Fondsmidler til Monumentområdet i Jelling og Danmarks største firmafest

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren runder blandt andet A.P. Møller Fondens bevillinger til at færdiggøre Monumentområdet i Jelling og renovere Brødremenigheden i Christiansfeld samt en donation fra Salling Fondene, som gør, at medarbejderne i Salling Groups butikker kan komme til kæmpefest.

Monu­men­t­om­rå­det i Jel­ling har væ­ret på Unescos ver­dens­arvs­li­ste si­den 1994. Her er det Monu­men­t­om­rå­dets øst­li­ge del, der blev ind­vi­et i 2013

Med en be­vil­ling på 35 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal bli­ver det nu mu­ligt at ful­den­de ar­bej­det med Monu­men­t­om­rå­det i Jelling.

Si­den Monu­men­t­om­rå­det i Jel­ling blev of­fi­ci­elt ind­vi­et i 2013, er be­søgstal­let man­gedoblet. Op mod 300.000 gæ­ster be­sø­ger hvert år Jel­ling­monu­men­ter­ne med Gorms og Thyras hø­je, ru­ne­ste­ne­ne, kir­ken, ver­dens for­ment­lig stør­ste skibs­sæt­ning på me­re end 350 me­ter og pa­lisa­de­heg­net, der om­kran­ser he­le området.

”Monu­men­t­om­rå­det i Jel­ling er umi­ste­lig ver­dens­arv, og der gø­res lø­ben­de nye fund. Nu bli­ver det mu­ligt at ska­be en bed­re op­le­vel­se af ste­det, og man kom­mer nær­me­re en ful­den­ding af Jel­lings Monu­men­t­om­rå­de,” si­ger Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la, der er for­mand for A.P. Møl­ler Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra Vej­le Kommune.

Monu­men­t­om­rå­det i Jel­ling er umi­ste­lig ver­dens­arv, og der gø­res lø­ben­de nye fund

Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la – For­mand, A.P. Møl­ler Fonden

Til­ba­ge i 2009 do­ne­re­de A.P. Møl­ler Fon­den 70 mil­li­o­ner kro­ner til Monu­men­t­om­rå­det i Jel­ling, og med den nye be­vil­ling kom­mer fon­dens sam­le­de støt­te til pro­jek­tet op over 100 mil­li­o­ner kro­ner. Vej­le Kom­mu­ne spyt­ter selv 16 mil­li­o­ner kro­ner i kassen.

”Det er fan­ta­stisk, at A.P. Møl­ler Fon­den vil væ­re med til at skri­ve det fo­re­lø­bigt sid­ste ka­pi­tel i hi­sto­ri­en om Jel­ling­monu­men­ter­ne. Vi er yderst tak­nem­me­li­ge for fon­dens sto­re en­ga­ge­ment i at ud­vik­le he­le Monu­men­t­om­rå­det. Vo­res tu­sindåri­ge hi­sto­rie skal væ­re syn­lig, til­gæn­ge­lig og in­vi­te­re end­nu fle­re til at gå på op­da­gel­se i den sam­ti­dig med, at vi som med­for­val­te­re af ver­dens­ar­ven be­skyt­ter den bedst mu­ligt,” si­ger Vej­les borg­me­ster Jens Ej­ner Chri­sten­sen (V) i pressemeddelelsen.

Historisk hus i Christiansfeld bliver renoveret

A.P. Møl­ler Fon­den er og­så af­sen­der af en do­na­tion på 16,5 mil­li­o­ner kro­ner, som Brød­re­me­nig­he­den i Chri­sti­ans­feld net­op har mod­ta­get. Pen­ge­ne skal bru­ges til at renove­re En­ke­hu­sets ve­st­fløj til museumsbrug.

I 1773 grund­lag­de Brød­re­me­nig­he­den Chri­sti­ans­feld. By­en blev op­ta­get på UNESCO’s ver­dens­arvs­li­ste i 2015 som vid­nes­byrd om dens ene­stå­en­de kul­tu­rel­le tra­di­tio­ner og im­po­ne­ren­de arkitektur.

En­ke­hu­set, der nu skal renove­res, er et af Brød­re­me­nig­he­dens tre hi­sto­ri­ske kor­hu­se. Hu­sets blev op­ført i slut­nin­gen af 1700-tal­let som bo­sted for me­nig­he­dens en­ker, sam­ti­dig med at de kun­ne bli­ve ple­jet af sø­stre­ne fra na­bo­hu­set Søstrehuset.

Re­stau­re­rin­gen af En­ke­hu­set vil med støt­te fra blandt an­dre A.P. Møl­ler Fon­den ska­be au­ten­ti­ske ram­mer for mu­se­et og gi­ve by­ens man­ge be­sø­gen­de mu­lig­hed for at stif­te be­kendt­skab med Brød­re­me­nig­he­dens hi­sto­rie, skri­ver fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Ud­over do­na­tio­nen fra A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond pro­jek­tet med 100.000 kro­ner, og Au­gusti­nus Fon­den og Jo­han­ne og Aa­ge Lou­is-Han­sen Fon­den har hver be­vil­get seks mil­li­o­ner kro­ner til projektet.

40.000 medarbejdere inviteres til fest

Fra Chri­sti­ans­feld fort­sæt­ter gen­nem­gan­gen af nog­le af den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger til Aar­hus, hvor Sal­ling Group tak­ket væ­re en do­na­tion fra Sal­ling Fon­de­ne in­vi­te­rer al­le si­ne 40.000 me­d­ar­bej­de­re til Dan­marks stør­ste firmafest.

For­må­let er at tak­ke me­d­ar­bej­der­ne i blandt an­det Føtex, Net­to og Bil­ka for den ind­sats, de yde­de un­der coronakrisen.

Vi fejrer den helt sær­li­ge ind­sats un­der cor­o­na med et brag af en fest for al­le medarbejdere

Per Bak – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Sal­ling Group

Fe­sten kal­des ’allin22’ og hol­des ved Sal­ling Groups ho­ved­kon­tor i Aar­hus søn­dag den 5. ju­ni 2022. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Sal­ling Group kom­mer nog­le af Dan­marks stør­ste kunst­ne­re og op­træ­der li­ve for medarbejderne.

”Vi fejrer den helt sær­li­ge ind­sats un­der cor­o­na med et brag af en fest for al­le me­d­ar­bej­de­re. Det er de­res fortje­ne­ste, at vi kom godt igen­nem epi­de­mi­en, sik­re­de for­sy­nings­sik­ker­he­den og skab­te go­de og tryg­ge ind­købs­op­le­vel­ser for kun­der­ne. Til ’allin22’ får al­le kol­le­ger mu­lig­hed for at op­le­ve, hvil­ket fæl­les­skab de og vi er en del af,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sal­ling Group Per Bank i pressemeddelelsen.

Det er tred­je gang, at Dan­marks stør­ste de­tail­kon­cern in­vi­te­rer al­le me­d­ar­bej­de­re i Dan­mark til fest. Se­ne­st ske­te det i 2019, hvor om­kring 20.000 me­d­ar­bej­de­re deltog.

SMV´er skal gøres mere robuste

’Mod​stands​dyg​tig​.dk’ er nav­net på et nyt pro­jekt, som skal gi­ve Dan­marks små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der en kon­kur­ren­ce­for­del i kri­se­ti­der ved at træ­ne de­res ev­ne til at tæn­ke i nye må­der at dri­ve virk­som­hed på og der­med gø­re dem langt me­re ro­bu­ste, når den næ­ste kri­se rammer.

In­du­stri­ens Fond har støt­tet pro­jek­tet, der ud­fø­res af Tek­no­lo­gisk In­sti­tut, med 20 mil­li­o­ner kro­ner. Am­bi­tio­nen er at få mini­mum 1.000 virk­som­he­der til at im­ple­men­te­re nye pro­ce­du­rer og ru­ti­ner, der med blandt an­det en ny virk­som­heds­gu­i­de og di­gi­ta­le værk­tø­jer gør dem klar til at hånd­te­re kom­men­de kriser.

”I dag sker for­an­drin­ger of­te hur­ti­ge­re og me­re ufor­ud­si­ge­ligt end tid­li­ge­re som føl­ge af en sta­dig me­re sam­men­hæn­gen­de glo­bal og di­gi­tal øko­no­mi. Virk­som­he­der skal til­pas­se sig en ny ver­den, hvor ek­si­ste­ren­de for­ret­nings­mo­del­ler må­ske kom­mer til kort, og hvor nytænk­ning er på­kræ­vet for at be­va­re kon­kur­ren­ce­ev­nen. Det­te stil­ler nye krav til virk­som­he­der­ne om, at de hur­tigt skal kun­ne iden­ti­fi­ce­re, kva­li­fi­ce­re og im­ple­men­te­re nye ide­er,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Pro­jek­tet lø­ber over tre og et halvt år.

Fremtiden sikret for cyberlandsholdet

In­du­stri­ens Fond har og­så med en be­vil­ling på 9,4 mil­li­o­ner kro­ner sik­ret, at cy­ber­lands­hol­det og de dan­ske cy­ber­mester­ska­ber fort­sat kan bi­dra­ge til, at fle­re un­ge væl­ger en kar­ri­e­re­vej in­den for It-og cybersikkerhed.
Cy­ber­lands­hol­det be­står af 10 un­ge i al­ders­grup­pen 15-25 år, som hvert år del­ta­ger i de eu­ro­pæ­i­ske mester­ska­ber i cy­ber­sik­ker­hed. Her dy­stes der i en lang ræk­ke di­sci­pli­ner in­den­for ha­ck­ing og cybersikkerhed.

Dan­mark har brug for, at vi fin­der og dyr­ker de skar­pe­ste ta­len­ter in­den for cybersikkerhed

Ma­le­ne Stid­sen – Pro­gram­chef, In­du­stri­ens Fonds cybersikkerhedsprogram

Bag­grun­den for fon­dens støt­te til ini­ti­a­ti­ver­ne er, at trus­len mod dan­ske virk­som­he­der og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner fra cy­be­ran­greb er stærkt sti­gen­de, og sam­ti­dig bli­ver kon­se­kven­ser­ne af an­greb og ned­brud stør­re. Iføl­ge Cen­ter for Cy­ber­sik­ker­hed har al­le virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner et akut be­hov for at be­skyt­te de­res sy­ste­mer samt over­vå­ge og lø­ben­de iværk­sæt­te nye til­tag til fore­byg­gel­se af cyberangreb.

”Dan­mark har brug for, at vi fin­der og dyr­ker de skar­pe­ste ta­len­ter in­den for cy­ber­sik­ker­hed. Ved at fort­sæt­te støt­ten til cy­ber­lands­hol­det sæt­ter vi på en kre­a­tiv må­de fo­kus på em­net. Med cy­ber­lands­hol­det ska­ber vi en be­væ­gel­se, der skal få fle­re un­ge til at in­ter­es­se­re sig for at gø­re Dan­mark og dansk er­hvervs­liv me­re sik­kert frem­over ved at in­spi­re­re dem til at væl­ge ud­dan­nel­ser in­den for IT- og cy­ber­sik­ker­hed,” si­ger Ma­le­ne Stid­sen, der er pro­gram­chef for In­du­stri­ens Fonds cybersikkerhedsprogram.

Der er via cy­ber­sik­ker­heds­pro­gram­met in­ve­ste­ret over 130 mil­li­o­ner kro­ner i at styr­ke cy­ber­sik­ker­he­den i Danmark.

Aarhus-professor modtager ’romersk pris’

Vi slut­ter i Ita­li­en, hvor Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i for­bin­del­se med Det Dan­ske In­sti­tut i Roms års­mø­de for­le­den ud­del­te 2021-ud­ga­ven af ’Dron­ning Mar­gret­hes Ro­mer­ske Pris’.

Pri­sen gi­ves til en for­sker med til­knyt­ning til Det Dan­ske In­sti­tut i Rom, som har ydet en sær­lig forsk­nings­mæs­sig ind­sats, og årets pris­mod­ta­ger er pro­fes­sor i klas­sisk ar­kæ­o­lo­gi på Aar­hus Uni­ver­si­tet Ru­bi­na Raja.

Iføl­ge en nyhed på Carls­berg­fon­dets hjem­mesi­de får Ru­bi­na Ra­ja pri­sen for blandt an­det at ”sæt­te nye stan­dar­der for klas­si­ske ar­kæ­o­lo­gi­ske pro­jek­ter og ha­ve ud­vi­det di­sci­pli­nens ræk­ke­vid­de bå­de me­to­disk og formidlingsmæssigt”.

Dron­ning Mar­gret­hes Ro­mer­ske Pris blev indstif­tet af Carls­berg­fon­det i 2015. Med pri­sen føl­ger et sti­pen­di­um på 30.000 kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer