Fondsmidler til mountainbikebane på Fyn og nyt teater- og musikhus i Varde

Finansieret med midler fra blandt andre Nordea-fonden er Fyns største mountainbikeområde åbnet ved Faaborg, mens A.P. Møller Fonden med en tocifret millionbevilling lægger det økonomiske grundlag for et nyt teater- og musikhus i Varde, hvor både amatører og professionelle kan udfolde sig.

Fun­dats´ gu­i­de­de rund­t­ur i ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger star­ter i fuld fart og på to hjul i de så­kald­te ’syd­fyn­s­ke al­per’ i Svan­nin­ge Bak­ker og Gå­seb­jerg Sand ved Faaborg. 

Her åb­ne­de for­le­den Fyns stør­ste mo­un­tain­bi­ke­ba­ne, der er fi­nan­si­e­ret med mid­ler fra blandt an­dre Nordea-fonden.

Der er i alt an­lagt cir­ka 10 ki­lo­me­ter mo­un­tain­bi­kespor i om­rå­det, som lig­ger på Na­tursty­rel­sens arealer.

”Vi er kom­met i mål tak­ket væ­re et godt sam­ar­bej­de, et stort fri­vil­ligt en­ga­ge­ment og støt­te fra fon­de. Vi har in­d­ar­bej­det hen­syn til na­tur og an­dre bru­ge­re af om­rå­det, så jeg hå­ber, al­le kan bak­ke op om den sto­re, flot­te bi­ke­park her på Syd­fyn,” si­ger sko­vri­der Jakob Har­rekil­de Jen­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Naturstyrelsen.

Som kom­mu­ne er vi op­ta­get af bå­de at pas­se på na­tu­ren og land­ska­bet, for­mid­le hi­sto­ri­en om ge­o­par­ken og at gø­re den til­gæn­ge­lig for flere

Hans Stavnsa­ger – Borg­me­ster, Faa­borg-Midt­fyn Kommune

Faa­borg-Midt­fyns borg­me­ster Hans Stavnsa­ger (S) glæ­der sig over, at bå­de bor­ge­re og gæ­ster nu får end­nu en an­led­ning til at kom­me ud i naturen.

”Som kom­mu­ne er vi op­ta­get af bå­de at pas­se på na­tu­ren og land­ska­bet, for­mid­le hi­sto­ri­en om ge­o­par­ken og at gø­re den til­gæn­ge­lig for fle­re. Sam­ar­bej­det om Syd­fyn­s­ke Al­per MBT gør det mu­ligt og sæt­ter sam­ti­dig to stre­ger un­der Faa­borg-eg­nen som out­door-desti­na­tion,” ly­der det fra Hans Stavnsager.

Ud over Nor­dea-fon­den er MTB-an­læg­get fi­nan­si­e­ret med mid­ler fra blandt an­dre Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Faa­borg-Midt­fyn Kom­mu­ne og Friluftsrådet. 

Trafikpris til odenseansk skole

Vi bli­ver på Fyn, hvor GF Fon­den i dag, tirs­dag den 26. ok­to­ber, hædrer San­de­rum­sko­len i Oden­se med fon­dens tra­fikpris. Det sker for pro­jek­tet ‘Fle­re skal gå og cyk­le til og fra Sanderumskolen’.

På sko­len nø­jes de ik­ke med at bak­ke op om de lands­dæk­ken­de tra­fik­kampag­ner. Der­i­mod går sko­len for­an med sin helt egen tra­fi­ku­ge, hvor sko­lens ele­ver blandt an­det får tjek­ket de­res cyk­ler, så ele­ver­ne er klar til den mør­ke tid, skri­ver GF Fon­den i en pressemeddelelse.

Med GF Fon­dens tra­fikpris føl­ger 12.500 kroner.

”San­de­rum­sko­len vi­ser vej­en ved at sæt­te fo­kus på de go­de cy­kelva­ner i den mør­ke tid, hvor tra­fik­sik­ker­he­den er utro­lig vig­tig. Uge 43 er fak­tisk GF Fon­dens Syn­lig­heds­u­ge 2021, hvor vi sæt­ter fo­kus på at væ­re syn­lig i tra­fik­ken over he­le lan­det,” si­ger Mat­ti­as An­der­sen, der er for­mand for GF Fyn. 

Skole­le­der Claus Fa­ger­lund glæ­der sig over anerkendelsen.

”På San­de­rum­sko­len har vi en ak­tiv tra­fikpo­li­tik, for der er rig­tig man­ge go­de grun­de til at ar­bej­de for, at fle­re cyk­ler til og fra sko­le. Det skal selv­føl­ge­lig ske på en sik­ker og tryg må­de, og der­for er vi ut­ro­ligt gla­de for at mod­ta­ge GF Tra­fikpris. Den støt­te, der føl­ger med, gør en ræk­ke ek­stra ak­ti­vi­te­ter mu­li­ge for os,” si­ger Claus Fa­ger­lund i fon­dens pressemeddelelse.

62 millioner til datavidenskabelig forskning

Fra tra­fik­sik­ker­hed i Oden­se til dansk forsk­ning, idet No­vo Nor­disk Fon­den net­op har ud­delt godt 62 mil­li­o­ner kro­ner gen­nem fon­dens Da­ta Sci­en­ce In­ve­sti­ga­tor Programme.
Be­vil­lin­ger­ne, der skal gi­ve for­ske­re in­den for Da­ta Sci­en­ce mu­lig­hed for at ud­fø­re ex­cel­lent forsk­ning, er for­delt på syv for­ske­re og er fe­måri­ge. Hver især vil de syv for­ske­re ud­for­ske en ræk­ke pro­blem­stil­lin­ger, hvor da­ta­vi­den­skab spil­ler en af­gø­ren­de rol­le, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

Da­ta­vi­den­skab er et om­rå­de, der er uhy­re vig­tigt for at øge kva­li­te­ten af stort set al­le forsk­nings­om­rå­der og ska­be vær­di for samfundet

Le­ne Od­ders­he­de – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for om­rå­det Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces, No­vo Nor­disk Fonden

Et af pro­jek­ter­ne sæt­ter fo­kus på ud­vik­ling af ana­ly­ti­ske værk­tø­jer, der skal gø­re os klo­ge­re på ef­fek­ten af muta­tio­ner i ar­ve­mas­sen, mens et an­det pro­jekt fo­ku­se­rer på at ud­vik­le sta­ti­sti­ske me­to­der til at hånd­te­re da­ta­strøm­men fra den ny­e­ste ge­ne­ra­tion af genomsekventering.

”Da­ta­vi­den­skab er et om­rå­de, der er uhy­re vig­tigt for at øge kva­li­te­ten af stort set al­le forsk­nings­om­rå­der og ska­be vær­di for sam­fun­det. Spe­ci­elt har da­ta­vi­den­skab po­ten­ti­a­le til at dri­ve ud­vik­ling af nye løs­nin­ger in­den for blandt an­det bæ­re­dyg­tig land­brugs­pro­duk­tion, nye kli­ma­løs­nin­ger og ny ba­ne­bry­den­de sund­heds­tek­no­lo­gi,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for om­rå­det Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fon­den, i pressemeddelelsen.

Det er an­den gang, at No­vo Nor­disk Fon­den ud­de­ler be­vil­lin­ger gen­nem Da­ta Sci­en­ce In­ve­sti­ga­tor Pro­gram­me, der er en del af fon­dens Da­ta Sci­en­ce Ini­ti­a­ti­ve. Hidtil er der ud­delt tæt på 600 mil­li­o­ner kro­ner gen­nem initiativet.

Nyt teater- og musikhus i Varde

I Var­de kan der nu for al­vor sæt­tes gang i for­be­re­del­ser­ne til et nyt te­a­ter- og mu­sik­hus, ef­ter at A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal har be­vil­get 20 mil­li­o­ner kro­ner til initiativet.

Var­de Te­a­ter- og Mu­sik­hus skal sær­ligt må­l­ret­tes ama­tø­rer, men og­så pro­fes­sio­nel­le får plads til at ud­fol­de sig i det nye hus, der pla­ce­res midt i Var­de i nog­le gam­le industribygninger.

Det er te­a­ter­for­e­nin­gen 7-kan­ten, der sam­men med spil­le­ste­det Sme­de­værk­ste­det står bag det kom­men­de te­a­ter- og mu­sik­hus. 7-kan­ten er Dan­marks stør­ste ama­tør­te­a­ter med over 400 med­lem­mer en­ga­ge­ret om­kring kulis­ser, tek­nik, kostu­mer, dra­ma, sang og dans.

Erik Buhl (V), der er borg­me­ster i Var­de Kom­mu­ne, ret­ter i en pres­se­med­del­el­se fra kom­mu­nen en stor tak til A.P. Møl­ler Fon­den for den sto­re bevilling.

”De­res op­bak­ning si­ger no­get om po­ten­ti­a­let og am­bi­tions­ni­veau­et for det nye te­a­ter- og mu­sik­hus, som bli­ver et kul­tu­relt cen­trum for he­le Var­de Kom­mu­ne. Nu glæ­der vi os til at gø­re pro­jek­tet til vir­ke­lig­hed i tæt sam­ar­bej­de med Sme­de­værk­ste­det, 7-kan­ten og Mu­si­cal­ta­lentsko­len,” si­ger Erik Buhl i pressemeddelelsen.

En del af be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den skal bru­ges til at ud­skri­ve en ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce på projektet.

Ud over mil­li­on­s­tøt­ten fra A.P Møl­ler Fon­den har Var­de Kom­mu­ne be­vil­get 15 mil­li­o­ner kro­ner og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den 13 mil­li­o­ner kroner.

Støtte til grønne boligrenoveringsprojekter

Mur­sten, der gen­an­ven­des lo­kalt. Ta­ge, der pro­du­ce­rer ener­gi til byg­nin­gen. Og regn­vand, der op­sam­les fra ta­get og gen­bru­ges i det fæl­les vaskeri.

Al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner fra he­le lan­det har i for­å­ret 2021 un­der­søgt, hvor­dan de­res renove­rings­pro­jek­ter kan ud­fø­res end­nu grøn­ne­re, og nu bli­ver de ot­te mest nytæn­ken­de løs­nin­ger re­a­li­se­ret med støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia på sam­let set 32 mil­li­o­ner kroner.

Fle­re af de til­tag, de har fun­det frem til, er så nytæn­ken­de, at he­le den al­me­ne sek­tor vil kun­ne læ­re af dem

Ni­na Ko­vsted Helk – Filan­tro­pi­di­rek­tør, Realdania

I Re­al­da­nia hå­ber filan­tro­pi­di­rek­tør, Ni­na Ko­vsted Helk, at he­le den al­me­ne bo­ligsek­tor kan hen­te ny, grøn vi­den og in­spira­tion fra de ot­te renoveringsprojekter. 

”Rig­tig man­ge af lan­dets al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner står over for sto­re renove­rin­ger de kom­men­de år. I for­å­ret gav vi 13 af dem øko­no­misk mu­lig­hed for at gran­ske de­res renove­rin­ger en ek­stra gang og sam­men med eks­per­ter ud­pe­ge, hvor­dan renove­rin­ger­ne kun­ne gen­nem­fø­res end­nu grøn­ne­re og med re­du­ce­ret CO2-ud­led­ning. Fle­re af de til­tag, de har fun­det frem til, er så nytæn­ken­de, at he­le den al­me­ne sek­tor vil kun­ne læ­re af dem. Der­for vil vi ger­ne bi­dra­ge til at fø­re dem ud i li­vet,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk i en pressemeddelelse.

De 8 renove­rings­pro­jek­ter, som nu får støt­te, er ud­valgt af Re­al­da­nia med fag­lig spar­ring fra in­sti­tut­tet Bu­ild ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, som har læst med og vur­de­ret al­le bæredygtighedsanalyserne.

Penge til undervisningsmateriale om bæredygtighed

Po­ul Due Jen­sens Fond har på sin hjem­mesi­de net­op of­fent­lig­gjort ud­de­lin­gen af 11 nye com­mu­ni­ty en­ga­ge­ment grants.

Der er to dan­ske pro­jek­ter blandt de 11 ud­valg­te, og de øv­ri­ge er hjem­me­hø­ren­de i Ar­gen­ti­na, Ca­li­for­ni­en, Ca­meroon, Co­lom­bia, Gha­na, Tan­za­nia og Uganda. 

Det ene af de dan­ske pro­jek­ter hed­der Gre­e­ner Schools og har få­et 446.000 kro­ner i støt­te. Her vil Grund­fos i Dan­mark sam­men med det di­gi­ta­le un­der­vis­nings­for­lag Clio og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Sko­le­e­le­ver ud­vik­le un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le om bæ­re­dyg­tig­hed til folkeskolen.

Bag det an­det dan­ske pro­jekt, som får støt­te fra Po­ul Due Jen­sens Fond, står NGO´en FANT (Foot­ball for A New To­mor­row). Må­let er at star­te idrætsak­ti­vi­te­ter, der ta­ger so­ci­alt og med­men­ne­ske­ligt an­svar i lo­kal­sam­fund i Gha­na og Si­er­ra Leo­ne, og det støt­te­de pro­jekt har sær­lig vægt på ak­ti­vi­te­ter for pi­ger i Gha­na. Her­til har FANT få­et 1,3 mil­li­o­ner kroner.

Com­mu­ni­ty grants kan sø­ges af sel­ska­ber og me­d­ar­bej­de­re i Grund­fos på veg­ne af de­res lo­ka­le NGO-partnere.

Andel sætter pris på 10 projekter

Vi slut­ter hos an­dels- og ener­gi­sel­ska­bet An­del, som for 17. gang har ud­delt do­na­tio­ner til for­e­nin­ger og ak­ti­vi­te­ter, som styr­ker det lo­ka­le fæl­les­skab. Blandt 500 an­sø­ge­re er der fun­det 10 mod­ta­ge­re, som geo­gra­fisk stræk­ker sig fra Rør­vig til Sakskøbing.

Hver gang, vi åb­ner for vo­res do­na­tions­pro­gram, bli­ver vi blæst ba­g­over af alt det go­de, for­e­nin­ger og ak­ti­vi­te­ter i re­gio­nen har på hjerte

Jes­per Hjul­mand – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Andel

Selv­om det er 17. gang, at An­del ud­de­ler do­na­tio­ner til fæl­les­ska­bet i re­gio­nen, sker det sta­dig med sam­me ener­gi og be­gej­string, po­in­te­r­er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Hjul­mand i en pressemeddelelse.

”Hver gang, vi åb­ner for vo­res do­na­tions­pro­gram, bli­ver vi blæst ba­g­over af alt det go­de, for­e­nin­ger og ak­ti­vi­te­ter i re­gio­nen har på hjer­te. Al­le vil de ska­be det bed­ste fun­da­ment for at sam­le folk og ska­be fæl­les­ska­ber, ja nog­le end­da for li­vet. I An­del tror vi på, at det har en po­si­tiv ind­virk­ning på vo­res hver­dag, og at det er med til at ska­be ener­gi til li­vet. Der­for er det og­så med stor glæ­de, at vi år ef­ter år kan ud­de­le do­na­tio­ner, der er med til at gø­re en po­si­tiv for­skel,” si­ger Jes­per Hjulmand.

De 10 for­e­nin­ger og ak­ti­vi­te­ter mod­ta­ger hver 10.000 kro­ner. Blandt do­na­tions­mod­ta­ger­ne er Hol­bæk Gar­den, som øn­sker at kø­be nye trom­mer og pic­co­lo­fløjter til gar­dens yng­ste ele­ver, og Sydsjæl­lands Kul­tur­te­a­ter i Vor­ding­borg, der vil op­ret­te et sy­værk­sted for lo­ka­le borgere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer