Fondsmidler til styrkelse af erhvervsskoler i Østeuropa og nyt iværksætterhus i Esbjerg

Villum Fonden støtter et forskningsprojekt, som skal forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne i fire østeuropæiske lande, Novo Nordisk Fonden skyder et trecifret millionbeløb ind i hjerteforskningen i Danmark, og Lauritzen Fonden støtter et netop åbnet hus for iværksættere i Esbjerg.

An­ne Kalt­oft – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Hjer­te­for­e­nin­gen (fo­to: Kri­sti­an Brasen/Hjerteforeningen).

Mens det i Dan­mark blot er hver fem­te af de un­ge, der går er­hvervs­sko­le­vej­en, er an­de­len langt hø­je­re i en ræk­ke øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de. An­de­len i dis­se lan­de er dog fal­den­de, og det er bag­grun­den for fort­sæt­tel­sen af et forsk­nings­pro­jekt på Dan­marks In­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Ud­dan­nel­se (DPU) om kva­li­tets­ud­vik­ling af er­hvervs­sko­ler­ne i Po­len, Un­garn, Slo­vaki­et og Tjekkiet.

Re­sul­ta­ter­ne fra pro­jek­tets før­ste to år er så go­de, at Vil­lum Fon­den net­op har be­vil­get yder­li­ge­re 8,2 mil­li­o­ner kro­ner til det vi­de­re ar­bej­de med at styr­ke er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne i de fi­re lande.

Al­le ud­vik­lings­pro­jek­ter­ne dre­jer sig om at æn­dre et el­ler an­det til det bed­re, at ska­be en per­ma­nent for­bed­ring, og vi hjæl­per med at sik­re, at dis­se æn­drin­ger va­rer ved

Bjar­ne Wa­hl­gren – Pro­fes­sor, DPU

Med en mil­li­onbe­vil­ling fra Vil­lum Fon­den i ryg­gen har et hold af DPU-for­ske­re si­den ja­nu­ar 2019 ar­bej­det med en ræk­ke kon­kre­te pro­jek­ter om kva­li­tets­ud­vik­ling af er­hvervs­sko­ler­ne i de fi­re lan­de, og med den nye be­vil­ling fra fon­den kan pro­jek­tet kal­det ’Sustai­nab­le Cul­tu­re for Chan­ge’ kø­re vi­de­re frem til ju­ni 2025.

Iføl­ge Bjar­ne Wa­hl­gren, der er pro­fes­sor ved DPU, Aar­hus Uni­ver­si­tet og le­der af pro­jek­tet, ar­bej­des der blandt an­det på at styr­ke prak­tik­de­len i er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, ud­vik­le re­la­tio­ner­ne mel­lem er­hvervs­sko­ler og virk­som­he­der samt ud­vik­le læ­rer­nes kompetencer.

”Vi ar­bej­der sam­men med sko­ler­ne på at sik­re den lang­sig­te­de im­ple­men­te­ring af de for­skel­li­ge ini­ti­a­ti­ver, sko­ler­ne ta­ger. Vi bi­dra­ger til, at er­fa­rin­ger­ne bli­ver so­lidt for­ank­ret i de in­sti­tu­tio­ner, der skal ud­vik­les. Al­le ud­vik­lings­pro­jek­ter­ne dre­jer sig om at æn­dre et el­ler an­det til det bed­re, at ska­be en per­ma­nent for­bed­ring, og vi hjæl­per med at sik­re, at dis­se æn­drin­ger va­rer ved,” si­ger Bjar­ne Wa­hl­gren i en pres­se­med­del­el­se fra Aar­hus Universitet.

Fondsstøtte sikrer stort løft af hjerte-kar-forskning

Rund­flyv­nin­gen over ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid fort­sæt­ter til No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har ind­gå­et sam­ar­bej­de med Hjer­te­for­e­nin­gen om etab­le­rin­gen af Da­nish Car­diova­scu­lar Aca­de­my, der skal ud­klæk­ke frem­ti­dens stjer­ner in­den for hjer­te-kar-forsk­ning og til­fø­re end­nu fle­re mil­li­o­ner til hjer­te­forsk­nin­gen i Danmark.

Med ind­gå­el­se af det­te sam­ar­bej­de har vi i Hjer­te­for­e­nin­gen få­et en unik mu­lig­hed for at gi­ve hjer­te­forsk­nin­gen i Dan­mark et kæm­pe løft

An­ne Kalt­oft – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Hjerteforeningen

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ger 150 mil­li­o­ner kro­ner til etab­le­ring og drift af aka­de­mi­et, mens Hjer­te­for­e­nin­gen bi­dra­ger med seks mil­li­o­ner kro­ner år­ligt i fem år.

”Med ind­gå­el­se af det­te sam­ar­bej­de har vi i Hjer­te­for­e­nin­gen få­et en unik mu­lig­hed for at gi­ve hjer­te­forsk­nin­gen i Dan­mark et kæm­pe løft. Sam­ar­bej­det vil sik­re, at støt­ten til hjer­te-kar-forsk­ning i frem­ti­den bli­ver hi­sto­risk høj,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Hjer­te­for­e­nin­gen An­ne Kalt­oft i en pres­se­med­del­el­se fra foreningen.

Da­nish Car­diova­scu­lar Aca­de­my sig­ter mod at bli­ve en ta­lent­fa­brik i ver­dens­klas­se, når næ­ste ge­ne­ra­tion af hjer­te­for­ske­re skal ud­dan­nes. I alt vil aka­de­mi­et ud­de­le over 100 ph.d.- og po­st­doc-sti­pen­di­er over de næ­ste fem år.

DC Aca­de­my kom­mer for­u­den Hjer­te­for­e­nin­gen til at ar­bej­de tæt sam­men med uni­ver­si­te­ter­ne og uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­ler­ne i Aal­borg, Oden­se, Aar­hus og København.

Nyt iværksætterhus i Esbjerg indviet

I Es­b­jerg var der for­le­den of­fi­ci­el ind­vi­el­se af et nyt iværk­sæt­ter­hus kal­det ’Rig­gen’. Hu­set, der er støt­tet med 7,8 mil­li­o­ner kro­ner af Lauritzen Fon­den, står nu klar til at hjæl­pe iværk­sæt­te­re vi­de­re med de­res virk­som­he­der og forretningsideer.

Som be­sty­rel­ses­for­mand i en er­hvervs­dri­ven­de fond med rød­der her i by­en er jeg utro­lig stolt af at stå her i dag

Jens Dit­lev Lauritzen – For­mand, Lauritzen Fonden

Iføl­ge on­li­neud­ga­ven af Jyd­ske Ve­st­ky­sten, jv​.dk, var der stor glæ­de og stolt­hed hos for­man­den for Lauritzen Fon­den Jens Dit­lev Lauritzen, da han holdt ta­le ved ind­vi­el­sen af iværksætterhuset.

”Som be­sty­rel­ses­for­mand i en er­hvervs­dri­ven­de fond med rød­der her i by­en er jeg utro­lig stolt af at stå her i dag og væ­re med til at sø­sæt­te et iværk­sæt­ter­hus, som skal dan­ne ram­mer­ne for ny­ska­ben­de ide­er, sam­ar­bej­der på tværs af lo­ka­le ildsjæ­le og mu­lig­gø­re nye in­nova­ti­ve fæl­les­ska­ber, der skal bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af mor­gen­da­gens løs­nin­ger,” sag­de Jens Dit­lev Lauritzen.

Og­så Es­b­jerg Kom­mu­ne støt­ter Rig­gen øko­no­misk, mens er­hvervs­sam­men­slut­nin­gen Bu­si­ness Es­b­jerg står for driften.
”Tan­ken om et cen­ter for iværk­sæt­te­ri – alt­så et fy­sisk sted – har væ­ret un­der­vejs i fle­re år. Vi tror på, at dét at ha­ve et sam­let sted gi­ver dy­na­mik og in­spira­tion, og det kan vi al­le­re­de se er til­fæl­det,” lød det iføl­ge jv​.dk fra Bu­si­ness Es­b­jergs for­mand Flem­m­ing Enevoldsen.

I for­bin­del­se med åb­nin­gen af iværk­sæt­ter­hu­set blev det op­lyst, at Jo­han Hof­f­mann Fon­den har gjort det mu­ligt for Rig­gen at ud­ste­de mi­krolån til ti iværk­sæt­te­re i en stør­rel­ses­or­den på op til 15.000 kroner.

Bevilling skal sikre bæredygtige levevilkår for syriske flygtninge

Vi slut­ter hos No­vo Nor­disk Fon­den, som via et nyt in­ter­na­tio­nalt ’betaling-for-resultater’-projekt sig­ter mod at ska­be bæ­re­dyg­ti­ge le­ve­vil­kår for sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan samt at til­træk­ke nye ty­per in­ve­sto­rer og fi­nan­si­el­le kom­pe­ten­cer til den hu­ma­ni­tæ­re sektor.

No­vo Nor­disk Fon­den op­ly­ser i en pres­se­med­del­el­se, at fon­den ud­de­ler en be­vil­ling på 20 mil­li­o­ner kro­ner for at støt­te et in­nova­tivt nyt pro­jekt, der sig­ter mod at ska­be bæ­re­dyg­ti­ge le­ve­vil­kår for sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jordan.

Pro­jek­tet vil yde støt­te til fle­re end 4.300 flygt­nin­ge og kon­flik­tram­te be­folk­nings­grup­per ved at til­by­de hjælp til op­byg­ning af kom­pe­ten­cer, er­hvervs­ret­tet ud­dan­nel­se, for­ret­nings­ud­vik­ling og mi­kro­fi­nan­si­e­ring, samt ved at gi­ve 3.400 op­start­slån til ud­vik­ling og vækst i form af nye ak­ti­vi­te­ter og små virk­som­he­der i Jordan.

”På glo­balt plan er den hu­ma­ni­tæ­re sek­tor stærkt un­der­fi­nan­si­e­ret. Der er et stort be­hov for yder­li­ge­re fi­nan­si­e­ring, som er me­re ef­fek­tiv og me­re på­li­de­lig. Ved at støt­te det­te pro­jekt øn­sker vi at bi­dra­ge til at til­træk­ke nye ty­per af in­ve­sto­rer og fi­nan­si­el­le kom­pe­ten­cer til sek­to­ren. Det vil ud­for­dre va­ne­tænk­nin­gen, styr­ke in­nova­tio­nen og i sid­ste en­de bi­dra­ge til at ud­vik­le stær­ke­re pro­jek­ter,” si­ger Met­te Ide David­sen, som er In­te­r­im He­ad of De­part­ment for So­ci­al & Hu­ma­ni­ta­ri­an i No­vo Nor­disk Fonden.

I for­bin­del­se med pro­jek­tet ind­går No­vo Nor­disk Fon­den i et part­ner­skab med IKEA Fo­un­da­tion og nor­ske Norad – Di­rek­to­ra­tet for Utvik­lings­sam­ar­beid, som re­sul­tat­fi­nan­si­e­rer pro­jek­tet. Sam­ti­dig in­ve­ste­rer U.S. In­ter­na­tio­nal De­ve­l­op­ment Fi­nan­ce Cor­pora­tion (DFC) og Ferd, et fa­mi­lie­e­jet norsk in­ve­ste­rings­sel­skab, i alt 88 mil­li­o­ner kro­ner i pro­jek­tet, som vil bli­ve re­a­li­se­ret af den in­ter­na­tio­na­le NGO Ne­ar East Foundation.

Kon­flik­ten i Sy­ri­en har dre­vet 6,6 mil­li­o­ner men­ne­sker på flugt fra lan­det, og ho­ved­par­ten af dem har bo­sat sig i Jor­dan og an­dre nabolande.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer