Fondsmidler sikrer nye naboer til tapirerne i Aalborg Zoo

Bygge- og udviklingsfonden Aalborg Zoologiske Have har doneret et stort beløb til et nyt anlæg med sydamerikanske dyrearter. Poul Due Jensens Fond vil med ny donation til indsatsen ’Foreningsliv for alle’ hjælpe flere børn fra økonomisk trængte familier ind i idrætsforeninger.

En do­na­tion på 600.000 kro­ner fra den er­hvervs­dri­ven­de fond Byg­ge- og an­lægs­fon­den Aal­borg Zoo­lo­gi­ske Ha­ve sik­rer, at ta­pi­rer­ne i Aal­borg Zoo snart får no­get nyt at kig­ge på. (fo­to: Aal­borg Zoo)

Ta­pi­rer­ne i Aal­borgs Zoo­lo­gi­ske Ha­ve skal ha­ve nye naboer.

Snart er det så­le­des slut med, at ta­pi­rer­ne skal kig­ge på men­ne­sker, der kø­ber ho­t­dogs og sof­ti­ce i kio­sken og spi­se­ste­det Ca­sa Fa­mi­lia. I ste­det bli­ver der etab­le­ret et nyt an­læg med sy­da­me­ri­kan­ske dy­rear­ter ved si­den af ta­pi­rer­nes an­læg, skri­ver Aal­borg Zoo i en pressemeddelelse.

Det nye dy­re­an­læg bli­ver fi­nan­si­e­ret med en do­na­tion på 600.000 kro­ner fra den er­hvervs­dri­ven­de fond Byg­ge- og an­lægs­fon­den Aal­borg Zoo­lo­gi­ske Have.

”Vi er me­get gla­de for do­na­tio­nen, der er et vig­tigt bi­drag til den lø­ben­de ud­vik­ling af vo­res an­læg og ak­ti­vi­te­ter. I 2020 om­byg­ge­de vi den sy­da­me­ri­kan­ske pampas med nye ud­kigs­hyt­ter og bed­re op­le­vel­ses­mu­lig­he­der for pu­bli­kum, og nu kan vi ta­ge næ­ste skridt og ud­vi­de om­rå­det med end­nu et dy­re­an­læg,” si­ger Hen­rik Ve­ster­skov Jo­han­sen, der er di­rek­tør i Aal­borg Zoo.

Byg­ge- og an­lægs­fon­den Aal­borg Zoo­lo­gi­ske Ha­ve har som for­mål at un­der­støt­te Aal­borg Zoos vir­ke og ud­vik­le ha­vens an­læg og aktiviteter.

”Med den­ne do­na­tion bi­dra­ger vi til, at Aal­borg Zoo kan styr­ke de­res for­mid­ling om sy­da­me­ri­kan­ske dy­rear­ter, der må­ske ik­ke er li­ge så kend­te som lø­ver og ele­fan­ter,” si­ger fon­dens for­mand An­ders Hjulmand.

Det nye an­læg skal ef­ter pla­nen stå fær­digt i 2024.

Flere børn kan dyrke idræt

Over­blik­ket over ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid fort­sæt­ter til Po­ul Due Jen­sens Fond, som med en ny do­na­tion til ind­sat­sen ’For­e­nings­liv for al­le’ vil sik­re, at fle­re børn og un­ge fra øko­no­misk træng­te fa­mi­li­er kan kom­me ind i idræts­for­e­nin­ger­nes fællesskaber.

Grund­fos-fon­den har støt­tet DGI’s in­klu­sions­ind­sats si­den 2015, og med den nye do­na­tion på to mil­li­o­ner kro­ner er det sik­ret, at ind­sat­sen kan fort­sæt­te i de kom­men­de år.

Uan­set, om man er fra So­ma­lia, Ukrai­ne el­ler Øster Tørs­lev, er det at dyr­ke en fæl­les pas­sion i idræts- og for­e­nings­li­vet no­get, der bin­der os sam­men som mennesker

Kim Nøhr Skib­sted – Fonds­di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

Si­den ’For­e­nings­liv for al­le’ blev star­tet, er fle­re end 5.000 børn og un­ge fra øko­no­misk pres­se­de fa­mi­li­er ble­vet hjul­pet ind i en idrætsforening.

”For mod­ta­ger­ne har støt­ten enormt stor be­tyd­ning, da de kan ind­gå på li­ge fod med an­dre børn og un­ge i de ak­ti­ve fæl­les­ska­ber. De får mu­lig­he­den for at bli­ve en del af det lo­ka­le for­e­nings­liv og op­le­ve glæ­den ved idræt på tværs af bag­grund og so­ci­al sta­tus,” si­ger Jens Ot­to Størup, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i DGI, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Iføl­ge fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted er det vig­tigt for fon­den at fort­sæt­te med at støt­te projektet.

"Uan­set, om man er fra So­ma­lia, Ukrai­ne el­ler Øster Tørs­lev, er det at dyr­ke en fæl­les pas­sion i idræts- og for­e­nings­li­vet no­get, der bin­der os sam­men som men­ne­sker. Der­for er det vig­tigt, at der er plads til al­le, og jeg vil ger­ne tak­ke al­le de de­di­ke­re­de men­ne­sker i DGI’s for­e­nin­ger, som knok­ler for at lyk­kes med den op­ga­ve," si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Mere nordisk samhørighed i gymnasierne

Der er brug for at styr­ke den nor­di­ske sam­hø­rig­hed i gym­na­si­er­ne i ti­der, hvor det nor­di­ske of­te får bag­hjul af det eu­ro­pæ­i­ske og glo­ba­le perspektiv.

Det er bag­grun­den et nyt pro­jekt kal­det ’Nor­dung’, som net­op har mod­ta­get 15 mil­li­o­ner kro­ner i til­skud fra A.P. Møl­ler Fon­den, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Bag pro­jek­tet står en grup­pe for­ank­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Med i grup­pen er blandt an­dre tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem og mi­ni­ster Ber­tel Haarder.

Vi øn­sker at sik­re, at det nor­di­ske per­spek­tiv bli­ver en in­te­gre­ret del af un­der­vis­nin­gen på de man­ge ungdomsuddannelser

Ber­gur Røn­ne Mo­berg – Lek­tor i nor­disk lit­te­ra­tur, Kø­ben­havns Universitet

Pro­jek­tets om­drej­nings­punkt er at ud­vik­le un­der­vis­nings­for­løb, som kan støt­te læ­rer­ne i at ar­bej­de med det nor­di­ske per­spek­tiv i fag som hi­sto­rie, sam­funds­fag, geo­gra­fi samt i sprog­fa­ge­ne på nor­dens gym­na­si­er. Un­der­vejs skal læ­re­re og ele­ver fra Dan­mark, Nor­ge, Sve­ri­ge og Færø­er­ne ud­vik­le, af­prø­ve og kva­li­fi­ce­re for­lø­be­ne, som ef­ter­føl­gen­de stil­les til rå­dig­hed for al­le læ­re­re i he­le norden.

”Grund­tan­ken er, at vi med nu­ti­di­ge, re­le­van­te for­løb for ele­ver­ne kan ska­be op­le­vel­ser, som vil styr­ke den nor­di­ske re­gio­na­le iden­ti­tet. Vi øn­sker at sik­re, at det nor­di­ske per­spek­tiv bli­ver en in­te­gre­ret del af un­der­vis­nin­gen på de man­ge ung­doms­ud­dan­nel­ser, og hå­bet er, at det­te pro­jekt vil spil­le en nøg­lerol­le i at op­nå det­te mål,” si­ger pro­jekt­le­der og lek­tor i nor­disk lit­te­ra­tur på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ber­gur Røn­ne Moberg.

Gratis film til mennesker med demens

Den­ne uge, uge 19, er den år­li­ge de­mensu­ge, og i den an­led­ning vi­ser Det Dan­ske Fil­min­sti­tut en ræk­ke gra­tis de­mens­ven­li­ge film og lan­ce­rer nye in­ter­ak­ti­ve mu­lig­he­der på in­ter­net­tet un­der over­skrif­ten ’Erin­drings­bio’.

Pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret af Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond med 2,45 mil­li­o­ner kro­ner og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond med en halv mil­li­on kroner.

De­mensu­gen sæt­ter i år fo­kus på at gø­re det me­re trygt for men­ne­sker med de­mens at be­væ­ge sig ud af de­res hjem og kom­me fra A til B. Der­for er trans­port og tra­fik em­ner i en af de nye film­pak­ker, som går i luf­ten i den­ne uge.

Fra ef­ter­å­ret 2023 vil Erin­drings­bio og­så bli­ve et til­bud til al­le lan­dets bi­o­gra­fer, og i lø­bet af de kom­men­de år pro­du­ce­rer Det Dan­ske Fil­min­sti­tut man­ge fle­re film­pak­ker, der blandt an­det knyt­ter sig til lo­ka­l­om­rå­der og ta­ger ud­gangs­punkt i ny­e­re film, skri­ver Fil­min­sti­tut­tet i en pressemeddelelse.

I test­pe­ri­o­den har der væ­ret en lang ræk­ke po­si­ti­ve til­ba­ge­mel­din­ger, bå­de fra de­mens­ram­te og fra ple­je­per­so­na­le og pårørende.

”Det er, som om min­der­ne kom­mer tæt­te­re og tæt­te­re på, når jeg ser de gam­le film og ta­ler om dem,” lød det fra Sonja Elisa­beth Han­sen på 97 år, da hun så Erin­drings­bio på en com­pu­ter sam­men med sin datter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

[2023-nummer-19]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer