Fondsmidler til befolkningen i Afghanistan og styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren runder blandt andet Ole Kirks Fond, der støtter befolkningen i Afghanistan via en ekstraordinær bevilling til Dansk Røde Kors, og Novo Nordisk Fondens støtte til et nyt projekt, som skal styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder i Frederikssund.

Ole Kirks Fond har net­op la­vet en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling på 50 mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Rø­de Kors, der skal bru­ge pen­ge­ne til at hjæl­pe og støt­te be­folk­nin­gen i Afghanistan.

Ud­vik­lin­gen i Af­g­ha­ni­stan har stå­et højt på me­di­er­nes dags­or­den den se­ne­ste tid, og ugens rund­t­ur blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren star­ter da og­så i det krigs­hær­ge­de og tør­ke­ram­te land.

Med en ny ek­stra­or­di­nær be­vil­ling på 50 mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Rø­de Kors øn­sker Ole Kirks Fond at hjæl­pe og støt­te be­folk­nin­gen i Af­g­ha­ni­stan, hvor ti­tu­sind­vis af men­ne­sker er dre­vet på flugt.

Der mel­des om over­greb og drab på ci­vi­le og man­ge sår­e­de, og der er et ek­stra­or­di­nært pres på ho­spi­ta­ler. Sam­ti­dig er in­fra­struk­tur ble­vet øde­lagt, hvil­ket be­svær­lig­gør ad­gang til livsvig­ti­ge forsyninger.

”He­le ver­den føl­ger med i den ka­o­ti­ske si­tu­a­tion i Af­g­ha­ni­stan og fø­ler med be­folk­nin­gen. Der­for er det et me­get stort øn­ske for Ole Kirks Fond at kun­ne bi­dra­ge til Rø­de Kors’ ar­bej­de med at af­hjæl­pe den hu­ma­ni­tæ­re kri­se,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, der er di­rek­tør i Ole Kirks Fond, i en pressemeddelelse.

Be­vil­lin­gen på 50 mil­li­o­ner kro­ner skal pri­mært bru­ges in­den for tre om­rå­der: Støt­te til drift af sund­heds­kli­nik­ker og ho­spi­ta­ler, psy­ko­lo­gisk første­hjælp og ak­ti­vi­te­ter pri­mært må­l­ret­tet kvin­der, børn og un­ge samt di­stri­bu­tion af mad og nødhjælpspakker.

Iføl­ge ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Rø­de Kors An­ders La­de­karl vil fonds­be­vil­lin­gen gø­re det mu­ligt trods ka­o­ti­ske om­stæn­dig­he­der at nå ti­tu­sind­vis af af­g­ha­ne­re med sund­hed­sy­del­ser og nødhjælpspakker.

”Af­g­ha­ni­stan er i mid­ten af en tran­si­tion, og det er svært for af­g­ha­ner­ne og for os at for­ud­se re­sul­ta­tet. Men vi ved, at de hu­ma­ni­tæ­re be­hov er enor­me. Si­den 1. au­gust har vi be­hand­let me­re end 7.000 sår­e­de pa­tien­ter på eg­ne el­ler støt­te­de kli­nik­ker og ho­spi­ta­ler over he­le lan­det. Vo­res me­di­cin­ske teams vil fort­sæt­te ar­bej­det og for­ven­ter at mod­ta­ge pa­tien­ter i de kom­men­de må­ne­der og år frem – bå­de fra lø­ben­de kamp­hand­lin­ger og fra ueks­plo­de­ret am­mu­ni­tion. Det er hjer­teskæ­ren­de at se børn og un­ge mænd og kvin­der, der har mi­stet lem­mer på vo­res ska­destu­er. Den flot­te be­vil­ling er af­gø­ren­de for det ar­bej­de,” si­ger An­ders Ladekarl.

Fondspenge skal bringe skoleelever tættere på virksomheder

Fra den kri­ti­ske si­tu­a­tion i ét af ver­dens brænd­punk­ter fort­sæt­ter ud­de­lings­rund­t­u­ren til Fre­de­riks­sund, hvor Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus net­op har ind­gå­et en sam­ar­bejds­af­ta­le med Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne, som skal bi­dra­ge til et end­nu stær­ke­re sam­ar­bej­de mel­lem sko­ler og virksomheder.

Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus har få­et en be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den på godt 4,4 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet ”Sam­STEM”. Fond­s­pen­ge­ne skal bru­ges til at ud­bre­de pro­jek­tets mål om at brin­ge sko­le­e­le­ver og virk­som­he­der tæt­te­re sammen.

”Vi vil ger­ne åb­ne fle­re un­ges øj­ne for mu­lig­he­der­ne med en ud­dan­nel­se in­den for IT, tek­no­lo­gi, na­tur­vi­den­skab og hånd­værk til gavn for er­hvervs­li­vet, sam­fun­det og en bæ­re­dyg­tig frem­tid. Det gør vi blandt an­det ved at byg­ge bro mel­lem net­op sko­ler og virk­som­he­der, ud­vik­le spæn­den­de og prak­sisnært un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le og for­løb, der træk­ker trå­de ud i vir­ke­lig­he­den. Vi vil ger­ne sam­ar­bej­de med læ­rer­ne om at in­spi­re­re ele­ver til for ek­sem­pel at bru­ge nye di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er og gi­ve dem lyst til at eks­pe­ri­men­te­re sig frem til nye løs­nin­ger på re­el­le ud­for­drin­ger,” si­ger di­rek­tør for Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus, Mai­ken Lyk­ke Lolck, i en pressemeddelelse.

Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne har igang­s­at fle­re til­tag in­den for sko­le-virk­som­heds­sam­ar­bej­de, og borg­me­ster Jo­hn Sch­midt An­der­sen (V) er me­get glad for sam­ar­bej­det med Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus.

”Vi har i Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne i man­ge år ar­bej­det på at ska­be et godt sko­le-virk­som­heds­sam­ar­bej­de til for­del for bå­de ele­ver og virk­som­he­der. Se­ne­st har vi star­tet Ma­ker­Vær­ket, som og­så vil bli­ve en del af pro­jekt Sam­STEM. Jeg er over­be­vist om, at den opkva­li­fi­ce­ring af læ­re­re samt de un­der­vis­nings­for­løb, som vil bli­ve ud­vik­let sam­men med Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus, bli­ver et godt bi­drag til vo­res ele­vers ud­dan­nel­se og vo­res virk­som­he­ders mu­lig­he­der for at re­k­rut­te­re fag­lært ar­bejds­kraft i frem­ti­den”, si­ger Jo­hn Sch­midt Andersen.

Hjælp til unge fra familier med alkohol- og stofproblemer

I Brønd­by kan 120 un­ge fra fa­mi­li­er med al­ko­hol- og stof­pro­ble­mer nu se frem til at få hjælp, når non­pro­fi­tor­ga­ni­sa­tio­nen TUBA åb­ner sin 34. af­de­ling i kommunen.

Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond in­ve­ste­rer 3,2 mil­li­o­ner kro­ner i pro­jek­tet i Brønd­by i pe­ri­o­den fra 2021 til 2024.

Hvis det lyk­kes for TUBA at sik­re bed­re triv­sel og til­knyt­ning til ud­dan­nel­se el­ler ar­bejds­mar­ked for de un­ge, der kom­mer i be­hand­ling i Brønd­by, skal kom­mu­nen be­ta­le in­ve­ste­rin­gen til­ba­ge til Den So­ci­a­le Investeringsfond.

”Med vo­res in­ve­ste­ring i børn og un­ge, der er vok­set op i mis­brugs­fa­mi­li­er i Brønd­by, hå­ber vi, at fle­re vil tri­ves bed­re og kom­me i ud­dan­nel­se el­ler job. Det gi­ver bå­de me­ning men­ne­ske­ligt, og det er en sam­fund­s­ø­ko­no­misk ge­vinst, når de un­ge er selv­for­sør­gen­de,” si­ger fonds­chef i Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond Ca­mil­la Bjer­re Dam­gaard i en pressemeddelelse.

Af­de­lin­gen i Brønd­by åb­ner den 25. august.

Inkluderende fællesskaber under pres

I en nyhed på sin hjem­mesi­de op­ly­ser Ve­lux Fon­den, at den nu gi­ver i alt 10,6 mil­li­o­ner kro­ner til fem pro­jek­ter, der skal ud­vik­le og af­prø­ve nye me­to­der til at ska­be in­klu­de­ren­de fæl­les­ska­ber for ud­valg­te må­l­grup­per – fra sår­ba­re un­ge mænd og en­som­me æl­dre til bor­ge­re med ud­vik­lings­hæm­ning og børn med høretab.

Pro­gram­chef Vi­be­ke Ly­beck­er fra Ve­lux Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for so­ci­a­le ind­sat­ser i Dan­mark un­der­stre­ger, at sam­fun­dets fæl­les­ska­ber har væ­ret sat un­der pres på grund af covid-19.

”Det har sær­ligt ramt børn, un­ge, voks­ne og æl­dre i so­ci­alt ud­sat­te po­si­tio­ner. Vi har der­for ef­ter­s­purgt pro­jek­ti­de­er, der kan in­klu­de­re dis­se grup­per i kon­struk­ti­ve fæl­les­ska­ber. De ud­valg­te pro­jek­ter kom­mer med in­nova­ti­ve løs­nings­for­slag på ak­tu­el­le pro­blem­stil­lin­ger og pe­ger på nye me­to­der og ve­je til at ska­be og or­ga­ni­se­re fæl­les­ska­ber på,” si­ger Vi­be­ke Lybecker.

Blandt de fem ud­valg­te pro­jek­ter er et pro­jekt i Aar­hus, der vil bru­ge na­tu­ren som ram­me til at styr­ke sår­ba­re un­ge mænds for­ud­sæt­nin­ger for at op­byg­ge fæl­les­ska­ber og få job og uddannelse.

I alt har fon­den i år af­sat 55 mil­li­o­ner kro­ner til me­to­de­ud­vik­len­de so­ci­a­le ind­sat­ser i Dan­mark, der gi­ver men­ne­sker i en ud­sat po­si­tion mu­lig­hed for at del­ta­ge ak­tivt i sam­fun­dets fællesskaber.

Viden om globale problemer styrker unges tolerance

Fra in­klu­de­ren­de fæl­les­ska­ber til men­ne­ske­ret­tig­he­der og en­ga­ge­ment i dan­ske sko­le­klas­ser. Op­lys­nings­pro­jek­tet Ask Why? Do­cs op­ly­ser i en pres­se­med­del­el­se, at det vil for­sø­ge at brin­ge men­ne­ske­ret­tig­he­der og em­pa­ti ind i klas­se­væ­rel­ser over he­le Dan­mark for at be­kæm­pe mob­ning og ska­be in­ter­na­tio­nalt ud­syn og en­ga­ge­ment hos eleverne.

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har net­op valgt at støt­te op­lys­nings­pro­jek­tet i en tre­årig pe­ri­o­de, og det glæ­der The Why Fo­un­da­tion, som står bag projektet.

”Vi er me­get gla­de og tak­nem­me­li­ge for den tre­åri­ge støt­te fra den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond. Det er cen­tralt for kva­li­te­ten at ha­ve en sik­ret kon­ti­nu­i­tet og der­med styr­ke plan­læg­ning med sko­ler i he­le kon­ge­ri­get,” si­ger CEO Met­te Hof­f­mann Mey­er i en pressemeddelelse.

På en sko­le i Thi­sted op­le­ver læ­rer Sol­vejg Jen­sen, at ide­en med at læ­re de un­ge om ver­dens pro­blem­stil­lin­ger og få dem til at en­ga­ge­re sig i sam­funds­de­bat­ten styr­ker de un­ges to­le­ran­ce og for­stå­el­se for hinanden.

“Vi har fak­tisk op­le­vet, at ele­ver, der el­lers kun­ne dril­le el­ler så­gar mob­be an­dre i klas­sen, æn­dre­de ad­færd. De for­stod på en an­den må­de, at no­gen hav­de det svæ­re­re end an­dre, og at der må­ske var en grund til, at en klas­se­kam­me­rat op­før­te sig an­der­le­des. Det er en form for dan­nel­se at væ­re med hos Ask Why?,” si­ger Sol­vejg Jen­sen, der er klas­se­læ­rer for en 8. klas­se på Han­næs-Øste­rild Sko­le i Thisted.

Og­så Lauritzen Fon­den støt­ter pro­jek­tet med en tre­årig bevilling.

Fitness for alle på Bornholm

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger slut­ter på Born­holm, hvor øens stør­ste idræts­for­e­ning Røn­ne og Viking At­le­tik net­op har få­et et nyt fit­nes­scen­ter med plads til al­le, her­un­der og­så born­hol­me­re med bevægelseshandicap.
Den nye byg­ning, der of­fi­ci­elt blev ind­vi­et af H.K.H. Prin­ses­se Be­ne­dik­te, har få­et støt­te fra blandt an­dre kampag­nen ”Fit­ness for al­le”, som ar­bej­der for at gø­re fit­ness til­gæn­ge­lig for men­ne­sker med bevægelseshandicap.

Part­ner­ska­bet bag Fit­ness for Al­le be­står af Be­vi­ca Fon­den, den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner, DIF, DGI, Pa­r­a­sport Dan­mark og Be­væg dig for li­vet – Fitness.

”Med Fit­ness For Al­le-pro­jek­tet styr­ker vi vo­res idræt­stil­bud og vo­res so­ci­a­le fæl­les­skab, sam­ti­dig med at vi in­klu­de­rer nye må­l­grup­per. Vi glæ­der os især over, at vi nu har få­et bed­re mu­lig­hed for at til­træk­ke men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap og an­dre ty­per af funk­tions­ned­sæt­tel­ser. Vo­res nye hus kom­mer til at dan­ne ram­me om en mang­fol­dig­hed af idræt­stil­bud og so­ci­alt samvær, hvil­ket jeg ser som idræt­tens vig­tig­ste ele­ment,” si­ger Claus Clau­sen, der er for­mand for for­e­nin­gen Viking At­le­tik, i en nyhed fra Realdania.

Pro­jek­tet i Røn­ne er det sid­ste af tre pro­jek­ter, som bli­ver gen­nem­ført som led i ”Fit­ness for al­le”. De to an­dre lig­ger i Gladsaxe og Gårslev.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer