Fondspenge til naturoplevelser og indsats for styrket kønsbevidsthed i folkeskolen

Blandt andre Nordea-fonden støtter naturprojektet ’På sporet af Danmark’, der skal forbedre mulighederne for at opleve naturen, og Villum Fonden giver bevillinger til tre projekter i forbindelse med en ny indsats om køn i pædagogisk praksis i den danske folkeskole.

De kom­men­de år bli­ver op mod 50 nye sti­er etab­le­ret rundt om­kring i den dan­ske na­tur. Nor­dea-fon­den er den stør­ste bi­drag­sy­der til pro­jek­tet, som skal få fle­re dan­ske­re til at op­le­ve naturen.

Fun­dats´ ugent­li­ge vue over nog­le af den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger star­ter ude i den dan­ske na­tur. For med støt­te fra Nor­dea-fon­den og fon­den Land­brugs­lot­te­ri­et sky­der or­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer nu et stort na­tur­pro­jekt kal­det ’På spo­ret af Dan­mark’ i gang.

Pro­jek­tets for­mål er at for­bed­re be­folk­nin­gens mu­lig­he­der for at op­le­ve den dan­ske na­tur på egen hånd. Spo­re­ne bli­ver la­vet gen­nem fri­vil­li­ge af­ta­ler med lod­se­jer­ne, der etab­le­rer van­dre­sti­er på egen jord, og går blandt an­det gen­nem mar­ker, sko­ve og enge.

Land­brug & Fø­de­va­rer glæ­der sig i en pres­se­med­del­el­se over at kun­ne gi­ve fle­re men­ne­sker ad­gang til naturen:

”Vi har de se­ne­re år for al­vor mær­ket, hvor­dan folk har søgt na­tu­ro­p­le­vel­ser. Vi mær­ker stor vel­vil­je blandt de dan­ske lod­se­je­re til at åb­ne de­res are­a­ler og skøn­ne na­tur for be­folk­nin­gen, hvil­ket er et godt ud­gangs­punkt for at byg­ge bro mel­lem men­ne­sker og na­tu­ren, land og by,” si­ger Lis­beth Ols­gaard, der er bran­ding­chef i Land­brug & Fødevarer.

I Nor­dea-fon­den, som er den stør­ste bi­drag­sy­der til pro­jek­tet med 4,7 mil­li­o­ner kro­ner, har ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler no­te­ret sig, at den dan­ske be­folk­nings re­kre­a­ti­ve brug af na­tu­ren har væ­ret i mar­kant vækst de se­ne­re år.

”Vi vil ger­ne un­der­støt­te og ud­bre­de det­te mo­men­tum til end­nu fle­re for at sæt­te fo­kus på vo­res sto­re na­tur og glæ­den ved at kom­me ud i det fri,” si­ger Chri­sti­ne Paludan-Müller.

I alt ven­tes der, at der i lø­bet af de kom­men­de år bli­ver etab­le­ret op imod 50 nye sti­er, og sam­ti­dig bli­ver et nyt for­mid­lings- og ser­vi­ce­kon­cept af­prø­vet fle­re ste­der langs Hærvejen.

Ny indsats skal styrke kønsbevidsthed i undervisning

Vil­lum Fon­den lan­ce­rer nu en ind­sats om køn i pæ­da­go­gisk prak­sis i fol­ke­sko­len, skri­ver fon­den på sin hjem­mesi­de. I den for­bin­del­se får tre pro­jek­ter be­vil­lin­ger på til­sam­men 5,3 mil­li­o­ner kro­ner til at un­der­sø­ge og ud­vik­le red­ska­ber og formidling.

Bå­de forsk­nin­gen og vo­res eg­ne un­der­sø­gel­ser vi­ser, at ste­reo­ty­pe op­fat­tel­ser af na­tur­vi­den­skab og køn på­vir­ker bør­ne­nes in­ter­es­se for naturfag

Agi Cson­ka – Pro­gram­chef, Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de ’Børn, un­ge og science

”Vi ved, at pi­ger in­ter­es­se­rer sig li­ge så me­get for na­tur­vi­den­skab som dren­ge, ind­til de bli­ver 11-13 år – så fal­der pi­ger­ne fra. Bå­de forsk­nin­gen og vo­res eg­ne un­der­sø­gel­ser vi­ser, at ste­reo­ty­pe op­fat­tel­ser af na­tur­vi­den­skab og køn på­vir­ker bør­ne­nes in­ter­es­se for na­tur­fag. Og vi har al­le en rem af hu­den. De fle­ste af os har nog­le ret ste­reo­ty­pe og fast­gro­e­de fo­re­stil­lin­ger om, hvad pi­ger og dren­ge er go­de til,” si­ger pro­gram­chef Agi Cson­ka fra Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de ’Børn, un­ge og science’.

Fon­den er op­ta­get af, at fle­re børn og un­ge skal op­le­ve na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi som vig­tig og re­le­vant i hver­da­gen, og der­for er der et sær­ligt fo­kus på at gø­re op med de fast­gro­e­de fo­re­stil­lin­ger og der­med og­så fast­hol­de pi­ger­nes interesse:

”Med ind­sat­sen øn­sker vi at styr­ke læ­rer­nes op­mærk­som­hed på, hvor­dan de di­dak­tisk kan ar­bej­de med, at al­le ele­ver bli­ver en­ga­ge­ret og mo­ti­ve­ret – og det kræ­ver alt­så en stør­re ind­sigt i, hvil­ken rol­le køn fak­tisk spil­ler for læ­rer­nes til­gang til ele­ver­ne,” un­der­stre­ger Agi Csonka.

Bag de tre pro­jek­ter, som får støt­te, står Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, En­gi­ne­er the Fu­tu­re og en sam­let grup­pe af for­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og pro­fes­sions­højsko­len VIA Uni­ver­si­ty College.

Fagligt løft til børnehaveklasseledere og -lærere

Og vi bli­ver ved fonds­støt­te til Dan­marks Læ­rer­for­e­ning og den dan­ske fol­ke­sko­le. På Lin­ke­din skri­ver Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, at den net­op har få­et en do­na­tion på 14 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den til at gi­ve et fag­ligt løft til bør­ne­ha­ve­klas­se­le­de­re og -læ­re­re, der un­der­vi­ser i de prak­tisk-mu­si­ske fag, sam­funds­fag el­ler kristendom.

Vi ved, at med­lem­mer­ne ef­ter­spør­ger kur­ser i de­res fag, og at det desvær­re er alt for sjæl­dent, at de får mu­lig­hed for at få det

Gor­don Ørskov Mad­sen – For­mand, Dan­marks Lærerforening

Do­na­tio­nen væk­ker stor glæ­de hos de fag­li­ge for­e­nin­ger i Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, hvor bå­de bør­ne­ha­ve­klas­se­le­de­re og -læ­re­re har ef­ter­s­purgt ef­ter­ud­dan­nel­se i fag som mad­kund­skab og musik.

Do­na­tio­nen gi­ver cir­ka 1.600 læ­re­re et fag­ligt løft og bli­ver et vig­tigt sup­ple­ment til de be­græn­se­de ef­ter­ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der, op­ly­ser for­man­den for Dan­marks Læ­rer­for­e­ning Gor­don Ørskov Madsen.

"Vi ved, at med­lem­mer­ne ef­ter­spør­ger kur­ser i de­res fag, og at det desvær­re er alt for sjæl­dent, at de får mu­lig­hed for at få det. Der­for er jeg sik­ker på, til­bud­det fal­der på et tørt sted," si­ger Gor­don Ørskov Madsen.

Kunstig intelligens får ældre til at dyrke motion

Stor glæ­de var der i den for­løb­ne uge og­så hos den dan­ske he­alth­tech-virk­som­hed Syn­c­sen­se, der blev den før­ste vin­der af In­du­stri­ens Fonds ’AI Pris 2021’. Med pri­sen føl­ger et be­løb på 200.000 kro­ner, som virk­som­he­den kan bru­ge til at dyg­tig­gø­re sig yder­li­ge­re in­den for bru­gen af kun­stig intelligens.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra In­du­stri­ens Fond er for­må­let med den nye pris at frem­me bru­gen af kun­stig in­tel­li­gens i dansk er­hvervs­liv. Syn­c­sen­se får pri­sen for at ha­ve ud­vik­let ny tek­no­lo­gi, der ud­nyt­ter kun­stig in­tel­li­gens til at op­gra­de­re ek­si­ste­ren­de træ­nings­ud­styr på ho­spi­ta­ler og ple­je­hjem. Ud­sty­ret hjæl­per og mo­ti­ve­rer æl­dre og han­di­cap­pe­de til at dyr­ke me­re mo­tion som led i de­res be­hand­ling og for­bed­rer der­ved de­res fy­si­ske tilstand.

”Syn­c­sen­se og de­res træ­nings­tek­no­lo­gi vi­ser et stort po­ten­ti­a­le for, hvor­dan tek­no­lo­gi og kun­stig in­tel­li­gens kan an­ven­des på en smart må­de til at ska­be vær­di for bå­de pa­tien­ter, sy­ge­hu­se og sam­fun­det. Det har stor be­tyd­ning for virk­som­he­der­ne og der­med for Dan­mark, hvis vi for­mår at gø­re kun­stig in­tel­li­gens me­re ud­bredt,” sag­de ud­vik­lings­di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Char­lot­te Kjeld­sen Krarup i for­bin­del­se med prisover­ræk­kel­sen af pri­sen i Øks­ne­hal­len i København.

Si­mon Brunt­se An­der­sen, der er CEO i Syn­c­sen­se, si­ger, at virk­som­he­den med pri­sen nu kan gå fra ud­vik­ling til test.

”At vin­de Da­nish AI Award be­ty­der så ufat­te­ligt me­get! Det er et kæm­pe skul­der­klap og vi er stol­te af at bli­ve an­er­kendt for vo­res AI-løs­ning og dens im­pact. De 200.000 kro­ner, som føl­ger med, be­ty­der, at vi rent fak­tisk kan fær­dig­gø­re vo­res før­ste AI-løs­ning og be­gyn­de at te­ste det ude i kli­nik­ken,” si­ger Si­mon Brunt­se Andersen.

Hæderspriser til kunst- og designtalenter

Og­så 15. Ju­ni Fon­den har delt pri­ser ud – nær­me­re be­stemt fon­dens år­li­ge hæ­der­spri­ser til seks ta­len­ter in­den­for kunst og design.

Det er ot­ten­de år i træk, 15. Ju­ni Fon­den gi­ver en mar­kant hånds­ræk­ning til seks nyud­dan­ne­de kunst­ne­re og de­sig­ne­re, som har ud­mær­ket sig sær­ligt på de­res felt og vist vil­je til at flyt­te grænserne.

Hæ­der­spris­mod­ta­ger­ne, der hver får 50.000 kro­ner, er i kunst­ka­te­go­ri­en Mat­hieu J.H. Han­sen, Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi, Cla­ra Joze­fi­ne Mork, Det Jy­ske Kun­sta­ka­de­mi, og Jo­akim Hyl­de­brandt, Det Fyn­s­ke Kunstakademi.

I de­signka­te­go­ri­en er de pris­be­løn­ne­de ta­len­ter Chri­sti­a­ne Busch, Mads Søn­der­gård Ing­vor­sen og Sa­ra Vin­der­s­lev Mirk­ha­ni, som al­le er fra Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi – Ar­ki­tek­tur, De­sign og Konservering.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer