Fondspenge til kunstmuseer og undersøgelse om grøn omstilling

Turen gennem ugens udvalgte fondsuddelinger går blandt andet forbi Ny Carlsbergfondets støtte til 62 kunstmuseer og -haller, en donation fra Simon Spies Fonden til Julemærkehjemmene og Novo Nordisk Fondens støtte til, at Kraka Advisory kan undersøge samfundsaspekter af den grønne energiomstilling.

I an­led­ning af den af­dø­de rej­se­kon­ge Si­mon Spies 100 års fød­sels­dag har Si­mon Spies Fon­den do­ne­ret 500.000 kro­ner til Ju­le­mær­ke­hjem­me­n­es ar­bej­de for ud­sat­te børn.

62 kunst­mu­se­er, kunst­hal­ler og min­dre ud­stil­lings­ste­der fra he­le lan­det fik for­le­den den gla­de nyhed, at de er ble­vet be­vil­get mid­ler fra Ny Carls­berg­fon­dets se­ne­ste genstartspulje.

Det er den ne­ga­ti­ve spiral, som mid­ler­ne fra vo­res gen­start­s­pul­je skal bi­dra­ge til at knække,

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

Over som­me­ren har de kun­net sø­ge mid­ler fra den så­kald­te ‘Gen­start­s­pul­je 2’, som er en ek­stra­or­di­nær pul­je, der skal bi­dra­ge til, at de øko­no­misk pres­se­de kun­stin­sti­tu­tio­ner kan kom­me på fo­de igen. I alt mod­ta­ger de 62 ud­valg­te kun­stin­sti­tu­tio­ner 38,1 mil­li­o­ner kroner.

”De man­ge an­søg­nin­ger vi­ser, at så­vel sto­re som små kun­stin­sti­tu­tio­ner i he­le lan­det dø­jer med et be­trag­te­ligt øko­no­misk ef­ter­slæb i kølvan­det på cor­o­na og to ned­luk­nin­ger. Be­her­ske­de be­søgstal og mang­len­de turi­ster ef­ter genåb­nin­gen be­ty­der sam­ti­dig, at in­sti­tu­tio­ner­ne går en hård tid i mø­de. Det er den ne­ga­ti­ve spiral, som mid­ler­ne fra vo­res gen­start­s­pul­je skal bi­dra­ge til at knæk­ke,” si­ger for­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Gen­start­s­pul­je 2 har ik­ke væ­ret un­der­lagt de sam­me be­tin­gel­ser som fon­dens øv­ri­ge ud­de­lin­ger, men væ­ret præ­get af en høj grad af flek­si­bi­li­tet for at kun­ne imø­de­kom­me kun­stin­sti­tu­tio­ner­nes for­skel­lig­ar­te­de be­hov og genop­ret­nings­ind­sat­ser. Sam­ti­dig har pulj­en, sam­men­lig­net med Ny Carls­berg­fon­dets pul­je i som­me­ren 2020, væ­ret yder­li­ge­re ud­vi­det, så den ud­over kunst­mu­se­er­ne har om­fat­tet kun­stens øv­ri­ge øko­sy­stem af små og sto­re institutioner.

”Det har væ­ret væ­sent­ligt for be­sty­rel­sen at støt­te den vig­ti­ge bred­de og mang­fol­dig­hed, der dri­ver den dan­ske kunsts­ce­ne. In­sti­tu­tio­ner­ne hæn­ger sam­men som et øko­sy­stem. Den sam­men­hængs­kraft har stor be­tyd­ning for kunst­ner­nes ud­vik­ling og for pu­bli­kums mø­de med kun­sten. Og når vækst­la­get ram­mes hårdt, vil re­sten af kunsts­ce­nen og­så bli­ve ramt, om ik­ke med det sam­me, så på sigt,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Spies-penge til arbejdet for udsatte børn

Vi fort­sæt­ter rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger til en fond, der ik­ke så tit fin­der vej til me­di­er­ne, nem­lig Si­mon Spies Fonden.

I en pres­se­med­del­el­se fra Ju­le­mær­ke­fon­den op­ly­ses det, at Si­mon Spies Fon­den i an­led­ning af, at den af­dø­de rej­se­kon­ge 1. sep­tem­ber vil­le væ­re fyldt 100 år, har valgt at do­ne­re 500.000 kro­ner til Ju­le­mær­ke­hjem­me­n­es ar­bej­de for ud­sat­te børn.

”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for den sto­re do­na­tion. På Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne hjæl­per vi børn ud af mi­striv­sel. Det kan væ­re børn, som kæm­per med mob­ning, en­som­hed el­ler har lavt selv­værd. De man­ge pen­ge kom­mer der­for til at gø­re en stor for­skel for dis­se børn,” si­ger di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jensen.

Si­mon Spies Fon­den blev stif­tet i 1983 af Si­mon Spies. Dens mål er at støt­te al­men­nyt­ti­ge- og al­men­vel­gø­ren­de for­mål, som kom­mer en stor del af den dan­ske be­folk­ning til go­de in­den for om­rå­der som vi­den­skab, kunst, kul­tur, sport samt so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re formål.

Samfundsinvesteringer kræver fuldt belyst beslutningsgrundlag

I de kom­men­de år vil der bli­ve gen­nem­ført om­fat­ten­de in­ve­ste­rin­ger i det dan­ske sam­fund for at sik­re en grøn om­stil­ling af ener­gi­sek­to­ren. Ek­sem­pel­vis er be­slut­nin­gen om at etab­le­re to ener­gi­øer blandt de stør­ste in­ve­ste­rin­ger i hi­sto­ri­en på over 200 mil­li­ar­der kroner.

Nu be­vil­ger No­vo Nor­disk Fon­den 15 mil­li­o­ner kro­ner til, at Kra­ka Ad­visory un­der­sø­ger sam­funds­a­spek­ter­ne af den grøn­ne ener­giomstil­ling. Det op­ly­ser Kra­ka Ad­visory i en pressemeddelelse.

For at kom­me i mål med den nød­ven­di­ge kli­maind­sats er det og­så nød­ven­digt med sto­re sam­funds­mæs­si­ge investeringer

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – For­mand, No­vo Nor­disk Fonden

”Ener­gi­øer­ne er en af de stør­ste po­li­ti­ske be­slut­nin­ger i vo­res tid, og der er brug for al­le go­de kræf­ter til at udtæn­ke det bed­ste for­løb her­fra. Man­ge svar ude­står end­nu, og vi er stol­te af – gen­nem be­vil­lin­gen fra No­vo Nor­disk Fon­den – at kun­ne gra­ve os ned i sa­gen og le­ve­re vi­den og per­spek­ti­ver, som for­hå­bent­lig kan gav­ne det­te ut­ro­ligt kom­plek­se pro­jekt. Og sup­ple­re myn­dig­he­ders og øv­ri­ge ak­tø­rers i for­vej­en enor­me ar­bej­de,” si­ger di­rek­tør Pe­ter Mo­gen­sen fra Kra­ka Advisory.

For­man­den for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen un­der­stre­ger, at fon­den i de kom­men­de år via nye ini­ti­a­ti­ver vil øge sin ind­sats for at bi­dra­ge til forsk­ning og ud­vik­ling, der kan un­der­støt­te den grøn­ne om­stil­ling af det dan­ske samfund.

”Men forsk­ning og ud­vik­ling er ik­ke i sig selv nok. For at kom­me i mål med den nød­ven­di­ge kli­maind­sats er det og­så nød­ven­digt med sto­re sam­funds­mæs­si­ge in­ve­ste­rin­ger. Jo me­re vi­den, vi har, de­sto bed­re mu­lig­hed er der for, at vi som land træf­fer de bed­ste lang­sig­te­de be­slut­nin­ger, der kan få størst mu­lig ef­fekt på kli­ma­et. Vi hå­ber, at Kra­ka Ad­visory via fon­dens be­vil­ling kan bi­dra­ge til det­te for­mål,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen i pressemeddelelsen.

Forskningspriser til to markante profiler

Vi fort­sæt­ter til Carls­berg­fon­dets år­li­ge ud­de­ling af fon­dens forsk­nings­pri­ser, som net­op er ble­vet gi­vet til pro­fes­sor i selv­bi­o­gra­fisk hukom­mel­se Dort­he Ber­nt­sen og pro­fes­sor i for­ti­dig DNA Eske Willerslev.

Pri­ser­ne blev over­rakt af H.K.H. Kron­prin­ses­sen, ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Jes­per Pe­ter­sen, præ­si­dent for Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab Ma­rie Lou­i­se Nosch og Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher på Ny Carls­berg Glyptotek.

Pro­fes­sor på Aar­hus Uni­ver­si­tet Dort­he Ber­nt­sen mod­ta­ger pri­sen for sin ene­stå­en­de forsk­ning i men­ne­skets ev­ne til at erin­dre op­le­vel­ser i den per­son­li­ge for­tid samt fo­re­stil­le sig mu­li­ge be­gi­ven­he­der i den per­son­li­ge fremtid.
Pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge Eske Wil­ler­s­lev mod­ta­ger pri­sen for sin åre­lan­ge, ba­ne­bry­den­de forsk­ning i for­ti­dens plan­ter, dyr, mi­kro­or­ga­nis­mer og men­ne­sker samt de­res evo­lu­tion og in­ter­ak­tion i tid og sted.

Med pri­sen føl­ger én mil­li­on kro­ner. Her­af øre­mær­kes 750.000 kro­ner til forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter, mens 250.000 kro­ner er en per­son­lig hædersgave.

”Det er en stor glæ­de at kun­ne til­de­le Carls­berg­fon­dets forsk­nings­pri­ser 2021 til to så mar­kan­te forsk­nings­pro­fi­ler som Dort­he Ber­nt­sen og Eske Wil­ler­s­lev. Beg­ge har gen­nem en år­ræk­ke le­ve­ret frem­ra­gen­de re­sul­ta­ter in­den for de­res felt. Og de har hver især bi­dra­get med af­gø­ren­de ny vi­den, som gør en for­skel og brin­ger vo­res for­stå­el­se af dyrs og men­ne­skers hi­sto­rie samt men­ne­skets ev­ne til at erin­dre til nye høj­der,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Carls­berg­fon­dets forsk­nings­pri­ser blev ud­delt for før­ste gang i 2011.

Indeklimaambassadører på skoler i Aarhus

Tem­pe­ra­tu­rer, lyd­ni­veau, lys og luft­kva­li­tet har stor ind­fly­del­se på børn og un­ges ind­læ­ring, og nu vil Aar­hus Kom­mu­ne til at ud­dan­ne læ­re­re og pæ­da­go­ger i at ud­nyt­te klas­se­lo­ka­ler­ne bedst til gavn for indeklimaet.
Med en mil­li­on kro­ner i støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia igang­sæt­ter Aar­hus Kom­mu­ne nu et forsk­nings­pro­jekt, der skal ud­dan­ne in­de­kli­maam­bas­sa­dø­rer på de aar­hu­si­an­ske skoler.

Ved at ud­dan­ne in­de­kli­maam­bas­sa­dø­rer på sko­ler­ne sik­rer vi, at de en­kel­te rums po­ten­ti­a­ler ud­nyt­tes til ful­de, og at vi sam­men ska­ber de bed­ste be­tin­gel­ser for børn og un­ges ind­læ­ring, triv­sel og sundhed

Tho­mas Medom – Rå­d­mand for børn og un­ge, Aar­hus Kommune

For­vent­nin­gen er, at me­d­ar­bej­der­ne på sko­ler­ne får me­re vi­den om sam­spil­let mel­lem tek­ni­ske løs­nin­ger og pæ­da­go­gisk prak­sis, og rå­d­mand for børn og un­ge, Tho­mas Medom, glæ­der sig over ud­sig­ten til en bed­re samtænk­ning af rum og pædagogik.

"Vi har for ny­lig ved­ta­get en in­de­kli­ma­stra­te­gi for sko­ler­ne, men vi skal tæn­ke bre­de­re end kva­li­te­ten af lys, lyd og luft, hvis vi skal op­fyl­de den. Det kan væ­re svært at om­sæt­te tek­ni­ske an­be­fa­lin­ger til prak­sis, og der­for er det af­gø­ren­de, at læ­re­re og pæ­da­go­ger får den nød­ven­di­ge vi­den til ska­be et op­ti­malt in­de­kli­ma for vo­res børn og un­ge. Ved at ud­dan­ne in­de­kli­maam­bas­sa­dø­rer på sko­ler­ne sik­rer vi, at de en­kel­te rums po­ten­ti­a­ler ud­nyt­tes til ful­de, og at vi sam­men ska­ber de bed­ste be­tin­gel­ser for børn og un­ges ind­læ­ring, triv­sel og sund­hed," si­ger Tho­mas Medom i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

I Re­al­da­nia ser pro­jekt­le­der An­ne Ga­de Iver­sen frem til sam­ar­bej­det med Aar­hus Kommune:
”Et godt in­de­kli­ma skal tæn­kes bredt og tæn­kes ind i den pæ­da­go­gi­ske prak­sis i hver­da­gen. Her er in­de­kli­maam­bas­sa­dø­ren et sko­le­ek­sem­pel på en god ide med stort po­ten­ti­a­le – og­så for sko­ler i re­sten af lan­det. Der­for glæ­der jeg mig til at føl­ge de er­fa­rin­ger, Aar­hus Kom­mu­ne nu gør sig un­der forsk­nings­pro­jek­tet,” si­ger An­ne Ga­de Iversen.

Turen går til Kroatien – som onlinerejse

I et års tid har et lil­le op­lys­nings­for­bund ved navn DEO, De­mo­kra­ti i Eu­ro­pa Op­lys­nings­for­bun­det, ar­bej­det på at ud­vik­le on­li­ne­rej­ser til en­som­me og ud­sat­te æl­dre. Og nu får ini­ti­a­ti­vet et boost med en mil­li­onbe­vil­ling fra Ve­lux Fon­den, skri­ver DEO i en pressemeddelelse.

Ini­ti­a­ti­vet hed­der ‘Nye fæl­les­ska­ber. Rejs med fra din stue – sam­men med an­dre’. Ho­ved­mål­sæt­nin­gen er at en­ga­ge­re en­som­me æl­dre fra he­le lan­det i on­li­ne-ak­ti­vi­te­ter og at få dem med i bli­ven­de fæl­les­ska­ber, så de ef­ter cor­o­na­pan­de­mi­en og­så kan mø­des fysisk.

Da man­ge fra må­l­grup­pen of­te mang­ler de nød­ven­di­ge di­gi­ta­le kom­pe­ten­cer, har pro­jek­tet me­get fo­kus på at hjæl­pe folk on­li­ne med vej­led­nin­ger før hver rejse.

Der læg­ges vægt på, at man er af­sted sam­men som en so­ci­al op­le­vel­se, hvor del­ta­ge­re og­så kan stil­le spørgs­mål til dem, der for­tæl­ler. Rej­se­le­de­re for­tæl­ler om lan­de­nes hi­sto­rie og sam­fund, og der vi­ses se­vær­dig­he­der og bli­ver for­talt om lo­ka­le for­hold og kultur.

Den før­ste rej­se af­vik­les al­le­re­de i mor­gen, ons­dag den 8. sep­tem­ber, hvor tu­ren går til Kro­a­tien, og i næ­ste uge er on­li­ne­desti­na­tio­nen Spanien.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer