Fondspenge til julemærkebørn og grøn omstilling i boligbyggeriet

Ole Kirks Fond støtter Julemærkefondens arbejde med at sikre børn en god hverdag efter ophold på et Julemærkehjem, Villum Fonden og Realdania går sammen om at støtte boligbyggerier, hvor rammen for grønne ambitioner sprænges, og Dreyers Fond har uddelt sine årlige hæderspriser.

En be­vil­ling på 18,1 mil­li­o­ner kro­ner over en fi­re­årig pe­ri­o­de fra Ole Kirks Fond til Ju­le­mær­ke­fon­den skal bru­ges til at sik­re, at børn på Ju­le­mær­ke­hjem kan få den bedst mu­li­ge hjælp, når de­res op­hold er slut (Fo­to: Julemærkefonden).

Hvert år får knap 1.000 børn, som kæm­per med mob­ning, en­som­hed og lavt selv­værd, et 10 ugers op­hold på et Ju­le­mær­ke­hjem. Når op­hol­det er slut, er det af­gø­ren­de, at de po­si­ti­ve op­le­vel­ser og nye va­ner bli­ver fast­holdt, så bar­net kan fort­sæt­te den go­de udvikling.

Det er bag­grun­den for en be­vil­ling på 18,1 mil­li­o­ner kro­ner over en fi­re­årig pe­ri­o­de fra Ole Kirks Fond til Ju­le­mær­ke­fon­den. Pen­ge­ne skal bru­ges til at sik­re, at børn på Ju­le­mær­ke­hjem kan få den bedst mu­li­ge hjælp, når de­res op­hold er slut.

”Vi er ut­ro­ligt gla­de for, at Ole Kirks Fond har valgt at gi­ve os en ny fi­re­årig do­na­tion, så­dan at vi kan fort­sæt­te ind­sat­sen frem til 2025. Vi har op­le­vet me­get po­si­ti­ve re­sul­ta­ter for bør­ne­ne i vo­res nu­væ­ren­de ar­bej­de, og vi ser frem til at ud­byg­ge det yder­li­ge­re,” si­ger di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen i en pressemeddelelse.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, der er di­rek­tør i Ole Kirks Fond, er glad for, at fon­den kan bi­dra­ge til, at bør­ne­ne bli­ver hjul­pet i over­gan­gen fra et Ju­le­mær­ke­hjem til dagligdagen.

”Al­le børn fortje­ner at kom­me godt fra start i li­vet. I Ole Kirks Fond øn­sker vi at bi­dra­ge til ind­sat­ser, der styr­ker børn og de­res fa­mi­li­er, så bør­ne­nes triv­sel og ud­fol­del­ses­mu­lig­he­der for­bed­res. Her gør Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne en stor og vig­tig for­skel for man­ge børn hvert år, og med bro­byg­nings­ind­sat­sen un­der­støt­ter de den vig­ti­ge over­gang fra op­hold til hver­dag,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Går sammen om at sænke klimaaftryk fra nybyggede boliger

I Dan­mark har vi net­op nu op­brugt vo­res del af klo­dens res­sour­cer for i år. Her­fra står den på over­for­brug og ek­stra pres på kli­ma­et – blandt an­det fra vo­res byg­nin­ger, som ud­gør en stor del af Dan­marks klimaaftryk.

Med et nyt part­ner­skab og en sam­let be­vil­ling på 60 mil­li­o­ner kro­ner vil den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og Vil­lum Fon­den for­sø­ge at in­spi­re­re og ud­for­dre de­sig­ne­re, en­tre­pre­nø­rer og byg­her­rer til at op­fø­re en ræk­ke ek­semp­ler på bo­li­ger, hvor ram­men for de grøn­ne am­bi­tio­ner spræn­ges – og hvor res­sour­ce­for­bru­get hol­des til én jord­klo­de om året. Ind­sat­sen har få­et tit­len ’Bo­lig­byg­ge­ri fra 4 til 1 planet’.

”Vo­res mål er at un­der­støt­te ud­vik­lin­gen af nye løs­nin­ger, der kan re­du­ce­re kli­maaf­tryk­ket til en fjer­de­del. Vo­res byg­nin­ger står for over en tred­je­del af vo­res driv­hus­gas­ud­led­nin­ger. Der­for vil­le det mest bæ­re­dyg­ti­ge væ­re helt at und­la­de at byg­ge. Men det er ik­ke re­a­li­stisk. I ste­det må vi tæn­ke og byg­ge helt an­der­le­des. Vi vil ger­ne væ­re med til at in­spi­re­re og de­mon­stre­re, hvor­dan vi kan byg­ge nye bo­li­ger med et mar­kant min­dre kli­maaf­tryk, ud­ført i ma­te­ri­a­ler og på en må­de som gør det bæ­re­dyg­tigt, bå­de kli­ma­mæs­sigt og øko­no­misk, så vi kan sæt­te dem i pro­duk­tion i stor ska­la. Det bli­ver vir­ke­ligt svært, og vi ken­der ik­ke vej­en til må­let, men det er tvin­gen­de nød­ven­digt at be­gyn­de rej­sen, for­di kli­ma­kam­pen er ob­liga­to­risk, og det byg­ge­de mil­jø må gi­ve sin del,” si­ger Lars Han­sen, di­rek­tør i Vil­lum Fon­den i en pres­se­med­del­el­se fra de to samarbejdspartnere.

Selv­om den grøn­ne om­stil­ling i byg­ge­ri­et al­le­re­de er i gang, er der iføl­ge Re­al­da­nia og Vil­lum Fon­den brug for at ska­be tvær­gå­en­de sam­ar­bej­der for at øge bå­de tem­po­et og ambitionerne.

”Ker­nen er at få ak­tø­rer­ne på mar­ke­det for bo­lig­byg­ge­ri i Dan­mark til at le­ge med og eks­pe­ri­men­te­re sam­men med os. Der­for en stor op­for­dring her­fra til lan­dets al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner, pen­sions­kas­ser, pri­va­te ud­vik­le­re, en­tre­pre­nø­rer og hus­byg­ge­re om at gå med i sam­ar­bej­det. Vi hå­ber, at de – sam­men med os – vil væ­re med til at gå for­an og over­kom­me de ri­si­ci og bar­ri­e­rer, som føl­ger med et kli­ma-le­der­skab, så vi kan byg­ge am­bi­tiø­se ek­semp­ler på at­trak­ti­ve bo­li­ger, hvor kli­maaf­tryk­ket er re­du­ce­ret til en fjer­de­del. Og hvor al den nye vi­den og in­nova­tion, vi for­hå­bent­lig ge­ne­re­rer un­der­vejs i ind­sat­sen, bli­ver sat i spil og prø­vet af,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk, der er filan­tro­pi­di­rek­tør i Realdania.

Flere fondspenge til genrejsning af musiklivet i Aarhus

Fun­dats´ gen­nem­gang af ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til Aar­hus, hvor ini­ti­a­ti­ver­ne un­der nav­net ’Mu­sic Ci­ty Aar­hus 2022’ net­op har mod­ta­get en øko­no­misk saltvand­s­ind­sprøjt­ning fra den aar­hu­si­an­ske kunst­fond Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen og Gun­nar Ste­en Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond på 4,1 mil­li­o­ner kroner.

Pen­ge­ne kom­mer oveni en be­vil­ling i ef­ter­å­ret fra sam­me fond på 2,75 mil­li­o­ner kro­ner, og der­med en­der fon­dens sam­le­de støt­te til årets mu­si­kar­ran­ge­men­ter i Smilets By på 6,85 mil­li­o­ner kroner.

To­ner­ne skal nå ud til aar­hu­si­a­ner­ne – og mu­sik­li­vet og mu­siks­ce­ner­ne skal igen blom­stre op og gødes

Pe­ter Røn­now – Be­sty­rel­ses­for­mand, Kir­sten og Gun­nar Fonden

”Nu skal Aar­hus igen fyl­des af mu­sik. To­ner­ne skal nå ud til aar­hu­si­a­ner­ne – og mu­sik­li­vet og mu­siks­ce­ner­ne skal igen blom­stre op og gø­des. Fon­den øn­sker med den­ne ek­stra­or­di­næ­re be­vil­ling på 4,1 mil­li­o­ner kro­ner til 27 pro­jek­ter at støt­te et smuk­ke­re Aar­hus. Et Aar­hus, hvor bå­de stør­re og min­dre pro­jek­ter i for­bin­del­se med Mu­sic Ci­ty Aar­hus 2022 kom­mer aar­hu­si­a­ner­ne for øre og ud­vik­ler by­ens kul­tur­liv,” si­ger Pe­ter Røn­now, ad­vo­kat og be­sty­rel­ses­for­mand i Kir­sten og Gun­nar Fon­den, i en nyhed fra Mu­sik Ci­ty Aar­hus 2022.

Jes­per Mar­da­hl, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der ved Mu­sic Ci­ty Aar­hus 2022, er tak­nem­lig for fondsstøtten.

“Det har en enorm be­tyd­ning for gen­star­ten af mu­sik­ken i Aar­hus,” si­ger Jes­per Mardahl.

Hæderspris til advokat og tegnestue

Drey­ers Fond har i den for­løb­ne uge ud­delt si­ne år­li­ge hæ­der­spri­ser, hvor der bå­de er én af slagsen til en ad­vo­kat og én til en arkitekt.

Fon­dens ad­vo­kat­pris går i 2022 til Jo­nas Chri­stof­fer­sen, der har haft en al­si­dig kar­ri­e­re med spænd fra fuld­mæg­tig i Hø­jeste­ret til for­sva­rer i den ny­ligt af­vik­le­de Rigs­rets­sag og de­r­i­mel­lem 11 år som di­rek­tør i In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der. I dag er 52-åri­ge Jo­nas Chri­stof­fer­sen prak­ti­se­ren­de ad­vo­kat og i Ad­vo­ka­t­rå­det en­ga­ge­ret i ad­vo­ka­tens rol­le i samfundet.

”Jo­nas Chri­stof­fer­sen er et fag­ligt fyrtårn, der til sta­dig­hed gør en ind­sats for at sæt­te vig­ti­ge rets­prin­cip­per til bred de­mo­kra­tisk de­bat, og­så når det kræ­ver at gå imod sy­ste­met og sid­den­de re­ge­rin­ger. Jo­nas Chri­stof­fer­sen har des­u­den vist, at man som ad­vo­kat kan spæn­de vidt fra at for­sva­re In­ger Støj­berg i rigs­rets­sa­gen til at væ­re bi­sid­der for en mi­ni­ster i minksa­gen. Jo­nas Chri­stof­fer­sens vir­ke il­lu­stre­rer in­te­gri­tet og en for­bil­led­lig ud­fyl­del­se af ad­vo­ka­trol­len, der er en hæ­der­spris vær­dig,” ly­der det blandt an­det i mo­ti­va­tio­nen for at gi­ve pri­sen til Jo­nas Christoffersen.

Drey­ers Fonds hæ­der­spris til ar­ki­tek­ter går i 2022 til Jo­han­sen Sko­vsted Ar­ki­tek­ter for teg­ne­stu­ens sær­li­ge ev­ne til at for­vand­le det for­hån­den­væ­ren­de til ori­gi­na­le po­e­ti­ske projekter.

”Ma­te­ri­a­ler og kon­struk­tio­ner væl­ges ef­ter nø­je stu­di­er af op­ga­vens sær­ken­de og ef­ter, hvad der er til­gæn­ge­ligt, og hånd­te­res med ud­søgt sans for pro­por­tio­ne­ring og rum­li­ge vir­ke­mid­ler. At kun­ne løf­te det vel­kend­te og al­min­de­li­ge til nye be­tyd­nin­ger, er en hæ­der­spris vær­digt,” ly­der en del af fon­dens motivation.

Innovationshub skal skabe digital revolution i energisektoren

El­for­sy­nin­gen skal væ­re smar­te­re, og der skal fart på ud­vik­lin­gen af di­gi­ta­le løs­nin­ger og for­ret­nings­mo­del­ler for at nå i mål med den grøn­ne omstilling.
Det er må­let i et nyt am­bi­tiøst sam­ar­bej­de på ener­gi­om­rå­det, som In­du­stri­ens Fond står bag. Fon­den er gå­et sam­men med en ræk­ke part­ne­re om at ska­be Di­gi­tal Ener­gy Hub, der skal frem­tids­sik­re Dan­marks ener­gi­tek­no­lo­gi­ske styr­kepo­si­tion ved at løf­te de di­gi­ta­le kom­pe­ten­cer in­den for blandt an­det kun­stig in­tel­li­gens og Ma­chine Learning.

”Vi står over­for en stor po­si­tiv ud­for­dring med at sik­re en in­tel­li­gent el­for­sy­ning, ef­ter­hån­den som ef­ter­spørgs­len ef­ter el sti­ger, og ved­va­ren­de ener­gikil­der vin­der frem. Den ud­for­dring tror vi på, Di­gi­tal Ener­gy Hub kan bi­dra­ge til at lø­se. Der­til kom­mer, at Di­gi­tal Ener­gy Hub og­så kom­mer til at spil­le en cen­tral rol­le med at un­der­støt­te bæ­re­dyg­tig­he­den i dansk er­hvervs­liv, hvor di­gi­ta­le og in­tel­li­gen­te ener­gi­løs­nin­ger i sti­gen­de grad bli­ver en af­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for, at pro­duk­tions­virk­som­he­der kan elek­tri­fi­ce­re pro­duk­tio­nen og ned­brin­ge CO2-ud­led­nin­gen,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond.

Di­gi­tal Ener­gy Hub er et sam­ar­bej­de mel­lem In­du­stri­ens Fond, Cen­ter Den­mark, Ener­gy Clu­ster Den­mark, Di­gi­tal­Le­ad, Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet og In­nova­tion Cen­tre Den­mark Si­li­con Valley.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer