Fondspenge til lysfest i Aarhus og multihal til gymnasieelever i Tønder

Blandt andre Salling Fondene og Knud Højgaards Fond har finansieret, at Aarhus Festuge får en lysfest, mens A.P. Møller Fonden har skudt et tocifret millionbeløb ind i byggeriet af en ny multihal til glæde for elever og lærere på Det Blå Gymnasium & Campus i Tønder.

Et af de vær­ker, der kan op­le­ves på lys­fe­sten i for­bin­del­se med Aar­hus Festu­ge, er ’On Blank Pa­ges’ af Luzin­ter­rup­tus fra Spanien.

Den før­ste gu­i­de­de dan­mark­s­tur­né ef­ter som­mer­fe­ri­en blandt nye fonds­ud­de­lin­ger star­ter i Aar­hus, hvor der i for­bin­del­se med Aar­hus Festu­ge den 26. au­gust til 4. sep­tem­ber li­ge­som i 2021 bli­ver af­vik­let en lysfest.

Lys­fe­sten er støt­tet af blandt an­dre Sal­ling Fon­de­ne, CAC Fon­den, Knud Høj­gaards Fond og Aar­hus Stift­s­ti­den­des Fond.

”Lys kan no­get gan­ske unikt. Det så vi og­så sid­ste år, hvor lys­skul­p­tu­rer­ne ind­bød år­hu­si­a­ner­ne til igen at gå på op­da­gel­se i de­res by,” si­ger di­rek­tør for Aar­hus Festu­ge, Rik­ke Øx­ner, i en pres­se­med­del­el­se fra festugen.

Lys­fe­sten hand­ler blandt an­det – som re­sten af Festu­gen – om at ud­for­dre for­stå­el­sen af, hvor­dan ting hæn­ger sammen

Rik­ke Øx­ner – Di­rek­tør, Aar­hus Festuge

Rik­ke Øx­ner glæ­der sig over, at Aar­hus Festu­ge un­der lys­fe­sten har mu­lig­hed for at præ­sen­te­re vær­ker fra så­vel dan­ske som in­ter­na­tio­na­le lyskunstnere.

”Vi er gla­de for end­nu en­gang at kun­ne in­vi­te­re aar­hu­si­a­ner­ne til at gå på op­da­gel­se i by­en. Lys­fe­sten hand­ler blandt an­det – som re­sten af Festu­gen – om at ud­for­dre for­stå­el­sen af, hvor­dan ting hæn­ger sam­men,” si­ger Rik­ke Øxner.

Multihal i Tønder til fester og idræt

Fra Aar­hus fort­sæt­ter vi til Tøn­der, hvor A.P. Møl­ler Fon­den har gi­vet 22,5 mil­li­o­ner kro­ner til op­fø­rel­sen af en ny mul­ti­hal på Det Blå Gym­na­si­um & Campus.

Mul­ti­hal­len kan, når den står fær­dig i lø­bet af 2024, hu­se al­le gym­na­siets ele­ver og skal dan­ne ram­men om so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter så­som mor­gen­sam­lin­ger, gal­la­fe­ster og idræts­ar­ran­ge­men­ter. I dag har sko­len ik­ke et sam­lings­sted, hvor al­le ele­ver­ne kan væ­re samtidig.

Det er am­bi­tio­nen, at den nye mul­ti­hal sam­men med sko­lens an­dre mo­der­ne fa­ci­li­te­ter skal bi­dra­ge til at til­træk­ke og fast­hol­de un­ge in­den­for al­le ty­per af ung­doms­ud­dan­nel­ser og sam­ti­dig gø­re græn­selan­det end­nu me­re at­trak­tivt, skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den på sin hjemmeside.

Den 1.200 kva­drat­me­ter nye mul­ti­hal vil bli­ve byg­get på den øst­li­ge si­de af sko­len, hvor der i dag lig­ger en bea­ch­vol­ley­ba­ne. Ved op­fø­rel­sen af mul­ti­hal­len etab­le­res blandt an­det om­klæd­nings­fa­ci­li­te­ter og mo­tions­cen­ter i den ek­si­ste­ren­de bygning.

Ny forskning i tarmsystemets bakteriesammensætning

Fed­me er ble­vet en glo­bal epi­de­mi, og der fin­des end­nu ik­ke no­gen ef­fek­tiv kur. No­get ty­der på, at tarm­sy­ste­mets bak­te­ri­e­sam­men­sæt­ning spil­ler en rol­le i re­la­tion til fed­me, og det vil et nyt forsk­nings­pro­jekt nu for­sø­ge at afdække.

Pro­jek­tet er hjem­me­hø­ren­de på Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Oden­se, hed­der MATOMIC (Mat­he­ma­ti­cal Mo­del­ling for Mi­cro­bi­al Com­mu­ni­ty In­du­ced Me­ta­bo­lic Di­sea­ses) og er støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den med 46 mil­li­o­ner kroner.

Vi vil ska­be ma­te­ma­ti­ske mo­del­ler og si­mu­le­rin­ger af, hvad der fo­re­går i tarm­sy­ste­met – helt ned på ato­mart niveau

Jakob Lyk­ke An­der­sen – Lek­tor, In­sti­tut for Ma­te­ma­tik og Da­ta­lo­gi, Syd­dansk Universitet

15 for­ske­re er til­knyt­tet pro­jek­tet i seks år. Må­let er blandt an­det at ud­ar­bej­de ma­te­ma­ti­ske mo­del­ler af tarm­bak­te­ri­ers be­tyd­ning for vo­res sundhed.

”Vi vil ska­be ma­te­ma­ti­ske mo­del­ler og si­mu­le­rin­ger af, hvad der fo­re­går i tarm­sy­ste­met – helt ned på ato­mart ni­veau,” si­ger Jakob Lyk­ke An­der­sen, der er til­knyt­tet pro­jek­tet og lek­tor på In­sti­tut for Ma­te­ma­tik og Da­ta­lo­gi, i en pres­se­med­del­el­se fra Syd­dansk Universitet.

For­sker­hol­det vil ud­vik­le nye al­go­rit­mer, der skal fø­re til et vir­tu­elt tarm­sy­stem, hvor ke­mi­ske re­ak­tio­ner og net­værk kan te­stes. MATOMIC’s ke­mi­ke­re og bi­o­ke­mi­ke­re vil bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen og ve­ri­fi­ce­rin­gen af dis­se vir­tu­el­le modeller.

Pro­jek­tet skal ef­ter pla­nen slut­te af med mu­se­for­søg. Og hvis de er suc­ces­ful­de, kan de ba­ne vej­en for kli­ni­ske for­søg på mennesker.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer