Fondspenge til skolestarthjælp og pionér inden for epidemiologisk forskning

Poul Erik Bech Fonden støtter projekt, der sikrer økonomisk trængte familier en god skolestart, Novo Nordisk Fonden giver penge og hæderspris til professor, som har medvirket til Danmarks position som førende inden for epidemiologisk forskning, mens syv yngre forskere får en økonomisk håndsrækning fra Lundbeckfonden.

Pro­fes­sor og over­læ­ge Me­re­te Os­ler har gen­nem 40 år væ­ret en dri­ven­de kraft bag etab­le­rin­gen af Dan­marks po­si­tion som ver­dens­før­en­de in­den for epi­de­mio­lo­gisk forsk­ning. Nu mod­ta­ger hun Ma­rie & Au­gust Krogh Pri­sen 2022 for sin indsats.

Hvert år har om­kring 65.000 børn i Dan­mark de­res før­ste sko­le­dag. Men det, der ger­ne skul­le væ­re en glæ­de­lig dag, er for man­ge øko­no­misk træng­te fa­mi­li­er det modsatte.

Det er bag­grun­den for, at Po­ul Erik Bech Fon­den over de næ­ste fem år har valgt at do­ne­re seks mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Fol­ke­hjælps pro­jekt ’Sko­lestart­hjælp’.

Iføl­ge Klaus Nør­lem, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Fol­ke­hjælp, er der et stort be­hov for sko­lestart­hjælp til ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er og en­li­ge for­sør­ge­re i he­le landet.

”I 2021 hav­de vi re­kord­man­ge an­sø­ge­re til sko­lestart­hjæl­pen på land­s­plan. Der­for er vi me­get gla­de for do­na­tio­nen på seks mil­li­o­ner kro­ner fra Po­ul Erik Bech Fon­den, hvoraf de før­ste to mil­li­o­ner fal­der i år, mens vi fremad­ret­tet de føl­gen­de fi­re år får én mil­li­on kro­ner. Det er vi yderst tak­nem­me­li­ge for, da vi nu er sik­re på, at vi kan hjæl­pe end­nu fle­re ud­sat­te børn og fa­mi­li­er med at få en god sko­lestart på li­ge fod med al­le an­dre børn," si­ger Klaus Nør­lem i en pres­se­med­del­el­se fra Po­ul Erik Bech Fonden.

Mod­ta­ger­ne af sko­lestart­hjælp mod­ta­ger blandt an­det en sko­le­ta­ske, en drik­ke­dunk og en mad­kas­se, et pe­nal­hus, en tab­let og ga­ve­kort til køb af nyt tøj til en sam­let vær­di på 2.000 kroner.

Priser til to professorer

Pro­fes­sor og over­læ­ge Me­re­te Os­ler har gen­nem 40 år væ­ret en dri­ven­de kraft bag etab­le­rin­gen af Dan­marks po­si­tion som ver­dens­før­en­de in­den for epi­de­mio­lo­gisk forsk­ning. I den an­led­ning modt­og hun for­le­den Ma­rie & Au­gust Krogh Pri­sen 2022 for sin indsats.

Ma­rie & Au­gust Krogh Pri­sen til­de­les hvert år en frem­ra­gen­de dansk, sund­heds­vi­den­ska­be­lig for­sker. Pri­sen, der ud­de­les af No­vo Nor­disk Fon­den og Or­ga­ni­sa­tio­nen af Læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge Sel­ska­ber, ud­gør 1,5 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf de 1,25 mil­li­o­ner kro­ner er øre­mær­ket til forsk­ning, mens 250.000 kr. går til for­ske­ren personligt.

Me­re­te Os­ler fra Bis­peb­jerg og Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal og In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, har pio­ne­ret den dan­ske epi­de­mio­lo­gi­ske forsk­ning på et højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau med et sær­ligt fo­kus på ulig­hed i sund­hed og en for­stå­el­se af de bag­ved­lig­gen­de år­sa­ger til den­ne ulighed.

”Jeg er me­get be­æ­ret over at mod­ta­ge pri­sen og og­så glad for, at pri­sen går til en for­sker in­den for epi­de­mio­lo­gi­en, som jeg har ar­bej­det med det me­ste af min kar­ri­e­re. Det er et forsk­nings­om­rå­de, som er fan­ta­stisk at ar­bej­de in­den for i Dan­mark,” si­ger Me­re­te Os­ler i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Jeg er me­get be­æ­ret over at mod­ta­ge pri­sen og og­så glad for, at pri­sen går til en for­sker in­den for epi­de­mio­lo­gi­en, som jeg har ar­bej­det med det me­ste af min karriere

Me­re­te Os­ler – Pro­fes­sor og over­læ­ge, Bis­peb­jerg og Fre­de­riks­berg Hospital

Og­så No­vo Nor­disk Fon­dens Fo­re­læs­nings­pris 2022 er net­op ble­vet ud­delt. Den går i år til pro­fes­sor og over­læ­ge Pirjo Nuu­tila fra Tur­ku Uni­ver­si­te­tet i Finland.

”Pirjo Nuu­tilas forsk­ning har blandt an­det gi­vet en bed­re for­stå­el­se af, hvor­dan in­sulin­re­si­stens på­vir­ker gluko­se­op­ta­get i hjer­nen hos per­so­ner med di­a­be­tes, hvil­ket gi­ver ind­sigt i, hvor­dan di­a­be­tes på­vir­ker kog­ni­tion. Hen­des om­fat­ten­de forsk­nings­ar­bej­de gør hen­de til en me­get vær­dig mod­ta­ger af No­vo Nor­disk Fon­dens Fo­re­læs­nings­pris 2022,” si­ger for­man­den for prisko­mi­te­en, An­na Krook, der er pro­fes­sor ved In­sti­tu­tio­nen för Fy­si­o­lo­gi och Far­mako­lo­gi ved Ka­rol­in­ska In­sti­tut­tet i Sverige.

No­vo Nor­disk Fon­dens Fo­re­læs­nings­pris blev etab­le­ret i 1979 og er på 600.000 kro­ner – op­delt med 100.000 kro­ner som en per­son­lig pris og 500.000 kr. til forsk­ning el­ler udviklingsarbejde.

I for­bin­del­se med prisover­ræk­kel­sen hol­der Pirjo Nuu­tila en fo­re­læs­ning om sin forsk­ning i Reykjavik i mid­ten af maj.

70 millioner til syv yngre forskere

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid fort­sæt­ter i sam­me bold­ga­de til Lund­beck­fon­den, som net­op har ud­delt ’LF Fel­lows­hips’ på til­sam­men 70 mil­li­o­ner kro­ner til syv yn­gre for­ske­re – for­delt med 10 mil­li­o­ner kro­ner til hver over en pe­ri­o­de på fem år.

Fi­re af pro­jek­ter­ne er in­den for det neu­rovi­den­ska­be­li­ge om­rå­de, to dre­jer sig om can­cer­forsk­ning, og et hand­ler om kro­nisk nyresygdom.

Der er vir­ke­lig grund til at glæ­de sig over, at så man­ge ta­lent­ful­de yn­gre for­ske­re øn­sker at gø­re kar­ri­e­re her i landet

Li­ne V. Kri­sten­sen – Sci­en­ti­fic Pro­ject Ma­na­ger, Lundbeckfonden

Iføl­ge Li­ne V. Kri­sten­sen, der er Sci­en­ti­fic Pro­ject Ma­na­ger i Lund­beck­fon­den, af­spej­le­de 2022-an­sø­ger­fel­tet en stor talentmasse.

”Der er vir­ke­lig grund til at glæ­de sig over, at så man­ge ta­lent­ful­de yn­gre for­ske­re øn­sker at gø­re kar­ri­e­re her i lan­det. Det vi­ser, at den sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning står stærkt i Dan­mark,” si­ger Li­ne V. Kri­sten­sen i en nyhed på Lund­beck­fon­dens hjemmeside.

Støtte til ny udstilling på Vikingemuseet Fyrkat

Vikin­gemu­se­et Fyr­kat, der er et fri­lands­mu­se­um i Him­mer­land, har bå­de en ny ud­stil­ling og en op­gra­de­ring af pu­bli­kums­fa­ci­li­te­ter­ne på trapperne.

Det sker tak­ket væ­re en be­vil­ling på 5,4 mil­li­o­ner kro­ner fra Nor­dea-fon­den, hvor 1,6 mil­li­o­ner kro­ner går til etab­le­ring af en ny ud­stil­ling i den ene læn­ge på Fyr­kat Møl­le­gård og de re­ste­ren­de 3,8 mil­li­o­ner kro­ner skal bru­ges på op­gra­de­rin­gen af publikumsfaciliteterne.

”Det er jo fan­ta­stisk, at be­vil­lin­gen fra Nor­dea-fon­den kan kom­me bå­de mu­se­ets gæ­ster og de man­ge, der van­drer el­ler cyk­ler ad Hær­vejs­ru­ten, til go­de. Hær­vej­en er i sig selv en hi­sto­risk ru­te, så det gi­ver god me­ning, at man op­gra­de­rer fa­ci­li­te­ter­ne ved net­op et mu­se­um, der kan for­mid­le en spæn­den­de, sted­bun­den hi­sto­rie på ru­ten,” si­ger Lars Chri­sti­an Nør­bach, der er mu­se­ums­di­rek­tør ved Nord­jy­ske Mu­se­er, som Vikin­gemu­se­et Fyr­kat er en del af.

Hær­vej­en er i sig selv en hi­sto­risk ru­te, så det gi­ver god me­ning, at man op­gra­de­rer fa­ci­li­te­ter­ne ved net­op et mu­se­um, der kan for­mid­le en spæn­den­de, sted­bun­den hi­sto­rie på ruten

Lars Chri­sti­an Nør­bach – Mu­se­ums­di­rek­tør, Nord­jy­ske Museer

Hos Nor­dea-fon­den glæ­der man sig over, at så man­ge bå­de mu­se­ums- og Hær­vejs­gæ­ster får glæ­de af de nye faciliteter.

”Fyr­kat-pro­jek­tet bli­ver et vig­tigt bin­de­led, der bi­dra­ger til at åb­ne et nyt, utro­lig smukt om­rå­de op, så langt fle­re lo­ka­le og be­sø­gen­de kan kom­me ud i det fri – til op­le­vel­ser, van­dring og cyk­ling. Pro­jek­tet er bredt fun­de­ret hos man­ge part­ne­re, og vi glæ­der os over at der er en stærk sam­men­hæng med Hær­vej­en, så bru­ger­ne her­fra får glæ­de af de nye fa­ci­li­te­ter. Det bli­ver en kæm­pe ge­vinst for al­le bor­ge­re i om­rå­det,” si­ger ud­de­lings­chef i Nor­dea-fon­den Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Fondsmidler til forskning og uddannelse i produktionssektor

Vi fort­sæt­ter til In­du­stri­ens Fond, som net­op har ind­gå­et et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med Da­nish Ad­van­ced Ma­nu­fa­c­turing Re­search Cen­ter (DAMRC). I den for­bin­del­se støt­ter fon­den den stra­te­gi­ske vi­de­re­ud­vik­ling af DAMRC med 25 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver DAMRC i en pressemeddelelse.

Om bag­grun­den for sam­ar­bej­det si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hofman-Bang:

”Vi skal bli­ve ved med at ud­vik­le in­du­stri­en i Dan­mark. Pro­duk­tions­sek­to­ren er en væ­sent­lig del af dansk er­hvervs­liv og det skal væ­re at­trak­tivt for bå­de små og sto­re virk­som­he­der at pro­du­ce­re i Dan­mark. Der­for skal vi bli­ve end­nu bed­re til at in­nove­re og for­ny os. Ba­ne­bry­den­de forsk­ning og ny tek­no­lo­gi skal bru­ges hyp­pi­ge­re og bed­re, og så skal sek­to­ren he­le ti­den ha­ve ad­gang til kom­pe­ten­te me­d­ar­bej­de­re, der og­så i frem­ti­den kan væ­re med til at fø­re go­de idéer ud i li­vet i de dan­ske virksomheder.”

Sam­ar­bej­det og fonds­mid­ler­ne be­ty­der, at DAMRC gen­nem forsk­ning og in­nova­tion, og med yder­li­ge­re fo­kus på mod­ning og im­ple­men­te­ring af nye tek­no­lo­gi­er, kan ta­ge stør­re skridt og spil­le en me­re ak­tiv rol­le i vi­de­re­ud­vik­lin­gen af den dan­ske pro­duk­tions­in­du­stri. Og som et an­det alt­af­gø­ren­de ele­ment vil DAMRC og­så la­ve sær­li­ge til­tag for at ud­vik­le nye ef­ter­ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der for me­d­ar­bej­der­ne i produktionssektoren.

”Vi skal ud på en rej­se, hvor DAMRC trans­for­me­res fra na­tio­nalt vi­dens­mil­jø til et forsk­nings- og ud­vik­lings­cen­ter, der om 10 år ser helt an­der­le­des ud, end vi gør i dag. Vi skal i langt hø­je­re grad væ­re med til at sik­re, at den dan­ske pro­duk­tions­sek­tor er for­re­st i fel­tet, når det hand­ler om in­nova­tion og im­ple­men­te­ring af ny tek­no­lo­gi. På den må­de får virk­som­he­der­ne en kon­kur­ren­ce­mæs­sig for­del på det in­ter­na­tio­na­le mar­ked, og det er ho­ved­for­må­let med vo­res ar­bej­de,” si­ger Klaus Ørskov, CEO hos DAMRC.

Støtte til Julemærkehjemmenes madværksteder

Med en do­na­tion på 7,1 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter Au­gusti­nus Fon­den Ju­le­mær­ke­hjem­me­n­es mad­værk­ste­der de næ­ste fi­re år. Og det kom­mer iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Ju­le­mær­ke­fon­den bå­de bør­ne­ne og de­res fa­mi­li­er til gode.

Det er vig­tigt for bør­ne­nes triv­sel, at de får et sundt og af­slap­pet for­hold til mad, og de læ­rer om det go­de fæl­les­skab, som et må­l­tid skaber

Sø­ren Ravn Jen­sen – Di­rek­tør, Julemærkefonden

I Ju­le­mær­ke­hjem­me­n­es mad­værk­ste­der læ­rer bør­ne­ne i fæl­les­skab at til­be­re­de ret­ter og ska­be en god må­l­tids­kul­tur. Un­der­vis­nin­gen er byg­get op, så al­le børn får suc­ces­op­le­vel­ser i et køk­ken og op­le­ver glæ­den ved at eks­pe­ri­men­te­re med råva­rer og smag. Des­u­den er fæl­les­ska­bet i fo­kus bå­de un­der til­be­red­nin­gen og un­der sel­ve må­l­ti­det, hvor børn og voks­ne har god tid til at spi­se og ta­le sammen.

”Mad­værk­ste­der­ne er en fast del at op­hol­det på et Ju­le­mær­ke­hjem, hvor vi ar­bej­der med bør­ne­nes for­hold til mad i en pæ­da­go­gisk ram­me. Det er vig­tigt for bør­ne­nes triv­sel, at de får et sundt og af­slap­pet for­hold til mad, og de læ­rer om det go­de fæl­les­skab, som et må­l­tid ska­ber. Der­for kom­mer Au­gusti­nus Fon­dens do­na­tion al­le børn på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne og de­res fa­mi­lie til go­de,” si­ger di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jensen.

Au­gusti­nus Fon­den har tid­li­ge­re do­ne­ret støt­te til at etab­le­re køk­ken­fa­ci­li­te­ter på tre Ju­le­mær­ke­hjem samt til im­ple­men­te­ring og drift af mad­værk­ste­der på al­le fem Ju­le­mær­ke­hjem i en tre­årig periode.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer