Fondspenge til inklusion i folkeskolen og udvidelse af international skole i Aarhus

A.P. Møller Fonden støtter nordjysk projekt om mangfoldighed i folkeskolen, mens en række fonde skyder penge ind i en udbygning af Aarhus International School, så den får plads til 600 elever. Tre fonde støtter, at to Kolding-museer erhverver Danmarks største Kay Bojesen-samling.

Ru­ne Lund­berg, di­rek­tør for Mu­se­um Kol­ding, og Ka­ren Grøn, di­rek­tør på mu­se­et Trap­holt i Kol­ding, med nog­le af de ny­er­hver­ve­de 776 gen­stan­de, der al­le er de­sig­net af sølvs­me­den og kunst­hånd­vær­ke­ren Kay Bo­je­sen (fo­to: Ken­neth Stjer­ne­gaard, Trapholt).

Fle­re børn og un­ge skal tri­ves i den al­me­ne un­der­vis­ning og del­ta­ge i sko­lens fællesskaber.

Det er det pri­mæ­re for­mål med et nyt am­bi­tiøst pro­jekt i Nord­jyl­land om en me­re mang­fol­dig folkeskole.

A.P. Møl­ler Fon­dens fol­ke­sko­ledo­na­tion har be­vil­get 50 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet, der skal kø­re over en tre­årig pe­ri­o­de frem til 2025.

Det er samt­li­ge 11 nord­jy­ske kom­mu­ner, der er gå­et sam­men om pro­jek­tet ’Den mang­fol­di­ge fol­ke­sko­le’ i sam­ar­bej­de med Pro­fes­sions­højsko­len UCN i Aalborg.

”Børn og un­ges ud­dan­nel­se og der­med de­res frem­tid er om­drej­nings­punk­tet for A.P. Møl­ler Fon­dens do­na­tion til den dan­ske fol­ke­sko­le. Og det er net­op det, der står i cen­trum i den­ne am­bi­tiø­se ind­sats. Fon­den ser frem til at føl­ge ar­bej­det og ik­ke mindst til, at ele­ver­ne får gavn af ind­sat­sen,” si­ger Hans Kri­sti­an Kri­sten­sen, se­kre­ta­ri­ats­le­der i A.P. Møl­ler Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra Pro­fes­sions­højsko­len UCN.

Pro­jek­tet kom­mer, ud over sko­lebør­ne­ne, til at in­vol­ve­re om­kring 1.300 læ­re­re og 750 pædagoger.

Fonde, erhvervsliv og kommune finansierer skoleudbygning

Vi bli­ver i Jyl­land og i sko­le­ver­de­nen med nyhe­den om, at Aar­hus In­ter­na­tio­nal School nu kan sæt­te gang i re­a­li­se­rin­gen af sin vi­sion om at væ­re en stærk og tids­sva­ren­de in­ter­na­tio­nal sko­le med plads til 600 ele­ver i hjer­tet af Aarhus.

’Pro­ject One Cam­pus’, som den 138 mil­li­o­ner kro­ner sto­re ud­vi­del­se af Aar­hus In­ter­na­tio­nal School kal­des, er støt­tet af fle­re sto­re fon­de, Aar­hus Kom­mu­ne samt en ræk­ke østjy­ske virk­som­he­der. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Aar­hus In­ter­na­tio­nal School har ud­byg­nin­gen af sko­len af­gø­ren­de be­tyd­ning for virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ners ev­ne til at til­træk­ke in­ter­na­tio­na­le me­d­ar­bej­de­re til Aarhus-området.

Pro­jek­tet in­de­bæ­rer, at æl­dre og neds­lid­te byg­nin­ger ne­dri­ves, hvor­ef­ter der etab­le­res en se­pa­rat byg­ning til sko­lens yng­ste ele­ver på tre-fem år samt en til­byg­ning til ek­si­ste­ren­de byg­nin­ger til ele­ver­ne fra seks-15 år. I alt er der ta­le om ny­byg­ge­ri på 6.000 kvadratmeter.

Blandt de fon­de, der støt­ter pro­jek­tet, er Sal­ling Fon­de­ne og No­vo Nor­disk Fon­den, som beg­ge bi­dra­ger med 20 mil­li­o­ner kroner.

”Sal­ling Fon­de­ne har li­ge fra star­ten støt­tet Aar­hus In­ter­na­tio­nal School. Det var blandt an­det med støt­te fra fon­de­ne, at sko­len i 2015 køb­te byg­nin­ger­ne og grun­den på Dal­gas Ave­nue. Det gjor­de vi, for­di det er vig­tigt for os og for by­en, at vi kan til­by­de en in­ter­na­tio­nal sko­le­gang af høj kva­li­tet til me­d­ar­bej­de­res børn. Sko­len har si­den star­ten ud­vik­let sig og vok­set ud af ram­mer­ne. Der­for er det og­så na­tur­ligt for os at støt­te ud­vi­del­sen og der­med løf­te den in­ter­na­tio­na­le sko­le til det ful­de po­ten­ti­a­le,” si­ger for­mand for Køb­mand Her­man Sal­lings Fond og me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem i Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond, Jens Bjerg Sø­ren­sen, i pressemeddelelsen.

Vi ved, at når in­ter­na­tio­na­le kan­di­da­ter med fa­mi­lie ser på en stil­ling hos os, goog­ler de som det før­ste, hvil­ke in­ter­na­tio­na­le sko­le­til­bud der fin­des i regionen

Kim Nøhr Skib­sted – Di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

Po­ul Due Jen­sens Fond støt­ter ‘Pro­ject One Cam­pus’ med 10 mil­li­o­ner kro­ner. Bag­grun­den er iføl­ge fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted blandt an­det, at man­ge Grund­fos-me­d­ar­bej­de­re har børn på skolen.

”Vi ved, at når in­ter­na­tio­na­le kan­di­da­ter med fa­mi­lie ser på en stil­ling hos os, goog­ler de som det før­ste, hvil­ke in­ter­na­tio­na­le sko­le­til­bud der fin­des i re­gio­nen. IB-pro­gram­met er me­get at­trak­tivt, og det har der­for be­tyd­ning for os, at sko­len kan til­by­de un­der­vis­nin­gen i tids­sva­ren­de og at­trak­ti­ve ram­mer,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Og­så A.P. Møl­ler Fon­den be­vil­ger 10 mil­li­o­ner til pro­jek­tet, der har en sam­let byg­ge­sum på 138 mil­li­o­ner kroner.

Byg­ge­ri­et ven­tes at stå fær­digt i au­gust 2024.

Bevilling til at aflure bakterier deres hemmeligheder

Vi ta­ger et ge­val­digt spring til en ud­de­lings­nyhed fra No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har gi­vet ad­junkt Rosan­na Cat­he­ri­ne Hen­nes­sy fra In­sti­tut for Plan­te- og Mil­jøvi­den­skab ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet 10 mil­li­o­ner kro­ner til at fin­de ud af, hvor­dan man kan få bak­te­ri­er til at pro­du­ce­re stof­fer, som de ik­ke nor­malt pro­du­ce­rer uden for de­res na­tur­li­ge miljø.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fon­den rum­mer bak­te­ri­er et enormt po­ten­ti­a­le i for­hold til at pro­du­ce­re bio­ak­ti­ve stof­fer, som kan bru­ges in­den for in­du­stri­en, men og­så til at lø­se nog­le af de sto­re ud­for­drin­ger, som ver­den står over­for, ek­sem­pel­vis rens­ning af vand og jord.

Desvær­re er det så­dan, at for­ske­re har me­re end al­min­de­ligt svært ved at få bak­te­ri­er til at pro­du­ce­re de stof­fer, som vi ger­ne vil ha­ve dem til, i de mæng­der, vi skal bru­ge, og som kan gø­re pro­duk­tio­nen af stof­fer­ne til en god forretning.

Vi skal kort­læg­ge, hvad der skal til, for at bak­te­ri­er­ne kan nå de­res yder­ste potentiale

Rosan­na Cat­he­ri­ne Hen­nes­sy – Ad­junkt, In­sti­tut for Plan­te- og Mil­jøvi­den­skab, Kø­ben­havns Uni.

Med Emer­ging In­ve­sti­ga­tor Re­search-be­vil­lin­gen skal Rosan­na Cat­he­ri­ne Hen­nes­sy af­lu­re bak­te­ri­er­ne de­res hem­me­lig­he­der og der­med åb­ne op for det enor­me po­ten­ti­a­le, som de rummer.

”Det hand­ler om at over­be­vi­se bak­te­ri­er om at la­ve de bio­ak­ti­ve stof­fer, som de er i stand til, i en mæng­de, der gør det in­du­stri­elt in­ter­es­sant. Vi skal kort­læg­ge, hvad der skal til, for at bak­te­ri­er­ne kan nå de­res yder­ste po­ten­ti­a­le,” si­ger Rosan­na Cat­he­ri­ne Hennessy.

No­vo Nor­disk Fon­den har net­op ud­delt i alt 428 mil­li­o­ner kro­ner til 44 for­ske­re gen­nem Re­search Le­a­der Pro­gram­me, der un­der­støt­ter forsk­ning in­den for blandt an­det sund­hed, syg­dom og bæredygtighed.

Danmarks største Kay Bojesen-samling på museer i Kolding

Vi ta­ger end­nu et te­ma­tisk stort spring til Kol­ding, hvor der i dis­se da­ge er stor glæ­de på bå­de Mu­se­um Kol­ding og mu­se­et for mo­der­ne kunst og de­sign Trapholt.

Tak­ket væ­re støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den, Ny Carls­berg­fon­det og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har de to Kol­ding-mu­se­er net­op er­hver­vet en sam­ling på ik­ke fær­re end 776 gen­stan­de, der al­le er de­sig­net af sølvs­me­den og kunst­hånd­vær­ke­ren Kay Bojesen.

Frem til sin død i 1958 var Kay Bo­je­sen én af ​​Dan­marks mest pro­duk­ti­ve kunst­hånd­vær­ke­re, der mest er kendt for si­ne le­ge­sy­ge og mun­tre aber. Men hans vidtspæn­den­de pro­duk­tion om­fat­ter og­så smyk­ker, be­stik, te­kan­der og sølvbægre.

Det er en stor dag for Trap­holt og af uvur­der­lig be­tyd­ning, at den­ne om­fat­ten­de sam­ling kom­mer på museum

Ka­ren Grøn – Di­rek­tør, Trapholt

Sam­lin­gen, der nu er kom­met til Kol­ding, be­står af 226 gen­stan­de i sølv, stål og glas, og 550 gen­stan­de i træ. Træ­gen­stan­de­ne går til Trap­holts sam­ling, og sølv­sam­lin­gen kom­mer til at ind­gå i Mu­se­um Kol­dings sølvsamling.

”Det er en stor dag for Trap­holt og af uvur­der­lig be­tyd­ning, at den­ne om­fat­ten­de sam­ling kom­mer på mu­se­um. Her­med sik­res det, at Kay Bo­je­sens sto­re pro­duk­tion be­va­res og gø­res til­gæn­ge­lig for dan­sker­ne bå­de nu og i frem­ti­den,” si­ger Ka­ren Grøn, di­rek­tør ved Trap­holt, i en pressemeddelelse.

Og­så di­rek­tørkol­le­ga­en på Mu­se­um Kol­ding, Ru­ne Lund­berg, er begejstret.

”Mu­se­um Kol­ding har i for­vej­en nok Dan­marks fi­ne­ste sølv­sam­ling, og nu med de man­ge Kay Bo­je­sen gen­stan­de hæ­ves ni­veau­et yder­li­ge­re,” si­ger Ru­ne Lundberg.

Børnehavebørn skal have oplevelser med arkitektur

Tu­ren rundt blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid slut­ter hos Nor­dea-fon­den, som støt­ter et pro­jekt kal­det ’Ar­ki­tek­TUR i bør­ne­ha­ven’ med 3,1 mil­li­o­ner kroner.

Bag pro­jek­tet står Dansk Ar­ki­tek­tur Cen­ter og Utzon Cen­ter, som vil sik­re, at 6.000 bør­ne­ha­vebørn kom­mer til at mø­de ar­ki­tek­tur, mens 250 pæ­da­go­ger ud­dan­nes til at gen­nem­fø­re forløbet.

De­vi­sen er, at ar­ki­tek­tur er for al­le – og­så for børn. Over to år be­sø­ger Dansk Ar­ki­tek­tur Cen­ter og Utzon Cen­ter fem kom­mu­ner, Is­høj, Ru­der­s­dal, Hels­in­gør, Jam­mer­bugt og Aal­borg, hvor dag­in­sti­tu­tions­pæ­da­go­ger ud­dan­nes i at til­ret­te­læg­ge og fa­ci­li­te­re ar­ki­tek­tur­tu­re i lo­ka­l­om­rå­det for de små børn.

”Ar­ki­tek­tur er en kun­start, som vi al­le er i be­rø­ring med hver dag i hjem­met, i in­sti­tu­tio­ner, på ar­bej­de, på bi­bli­o­te­ket og til fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Vi har al­le er­fa­ring med ar­ki­tek­tur, og­så bør­ne­ha­vebørn, men har ik­ke nød­ven­dig­vis et sprog til at sæt­te ord på vo­res op­le­vel­ser med ar­ki­tek­tur. Det er net­op dét, vi vil med det­te pro­jekt,” si­ger Ma­til­de Mar­ling Ki­ib, der er leg- og læ­rings­chef på Utzon Cen­ter, i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer