Annoncespot_img

Fondspenge til biodiversitet og humanitær indsats i jordskælvsramte lande

Blandt andre 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond bidrager til et biodiversitetsprojekt på Østmøn med sigte på at redde truede insekter, fugle og orkideer. Både Augustinus Fonden og Ole Kirks Fond støtter det humanitære arbejde i Tyrkiet og Syrien efter jordskælvene i februar.

Au­gusti­nus Fon­den gi­ver Læ­ger uden Græn­ser 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til det me­di­cin­ske ka­ta­stro­fe­be­red­skab i de jord­s­kælvs­ram­te om­rå­der i Tyr­ki­et og Sy­ri­en. Og­så Ole Kirks Fond støt­ter via tre mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats i Tyrkiet.

”Det er en god dag for biodiversiteten.”

Så­dan ly­der kon­sta­te­rin­gen fra 15. Ju­ni Fon­den på det so­ci­a­le me­die LinkedIn.

An­led­nin­gen er, at fon­den har gi­vet 3,8 mil­li­o­ner kro­ner ud af en sam­let pul­je på 40 mil­li­o­ner kro­ner til et am­bi­tiøst bi­o­di­ver­si­tets­pro­jekt på Østmøn.

Pen­ge­ne skal blandt an­det bru­ges til at ud­vik­le kal­ko­ver­drev, red­de den ek­stremt tru­e­de som­mer­fugl, den sort­plet­te­de blå­fugl og sik­re fem af de mest tru­e­de or­ki­de­er på Øst­møn. Pro­jek­tet er iføl­ge 15. Ju­ni Fon­den ét af de mest unik­ke bi­o­di­ver­si­tets­pro­jek­ter i Danmark.

Vor­ding­borg Kom­mu­ne står i spid­sen for pro­jek­tet, der har nav­net ’Li­fe Or­chids’. EU’s Li­fe Fond er ho­ved­bi­drag­y­der til pro­jek­tet, som ud over 15. Ju­ni Fon­den og­så støt­tes af en ræk­ke an­dre fon­de, blandt an­dre Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond og Den Dan­ske Naturfond.

Vi er i 15. Ju­ni Fon­den stol­te af, at vi sam­men med en ræk­ke part­ne­re kan bi­dra­ge til at ska­be me­re plads til den sær­præ­ge­de og me­get be­va­rings­vær­di­ge natur

Per Vo­et­mann – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, 15. Ju­ni Fonden

”Øst­møn rum­mer om­rå­der med en unik og me­get rig na­tur og bi­o­di­ver­si­tet, og vi er i 15. Ju­ni Fon­den stol­te af, at vi sam­men med en ræk­ke part­ne­re kan bi­dra­ge til at ska­be me­re plads til den sær­præ­ge­de og me­get be­va­rings­vær­di­ge na­tur. Fon­dens mål er at ska­be sto­re, sam­men­hæn­gen­de na­tu­r­om­rå­der, og med Li­fe Or­chids-pro­jek­tet op­når vi net­op det,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den Per Vo­et­mann i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Pro­jek­tet lø­ber fra 2023 til 2028.

Udnævner seks innovationsambassadører

No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Di­stingu­is­hed In­nova­tor – el­ler på dansk: Am­bas­sa­dør for Innovation.

Det kan pro­fes­so­rer­ne Tho­mas Lars An­d­re­sen, Fi­lipe Pe­reira, Ulf Lan­de­gren, Mor­ten Ot­to Ale­xan­der Som­mer og Ni­els Be­hrendt samt se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Ri­sto Il­mo­nie­mi nu kal­de sig – sam­ti­dig med, at de hver har mod­ta­get seks mil­li­o­ner kro­ner i form af tre­åri­ge innovationsbevillinger.

Bag ud­næv­nel­sen og fonds­mid­ler­ne står No­vo Nor­disk Fon­dens pro­gram ’No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Di­stingu­is­hed In­nova­tor’, der si­den 2020 har gi­vet nor­di­ske for­ske­re mu­lig­hed for at ud­for­ske det kom­merci­el­le po­ten­ti­a­le i re­sul­ta­ter­ne af de­res forsk­ning, sam­ti­dig med at de fort­sæt­ter de­res aka­de­mi­ske arbejde.

De seks for­ske­re, der nu kan kal­de sig am­bas­sa­dø­rer for in­nova­tion, ar­bej­der med forsk­ning in­den for sund­hed el­ler bæredygtighed.

”No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker at frem­me, at forsk­ning kan fø­re til iværk­sæt­te­ri og ska­bel­se af nye løs­nin­ger, der kan kom­me pa­tien­ter og sam­fund til gavn. Vi ser me­get frem til at føl­ge de seks nye pro­jek­ter,” si­ger Mi­k­kel Sko­v­borg, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for in­nova­tion i No­vo Nor­disk Fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Talentfulde MIT-studerende i praktik i Danmark

No­vo Nor­disk Fon­den står og­så bag den næ­ste af ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren. Fon­den øn­sker med en be­vil­ling på 10,3 mil­li­o­ner kro­ner at væ­re med til at un­der­støt­te ’MISTI-MIT-Denmark’-programmet.

MISTI-MIT er et suc­ces­fuldt prak­tikpro­gram med fo­kus på at øge kend­ska­bet til Dan­mark som in­nova­tions-hub og som skal høj­ne po­ten­ti­a­let for ta­len­tre­k­rut­te­ring og samarbejde.

”Vi øn­sker at frem­me og boo­ste in­nova­tions-øko­sy­ste­met i Dan­mark, og et vig­tigt aspekt af det­te be­står i at til­træk­ke de stør­ste ta­len­ter til re­gio­nen. MIT er et af ver­dens før­en­de uni­ver­si­te­ter, så gen­nem MISTI MIT-Den­mark får vi ad­gang til en unik pul­je af stu­de­ren­de samt mu­lig­he­den for at fast­hol­de nog­le af dis­se ta­len­ter, ef­ter prak­tik­for­lø­bet er slut. Pro­gram­met har skabt et so­lidt grund­lag for, at in­du­stri­virk­som­he­der og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner i Dan­mark kan ini­ti­e­re el­ler vi­de­re­ud­vik­le et sam­ar­bej­de med MIT, og vi ser frem til den næ­ste fa­se af dets ud­vik­ling,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Vi øn­sker at frem­me og boo­ste in­nova­tions-øko­sy­ste­met i Dan­mark, og et vig­tigt aspekt af det­te be­står i at til­træk­ke de stør­ste ta­len­ter til regionen

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Si­den MISTI MIT-Den­mark blev lan­ce­ret i 2018, har det væ­re med til at sik­re, at ta­lent­ful­de stu­de­ren­de fra det ver­den­skend­te Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy (MIT) har kun­net kom­me i prak­tik­for­løb hos dan­ske virk­som­he­der, start-ups og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner. Med den nye be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den er ud­vi­del­sen af pro­gram­met sik­ret, og med op­start i som­me­ren 2023 vil op imod 100 MIT-stu­de­ren­de bli­ve ind­skre­vet over en fe­mårig periode.

Støtte til nødhjælp i Tyrkiet og Syrien

Au­gusti­nus Fon­den har på det før­ste be­sty­rel­ses­mø­de i 2023 ud­delt 44 mil­li­o­ner kro­ner til i alt 38 pro­jek­ter in­den for kunst, kul­tur og so­ci­a­le indsatser.

En del af pen­ge­ne, 10 mil­li­o­ner kro­ner, går til nød­hjælps­ar­bej­de i Tyr­ki­et, Sy­ri­en, Ukrai­ne, Paki­stan, So­ma­lia og Etiopien.

Læ­ger uden Græn­ser får 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til det me­di­cin­ske ka­ta­stro­fe­be­red­skab i de jord­s­kælvs­ram­te om­rå­der i Tyr­ki­et og Sy­ri­en, mens Ca­re Dan­mark får to mil­li­o­ner kro­ner til akut hu­ma­ni­tær bi­stand til jord­s­kælvs­ram­te i Sy­ri­en i form af blandt an­det mad, vand, kon­tan­ter og varmeapparater.

De øv­ri­ge mod­ta­ge­re af nød­hjælps­mid­ler er Uni­cef Dan­mark til ar­bej­det med be­skyt­tel­se af børn i Paki­stan som føl­ge af de hi­sto­ri­ske over­svøm­mel­ser i 2022, Fol­kekir­kens Nød­hjælps hu­ma­ni­tæ­re ar­bej­de med at hjæl­pe ci­vil­be­folk­nin­gen i Ukrai­ne, SOS Bør­ne­by­er­nes er­næ­rings- og sund­heds­støt­te til kvin­der og børn, der er ramt af fø­de­va­re­kri­sen i So­ma­lia, og en­de­lig ADRA Dan­mark, der har fo­kus på akut liv­red­den­de hjælp til fa­mi­li­er i Etiopien.

In­den for mu­se­ums- og kul­tu­r­om­rå­det støt­ter Au­gusti­nus Fon­den blandt an­det om­dan­nel­sen af fri­lands­mu­se­et Den Fyn­s­ke Lands­by til et mu­se­um med tre mil­li­o­ner kro­ner, mens Ny Carls­berg Glyp­to­tek får et til­sva­ren­de be­løb til re­a­li­se­ring af ud­stil­lings­pro­gram­met frem til som­me­ren 2024.

In­den for sce­ne­kunst er der blandt an­det en halv mil­li­on kro­ner til En­sem­b­le Midt­Vest til et nyt kon­cert­fly­gel, mens Au­gusti­nus Fon­den på so­ci­a­l­om­rå­det be­vil­ger 1,7 mil­li­o­ner kro­ner til Junk­Food, som er et pro­jekt, der si­den 2020 har sør­get for mad til ga­dens folk i København.

Flere penge til jordskælvsramte familier

Og­så Ole Kirks Fond har valgt at sen­de ek­stra pen­ge af sted til den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats for de jord­s­kælvs­ram­te børn og de­res fa­mi­li­er i Tyrkiet.

I de jord­s­kælvs­ram­te om­rå­der i Tyr­ki­et er der fort­sat man­ge fa­mi­li­er med børn, som står uden helt ba­sa­le for­nø­de­n­he­der som mad, tæp­per, madras­ser el­ler et sted at sove. Ole Kirks Fond al­lo­ke­rer der­for yder­li­ge­re tre mil­li­o­ner kro­ner til den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats, skri­ver fon­den på LinkedIn.

Be­lø­bet går til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, som yder akut hjælp til de al­ler­mest sår­ba­re i de hår­dest ram­te om­rå­der i Tyr­ki­et, der blandt an­det hu­ser 1,7 mil­li­o­ner sy­ri­ske flygtninge.

Støtte til butik på Strynø og byfornyelse i Brande

Vi ta­ger et or­dent­ligt geo­gra­fisk spring fra Tyr­ki­et til den syd­fyn­s­ke ø Stry­nø, hvor en for­e­ning af lo­ka­le ildsjæ­le vil byg­ge en ny køb­mands­bu­tik, som pas­ser ind i det sær­li­ge kul­tur­mil­jø på øen.

Sam­men med fær­gen, sko­len og dag­in­sti­tu­tio­nen er køb­mands­bu­tik­ken en livs­ner­ve på Stry­nø og en for­ud­sæt­ning for lo­kal­sam­fun­dets over­le­vel­se. De lo­ka­le ildsjæ­le vil nu etab­le­re en ny, bæ­re­dyg­tig køb­mands­bu­tik, og pro­jek­tet støt­tes af blandt an­dre den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia med 4,5 mil­li­o­ner kroner.

”Køb­mands­bu­tik­ken på Stry­nø bli­ver et nyt bæ­re­dyg­tigt mø­de­sted i et be­va­rings­vær­digt kul­tur­mil­jø på en af Dan­marks småø­er. Det ly­der umid­del­bart som en kom­pli­ce­ret op­ga­ve, men hvis der er no­gen, der kan løf­te den, så er det Stry­nøs be­bo­e­re. De har vist et kæm­pe en­ga­ge­ment i pro­jek­tet,” si­ger Si­mon Har­boe, der er pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia, i en nyhed på for­e­nin­gens hjemmeside.

I ef­ter­å­ret star­ter ne­driv­nin­gen af den gam­le og me­get fal­de­fær­di­ge bu­tik fra 1960, og i 2024 åb­ner den nye køb­mands­bu­tik ef­ter planen.
Ud over Re­al­da­nia støt­tes pro­jek­tet og­så af A.P. Møl­ler Fonden.

Køb­mands­bu­tik­ken på Stry­nø bli­ver et nyt bæ­re­dyg­tigt mø­de­sted i et be­va­rings­vær­digt kul­tur­mil­jø på en af Dan­marks småøer

Si­mon Har­boe – Pro­jek­t­chef, Realdania

Re­al­da­nia har der­u­d­over net­op of­fent­lig­gjort, at for­e­nin­gen har be­vil­get 15 mil­li­o­ner kro­ner til et by­for­ny­el­ses­pro­jekt i Brande.

Pro­jek­tet vil sam­let ko­ste knap 40 mil­li­o­ner kro­ner at fø­re ud i li­vet, og da der ud over be­vil­lin­gen fra Re­al­da­nia og­så er kom­met til­sagn fra Be­st­sel­ler, Ikast-Bran­de Kom­mu­ne og en ræk­ke lo­ka­le, pri­va­te bi­drag­sy­de­re, er fi­nan­si­e­rin­gen nu på plads.

"Vi glæ­der os over mu­lig­he­den for at støt­te et pro­jekt, som vi­ser, hvor­dan han­dels­liv, park, sko­le og fri­tids­om­rå­de kan bin­des sam­men cen­tralt i Bran­de og væ­re med til at ska­be me­re liv og ak­ti­vi­tet i om­rå­det," si­ger pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia Dit­te Marquard Jes­sen i en pressemeddelelse.

Kunst under åben himmel på Lolland

Vi slut­ter ugens over­sigt over ud­valg­te nye ud­de­lin­ger på det øst­lig­ste Lol­land, nær­me­re be­stemt på Fuglsang Kunstmuseum.

Med sam­let støt­te på knap 2,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Ny Carls­berg­fon­det og Au­gusti­nus Fon­den etab­le­res nu før­ste eta­pe af et kunst­pro­jekt kal­det Fuglsang Kunst­land­skab med mar­kan­te kunst­ne­re og steds­spe­ci­fik sam­tids­kunst un­der åben himmel.

Fuglsang Kunst­mu­se­ums nye kunst­pro­jekt i de grøn­ne om­rå­der på Fuglsang åb­ner den 16. sep­tem­ber 2023 og er et gra­tis til­bud for al­le. Am­bi­tio­nen er at ud­vi­de kun­stop­le­vel­sen fra mu­se­ets sa­le til den om­kring­lig­gen­de natur.

”Vi har glæ­det os til at de­le den­ne nyhed om et mu­se­um uden­for mu­re­ne, især for­di det er en så an­der­le­des vej at gå i ud­vi­del­sen af Fuglsang Kunst­mu­se­ums sam­ling, der el­lers pri­mært er kendt for den hi­sto­ri­ske kunst. Med de nye er­hver­vel­ser øn­sker vi at be­ri­ge na­tu­ro­p­le­vel­sen med en kunst­ne­risk di­men­sion, og det bli­ver nu en re­a­li­tet med fon­de­nes enor­me vel­vil­je og tro på pro­jek­tet,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør An­na Schram Vejl­by i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer