Fondsmidler til kamp mod malariamyg, mobning og sprogvanskeligheder

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden skal bruges i beskyttelsen af befolkningen i Afrika mod malariamyg, mens Mary Fonden støtter kampen mod mobning i Australien. På dansk grund har Nordea-fonden netop givet penge til et særligt forløb for flersprogede mødre, der skal styrke deres børns tidlige sprogudvikling.

Mary Fon­den støt­ter øko­no­misk kam­pen mod mob­ning i Kron­prin­ses­se Marys fø­de­land Au­stra­li­en. Bil­le­det er fra fon­dens kamp mod mob­ning i Dan­mark, hvor et af ini­ti­a­ti­ver­ne er et år­ligt bør­ne­sta­fet­løb. Bam­sen, som de del­ta­gen­de børn lø­ber med, er sam­ti­dig ma­skot for ini­ti­a­ti­vet 'Fri for Mob­be­ri' (Fo­to: Ste­en Brogaard).

Der står No­vo Nor­disk Fon­den på ’Fra-kor­tet’, mens vidt for­skel­li­ge pro­jek­ter i bå­de ind- og ud­land står på ’Til-kor­tet’ i de før­ste af den­ne uges ud­valg­te fondsuddelinger.

Vi star­ter i Afri­ka, hvor en ny asi­a­tisk ma­la­ri­a­myg tru­er fol­kes­und­he­den i fle­re af kon­ti­nen­tets ha­stigt vok­sen­de by­er. Med en be­vil­ling på 20 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den skal et tvær­fag­ligt for­sker­hold un­der­sø­ge, hvor­dan ar­ki­tek­tur og by­plan­læg­ning kan væ­re med til at be­skyt­te folk mod syg­dom­me over­ført af myg.

Nu ka­ster vi os ud i et pro­jekt, der skal væ­re med til at be­kæm­pe en af de stør­ste sund­heds­trus­ler på kontinentet

Jakob Brandt­berg Knud­sen – De­kan for ar­ki­tek­tur, Det Kon­ge­li­ge Akademi

Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi le­der pro­jek­tet, som ud­fø­res af et in­ter­na­tio­nalt hold af epi­de­mio­lo­ger, bi­o­lo­ger, geo­gra­fer, da­ta­lo­ger og arkitekter.

”Vi kom­mer med en helt ny til­gang til at ana­ly­se­re, hvor myg­gen po­ten­ti­elt har go­de be­tin­gel­ser for at yng­le og spre­de syg­dom, og hvor­dan vi kan be­kæm­pe den gen­nem bed­re by­plan­læg­ning. Vi er en grup­pe for­ske­re, der tid­li­ge­re har ar­bej­det sam­men på kryds og tværs. Nu ka­ster vi os ud i et pro­jekt, der skal væ­re med til at be­kæm­pe en af de stør­ste sund­heds­trus­ler på kon­ti­nen­tet,” si­ger de­kan for ar­ki­tek­tur på Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi Jakob Brandt­berg Knud­sen i en pres­se­med­del­el­se fra akademiet.

Stu­di­er pe­ger på, at myg­gen ’Anop­he­les step­hen­si’ i den kom­men­de tid vil ind­ta­ge by­er, der til­sam­men hu­ser 126 mil­li­o­ner mennesker.

Be­vil­lin­gen fra No­vo Nor­disk Fon­den er fra fon­dens Da­ta Sci­en­ce Col­la­bo­ra­ti­ve Re­search Pro­gram­me, hvor der i år er ble­vet ud­delt i alt fi­re be­vil­lin­ger på sam­let 72 mil­li­o­ner kroner.

Initiativer skal fremme lighed i sundhed blandt børn

Dan­marks stør­ste fond står og­så bag en be­vil­ling på 13,2 mil­li­o­ner kro­ner til fi­re ini­ti­a­ti­ver, der har som mål at frem­me lig­hed i sund­hed blandt børn og un­ge. Pro­jek­ter­ne skal støt­te børn, un­ge og de­res fa­mi­li­er gen­nem fore­byg­gen­de ind­sat­ser, der kan bi­dra­ge til de­res men­tale og fy­si­ske sundhed.

I gen­nem­snit er 18 pro­cent af dan­ske børn over­væg­ti­ge, når de for­la­der grund­sko­len, men blandt børn i ud­sat­te og sår­ba­re po­si­tio­ner er an­de­len helt op­pe på 33 pro­cent. Kon­se­kven­ser­ne for de en­kel­te børn kan væ­re al­vor­li­ge fy­si­ske, psy­ki­ske og so­ci­a­le problemer.

”No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker at frem­me sund­hed blandt børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner i Dan­mark. For at det kan lyk­kes, er det af­gø­ren­de at kom­bi­ne­re vi­den på tværs af sek­to­rer for at ska­be de al­ler­bed­ste me­to­der til at frem­me sund­he­den for de børn, der har mest brug for det. Vi er der­for me­get gla­de for at kun­ne støt­te fi­re stær­ke pro­jek­ter,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for So­ci­al & Hu­ma­ni­ta­ri­an i No­vo Nor­disk Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Be­vil­lings­mod­ta­ge­re er non­pro­fi­tor­ga­ni­sa­tio­nen ’Fit­for­Kids’, ’Fa­mi­li­eRa­ket­ten’, som er et fæl­les pro­jekt mel­lem KFUM’s so­ci­a­le ar­bej­de og Cen­ter for Kli­nisk Forsk­ning og Fore­byg­gel­se, Landsor­ga­ni­sa­tio­nen af Kvin­de­kri­se­cen­tre og for­e­nin­gen ’Gråk’.

125 mio. kr. til 15 interdisciplinære forskningssamarbejder

At lø­se de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger kræ­ver stor kre­a­ti­vi­tet og ri­si­ko­vil­lig­hed. Med til­sam­men 125 mil­li­o­ner støt­te­kro­ner til 15 in­ter­di­sci­pli­næ­re forsk­nings­sam­ar­bej­der hå­ber No­vo Nor­disk Fon­den, at der kan fin­des ny­ska­ben­de løs­nin­ger ved at ud­lø­se sy­ner­gi­er i kryds­fel­ter mel­lem de klas­si­ske vi­den­ska­be­li­ge di­sci­pli­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner og na­tio­na­le grænser.

Der sker via fon­dens så­kald­te ’high-risk/high-gain’ Sy­ner­gy-pro­gram­mer, der støt­ter tvær­vi­den­ska­be­li­ge, ri­si­ko­be­to­ne­de og nytæn­ken­de projekter.

Fon­den har net­op ud­delt 75 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på fem pro­jek­ter gen­nem In­ter­di­sci­pli­nary Sy­ner­gy Pro­gram­me, hvor pro­jek­ter­ne hvi­ler på loven­de pi­lo­t­da­ta, mens de re­ste­ren­de 50 mil­li­o­ner kro­ner er til­delt 10 pro­jek­ter gen­nem Expl­ora­tory In­ter­di­sci­pli­nary Sy­ner­gy Pro­gram­me, der støt­ter helt uud­for­ske­de ideer.

Vi har net­op be­hov for nytænk­ning, mod og en kre­a­tiv til­gang for at lø­se de stør­ste ud­for­drin­ger, som sam­fun­det står overfor

Le­ne Od­ders­he­de – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces, No­vo Nor­disk Fonden

Le­ne Od­ders­he­de, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i fon­den, er be­gej­stret over po­ten­ti­a­let i projekterne.

”Med Sy­ner­gy-pro­gram­mer­ne øn­sker vi at brin­ge for­ske­re med for­skel­lig eks­per­ti­se sam­men i hå­bet om, at de vil le­ve­re forsk­nings­gen­nem­brud og in­nova­ti­ve tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger til de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger in­den for sund­hed og bæ­re­dyg­tig­hed. Vi har net­op be­hov for nytænk­ning, mod og en kre­a­tiv til­gang for at lø­se de stør­ste ud­for­drin­ger, som sam­fun­det står over­for,” si­ger Le­ne Oddershede.

No­vo Nor­disk Fon­den åb­ner for en ny run­de an­søg­nin­ger til beg­ge pro­gram­mer den 10. marts 2022.

Til kamp mod mobning i Australien

I en helt an­den bold­ga­de går Mary Fon­den til kamp mod mob­ning i Au­stra­li­en i an­led­ning af H.K.H. Kron­prin­ses­se Marys 50-års fød­sels­dag forleden.

Fon­den do­ne­rer 50.000 au­stral­ske dol­lars, sva­ren­de til knap en kvart mil­li­on dan­ske kro­ner, til The Alan­nah & Ma­de­li­ne Fo­un­da­tion, der igen­nem ini­ti­a­ti­vet ’Bet­ter Bud­di­es’ er in­spira­tions­kil­den til Mary Fon­dens før­ste og stør­ste ini­ti­a­tiv ’Fri for Mobberi’.

Fri for Mob­be­ri star­te­de på Kron­prin­ses­sens ini­ti­a­tiv i re­gi af Red Bar­net, og si­den stif­tel­sen i 2007 af Mary Fon­den har Red Bar­net og fon­den sam­men ud­vik­let og ud­bredt indsatserne.

”Fra min al­ler­før­ste op­le­vel­se med Bet­ter Bud­di­es kun­ne jeg se, at til­gan­gen kun­ne no­get helt sær­ligt i for­hold til at ska­be fæl­les­ska­ber og sam­men­hold blandt børn. Og der­for var det og­så op­lagt for mig at ta­ge in­spira­tio­nen fra Bet­ter Bud­di­es med til Dan­mark. Det har væ­ret en stor glæ­de, og vi er tak­nem­me­li­ge for det af­sæt, det har gi­vet os i vo­res ar­bej­de med at be­kæm­pe mob­ning i Mary Fon­den,” si­ger Kron­prin­ses­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Mary Fon­den, i en pressemeddelelse.

Iføl­ge di­rek­tør i Mary Fon­den Hel­le Øster­gaard er der me­get at tak­ke den au­stral­ske fond for.

”Igen­nem de sid­ste snart 15 år har tu­sind­vis af børn lært om vær­di­er­ne to­le­ran­ce, respekt, om­sorg og mod. Vo­res eva­lu­e­rin­ger vi­ser, at bør­ne­ha­vebørn, der ar­bej­der med Fri for Mob­be­ri, ud­vi­ser ty­de­li­ge­re em­pa­tisk ad­færd end børn, der ik­ke ar­bej­der med pro­gram­met. Og de er bed­re til at ta­ck­le mob­ning og dril­le­ri­er. Uden in­spira­tio­nen fra Bet­ter Bud­di­es var Fri for Mob­be­ri ik­ke ble­vet det, det er i dag. Der­for vil vi ger­ne si­ge tak og gi­ve lidt igen med do­na­tio­nen til The Alan­nah & Ma­de­li­ne Fo­un­da­tion,” si­ger Hel­le Østergaard.

Forløb for flersprogede mødre skal styrke børns sprogudvikling

Fra kam­pen mod mob­ning blandt børn fort­sæt­ter vi til be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke fler­spro­ge­de børns sprogudvikling.

Nor­dea-fon­den har net­op gi­vet knap 1,4 mil­li­o­ner kro­ner til et pro­jekt kal­det ’ORD’, som fin­der sted på fem kø­ben­havn­ske bi­bli­o­te­ker i år og næ­ste år.

For en for­æl­der, der ik­ke selv er stærk i det dan­ske, er det svært at sti­mu­le­re sit barn til et stør­re ordforråd

Mia Ny­e­gaard – Kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster, Kø­ben­havns Kommune

Når dan­ske børn star­ter i bør­ne­ha­ve, er 15 pro­cent af dem hvad der sva­rer til ét års sprog­til­eg­nel­se bag­ud. En stor del er børn af tospro­ge­de hjem.

I det nye pro­jekt er der sær­lig fo­kus på fler­spro­ge­de mødre bo­sat i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, som har børn i al­de­ren fi­re til 12 må­ne­der. Ud over at sti­mu­le­re bør­ne­nes sprog­ud­vik­ling, sø­ger for­lø­bet sam­ti­dig at styr­ke mødre­nes net­værk og re­la­tio­ner til an­dre mødre.

”Vi ser især, at børn fra fler­spro­ge­de hjem er bag­ud på sprog­til­eg­nel­sen. Og for en for­æl­der, der ik­ke selv er stærk i det dan­ske, er det svært at sti­mu­le­re sit barn til et stør­re ord­for­råd. Der­for er jeg glad for, at vi med ’ORD’ kan hjæl­pe med bå­de sprog­ud­vik­ling så­vel som styr­ke mødre­ne so­ci­alt,” si­ger kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne Mia Ny­e­gaard (Rad.) i en pres­se­med­del­el­se fra kul­tur- og fritidsforvaltningen.

Støtte til sunde arbejdspladser

Vi slut­ter hos Spar Nord Fon­den, som net­op har of­fent­lig­gjort, at fon­den støt­ter pro­jek­tet ’Dan­marks Sun­de Ar­bejds­plad­ser’ med en halv mil­li­on kroner.

Det er Dansk Er­hverv, Dansk Fir­mai­dræt, For­sik­ring & Pen­sion og Falck He­alt­hca­re, som står bag pro­jek­tet. Hvert år hyl­des dan­ske ar­bejds­plad­ser, der har igang­s­at ini­ti­a­ti­ver in­den for sund­hed og trivsel.

”Det er vig­tigt for Spar Nord Fon­den at bi­dra­ge til at styr­ke og ud­vik­le fæl­les­ska­ber, og pro­jek­tet Dan­marks Sun­de Ar­bejds­plad­ser gi­ver mu­lig­hed for net­op det­te. Gen­nem pro­jek­tets man­ge ak­ti­vi­te­ter styr­kes fæl­les­skab, sund­hed og sam­men­hold på tværs af fag­lig­hed, er­fa­ring og bag­grund. Vi er stol­te af, at vi med do­na­tio­nen kan bi­dra­ge til at ud­vik­le men­ne­sker i et fæl­les­skab, hvor triv­sel og ar­bejds­sund­hed kom­bi­ne­res med vi­den og læ­ring – og vi hå­ber, at do­na­tio­nen bi­dra­ger til, at sund­hed, triv­sel og sam­men­hold kom­mer ud på man­ge fle­re ar­bejds­plad­ser i Dan­mark,” si­ger fonds­di­rek­tør i Spar Nord Fon­den, Bo Ug­ger­høj, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Iføl­ge ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Fir­mai­dræt Met­te Man­d­rup gi­ver fonds­støt­ten mu­lig­hed for at nå ud til end­nu fle­re ar­bejds­plad­ser, der ger­ne vil ha­ve ny in­spira­tion til de­res ar­bej­de med sund­hed og trivsel.

”Ar­bejds­plad­sen er en vig­tig are­na, når det kom­mer til at styr­ke fol­kes­und­he­den, og vi ar­bej­der for, at den en­kel­te ar­bejds­plads’ er­fa­rin­ger og­så kom­mer an­dre ar­bejds­plad­ser til glæ­de og gavn,” si­ger Met­te Mandrup.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer