag ved at på­vir­ke krop­pens or­gan­sy­ste­mer. COVID-19 ser så­le­des ud til at kun­ne for­år­sa­ge ved­va­ren­de symp­to­mer selv hos pa­tien­ter med mil­de­re syg­doms­for­løb, og der er på nu­væ­ren­de tids­punkt be­græn­set vi­den om, hvor man­ge pa­tien­ter der op­le­ver lang­va­ri­ge symp­to­mer el­ler senfølger.

For at ska­be ny vi­den på det­te om­rå­de har No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­get pen­ge til seks forsk­nings­pro­jek­ter, der skal un­der­sø­ge ar­ten, fo­re­kom­sten og for­de­lin­gen af lang­va­ri­ge symp­to­mer hos pa­tien­ter, der har haft covid-19. I nog­le til­fæl­de vil re­sul­ta­ter­ne fra pro­jek­ter­ne kun­ne ba­ne vej for nye be­hand­lings­for­mer af senfølgerne.

”De seks pro­jek­ter dæk­ker en ræk­ke for­skel­li­ge må­l­grup­per og til­gan­ge til at un­der­sø­ge sen­føl­ger ved covid-19. Det er min for­vent­ning, at dis­se pro­jek­ter, bå­de hver især og sam­let set, kan gi­ve os vær­di­fuld vi­den om sen­føl­ger­ne ved covid-19 og de bedst mu­li­ge po­ten­ti­el­le be­hand­lings­mu­lig­he­der,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Mere viden om videnskabsåret 2022

Vi slut­ter som­mer­rund­t­u­ren blandt fon­de­nes ud­de­lin­ger hos Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, hvor fon­dens ud­de­lings­ko­mité på sit se­ne­ste mø­de be­slut­te­de at do­ne­re 850.000 kro­ner til et se­kre­ta­ri­at, som skal stå for at ud­bre­de kend­ska­bet til ak­ti­vi­te­ter i for­bin­del­se med vi­den­skabsår­et 2022.

Videnskabsår22 er et am­bi­tiøst na­tio­nalt ind­s­park til FN’s ’In­ter­na­tio­nal Year of Ba­sic Sci­en­ce and De­ve­l­op­ment’. I Dan­mark ta­ger vi­den­skabsår­et af­sæt i tv-ju­le­ka­len­de­ren ’Ko­me­ter­nes jul’ i de­cem­ber i år og det uni­vers, der byg­ges rundt om den.

Nor­disk Film, TV2 og Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet pro­du­ce­rer som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats ju­le­ka­len­de­ren med støt­te fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, Vil­lum Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond.

Med do­na­tio­nen på 850.000 kro­ner fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond kan der in­den for ram­mer­ne af vi­den­skabsår­et etab­le­res en pro­jektor­ga­ni­sa­tion, som byg­ger vi­de­re på den op­mærk­som­hed, som ju­le­ka­len­de­ren og dens uni­vers ska­ber hos for­ven­tet halvan­den mil­li­on danskere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer