Fondspenge til idrætsindsats for børn og naturområde for truede fuglearter

Danmarks Idrætsforbund har modtaget den største enkeltstående bevilling i forbundets historie fra A.P. Møller Fonden målrettet en indsats for børn og unge. Aage V. Jensens Fonde har finansieret Fugleværnsfondens køb af et naturområde i Midtjylland til glæde for truede fuglearter.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fug­le­værns­fon­den har købt et na­tu­r­om­rå­de på 45 hektar i Nør­re­å­da­len i Midtjyl­land for 1,8 mil­li­o­ner kro­ner. Al­le pen­ge­ne er do­ne­ret af Aa­ge V. Jen­sens Fon­de. Blandt de fug­lear­ter, der for­ven­tes at få glæ­de af kø­bet, er rød­be­net. (fo­to: Po­ul Holm Pedersen)

Vi star­ter over­blik­ket over ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid med en hånd­fuld ud­de­lin­ger, der al­le har børn og un­ge som målgruppe.

Den før­ste er fra A.P. Møl­ler Fon­den, som har be­vil­get 85 mil­li­o­ner kro­ner til en ny ind­sats fra Dan­marks Idræts­for­bund (DIF), der skal sæt­te nye stan­dar­der for frem­ti­dens idræt for børn og unge.

Må­let med ind­sat­sen er at styr­ke for­e­nin­ger­nes bør­ne- og ung­doms­ar­bej­de og gi­ve end­nu fle­re børn og un­ge mu­lig­hed for at ta­ge del i sun­de og me­nings­ful­de for­e­nings­fæl­les­ska­ber ud fra de­vi­sen, at idrætsak­ti­vi­tet og for­e­nings­li­vets fæl­les­ska­ber styr­ker børn og un­ges triv­sel fy­sisk, psy­kisk og socialt.

”Børn og un­ge er Dan­marks frem­tid, og idræt er én af ve­je­ne til at styr­ke børns triv­sel. Fon­den øn­sker der­for, at end­nu fle­re børn og un­ge fin­der glæ­den ved at dyr­ke idræt sam­men med an­dre. Det for­ud­sæt­ter, at man gør me­re for de børn og un­ge, som tri­ves med de­res idræt uden, at de nød­ven­dig­vis skal væ­re mor­gen­da­gens sport­s­stjer­ner,” si­ger A.P. Møl­ler Fon­dens for­mand Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la i en pres­se­med­del­el­se fra DIF.

Der er ta­le om den stør­ste en­kelt­stå­en­de be­vil­ling i DIF’s hi­sto­rie, og am­bi­tio­ner­ne er og­så der­ef­ter, un­der­stre­ger DIF’s for­mand Hans Natorp.

”Det er en stor dag for os i Dan­marks Idræts­for­bund. Bør­ne- og un­ge­om­rå­det er for os og vo­res spe­ci­al­for­bund et helt cen­tralt om­drej­nings­punkt, og det er der, vi bå­de kan og bør sæt­te ind for at gø­re en for­skel på na­tio­nalt plan,” si­ger Hans Natorp.

Unge skal fastholdes på erhvervsuddannelser

Fle­re ele­ver skal gen­nem­fø­re en erhvervsuddannelse.

Det er kong­stan­ken bag et nyt fler­årigt pro­jekt kal­det ’God start for al­le’ fra Er­hvervs­sko­ler­nes Ele­vor­ga­ni­sa­tion (EEO) og for­e­nin­gen Rai­do, som ar­bej­der for, at al­le un­ge kan ska­be sig en god frem­tid med ud­dan­nel­se og stær­ke fæl­les­ska­ber. Tu­borg­fon­det op­ly­ser i en pres­se­med­del­el­se, at fon­den støt­ter pro­jek­tet med 3,9 mil­li­o­ner kroner.

Øn­sket er, at op­lys­ning samt en tryg og gen­ken­de­lig re­la­tion mel­lem ele­ver­ne kan mind­ske frafald

Julie K. Mad­sen – For­per­son, Er­hvervs­sko­ler­nes Ele­vor­ga­ni­sa­tion (EEO)

Driv­kraf­ten i pro­jek­tet er ’ung til ung-di­a­log’, hvor der skal ud­dan­nes 100 er­far­ne er­hvervs­sko­le­e­le­ver, som skal hjæl­pe nye ele­ver og be­sva­re de­res spørgs­mål om sko­le­for­løb, læ­re­plads og arbejdsliv.

”Be­vil­lin­gen be­ty­der, at vi kan få ud­dan­net 100 op­start­s­men­to­rer, der skal ud på er­hvervs­sko­ler­ne og ska­be di­a­log om hver­da­gen på sko­ler­ne, men og­så på læ­re­plad­ser­ne. Øn­sket er, at op­lys­ning samt en tryg og gen­ken­de­lig re­la­tion mel­lem ele­ver­ne kan mind­ske fra­fald. Vi ved, at triv­sel og fra­fald hæn­ger sam­men. Der­for hå­ber vi og­så, at ’God start for al­le’ kan bi­dra­ge til so­ci­alt fæl­les­skab og go­de re­la­tio­ner, der kan øge trivs­len på er­hvervs­sko­ler­ne,” si­ger Julie K. Mad­sen, der er for­per­son for EEO og elev på Roskil­de Tek­ni­ske Skole.

Vil engagere unge i biodiversitetskrisen

Vi bli­ver blandt de un­ge og igen med Tu­borg­fon­det som den gla­de gi­ver. Det sker med nyhe­den om, at Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning tak­ket væ­re Tu­borg­fon­dets be­vil­ling på 4,9 mil­li­o­ner kro­ner vil ska­be et nyt fæl­les­skab for un­ge i 18 til 30-år­sal­de­ren, der øn­sker at brem­se na­tu­rens til­ba­ge­gang og ar­ter­nes forsvinden.

Pro­jek­tet skal un­der­støt­te un­ges na­tur­dan­nel­se, hand­le­kraft og de­mo­kra­ti­ske ind­fly­del­se på biodiversitetskrisen.

“Vi står midt i en bi­o­di­ver­si­tetskri­se og mi­ster ar­ter i et hur­ti­ge­re tem­po end no­gen­sin­de før. Det er der­for ut­ro­ligt vig­tigt, at vi får sam­let og un­der­støt­tet de man­ge un­ge, der bræn­der for at ven­de ud­vik­lin­gen og gø­re en kon­kret for­skel for na­tu­ren og bi­o­di­ver­si­te­ten. Med be­vil­lin­gen fra Tu­borg­fon­det kan vi nu kom­me i gang med den op­ga­ve, og det glæ­der vi os ut­ro­ligt me­get til,” si­ger præ­si­dent i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

I før­ste om­gang skal der op­byg­ges et fæl­les­skab med en ker­ne af un­ge fri­vil­li­ge. Gen­nem et sær­ligt læ­rings­for­løb vil de bli­ve klædt på til at en­ga­ge­re sig prak­tisk og de­mo­kra­tisk i bi­o­di­ver­si­tetskri­sen. For­lø­bet tæl­ler blandt an­det kur­ser og ak­ti­vi­te­ter, der skal styr­ke de­res na­tur­fag­li­ge vi­den og kend­skab til naturen.

Vi står midt i en bi­o­di­ver­si­tetskri­se og mi­ster ar­ter i et hur­ti­ge­re tem­po end no­gen­sin­de før

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding – Præ­si­dent, Dan­marks Naturfredningsforening

Sam­ti­dig skal kur­ser i kom­mu­ni­ka­tion, kampag­ne­ar­bej­de og po­li­tisk in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se skær­pe de un­ges po­li­ti­ske hand­le­kraft og gø­re dem i stand til at på­vir­ke na­tur­po­li­tik­ken bå­de lo­kalt og nationalt.

Pro­jek­tet bli­ver skudt i gang til som­mer. For­u­den fonds­be­vil­lin­gen fi­nan­si­e­res pro­jek­tet med 3,3 mil­li­o­ner kro­ner fra Dan­marks Naturfredningsforening.

Nye fællesskaber til eventyrlystne børn

Børn og un­ge i en lidt yn­gre al­der­s­klas­se end i na­tur­fred­nings­for­e­nin­gens sats­ning er i cen­trum for et pro­jekt fra Lands­for­e­nin­gen Bif­rost. Her er må­let at gi­ve en hånds­ræk­ning til 'nør­de­de' børn og un­ge, der står uden for et me­nings­fuldt ungdomsfællesskab.

En af tan­ker­ne bag pro­jek­tet, som Nor­dea-fon­den har støt­tet med 7,2 mil­li­o­ner kro­ner, er, at børn og un­ge, der ik­ke er en del af for­e­nings­li­vet, skal væk fra com­pu­ter­skær­men og ind i et for­plig­ten­de fællesskab.

”Al­le fortje­ner at væ­re en del af et for­plig­ten­de og me­nings­fuldt fæl­les­skab. Vi ved, at det of­test er den lo­ka­le spej­der- el­ler fod­bold­klub, der træk­ker – det er ba­re ik­ke al­le, der pas­ser ind i den for­mel el­ler sy­nes, at de tra­di­tio­nel­le for­e­nings­fæl­les­ska­ber tæn­der en ild i dem,” si­ger Eva Mær­sk, for­kvin­de i Lands­for­e­nin­gen Bif­rost, i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Pro­jek­tet skal ud­fol­des over de næ­ste tre år. Må­let er at få fle­re end 7.000 even­tyr­lyst­ne børn og un­ge lan­det over ind i ci­vil­sam­fun­dets favn lok­ket med, som det hed­der, magi, ind­le­vel­se og fællesskab.

Nyt fristed til truede fuglearter

Vi for­la­der ud­de­lin­ger­ne må­l­ret­tet børn og un­ge og be­væ­ger os ind i dy­re­ri­get, nær­me­re be­stemt fug­le­nes ver­den. I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser den er­hvervs­dri­ven­de fond Fug­le­værns­fon­den, at den net­op har købt et na­tu­r­om­rå­de på 45 hektar i Nør­re­å­da­len i Midtjylland.

I det nye na­tur­re­ser­vat vil fon­den be­skyt­te na­tu­ren, øge bi­o­di­ver­si­te­ten og ska­be et fri­sted til især de tru­e­de fug­lear­ter så­som ar­ter­ne plet­tet rør­vag­tel, vi­be, rød­ben, rødryg­get tornska­de og blåhals.

Om­rå­det har ind­til for ny­lig væ­ret en dræ­net eng, men i 2021 etab­le­re­de Vi­borg Kom­mu­ne et vå­d­om­rå­de på 70 hektar for at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af kvæl­stof til Ran­ders Fjord. Det nye na­tur­re­ser­vat ud­gør en del af det­te nye vå­d­om­rå­de, og der gik da hel­ler ik­ke lang tid før, at æn­der, gæs og sva­ner tog det nye vå­d­om­rå­de til sig.

For os er det en vig­tig fug­le­lo­ka­li­tet at be­skyt­te, og med den helt rig­ti­ge na­tur­for­valt­ning får de tru­e­de ar­ter et godt le­ve­sted her i naturreservatet

Tho­mas Fær­ge­man – Di­rek­tør, Fugleværnsfonden

I 2022 blev der iføl­ge DOF-ba­sen, som er Dansk Or­ni­to­lo­gisk For­e­nings da­ta­ba­se over ob­ser­va­tio­ner af fug­le, ob­ser­ve­ret he­le 150 for­skel­li­ge ar­ter i om­rå­det, hvor Fug­le­værns­fon­dens nye na­tur­re­ser­vat lig­ger, og cir­ka 40 af dem er truede.

”For os er det en vig­tig fug­le­lo­ka­li­tet at be­skyt­te, og med den helt rig­ti­ge na­tur­for­valt­ning får de tru­e­de ar­ter et godt le­ve­sted her i na­tur­re­ser­va­tet,” si­ger di­rek­tør i Fug­le­værns­fon­den Tho­mas Færgeman.

Til Fun­dats op­ly­ser Tho­mas Fær­ge­man, at na­tu­r­om­rå­det i Nør­re­å­da­len er købt for 1,8 mil­li­o­ner kro­ner. Al­le pen­ge­ne er do­ne­ret af Aa­ge V. Jen­sens Fonde.

Flere skal bevæge sig på jobbet

Fle­re end hver an­den voks­ne dan­sker le­ver ik­ke op til an­be­fa­lin­ger­ne for mo­tion og be­væ­gel­se. Vi sid­der gan­ske en­kelt for me­get ned – især, når vi er på ar­bej­de, hvor 58 pro­cent af mæn­de­ne og 54 pro­cent af kvin­der­ne sid­der stil­le i over ot­te ti­mer om dagen.

Der­for støt­ter Tryg­fon­den nu Dansk Fir­mai­dræt med 5,8 mil­li­o­ner kro­ner til et pro­jekt, der skal gø­re det let­te­re at dyr­ke mo­tion mel­lem mø­der, te­le­fo­nopkald og an­dre arbejdsopgaver.

Fle­re kol­le­ger, der be­væ­ger sig sam­men, har i vo­res op­tik stor ef­fekt – ik­ke ba­re for den en­kel­te me­d­ar­bej­der, men og­så for det kol­le­gi­a­le sam­men­hold, for ar­bejds­plad­sen og for samfundet

Ida Ha­ge­mann – Pro­jek­t­chef, Trygfonden

Det skal ger­ne fø­re til bed­re sund­hed, stør­re livskva­li­tet og et læn­ge­re liv for me­d­ar­bej­der­ne, skri­ver Tryg­fon­den på sin hjemmeside.

”Hvert år dør man­ge for tid­ligt af syg­dom­me, der kun­ne væ­re und­gå­et, og mid­del­le­ve­al­de­ren i Dan­mark er kor­te­re end de lan­de, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med. Det skyl­des blandt an­det, at for man­ge voks­ne be­væ­ger sig for lidt. Der­for er det vig­tigt, at vi ar­bej­der for, at fle­re voks­ne får og fast­hol­der en sund og ak­tiv livs­stil. Og fle­re kol­le­ger, der be­væ­ger sig sam­men, har i vo­res op­tik stor ef­fekt – ik­ke ba­re for den en­kel­te me­d­ar­bej­der, men og­så for det kol­le­gi­a­le sam­men­hold, for ar­bejds­plad­sen og for sam­fun­det,” si­ger Ida Ha­ge­mann, der er pro­jek­t­chef i Trygfonden.

Forsamlingshus får støtte til udefaciliteter

Ved Lim­fjor­den syd for Ni­be er det lyk­ke­des be­bo­er­ne i den lil­le lands­by Hal­kær med blot 33 hus­stan­de at ska­be et spil­le­sted, øko­lo­gisk spi­se­hus og lo­kalt sam­lings­sted, som år­ligt til­træk­ker 10.000 besøgende.

Og am­bi­tio­nen er at til­træk­ke end­nu fle­re gæ­ster. Med til­sagn om støt­te på ot­te mil­li­o­ner kro­ner fra Nor­dea-fon­den vil Hal­kær Kro nu etab­le­re uden­dørs­fa­ci­li­te­ter, der byg­ger bro mel­lem ak­ti­vi­te­ter­ne ude og inde.

”Hal­kær Kro har tra­di­tion for at væ­re et sted, hvor al­le er vel­kom­ne, og hvor man kan kom­me, som man er, og væ­re li­ge præ­cis den, man er. Det fæl­les­skab får vi nu mu­lig­hed for at in­vi­te­re man­ge fle­re nord­jy­der ind i, og det er vi me­get tak­nem­me­li­ge for,” si­ger El­len Ma­rie Dra­strup, for­per­son for Hal­kær Kros be­sty­rel­se, i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Ude­fa­ci­li­te­ter­ne kom­mer til at tæl­le bål­plads, ude­køk­ken og mo­bil food­trai­ler, men det er og­så pla­nen at etab­le­re sko­le­ha­ver og et kompostsystem.

Fondspenge til udstilling om jagt

Vi slut­ter i kun­stens ver­den, hvor Ri­be Kunst­mu­se­um, Fuglsang Kunst­mu­se­um nær Ny­kø­bing Fal­ster, Faa­borg Mu­se­um og Sko­v­gaard Mu­se­et i Vi­borg net­op har få­et be­sked om, at 15. Ju­ni Fon­den ger­ne vil fi­nan­si­e­re et ud­stil­lings­sam­ar­bej­de kal­det ’Vildt nok. Jagt i dansk kunst’. Det sker med en be­vil­ling på 2,6 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver Jyd­ske Ve­st­ky­sten på jv​.dk.

Ud­stil­lin­gen kom­mer til at be­hand­le jagt som bil­led­kunst­ne­risk mo­tiv, og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Vo­et­mann for­tæl­ler til avi­sen, at fon­den har valgt at gå ind i pro­jek­tet, for­di ud­stil­lin­gen er et signaturprojekt.

”Ud­stil­lin­gen vil ska­be for­bin­del­se mel­lem jagt- og na­turin­ter­es­se, bil­led­kunst og kul­tur­for­stå­el­se, og det ram­mer li­ge ned i fon­dens for­måls­be­skri­vel­se,” si­ger Per Vo­et­mann til Jyd­ske Vestkysten.

Ud­stil­lin­gen åb­ner på Ri­be Kunst­mu­se­um den 17. juni.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer