Fondspenge til restaurering af royale pavilloner og forskningsprojekter om børns overvægt

I anledning af Dronning Margrethes regeringsjubilæum støtter A.P. Møller Fonden to restaureringer i Fredensborg Slotshave, Novo Nordisk Fonden giver blandt andet penge til tre forskningsprojekter om børns overvægt, mens Tietgen Fonden støtter en udstilling med fokus på det gode håndværk.

A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter re­stau­re­rin­gen af Ere­mi­ta­ge­pavil­lo­ner­ne og Kon­ge­bro­en i Fre­dens­borg Slots­ha­ve. Ar­bej­det går i gang til for­å­ret. Fo­to: Tho­mas Rahbek.

Kun de fær­re­ste dan­ske­re op­da­ge­de for­ment­lig ik­ke, at Dron­ning Mar­gret­he i fre­dags, den 14. ja­nu­ar, hav­de 50-års regeringsjubilæum.

A.P. Møl­ler Fon­den be­nyt­te­de det me­get me­di­eom­tal­te ju­bilæum til at of­fent­lig­gø­re en do­na­tion på 24 mil­li­o­ner kro­ner til en om­fat­ten­de re­stau­re­ring af Ere­mi­ta­ge­pavil­lo­ner­ne og Kon­ge­bro­en i Fre­dens­borg Slotshave.

Re­stau­re­rin­gen vil mar­ke­re fær­dig­gø­rel­sen af man­ge års ar­bej­de med at gen­ska­be ba­rok­ha­ven i Fre­dens­borg, som i 2021 blev hædret med den pre­sti­ge­fyld­te Eu­ro­pa No­stra-pris, op­ly­ser Slots- og Kul­tursty­rel­sen i en pressemeddelelse.
Ar­bej­det går i gang for­å­ret 2022. Kon­ge­bro­en ven­tes fær­dig ul­ti­mo 2022, mens pavil­lo­ner­ne vil stå fær­di­ge i be­gyn­del­sen af 2024.

A.P. Møl­ler Fon­den har si­den 2009 lø­ben­de støt­tet re­stau­re­rin­gen af Fre­dens­borg Slotshave.

Vil finde årsager til overvægt hos børn

Gen­nem­gan­gen af ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uge fort­sæt­ter til No­vo Nor­disk Fon­den, som har åb­net 2022 med at of­fent­lig­gø­re mil­li­on­s­tøt­te til en ræk­ke sto­re projekter.

Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond støt­ter blandt an­det tre nye forsk­nings­pro­jek­ter, som sø­ger svar på, om der er en sam­men­hæng mel­lem over­vægt hos for­æl­dre­ne op til og un­der en gravi­di­tet og ud­vik­lin­gen af over­vægt hos børn og unge.

Det vil si­ge, at nog­le børn nær­mest bli­ver pro­gram­me­ret til at bli­ve overvægtige

Ar­ne Astrup – Se­ni­or Pro­ject Di­rector, No­vo Nor­disk Fonden

No­vo Nor­disk Fon­den gi­ver i alt 60 mil­li­o­ner kro­ner til de tre pro­jek­ter, op­ly­ses det i en pressemeddelelse.

”Vi ved, at æg- og sæd­cel­ler er me­get sår­ba­re over for livs­stils­fak­to­rer. Det kan for ek­sem­pel væ­re ryg­ning, men det ty­der på, at og­så mo­tion, over­vægt og di­a­be­tes kan på­vir­ke ar­ve­ma­te­ri­a­let med nog­le epi­ge­ne­ti­ske for­an­drin­ger, som bli­ver bå­ret vi­de­re til bar­net. Det vil si­ge, at nog­le børn nær­mest bli­ver pro­gram­me­ret til at bli­ve over­væg­ti­ge,” si­ger Ar­ne Astrup, der er Se­ni­or Pro­ject Di­rector hos No­vo Nor­disk Fon­den med an­svar for fon­dens ak­ti­vi­te­ter for at frem­me sund vægt.

Støtte til forskning i osteoporose

Be­hand­ling af per­so­ner med oste­o­por­o­se – og­så kal­det knog­les­kør­hed – er cen­trum for et an­det forsk­nings­pro­jekt, som net­op har mod­ta­get en be­vil­ling på 25 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fonden.

Pro­fes­sor Ben­te Lom­holt Lang­da­hl fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Aar­hus Uni­ver­si­tet har få­et fonds­mid­ler­ne til i sam­ar­bej­de med kol­le­ga­er fra he­le lan­det at un­der­sø­ge, hvor­dan man bedst be­hand­ler per­so­ner med osteoporose.
650.000 dan­ske­re li­der af oste­o­por­o­se, men kun 172.000 ved det, og af dem er blot 90.000 i behandling.

I forsk­nings­pro­jek­tet, der va­rer fem år, skal for­sker­ne fra de dan­ske ho­spi­ta­ler la­ve tre kli­ni­ske stu­di­er og etab­le­re et re­gi­ster over fo­re­kom­sten og be­hand­lin­gen af oste­o­por­o­se i Danmark.

Når Dan­mark får et stort na­tio­nalt re­gi­ster over kvin­der med di­a­be­tes og de­res børn, sker det og­så med støt­te fra No­vo Nor­disk Fonden.

Re­gi­ste­ret skal gø­re for­ske­re klo­ge­re på, hvil­ken ef­fekt di­a­be­tes og be­hand­ling af di­a­be­tes har på ik­ke ba­re den gravi­de, men og­så på hen­des ufød­te barn.

Bag forsk­nings­pro­jek­tet, som støt­tes med 25 mil­li­o­ner kro­ner, står pro­fes­sor Dor­te Møl­ler Jen­sen fra Steno Di­a­be­tes Cen­ter Oden­se, og hun skal de næ­ste fem år i sam­ar­bej­de med for­ske­re og læ­ger fra de an­dre dan­ske Steno Di­a­be­tes-cen­tre ind­sam­le da­ta på samt­li­ge dan­ske gravi­de med diabetes.

”Med re­gi­ste­ret kan vi op­nå en unik og de­tal­je­ret vi­den om be­hand­lings­ef­fek­ter in­den for den­ne grup­pe af dan­sker­ne. For­hå­bent­lig kan det væ­re med til at ud­vik­le sup­ple­ren­de in­ter­ven­tio­ner, der vil væ­re ro­bu­ste og lang­sig­te­de løs­nin­ger til kvin­der med di­a­be­tes og de­res børn. Der­u­d­over er det na­tio­na­le forsk­nings­sam­ar­bej­de på om­rå­det vel­e­tab­le­ret over år­ti­er, og der er der­for god mu­lig­hed for suc­ces,” si­ger Dor­te Møl­ler Jen­sen i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Nyt innovationsprogram på tværs af universiteter

No­vo Nor­disk Fon­den står til­li­ge bag en be­vil­ling på 44 mil­li­o­ner kro­ner til etab­le­ring af in­nova­tions­pro­gram­met ’SPARK Den­mark’ på tværs af lan­dets fem stør­ste universiteter.

Pro­gram­met byg­ger på suc­ces­ful­de er­fa­rin­ger fra ud­lan­det og skal klæ­de for­ske­re på til at kom­merci­a­li­se­re re­sul­ta­tet af de­res forsk­ning el­ler in­nova­ti­ve idé og des­u­den til­træk­ke investorer.

Er­fa­rin­ger­ne fra ud­lan­det vi­ser, at det er nød­ven­digt at byg­ge bro mel­lem den aka­de­mi­ske ver­den og erhvervslivet

Mi­k­kel Sko­v­borg – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent på in­nova­tions­fel­tet, No­vo Nor­disk Fonden

Dan­mark er et fo­re­gang­sland, bå­de når det gæl­der grund­forsk­ning in­den for li­fe sci­en­ce og når man ser på an­tal­let af re­gi­stre­re­de pa­ten­ter per ind­byg­ger in­den for bi­o­tek og med­tek, skri­ver fon­den i en pres­se­med­del­el­se. Desvær­re står an­tal­let af nye lan­ce­re­de pro­duk­ter og løs­nin­ger ik­ke mål med det­te, for­di den kom­merci­el­le eks­per­ti­se samt ev­nen til at rej­se start­ka­pi­tal of­te mang­ler. Dét pro­blem sø­ger SPARK Den­mark at gø­re op med.

Pro­gram­met blev op­rin­de­ligt etab­le­ret ved Stan­ford Uni­ver­si­tet i 2006. Si­den er det ble­vet glo­balt og er ud­rul­let til 40 for­skel­li­ge forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner og med nor­d­eu­ro­pæ­i­ske hubs i hen­holds­vis Tys­kland, Nor­ge og Finland.

”Er­fa­rin­ger­ne fra ud­lan­det vi­ser, at det er nød­ven­digt at byg­ge bro mel­lem den aka­de­mi­ske ver­den og er­hvervs­li­vet. Når aka­de­mi­ske for­ske­re får ad­gang til ud­vik­lings- og kom­merci­el eks­per­ti­se fra in­du­stri­en, sik­rer det, at fle­re nye in­nova­ti­ve op­fin­del­ser og løs­nin­ger kom­mer på mar­ke­det. For­u­den at gi­ve de en­kel­te pro­jek­ter et løft, er SPARK-pro­gram­met med til at styr­ke den dan­ske ta­lent-pipe­li­ne, så virk­som­he­der­ne og­så i frem­ti­den kan re­k­rut­te­re de bed­ste ho­ve­d­er in­den for de­res felt,” si­ger Mi­k­kel Sko­v­borg, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent på in­nova­tions­fel­tet i No­vo Nor­disk Fonden.

Vil fremtidssikre det gode håndværk

Fra No­vo Nor­disk Fon­den til Tiet­gen­fon­den, som net­op har gi­vet 2,5 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te til en ud­stil­ling og et pro­jekt i Aar­hus-mu­se­et Den Gam­le By med tit­len ’Godt hånd­værk - og­så i fremtiden’.

I lø­bet af som­me­ren sæt­ter Den Gam­le By fo­kus på det go­de hånd­værk med en ud­stil­ling, hvor gæ­ster­ne selv får mu­lig­hed for at prø­ve kræf­ter med de man­ge hånd­værks­fag, der nu og i frem­ti­den er en af­gø­ren­de fak­tor for frem­drift i sam­fun­det. Sam­ti­dig af­prø­ver ud­stil­lin­gen an­dre for­mid­lings­for­mer, som hver især skal gi­ve et dy­be­re og me­re po­si­tivt ind­tryk af hånd­værk i nutiden.

For­u­den li­ve-de­mon­stra­tio­ner af hånd­værk, rol­lemo­del­ar­ran­ge­men­ter og ind­dra­gen­de pu­bli­kumsak­ti­vi­te­ter bli­ver rund­vis­nin­ger og­så en del af ud­stil­lin­gen om det go­de hånd­værk. Og hér får gæ­ster­ne en nøglerolle.

”Det go­de hånd­værk har enorm be­tyd­ning for os al­le i hver­da­gen og har en stor del af æren for me­get af det, som Dan­mark er be­rømt for på ver­dens­plan. Hånd­vær­ket lig­ger i hån­den, og det er her, det he­le star­ter. Skal man bli­ve fa­sci­ne­ret af det, skal man selv se det og end­nu bed­re selv prø­ve det, og det bli­ver nu i hø­je­re grad mu­ligt i Den Gam­le By tak­ket væ­re Tiet­gen­fon­dens op­bak­ning,” si­ger Tho­mas Bloch Ravn, mu­se­ums­di­rek­tør i Den Gam­le By, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Tiet­gen­fon­den ud­de­ler år­ligt cir­ka 20 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer vir­ke­lyst og vækst.

Forfattere får legater til skriveophold på universiteter

Vi fort­sæt­ter til Ve­lux Fon­den, som med pi­lot­pro­jek­tet ’Wri­ters-in-resi­den­ce’ for­sø­ger at frem­me di­a­lo­gen mel­lem hu­m­an­vi­den­skab og kunst­ne­risk prak­sis samt at styr­ke dansk litteratur.

I pro­jek­tet får ot­te ta­lent­ful­de for­fat­te­re ar­bejds­le­ga­ter til skri­ve­op­hold i universitetsmiljøer.

”Skøn­lit­te­ra­tu­ren er en vig­tig stem­me i vo­res sam­fund og de­mo­kra­ti. Med pro­gram­met øn­sker vi at styr­ke lit­te­ra­tu­ren ved at ska­be tid og rum for sam­ar­bej­de og gen­si­dig in­spira­tion mel­lem for­fat­te­re, for­ske­re og stu­de­ren­de. I det mø­de kan der op­stå nye, kre­a­ti­ve er­ken­del­ser og ud­tryk til gavn for bå­de lit­te­ra­tu­ren, forsk­nin­gen – og ik­ke mindst læ­ser­ne,” si­ger pro­gram­chef Hen­rik Tro­ni­er fra Ve­lux Fon­den i en pressemeddelelse.

Skøn­lit­te­ra­tu­ren er en vig­tig stem­me i vo­res sam­fund og demokrati

Hen­rik Tro­ni­er – Pro­gram­chef, Ve­lux Fonden

De ot­te for­fat­te­re får hver to­åri­ge ar­bejds­le­ga­ter på 200.000 kro­ner år­ligt. Der­u­d­over bli­ver uni­ver­si­te­ter­nes ud­gif­ter til for­fat­ter­kon­to­rer og ad­mi­ni­stra­tion dæk­ket. I alt be­vil­ger Ve­lux Fon­den 4,8 mil­li­o­ner kro­ner un­der ini­ti­a­ti­vet, der kø­rer i en for­søgs­ord­ning på to år.

Staten og Lego Fonden giver penge til pigers uddannelse

Fle­re pi­ger skal i sko­le og ha­ve en ud­dan­nel­se i ver­dens fat­ti­ge lan­de. Det er bag­grun­den for, at ud­vik­lings­mi­ni­ster Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen og Le­go Fon­dens di­rek­tør An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen for­le­den an­non­ce­re­de et sam­let bi­drag på 100 mil­li­o­ner kro­ner til or­ga­ni­sa­tio­nen Glo­bal Part­ners­hip for Educa­tion (GPE).

”Man kan ik­ke un­der­stre­ge nok, hvor væ­sent­ligt sko­le­gang og ud­dan­nel­se er. Sær­ligt i fat­ti­ge og usik­re lan­de, hvor det er så vig­tigt, at pi­ger bli­ver be­skyt­tet og får mu­lig­hed for en bed­re frem­tid. Net­op dér spil­ler ud­dan­nel­se en helt cen­tral rol­le. Det håb om en bed­re frem­tid kan vi væ­re med til at gø­re til vir­ke­lig­hed,” si­ger ud­vik­lings­mi­ni­ster Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen i en pressemeddelelse.

De 100 mil­li­o­ner kro­ner går til GPE´s nye ini­ti­a­tiv kal­det ’Girls’ Educa­tion Ac­ce­le­ra­tor’. Det har sær­lig fo­kus på at få fle­re pi­ger i sko­le og gen­nem en ud­dan­nel­se i 30 lan­de, hvor der er et sær­ligt be­hov – blandt an­det Etio­pi­en og Somalia.

”Man­ge ste­der i ver­den er der et be­hov for et sær­ligt fo­kus på pi­gers ad­gang til kva­li­tets­ud­dan­nel­se, og jeg er stolt over, at vi med det fæl­les bi­drag til Glo­bal Part­ners­hip for Education’s Girls’ Educa­tion Ac­ce­le­ra­tor kan væ­re med til at ska­be en mærk­bar for­skel for pi­ger i 30 af ver­dens lan­de. I Le­go Fon­den ved vi og­så, at det kræ­ver part­ner­ska­ber på tværs at ska­be en bæ­re­dyg­tig og lang­va­rig for­skel for ver­dens børn. Sam­ar­bej­det med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og Glo­bal Part­ners­hip for Educa­tion er et ek­sem­pel på, hvor me­get vi kan, når vi løf­ter i flok,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Ny viden om rensning af søer

Vi slut­ter hos Po­ul Due Jen­sens Fond, der net­op har støt­tet et sø­rens­nings­pro­jekt kal­det ’re­Pair’ om cir­ku­lær fos­for­ge­nind­vin­ding med 25,9 mil­li­o­ner kroner.

For­må­let er i lø­bet af de næ­ste tre og et halvt år at ud­vik­le tek­no­lo­gi­er, der på en skån­som må­de vil fjer­ne næ­rings­stof­be­la­stet se­di­ment og blandt an­det om­dan­ne det til rent vand.

’Pro­jek­tets mål er at for­år­sa­ge et na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt pa­ra­dig­meskif­te in­den­for sø­re­stau­re­ring og skub­be til gæl­den­de lov­giv­nings­mæs­si­ge bar­ri­e­rer, så sø­re­stau­re­ring og ge­nind­vin­ding samtæn­kes,’ skri­ver Po­ul Due Jen­sens Fond i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Orm­strup sø, der er en 12 hektar stor sø be­lig­gen­de i den syd­li­ge del af Vi­borg kom­mu­ne, bru­ges som ca­sestu­die, men må­let er, at de op­nå­e­de re­sul­ta­ter og er­fa­rin­ger vil væ­re bredt an­ven­de­li­ge til op­rens­ning af sø­er af for­skel­lig stør­rel­se og belastningsgrad.

Pro­jek­tet er ini­ti­e­ret af fon­den og in­vol­ve­rer Aal­borg Uni­ver­si­tet, Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og Aar­hus Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer