Fondspenge til fremtrædende forskere og heste i den vestjyske natur

Carlsbergfondet har uddelt sine årlige forskningspriser, og Bagger-Sørensen Fonden har prisbelønnet indsatser mod folkesygdomme og sjældne sygdomme. Samtidig har 15. Juni Fonden finansieret et forskningsprojekt, hvor der er sat hårdføre heste ud i Vestkystens unikke klitnatur.

To flok­ke på 10 og 17 he­ste er net­op sat ud i sto­re ind­heg­nin­ger ved Klit­møl­ler og Hus­by. Det sker som en del af et forsk­nings­pro­jekt fi­nan­si­e­ret af 15. Ju­ni Fon­den. (fo­to: Naturstyrelsen)

Hvert år hædrer den er­hvervs­dri­ven­de fond Carls­berg­fon­det to af Dan­marks før­en­de for­ske­re med en forsk­nings­pris, og for­le­den blev 2022-ud­ga­ven af pri­sen ud­delt til isker­ne­for­sker og fy­si­ker Dort­he Da­hl-Jen­sen og se­mio­ti­ker og idéhi­sto­ri­ker Fre­de­rik Stjernfelt.

Pri­ser­ne blev over­rakt på Ny Carls­berg Glyp­to­tek af Kron­prin­ses­se Mary, ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Jes­per Pe­ter­sen, præ­si­dent for Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab Ma­rie Lou­i­se Nosch og Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­kvin­de Ma­j­ken Schultz.

Med pri­sen føl­ger en mil­li­on kro­ner. Her­af øre­mær­kes tre fjer­de­de­le til forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter, mens 250.000 kro­ner er en per­son­lig hædersgave.

Ma­j­ken Schultz glæ­de­de sig over at kun­ne øn­ske Dort­he Da­hl-Jen­sen og Fre­de­rik Stjer­n­felt tillykke.

”Dort­he Da­hl-Jen­sen og Fre­de­rik Stjer­n­felt har igen­nem en lang år­ræk­ke væ­ret ene­stå­en­de re­præ­sen­tan­ter for de­res fag. Beg­ge har de lagt et enormt en­ga­ge­ment i de­res respek­ti­ve forsk­nings­om­rå­der. Og de har le­ve­ret re­sul­ta­ter, der har bragt os nye ind­sig­ter og er­ken­del­ser. Tak­ket væ­re Dort­he Da­hl-Jen­sen er vi helt kon­kret ble­vet me­get klo­ge­re på is­af­smelt­ning i Jor­dens po­la­re om­rå­der og kli­ma­ets ud­vik­ling op gen­nem hi­sto­ri­en. Og Fre­de­rik Stjer­n­felt har åb­net vo­res øj­ne for tegns man­gear­te­de be­tyd­nin­ger og vig­tig­he­den af yt­rings­fri­hed,” sag­de Ma­j­ken Schultz ved prisover­ræk­kel­sen iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Carlsbergfondet.

Bryg­ge­ri­fon­dens forsk­nings­pri­ser blev ud­delt for før­ste gang i 2011 i an­led­ning af grund­læg­ger J.C. Ja­cob­sens 200-årsfødselsdag.

Fire ildsjæle hædret i Vejle

Vi fort­sæt­ter til en end­nu en pris­ud­de­ling fra en er­hvervs­dri­ven­de fond, nem­lig Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den, der net­op ved et ar­ran­ge­ment i Vej­le har hædret fi­re ildsjæ­le, som hver især ar­bej­der på at be­sva­re føl­gen­de spørgsmål:

Hvor­dan be­skyt­ter mo­tion mod ty­pe 2-di­a­be­tes? Hvor­dan gen­vin­der man god munds­und­hed ef­ter en hjer­neska­de? Hvor­for kan kun­sti­ge tarm­hor­moner an­ven­des til be­hand­ling af ty­pe 2-di­a­be­tes? Og hvor­dan kan un­ge med au­tis­me le­ve en nor­mal hverdag? 

Ho­ved­pri­sen, Bag­ger-Sø­ren­sen Pri­sen 2022 på en mil­li­on kro­ner, blev til­delt pro­fes­sor Erik Ri­ch­ter fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Erik Ri­ch­ter har i sit man­ge­åri­ge for­sker­liv ar­bej­det på at på­vi­se de man­ge gun­sti­ge ef­fek­ter af mo­tion, her­un­der sær­ligt hvor­dan mo­tion be­skyt­ter mod ty­pe 2-diabetes.

Den ene af fon­dens pri­ser på 100.000 kro­ner til un­ge for­ske­re blev til­delt lek­tor Mo­hit Ko­t­ha­ri fra Ham­mel Neu­ro­cen­ter og Aar­hus Uni­ver­si­tet. Mo­hit Ko­t­ha­ri ar­bej­der de­di­ke­ret på at af­hjæl­pe de føl­ge­til­stan­de, der kan ses ef­ter en hjer­neska­de, og har haft et sær­ligt fo­kus på, hvor­dan man trods sen­føl­ger gen­vin­der en god mundsundhed.

Den an­den un­ge for­sker­pris blev til­delt post doc Lær­ke Smidt Gas­b­jerg fra Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Lær­ke Smidt Gas­b­jerg ar­bej­der med, hvor­dan krop­pens nor­ma­le tarm­hor­moner kan an­ven­des til at be­hand­le blod­g­luko­se og over­vægt hos per­so­ner med ty­pe 2-diabetes.

Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­dens på­s­køn­nel­ses­pris på 50.000 kro­ner blev til­delt Sil­ke Ena Sva­re, der er tals­per­son for Au­tis­me Ung­dom. Sil­ke Ena Svar­re har stå­et i spid­sen for un­ge au­ti­ster mel­lem 13-30 år si­den 2019, op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

Vil skabe forandringer for unge, der har været anbragt

Bi­ku­ben­fon­den øn­sker at ska­be sy­ste­misk for­an­dring for og med un­ge, der har væ­ret an­bragt. Der­for igang­sæt­ter fon­den nu en ny in­nova­tions­pro­ces, hvor fi­re NGO’er og fem kom­mu­ner sam­men med un­ge, som har væ­ret an­bragt, skal mø­des i et fæl­les ud­vik­lings­rum for at ud­vik­le og af­prø­ve nye løs­nin­ger, der kan styr­ke un­ge i den svæ­re over­gang til voksenlivet.

In­nova­tions­pro­ces­sen gen­nem­fø­res i part­ner­skab med De An­brag­tes Vil­kår (DAV) og Dansk De­sign Cen­ter (DDC).

Det er et langt sejt træk at ska­be sy­stem­for­an­dring, og den rej­se fort­sæt­ter vi med den­ne proces

Si­ne Ege­de Eske­sen – Di­rek­tør, Bikubenfonden

”Hvis vi skal lyk­kes med sy­stem­for­an­dring og gi­ve un­ge, der har væ­ret an­bragt, sik­kert fod­fæ­ste i vok­sen­li­vet, bli­ver vi nødt til at sam­le ak­tø­rer på tværs af sek­to­rer i et fæl­les ud­vik­lings­rum – og ind­dra­ge dem, det he­le hand­ler om, på li­ge fod og he­le vej­en,” si­ger Si­ne Ege­de Eske­sen, di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den på so­ci­a­l­om­rå­det, i en pressemeddelelse.

Si­ne Ege­de Eske­sen hå­ber, at det vil lyk­kes i fæl­les­skab at ud­vik­le lo­ka­le løs­nin­ger, som in­spi­re­rer og an­vi­ser nye ve­je na­tio­nalt til, hvor­dan un­ge på kan­ten kan bli­ve en del af fæl­les­ska­bet frem­for at bli­ve par­ke­ret på sidelinjen.

”Det er et langt sejt træk at ska­be sy­stem­for­an­dring, og den rej­se fort­sæt­ter vi med den­ne pro­ces. Det kræ­ver tå­l­mo­dig­hed, in­nova­tions­kraft og res­sour­cer, og net­op det ser vi som fond, at vi kan – og bør – bi­dra­ge med,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

I 2022 gen­nem­fø­res en ræk­ke wor­ks­hops, og næ­ste år igang­sæt­tes kon­kre­te af­prøv­nin­ger og vi­de­re­ud­vik­ling af eks­pe­ri­men­ter­ne. Bi­ku­ben­fon­den har af­sat 15 mil­li­o­ner kro­ner her­til, op­ly­ser fonden.

Støtte til nyt forskningscenter på KU og SDU

Med en øko­no­misk hånds­ræk­ning på 60 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond etab­le­rer Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Syd­dansk Uni­ver­si­tet nu et nyt forsk­nings­cen­ter ved navn Nor­dic Hu­ma­ni­ties Cen­ter for Chal­len­ge-Ba­sed Inquiry.

Cen­te­ret skal med af­sæt i hu­ma­ni­sti­ske di­sci­pli­ner bi­dra­ge med nu­an­ce­ring, per­spek­ti­ve­ring, nye for­stå­el­ser og hand­le­mu­lig­he­der i for­hold til de helt sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger som for ek­sem­pel kli­ma­kri­sen og pandemier.

I min bog er hu­ma­nis­men kom­met lidt i bag­grun­den. Det tje­ner ik­ke mennesket

Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la – For­mand, Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond

”I min bog er hu­ma­nis­men kom­met lidt i bag­grun­den. Det tje­ner ik­ke men­ne­sket. Må­let med cen­te­ret er så­le­des at brin­ge fle­re hu­ma­ni­sti­ske per­spek­ti­ver på ver­dens ud­for­drin­ger i spil og på den må­de sup­ple­re de tek­ni­ske vi­den­ska­ber med nye hand­le­mu­lig­he­der og vi­sio­ner,” si­ger for­mand for Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la i en pres­se­med­del­el­se fra Syd­dansk Universitet.

Rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik C. We­ge­ner er tak­nem­lig for donationen.

”Jeg er over­be­vist om, at de stær­ke hu­ma­ni­sti­ske forsk­nings­mil­jø­er på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Syd­dansk Uni­ver­si­tet – som her får mu­lig­hed for at af­prø­ve nye for­mer for sam­ar­bej­de – vil kun­ne bi­dra­ge med per­spek­ti­ver, nu­an­cer og ana­ly­ser og med et dy­be­re hi­sto­risk per­spek­tiv, der sam­ti­dig pe­ger fremad,” si­ger rek­tor Hen­rik C. Wegener.

Nor­dic Hu­ma­ni­ties Cen­ter for Chal­len­ge-Ba­sed Inquiry bli­ver for­ank­ret på så­vel Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet som Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Fonds­be­vil­lin­gen gør det mu­ligt at dri­ve cen­tret i seks år fra og med 2023. 

Forskning skal sikre, at fædre ikke køres ud på sidespor

Hvor­dan und­går man, at førs­te­gangs­fædre til for tid­ligt fød­te børn kø­res ud på et si­despor, men der­i­mod får rum til at etab­le­re en tid­lig og stærk re­la­tion til de­res barn?

Det er ud­gangs­punk­tet for et forsk­nings­pro­gram, som pro­fes­sor An­ne Brøds­gaard fra Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal står i spid­sen for. No­vo Nor­disk Fon­dens forsk­nings­pro­gram i sy­geple­je, Nur­sing Re­search Pro­gram­me, har net­op støt­tet pro­jek­tet med 7,5 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser fonden.

Far kan ik­ke am­me, men han kan væ­re li­ge så sen­si­tiv over for bar­net som mor, hvis han bli­ver gu­i­det til at af­læ­se det for tid­ligt fød­te barns signaler

An­ne Brøds­gaard – Pro­fes­sor, Hvi­d­ov­re Hospital

”Som far er man for­æl­der på li­ge fod med mor. Far kan ik­ke am­me, men han kan væ­re li­ge så sen­si­tiv over for bar­net som mor, hvis han bli­ver gu­i­det til at af­læ­se det for tid­ligt fød­te barns sig­na­ler. Der­med kan han ind­ta­ge rol­len som li­ge­vær­dig til­knyt­nings- og om­sorgs­per­son for bar­net. Det­te forsk­nings­pro­gram går ud på at ud­ar­bej­de en in­ter­ven­tion, der skal sik­re, at der på lan­dets neona­ta­laf­de­lin­ger bli­ver gi­vet plads til, at fa­ren får den ret­te støt­te til at kun­ne væ­re del­ta­gen­de for­æl­der i for­hold til hans be­hov og ik­ke over­ve­jen­de væ­re støt­te­per­son for moren,” si­ger An­ne Brøds­gaard i en nyhed på No­vo Nor­disk Fon­dens hjemmeside.

Forsk­nings­pro­gram­met i sy­geple­je blev ud­budt for før­ste gang i 2015. Fon­den har af­sat op til 75 mil­li­o­ner kro­ner i pe­ri­o­den 2015-2025 til at støt­te i alt 10 forskningsprojekter.

Små heste skal skabe stor natur i Vestjylland

Fra Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal fort­sæt­ter vi ud i den unik­ke klit­na­tur ved den jy­ske ve­st­kyst. Her skal helårs­græs­sen­de små he­ste væ­re med til at ska­be ri­ge­re na­tur og ge­ne­re­re ny viden.

To flok­ke på hen­holds­vis 10 og 17 hård­fø­re he­ste er net­op sat ud i sto­re ind­heg­nin­ger ved Klit­møl­ler og Hus­by, op­ly­ser Na­tursty­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se. Det sker som en del af et stort forsk­nings­pro­jekt fi­nan­si­e­ret af 15. Ju­ni Fon­den, der skal gi­ve me­re na­tur­lig dy­na­mik og for­bed­re for­hol­de­ne for en lang ræk­ke lys- og var­me­kræ­ven­de plan­ter, in­sek­ter og krybdyr.

Pro­jek­tet skal væ­re med til at gav­ne den unik­ke na­tur i Nord- og Ve­st­dan­mark, og sam­ti­dig kan pro­jek­tet gi­ve os vær­di­fuld vi­den om ef­fek­ter­ne af helårsgræsningen

Sig­ne Nep­per Lar­sen – Vi­ce­di­rek­tør, Naturstyrelsen

Sam­ti­dig skal pro­jek­tet gi­ve ny vi­den om græs­nin­gens ef­fekt på bå­de land­skab, dyr og om­rå­dets friluftsliv.

”Vi har man­ge års er­fa­ring med helårs­græs­ning, og med det her pro­jekt kom­mer vi et spa­destik dy­be­re. Pro­jek­tet skal væ­re med til at gav­ne den unik­ke na­tur i Nord- og Ve­st­dan­mark, og sam­ti­dig kan pro­jek­tet gi­ve os vær­di­fuld vi­den om ef­fek­ter­ne af helårs­græs­nin­gen,” si­ger vi­ce­di­rek­tør Sig­ne Nep­per Lar­sen fra Na­tursty­rel­sen i pressemeddelelsen.

Det fonds­fi­nan­si­e­re­de pro­jekt er le­det af Na­tursty­rel­sen og føl­ges af en eks­pert­grup­pe fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Pro­jekt­pe­ri­o­den lø­ber frem til 2026.

Fondspenge til bæredygtige haver ved hospital

I for­bin­del­se med Nyt Ho­spi­tal Nord­s­jæl­land i Hil­le­rød bli­ver der nu an­lagt to bæ­re­dyg­ti­ge og sund­heds­frem­men­de ha­ver. Det sker tak­ket væ­re en be­vil­ling på 8,7 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Am­bi­tio­nen med de nye ha­ver er at ska­be et bæ­re­dyg­tigt og re­kre­a­tivt ude­rum, der bå­de kan mo­ti­ve­re til uden­dørs ak­ti­vi­tet samt væ­re et frirum for pa­tien­ter, på­rø­ren­de og personale.

Pa­tien­ter, der er ind­lagt, får di­rek­te ud­sigt til ha­ver­ne, li­ge­som ind­lag­te og am­bu­lan­te pa­tien­ter vil få mu­lig­hed for at til­brin­ge ven­te­tid mel­lem be­hand­lin­ger i de grøn­ne omgivelser.

Ha­ver­ne an­læg­ges som en stor tag­ha­ve på 3.400 kva­drat­me­ter i ho­spi­ta­lets mid­te og som en min­dre caféha­ve på 500 kva­drat­me­ter i grund­plan. Ha­ver­ne er in­spi­re­ret af land­ska­bet om­kring ho­spi­ta­let og plan­ter­ne er ud­valgt ef­ter de­res far­ve­mæs­si­ge va­ri­a­tion hen over året.

Nyt Ho­spi­tal Nord­s­jæl­land kom­mer til at lig­ge i by­de­len Favr­holm og er­stat­ter ho­spi­ta­ler­ne i Hil­le­rød, Fre­de­riks­sund og Helsingør.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer