Fondspenge til internationale forskere og nytænkende museumsprojekter

77 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at tiltrække forskere og forskertalenter. 15 mio. kr. Velux Fonden til tre museumsprojekter. Og så har 15. Juni Fonden på Naturmødet i Hirtshals uddelt priser for to særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet. Det er blandt denne uges udvalgte fondsuddelinger.

15. Ju­ni Fon­dens Na­tur­pris på 200.000 kr. blev over­rakt af be­sty­rel­ses­for­mand He­le­ne Käh­ler Hjen­ner til Mar­tin San­da­ger (bil­le­det). Han mod­ta­ger pri­sen for en ”am­bi­tiøs, må­l­ret­tet og me­get om­fat­ten­de ind­sats for at gen­ska­be en vær­di­fuld he­de­mo­se­na­tur i Kra­ge­lund Mo­se ved Grindsted

Recru­it er nav­net på et nyt ini­ti­a­tiv fra No­vo Nor­disk Fon­den, der har som for­mål at øge dan­ske uni­ver­si­te­ters kon­kur­ren­ce­ev­ne i kaplø­bet om at re­k­rut­te­re top­for­ske­re fra ud­lan­det på al­le karriereniveauer.

I alt for­ven­ter No­vo Nor­disk Fon­den at ud­de­le op til 300 mil­li­o­ner kro­ner gen­nem pro­gram­met over tre år, og fon­den har net­op ud­delt de før­ste 77 mil­li­o­ner kro­ner til fem be­vil­lings­mod­ta­ge­re. Yder­li­ge­re to Recru­it-be­vil­lin­ger for­ven­tes ud­delt i de kom­men­de måneder.

Det er by­den­de nød­ven­digt at ha­ve et in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­mil­jø, hvis vi øn­sker, at Dan­mark fremad­ret­tet skal væ­re før­en­de på le­ve­stan­dard og velfærd

Le­ne Od­ders­he­de – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fonden

Blandt de fem be­vil­lings­mod­ta­ge­re er den in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te fy­si­ker Fran­cesca Ser­ra, der i slut­nin­gen af ju­ni for­la­der Jo­hns Hopkins Uni­ver­si­ty for at til­træ­de en stil­ling som lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Må­let er, at fy­si­ke­ren skal styr­ke den dan­ske forsk­ning i blø­de ma­te­ri­a­lers fy­sik og med­vir­ke til at gø­re Dan­mark til et fo­re­gang­sland in­den for området.

Ved sin si­de får Fran­cesca Ser­ra et for­sker­team med tre ph.d.-studerende og to postdocs.

Iføl­ge Le­ne Od­ders­he­de, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent in­den for Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fon­den, er det nød­ven­digt at gø­re en ek­stra ind­sats for at un­der­støt­te Dan­marks forsk­nings­mæs­si­ge position.

”Vi øn­sker at bi­dra­ge til, at Dan­mark vin­der i den in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce om at til­træk­ke de stør­ste for­ske­re og for­sker­ta­len­ter. Dis­se men­ne­sker vil bi­dra­ge med ny na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forsk­ning, de vil ska­be in­nova­tion og på læn­ge­re sigt øko­no­misk frem­gang og jobs i Dan­mark. Det er by­den­de nød­ven­digt at ha­ve et in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­mil­jø, hvis vi øn­sker, at Dan­mark fremad­ret­tet skal væ­re før­en­de på le­ve­stan­dard og vel­færd. Spe­ci­elt ser vi det og­så vig­tigt at re­k­rut­te­re på de tid­li­ge kar­ri­e­re­ni­veau­er – på ad­junkt- og lek­tor­ni­veau­et – idet de har man­ge år for­an sig til at bi­dra­ge til dansk forsk­ning og vækst,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Demokratipulje udvides

Fra sto­re sum­mer til forsk­ning fort­sæt­ter vi til 28 ud­de­lin­ger fra Tu­borg­fon­dets demokratipulje.
Tu­borg­fon­det skri­ver på Lin­ke­din, at der er ind­lø­bet så man­ge go­de og in­spi­re­ren­de an­søg­nin­ger til de­mo­kra­ti­pulj­en, at fon­den har be­slut­tet at ud­vi­de pulj­en mar­kant, så end­nu fle­re kan få del i pengene.
De 28 til­go­de­se­te or­ga­ni­sa­tio­ner mod­ta­ger til­sam­men 4,3 mil­li­o­ner kro­ner til ak­ti­vi­te­ter, der kan få fle­re un­ge til at stem­me til kom­mu­nalval­get til november.

Ul­ti­mo april om­tal­te Fun­dats Tu­borg­fon­dets 1,8 mil­li­o­ner kro­ner sto­re støt­te til et pro­jekt fra or­ga­ni­sa­tio­nen Kli­ma­be­væ­gel­sen i Dan­mark med det for­mål at få kli­ma­et øverst på dags­or­de­nen til det kom­men­de kom­mu­nalvalg, især blandt un­ge vælgere.

Støtte til tre nytænkende museumsprojekter

Vi fort­sæt­ter ud­de­lings­rund­t­u­ren med 15 mil­li­o­ner kro­ner fra Ve­lux Fon­den til tre nytæn­ken­de museumsprojekter.

Ud­de­lin­gen er den sy­ven­de in­den for fon­dens mu­se­ums­pro­gram. Si­den 2015 er der ble­vet ud­delt me­re end 115 mil­li­o­ner kro­ner til 25 pro­jek­ter rundt i Danmark.

Årets tre vin­den­de pro­jek­ter vi­ser, hvad mu­se­er­ne kan, når de er bedst

Hen­rik Tro­ni­er – Pro­gram­chef, Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge program

De tre nye pro­jek­ter er ud­valg­te blandt 26 in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­ser på mu­se­ums­pro­gram­mets åb­ne op­slag i 2020, hvoraf 10 pro­jekt­for­slag blev in­vi­te­ret til at ud­ar­bej­de en fuld an­søg­ning med ef­ter­føl­gen­de ekspertvurdering.

”Mu­se­er­ne spil­ler en vi­tal rol­le for ud­vik­lin­gen af vo­res de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le og med­borg­skab. Årets tre vin­den­de pro­jek­ter vi­ser, hvad mu­se­er­ne kan, når de er bedst: Ska­be so­lid forsk­nings­fun­de­ret vi­den om for­ti­dens kul­tur­hi­sto­rie og kunst og løf­te den ind i nu­ti­den på ind­dra­gen­de må­der og åb­ne for spørgs­mål og di­a­log med de be­sø­gen­de om de­res egen nu­tid og frem­tid. Re­sul­ta­ter­ne er ik­ke gi­vet på for­hånd, men ska­bes i mø­det mel­lem mu­se­um og be­sø­gen­de,” si­ger Hen­rik Tro­ni­er, der er pro­gram­chef for Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge pro­gram, i en pressemeddelelse.

De tre pro­jek­ter, som hver får en be­vil­ling på fem mil­li­o­ner kro­ner, in­vol­ve­rer i alt fi­re mu­se­er, tre uni­ver­si­te­ter og fle­re an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re. Fæl­les for pro­jek­ter­ne er tæt in­te­gre­re­de forsk­nings- og for­mid­lings­kom­po­nen­ter og fo­kus på at ska­be ind­sigt og en­ga­ge­ment via medinddragelse.

Der er ta­le om et ar­kæ­o­lo­gi­pro­jekt i Kø­ge, et pro­jekt om vind, vejr og bæ­re­dyg­tig­hed på Fri­lands­mu­se­et i Lyng­by og et bor­ge­r­ind­dra­gen­de kunst­pro­jekt på Trap­holt i Kolding.

Penge fra Helsefonden til hver fjerde ansøger

I Hel­se­fon­den har be­sty­rel­sen net­op ud­delt 47,9 mil­li­o­ner kro­ner til bå­de forsk­ning og øv­ri­ge projekter.
133 an­søg­nin­ger har få­et en opad­vendt tom­mel­finger, og det be­ty­der, skri­ver Hel­se­fon­den i en nyhed på sin hjem­mesi­de, at cir­ka hver fjer­de an­sø­ger har få­et en bevilling.

”Vi har få­et man­ge spæn­den­de an­søg­nin­ger i år, og det er der­for en stor glæ­de, at vi har kun­net imø­de­kom­me en fjer­de­del af an­sø­ger­ne med en be­vil­ling,” si­ger Han­ne Jer­vild, der er di­rek­tør i Helsefonden.

Som om­talt i Fun­dats i fe­bru­ar, hæ­ve­de Hel­se­fon­den tid­li­ge­re i år sin ud­de­lings­ram­me for 2021 med 10 mil­li­o­ner kro­ner, og det er en af grun­de­ne til, at fle­re an­sø­ge­re har få­et en bevilling.

Fon­den har lagt vægt på, at pro­jek­ter­ne er med til at frem­me livskva­li­tet og sund­hed for det en­kel­te men­ne­ske, at pro­jek­tet har en nyheds­vær­di, og at det bi­dra­ger til ny vi­den in­den­for det giv­ne område.

Ud­de­lin­gen i maj er den stør­ste af de i alt tre år­li­ge ud­de­lin­ger, som Hel­se­fon­den har. De to an­dre ud­de­lin­ger lig­ger i sep­tem­ber og fe­bru­ar og om­fat­ter kun ud­de­ling til pro­jek­ter un­der ka­te­go­ri­en ”øv­ri­ge”.

To naturpriser uddelt

Vi slut­ter rund­t­u­ren hos 15. Ju­ni Fon­den, der på det net­op af­vik­le­de Na­tur­mø­de i Hir­ts­hals ud­del­te to na­tur­pri­ser, Na­tur­pri­sen og Ildsjæl­pri­sen, for to helt sær­li­ge ind­sat­ser for dansk na­tur og biodiversitet.

15. Ju­ni Fon­dens Na­tur­pris på 200.000 kro­ner blev gi­vet til Mar­tin San­da­ger fra Grind­sted for en am­bi­tiøs, må­l­ret­tet og me­get om­fat­ten­de ind­sats for at gen­ska­be en vær­di­fuld he­de­mo­se­na­tur i Kra­ge­lund Mo­se ved Grindsted.

Mar­tin San­da­gers ar­bej­de med at etab­le­re helårs­græs­ning som for­søg på at ska­be et ek­sten­sivt og hold­bart ple­je­pro­gram kan væ­re ba­ne­bry­den­de for ind­sat­sen for den træng­te bi­o­di­ver­si­tet i til­sva­ren­de områder.

Fon­dens Ildsjæl­pris på 100.000 kro­ner blev gi­vet til Bi­o­lo­gisk For­e­ning for Nord­ve­stjyl­land (BFN), der gen­nem 50 år har gjort en me­get stor ind­sats for at ind­sam­le vi­den om na­tu­ren i Nord­ve­stjyl­land, ud­bre­de kend­ska­bet til na­tu­ren og bi­dra­ge ak­tivt til naturbeskyttelse.

BFN har sin egen for­lags­virk­som­hed og har op­ret­tet Na­tu­rens Be­søgs­ven­ner, hvor fri­vil­li­ge over­vå­ger be­stan­de af sjæld­ne plan­ter i Na­tio­nal­park Thy. BFN har des­u­den ta­get ini­ti­a­tiv til gen­nem­fø­rel­se af na­tur­ple­je­pro­jek­ter, så­vel selv­stæn­digt som i sam­ar­bej­de med an­dre ak­tø­rer, skri­ver 15. Ju­ni Fon­den i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer