Fondspenge til indsats for flygtninge i Kenya og ny multihal i København

Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden støtter UNHCR’s arbejde blandt flygtninge i Kenya. Den A.P. Møllerske Støttefond giver 400 mio. kr. til opførelsen af en ny multihal i det københavnske boligområde Tingbjerg. Og Carlsbergfondet slutter året af med at uddele 460 mio. kr. til 192 forskere.

No­vo Nor­disk Fon­den og Grund­fos Fon­den sky­der til­sam­men knap 63 mil­li­o­ner kro­ner ind i et nyt ini­ti­a­tiv i det nord­li­ge Ke­nya, hvor der bor fle­re end en kvart mil­li­on flygt­nin­ge med sto­re og vok­sen­de sundhedsbehov.

For ny­lig blev en ny al­li­an­ce mel­lem Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, Le­go Fon­den, Grund­fos Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den lan­ce­ret ud fra fi­lo­so­fi­en om, at når kri­ser vok­ser i bå­de om­fang og kom­plek­si­tet, er der be­hov for stør­re sam­ar­bej­de mel­lem of­fent­li­ge og pri­va­te aktører.

Nu er al­li­an­cens før­ste ini­ti­a­tiv ble­vet præ­sen­te­ret. Det fo­ku­se­rer på Tur­ka­na Co­un­ty i det nord­li­ge Ke­nya, nær­me­re be­stemt Kaku­ma-flygt­nin­ge­lej­ren og Ka­lo­bey­ei-bo­sæt­tel­sen, der hu­ser fle­re end 250.000 flygt­nin­ge. Må­let er at le­ve­re lang­sig­te­de og va­ri­ge løs­nin­ger frem for me­re kort­sig­tet hu­ma­ni­tær støt­te. Det skal ske ved at sik­re bed­re ad­gang til sund­hed­sy­del­ser, ud­dan­nel­se og vand. Der­u­d­over er am­bi­tio­nen at for­bed­re flygt­nin­ge­nes og vært­s­sam­fun­de­nes mu­lig­he­der for at bli­ve selvhjulpne.

”Sund­heds­be­ho­ve­ne er sto­re og vok­sen­de. Sam­ti­dig sti­ger fo­re­kom­sten af ik­ke-smit­som­me syg­dom­me, hvil­ket øger pres­set på sund­heds­sy­ste­met. Ved at styr­ke ka­pa­ci­te­ten og ad­gan­gen til in­te­gre­re­de sund­hed­sy­del­ser af bed­re kva­li­tet og in­tro­du­ce­re en me­re ho­li­stisk til­gang til le­ve­ring af ydel­ser øn­sker vi at for­bed­re sund­he­den for bå­de flygt­nin­ge og lo­kal­sam­fund,” si­ger pro­fes­sor Flem­m­ing Kon­rad­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

No­vo Nor­disk Fon­den og Grund­fos Fon­den vil beg­ge bi­dra­ge med knowhow og tek­nisk eks­per­ti­se in­den for Tur­ka­na-ini­ti­a­ti­vets sund­heds­spor, mens UNHCR, FN’s flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion, skal stå for at gen­nem­fø­re de plan­lag­te aktiviteter.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra UNHCR bi­dra­ger No­vo Nor­disk Fon­den med 48,8 mil­li­o­ner kro­ner og Grund­fos Fon­den med 13,9 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet i Kenya.

Ny multihal i København

En ny, stor mul­ti­hal er på vej til bo­lig­om­rå­det Ting­b­jerg i Kø­ben­havn. Mul­ti­hal­len, der kom­mer til at rum­me man­ge funk­tio­ner til gavn for om­rå­dets bor­ge­re og kø­ben­hav­ner­ne i bred for­stand, vil ko­ste i om­eg­nen af 500 mil­li­o­ner kro­ner at op­fø­re, og her­af bi­dra­ger Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond med 400 mil­li­o­ner kroner.

I en pres­se­med­del­el­se fra Kø­ben­havns Kom­mu­nes kul­tur- og fri­tids­for­valt­ning be­teg­nes do­na­tio­nen som hi­sto­risk. I pres­se­med­del­el­sen bli­ver mul­ti­hal­len sam­ti­dig be­skre­vet som et po­ten­ti­elt ’nyt ar­ki­tek­to­nisk var­tegn’ for Tingbjerg.

”Det er fon­dens øn­ske, at den kom­men­de mul­ti­hal vil bli­ve til gavn for det lo­ka­le idræts- og kul­tur­liv i Ting­b­jerg, men og­så at mul­ti­hal­len ska­ber nye at­trak­ti­ve ram­mer for ak­ti­vi­tet og samvær, som vil til­træk­ke men­ne­sker fra he­le Kø­ben­havn – og der­med ska­be en ud­vik­ling i om­rå­det, som vil væ­re til glæ­de for he­le ho­ved­sta­den,” si­ger Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fonds for­mand Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la i pressemeddelelsen.

Ting­b­jerg, der sid­ste år blev ta­get af re­ge­rin­gens li­ste over ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, for­ven­tes i de kom­men­de år at få op imod 3.000 nye indbyggere.

Det er fon­dens øn­ske, at den kom­men­de mul­ti­hal vil bli­ve til gavn for det lo­ka­le idræts- og kul­tur­liv i Ting­b­jerg, men og­så at mul­ti­hal­len ska­ber nye at­trak­ti­ve ram­mer for ak­ti­vi­tet og samvær, som vil til­træk­ke men­ne­sker fra he­le København

Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la – For­mand, Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond

Kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Mia Ny­e­gaard (Rad. V.) me­ner, at mul­ti­hal­len bli­ver en vig­tig del af by­ud­vik­lin­gen, vil vi­de­re­ud­vik­le lo­ka­l­om­rå­det og løf­te ho­ved­sta­dens idræts- og kulturfaciliteter.

”Mul­ti­hal­len bli­ver et unikt og åbent sted for al­le kø­ben­hav­ne­re, de man­ge lo­ka­le for­e­nin­ger og by­ens gæ­ster. Den vil væ­re med til at un­der­støt­te fæl­les­ska­ber og ska­be sam­men­hængs­kraft, der er så vig­tigt for et by­om­rå­de. Hal­len skal bru­ges hver dag, væ­re fyldt med liv og gi­ve no­get til by­de­len, og så kan den og­så lej­lig­heds­vis bru­ges til sto­re be­gi­ven­he­der som et VM i hånd­bold og kon­cer­ter,” si­ger Mia Nyegaard.

Mul­ti­hal­len bli­ver cir­ka 12.000 kva­drat­me­ter stor og for­ven­tes åb­net i 2029.

460 mio. kr. til dansk forskning

192 af Dan­marks før­en­de for­ske­re har net­op få­et be­sked om, at de har mod­ta­get en be­vil­ling fra Carls­berg­fon­det til ud­forsk­ning af li­ge præ­cis de vi­den­ska­be­li­ge spørgs­mål, for­sker­ne selv har de­fi­ne­ret og ud­pe­get som vig­ti­ge at belyse.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Carls­berg­fon­det bli­ver der i alt sendt knap 460 mil­li­o­ner kro­ner ud i de dan­ske forsk­nings­mil­jø­er. Be­vil­lin­ger­ne for­de­ler sig på al­le kar­ri­e­re­trin og skal ska­be ny vi­den om alt fra hor­moner, der re­gu­le­rer blod­suk­ker og fø­de­ind­ta­gel­se, til uni­ver­sets før­ste sor­te huller.

Knap 240 mil­li­o­ner kro­ner går til hu­ma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter, mens re­sten ud­de­les til forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter in­den for naturvidenskaberne.

Der er hårdt brug for frie, ik­ke-te­ma­ti­se­re­de mid­ler til net­op post­docs, da det ef­ter­hån­den er småt med ek­ster­ne mid­ler til de spi­ren­de ta­lent­lag i dansk forskning

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard – Di­rek­tør, Carlsbergfondet

Igen i år til­go­de­ser fon­den yn­gre, spi­ren­de for­sker­ta­len­ter på po­st­do­c­ni­veau med et stort be­løb. I alt ud­de­les der knap 50 mil­li­o­ner kro­ner til 42 po­st­do­csti­pen­di­er. Og­så yn­gre lek­to­rer pri­o­ri­te­res højt i årets ud­de­ling, idet 120 mil­li­o­ner kro­ner gi­ves til 25 ny­an­sat­te lek­to­rer i form af et Sem­per Ar­dens Accelerate-stipendium.

”Jeg vil ger­ne øn­ske al­le nye be­vil­lings­mod­ta­ge­re stort til­lyk­ke med, at de nu kan gå i gang med de vi­den­ska­be­li­ge stu­di­er, som de her i ef­ter­å­ret har søgt Carls­berg­fon­det om støt­te til at igang­sæt­te. Jeg er sær­ligt glad for, at vi kan ho­no­re­re 42 yn­gre for­ske­re med for­skel­li­ge ty­per af po­st­do­c­be­vil­lin­ger for sam­let knap 50 mil­li­o­ner kro­ner. Der er hårdt brug for frie, ik­ke-te­ma­ti­se­re­de mid­ler til net­op post­docs, da det ef­ter­hån­den er småt med ek­ster­ne mid­ler til de spi­ren­de ta­lent­lag i dansk forsk­ning,” si­ger Carls­berg­fon­dets di­rek­tør, pro­fes­sor Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Carls­berg­fon­det op­ly­ser i pres­se­med­del­el­sen, at fon­den i alt i år nu har ud­delt 620 mil­li­o­ner kro­ner til forskningsaktiviteter.

Nyt udstyr og værktøj på erhvervsskoler

Årets sid­ste rund­t­ur blandt ak­tu­el­le, ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til Nor­dea-fon­den, som net­op har be­slut­tet at gi­ve 30 er­hvervs­sko­ler og FGU-in­sti­tu­tio­ner for­delt på 57 lo­ka­tio­ner rundt om­kring i Dan­mark 100 mil­li­o­ner kro­ner i sam­let støt­te. Pen­ge­ne skal bru­ges til at in­ve­ste­re i me­re mo­der­ne værk­tøj, nye tek­no­lo­gi­er og grøn omstilling.

”Vi har brug for nye ge­ne­ra­tio­ner af dyg­ti­ge fag­lær­te og hå­ber, at værk­steds­pulj­en bi­dra­ger til, at fle­re un­ge får lyst til at bli­ve hånd­vær­ke­re – uan­set om det er smed, kok, land­mand el­ler an­dre fag. Det har væ­ret fan­ta­stisk at få et væld af an­søg­nin­ger fra am­bi­tiø­se FGU- og er­hvervs­sko­ler, der ger­ne vil til­by­de de­res ele­ver de bedst mu­li­ge ram­mer med mo­der­ne ud­styr og topkva­li­fi­ce­re­de fag­læ­re­re,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, i en pressemeddelelse.

Her be­to­nes det sam­ti­dig, at ud­de­lin­gen bli­ver po­si­tivt mod­ta­get i regeringen.

”Det er helt ut­ro­ligt glæ­de­ligt, at Nor­dea-fon­den bi­dra­ger til, at ele­ver­ne kan få nye værk­ste­der og ma­ski­ner på over 50 sko­ler i he­le lan­det. Det er al­le­re­de årets bed­ste ju­le­ga­ve,” si­ger bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye i fon­dens pressemeddelelse.

Værk­steds­pulj­en blev lan­ce­ret i ju­ni i år. 68 ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner fra Dan­mark og Færø­er­ne har søgt om til­sam­men 284 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra puljen.

Nyt ålegræsprojekt skal forbedre havmiljø

Nor­dea-fon­den står og­så bag en be­vil­ling på 8,8 mil­li­o­ner kro­ner til Tæn­ket­an­ken Hav og Bi­o­lo­gisk In­sti­tut på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Pen­ge­ne går til et pro­jekt kal­det ’Det sto­re dan­ske Ålegræsinitiativ’.

Ini­ti­a­ti­vet er et nyt og unikt vi­den­ska­be­ligt pro­jekt, der bi­dra­ger til ind­hent­ning af da­ta om Dan­marks åle­græs­be­stand via fri­vil­li­ge dan­ske­re, skri­ver Tæn­ket­an­ken Hav i en pres­se­med­del­el­se. Det er sam­ti­dig et pro­jekt, som skal in­vol­ve­re og mo­bi­li­se­re dan­sker­ne i sa­gen om at plan­te åle­græs langs de dan­ske ky­ster en gang om året og der­med genop­ret­te de­le af Dan­marks havnatur.

Der er akut brug for genop­ret­ning af vo­res hav­na­tur, og net­op ud­plant­ning af åle­græs kan man­ge ste­der væ­re med til at hjæl­pe det pres­se­de dan­ske hav­mil­jø på fo­de igen

Li­se­lot­te Ho­hwy Stok­holm – Di­rek­tør, Tæn­ket­an­ken Hav

Før­ste ud­plant­nings­dag af åle­græs er den 8. ju­ni 2024 på Wor­ld Oce­an Day.

”Vi er me­get be­gej­stre­de for den sto­re op­bak­ning fra Nor­dea-fon­den. Pen­ge­ne gør det mu­ligt at fø­re vo­res vi­sion om et stort åle­græspro­jekt ud i li­vet og sam­ti­dig hjæl­pe til med, at end­nu fle­re dan­ske­re in­vol­ve­rer sig i vo­res hav­mil­jø. Der er akut brug for genop­ret­ning af vo­res hav­na­tur, og net­op ud­plant­ning af åle­græs kan man­ge ste­der væ­re med til at hjæl­pe det pres­se­de dan­ske hav­mil­jø på fo­de igen,” si­ger di­rek­tør i Tæn­ket­an­ken Hav, Li­se­lot­te Ho­hwy Stokholm.

Åle­græ­si­ni­ti­a­ti­vet lø­ber over en tre­årig pe­ri­o­de fra 2024 til 2026.

Ny bevilling skal accelerere AI-udvikling i SMV’er

Med en saltvand­s­ind­sprøjt­ning på 40 mil­li­o­ner kro­ner til AI Den­mark er det for­vent­nin­gen hos In­du­stri­ens Fond, at end­nu fle­re dan­ske små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der vil an­ven­de kun­stig in­tel­li­gens og der­med styr­ke de­res kon­kur­ren­ce­ev­ne. Be­vil­lin­gen kom­mer oveni en tid­li­ge­re be­vil­ling på 35 mil­li­o­ner kro­ner fra In­du­stri­ens Fond.

Den nye be­vil­ling skal sik­re, at yder­li­ge­re 250 dan­ske virk­som­he­der kan få skræd­der­sy­et hjælp til im­ple­men­te­rin­gen af AI-løs­nin­ger. Sam­ti­dig er det vi­sio­nen, at AI Den­mark skal væ­re hjem­stavn for de­ling af vi­den, er­fa­rin­ger og net­værk i for­bin­del­se med virk­som­he­ders brug af kun­stig intelligens.

“Nye tek­no­lo­gi­er og især kun­stig in­tel­li­gens vil få enorm ind­fly­del­se på ar­bejds­gan­ge­ne i dan­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der – li­ge fra au­to­ma­ti­se­ring, ef­fek­ti­vi­se­ring og ik­ke mindst ud­vik­ling. Det er så vig­tigt, at dansk er­hvervs­liv ik­ke ta­ber pu­sten her. Ev­nen til at bru­ge kun­stig in­tel­li­gens vil kun bli­ve et me­re af­gø­ren­de kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter fremad­ret­tet. Det er bag­grun­den for, at vi nu skru­er yder­li­ge­re op for ind­sat­sen,” si­ger Char­lot­te Kjeld­sen Krarup, ud­vik­lings­di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, i en pressemeddelelse.

Trods den sto­re om­ta­le af ek­sem­pel­vis Chat­G­PT, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, at kun 15 pro­cent af dan­ske virk­som­he­der i øje­blik­ket in­te­gre­rer kun­stig in­tel­li­gens i de­res kerneforretning.

AI Den­mark blev lan­ce­ret i 2021 med det for­mål at frem­me an­ven­del­sen af kun­stig in­tel­li­gens i dan­ske SMV’er.

Tre forskere får nystiftet fondspris

Vi fort­sæt­ter til Leo Fon­det, som net­op har fun­det de før­ste mod­ta­ge­re no­gen­sin­de af fon­dens nye ’Dr Abild­gaard Fel­lows­hips’, der skal styr­ke og ud­vik­le ta­len­tet in­den for hud­forsk­nin­gen og ba­ne vej for, at fle­re un­ge væl­ger at gå for­sker­le­der­vej­en og etab­le­rer egen forsk­nings­grup­pe ved et dansk uni­ver­si­tet el­ler universitetshospital.

Der blev åb­net for an­søg­nin­ger til Leo Fon­dets nye vir­ke­mid­del i for­å­ret i år. Med et fel­lows­hip føl­ger en be­vil­ling på 12 mil­li­o­ner kro­ner over en fe­mårig periode.

De før­ste tre mod­ta­ge­re af be­vil­lin­gen er Ai­da Han­sen fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Ter­kild Brink Buus fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Sti­ne Røn­holt fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Fæl­les for de tre ad­junk­ter er iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra fon­den, at de i an­søg­nings­pro­ces­sen im­po­ne­re­de bå­de de uaf­hæn­gi­ge in­ter­na­tio­na­le eks­pert­pa­ne­ler og de in­ter­ne be­døm­me­re med de­res vi­sio­ner og pla­ner for forskningen.

“De tre fel­lows im­po­ne­re­de os sær­ligt un­der an­søg­nings­pro­ces­sens in­ter­viewrun­de, hvor de med selvsik­ker­hed for­mid­le­de in­spi­re­ren­de og am­bi­tiø­se pla­ner for de­res forsk­ning og de­mon­stre­re­de de­res sto­re po­ten­ti­a­le som nye forsk­nings­le­de­re, der kan byg­ge stær­ke forsk­nings­grup­per og bi­dra­ge med vig­tig ind­sigt i hu­dens fy­si­o­lo­gi og hud­syg­dom­me som ek­sem­pel­vis pso­ri­a­sis og ek­sem og frem­ti­dens be­hand­ling af dem,” si­ger An­ne-Ma­rie En­gel, der er Chief Sci­en­ti­fic Of­fi­cer i LEO Fondet.

Støtte til sociale haver

For ny­lig hav­de or­ga­ni­sa­tio­nen WeS­hel­ter in­vi­te­ret Kron­prin­ses­se Mary til at be­sø­ge væ­re­ste­det Of­f­si­des så­kald­te ’so­ci­a­le ha­ver’ i an­led­nin­gen af or­ga­ni­sa­tio­nens 130-års fød­sels­dag. I ha­ver­ne til­by­des psy­kisk sår­ba­re og men­ne­sker i ud­sat­te po­si­tio­ner vær­dig­hed, me­ning og fæl­les­ska­ber i det fri.

Na­tu­ren kan no­get helt sær­ligt. Det kan den for os al­le sam­men – bå­de for vo­res fy­si­ske og psy­ki­ske velbefindende

Kron­prin­ses­se Mary – Be­sty­rel­ses­for­mand, Mary Fonden

Be­sø­get gjor­de stort ind­tryk på kron­prin­ses­sen, for­tæl­ler Mary Fon­den i en pres­se­med­del­el­se. Hun ud­de­ler der­for i år på veg­ne af fon­den, som hun er be­sty­rel­ses­for­mand for, en sær­lig do­na­tion til væ­re­ste­dets so­ci­a­le haver.

”Na­tu­ren kan no­get helt sær­ligt. Det kan den for os al­le sam­men – bå­de for vo­res fy­si­ske og psy­ki­ske vel­be­fin­den­de. I Of­f­si­des so­ci­a­le ha­ver har de skabt et ude­rum, der kom­bi­ne­rer na­tur med et so­ci­alt til­bud til men­ne­sker med psy­ki­ske ud­for­drin­ger, hvor den en­kel­te bå­de mø­der en ud­strakt hånd, bli­ver til­budt et fæl­les­skab og op­le­ver, at de får et me­nings­fuldt an­svar. Det er me­get in­spi­re­ren­de at op­le­ve”, si­ger Kron­prin­ses­se Mary i pressemeddelelsen.

Do­na­tio­nen fra Mary Fon­den er på 300.000 kroner.

Ny fond uddeler 1,7 mio. kr.

Vi slut­ter årets sid­ste ud­de­lings­rund­t­ur i Midt- og Østjyl­land, hvor den kun to år gam­le er­hvervs­dri­ven­de fond Gl. Skan­der­borg Fon­den net­op har ud­delt godt 1,7 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 11 lo­ka­le projekter.

"De­cem­bers ud­de­ling til pro­jek­ter som KFUM’s Spe­ci­al Dri­ve Out sam­men med Fø­de­va­re­ban­ken og Hor­sen­seg­nens Kul­tur­festi­val for æl­dre de­mon­stre­rer fon­dens fo­kus på lo­kal bæ­re­dyg­tig­hed, fæl­les­skab og in­nova­tion. Vo­res bi­drag til Sløn­gel­da­ge­ne og Fæl­les­skabs­rou­let­ten i Rød­kær­s­bro un­der­stre­ger vo­res for­plig­tel­se til at un­der­støt­te fæl­les­ska­ber, der ska­ber god men­tal, fy­sisk og so­ci­al sund­hed på tværs af ge­ne­ra­tio­ner. Li­ge­le­des af­spej­ler vo­res støt­te til pro­jek­ter som op­star­ten af Stop Spild i Hor­sens og renove­rin­gen af en spej­der­hyt­te i Ran­ders vo­res over­be­vis­ning om, at lo­ka­le til­tag kan dri­ve for­an­drin­ger,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen i en pressemeddelelse.

Han til­fø­jer, at ved at un­der­støt­te dis­se ini­ti­a­ti­ver ”bi­dra­ger fon­den til et me­re in­klu­de­ren­de sam­fund, hvor kon­struk­ti­ve fæl­les­ska­ber får de bed­ste betingelser”.

Den stør­ste af be­vil­lin­ger­ne er 600.000 kro­ner til et sam­ar­bej­de mel­lem KFUM og Fø­de­va­re­ban­ken om at brin­ge over­skuds­mad, so­ci­alt samvær, støt­te og rå­d­giv­ning til so­ci­alt ud­sat­te på Djursland.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer