Fondspenge til udsatte børn og renovering af gammel mølle

Eg­mont Fon­den be­vil­ger pen­ge til fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner, som hjæl­per ud­sat­te børn og un­ge. El­sass Fon­den ud­de­ler sin forsk­nings­pris til au­stralsk pro­fes­sor. Og A.P. Møl­ler Fon­den sør­ger med en be­vil­ling til Rør­vig Møl­le for, at møl­le­vin­ger­ne snart kan dre­je igen. Det er blandt den­ne uges ud­valg­te fondsuddelinger. 

Pro­fes­sor Io­na Novak modt­og man­dag 14. ju­ni El­sass Fon­dens forsk­nings­pris. Den blev over­rakt af fon­dens pro­tek­tor prin­ses­se Be­ne­dik­te. På bil­le­det ses des­u­den for­mand for ud­væl­gel­ses­ko­mitéen pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær (tv) og be­sty­rel­ses­for­mand for El­sass Fon­den, Ni­ck El­sass (th). Fo­to: Tho­mas Frost.

Vi star­ter rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger hos Eg­mont Fon­den, som net­op har be­vil­get 6,3 mil­li­o­ner kro­ner til fi­re organisationer.

Be­vil­lin­gen med­fø­rer, at op mod 4.500 ud­sat­te børn og un­ge i Dan­mark får mu­lig­hed for at del­ta­ge i ak­ti­vi­te­ter, der skal gi­ve dem po­si­ti­ve so­ci­a­le op­le­vel­ser og læ­rings­mæs­sig støt­te ef­ter corona-pandemien.

”Der er et stort be­hov for ak­ti­vi­te­ter, der øger ud­sat­te børn og un­ges triv­sel og læ­ring og hjæl­per dem godt til­ba­ge i fæl­les­ska­bet og hver­da­gen ef­ter genåb­nin­gen. Det er en stor op­ga­ve, som vi er gla­de for at kun­ne bi­dra­ge til at løf­te,” si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, di­rek­tør i Eg­mont Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Be­vil­lings­kro­ner­ne for­de­les mel­lem fi­re ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, der i for­bin­del­se med genåb­nin­gen op­le­ver en øget ef­ter­spørgsel på til­bud om ak­ti­vi­te­ter. Det dre­jer sig om Red Bar­net Ung­dom, Red Bar­net, Dansk Fol­ke­hjælp og Ung­dom­mens Rø­de Kors.

"Der er in­gen tvivl om, at børn og un­ges triv­sel har væ­ret un­der pres på grund af cor­ona­kri­sen. De lan­ge pe­ri­o­der med ned­luk­ning har ledt til en­som­hed og man­gel på ud­vik­len­de fæl­les­ska­ber for man­ge børn. Vi op­le­ver, at det især ram­mer børn, der i for­vej­en vok­ser op i ud­sat­te po­si­tio­ner. Der­for er det en stor glæ­de, at vi nu kan hjæl­pe end­nu fle­re børn,” si­ger Astrid Eng­berg, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Red Bar­net Ungdom.

Med den nye støt­te har Eg­mont Fon­den be­vil­get 21,6 mil­li­o­ner kro­ner til ak­ti­vi­te­ter re­la­te­ret til cor­o­na­pan­de­mi­en i Dan­mark og Norge.

Forskningspris til australsk professor

Fra Eg­mont Fon­den til El­sass Fon­den, som i går, man­dag den 14. ju­ni, ud­del­te sin forsk­nings­pris på én mil­li­on kro­ner til den au­stral­ske pro­fes­sor Io­na Novak.

Pro­fes­soren an­ses for at væ­re før­en­de in­den for forsk­ning i ce­re­bral pa­re­se (CP) i he­le ver­den. Io­na Novak har en lang hi­sto­rik in­den­for forsk­ning så­vel som over­sæt­tel­se af ny vi­den om CP.

Pri­sen gi­ver os mu­lig­hed for fort­sat at for­bed­re kva­li­te­ten af til­bud til men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se over he­le ver­den, så de kan le­ve et fuldt liv og nå de mål, der be­ty­der no­get for dem

Io­na Novak – Pro­fes­sor med spe­ci­a­le i ce­re­bral parese

”Pro­fes­sor Novak er in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt for sit le­der­skab og forsk­ning i evi­dens­ba­se­ret re­ha­bi­li­te­ring og tid­lig in­ter­ven­tion. Hun er af den hø­je­ste eti­ske ka­li­ber, der har væ­ret iblandt topkan­di­da­ter­ne til El­sass Fon­dens forsk­nings­pris, og der­for er hun en op­lagt pris­mod­ta­ger,” si­ger pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær, der er for­mand for ud­væl­gel­ses­ko­mi­te­en, i en pressemeddelelse.

Pro­fes­sor Io­na Novak er tak­nem­me­lig for at mod­ta­ge prisen.

”Pri­sen gi­ver os mu­lig­hed for fort­sat at for­bed­re kva­li­te­ten af til­bud til men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se over he­le ver­den, så de kan le­ve et fuldt liv og nå de mål, der be­ty­der no­get for dem," si­ger Io­na Novak.

Pri­sen blev over­rakt af El­sass Fon­dens pro­tek­tor H.K.H. Prin­ses­se Benedikte.

Etablerer diabetescenter på Færøerne

Dan­marks stør­ste fond, No­vo Nor­disk Fon­den, har i den for­løb­ne uge of­fent­lig­gjort to nyheder.

Den ene om hand­ler et sam­ar­bej­de, som No­vo Nor­disk Fon­den har ind­ledt med det færø­ske sund­heds­mi­ni­ste­ri­um om at etab­le­re et di­a­be­tes­cen­ter på Færø­er­ne. Det over­ord­ne­de mål er at øge livslæng­den og for­bed­re livskva­li­te­ten hos per­so­ner med di­a­be­tes og an­dre en­dokri­no­lo­gi­ske syg­dom­me på Færøerne.

Di­a­be­tes­cen­tret og sam­ar­bej­det med No­vo Nor­disk Fon­den er et vir­ke­lig stort frem­skridt for per­so­ner, der li­der af en­dokri­no­lo­gi­ske syg­dom­me og især det sto­re an­tal fæ­rin­ger, der har diabetes

Kaj Leo Holm Jo­han­ne­sen – Sund­heds­mi­ni­ster, Færøerne

Den færø­ske sund­heds­mi­ni­ster, Kaj Leo Holm Jo­han­ne­sen, glæ­der sig til, at di­a­be­tes­cen­tret med nav­net Steno Di­a­be­tes Cen­ter Færø­er­ne bli­ver til virkelighed.

“Di­a­be­tes­cen­tret og sam­ar­bej­det med No­vo Nor­disk Fon­den er et vir­ke­lig stort frem­skridt for per­so­ner, der li­der af en­dokri­no­lo­gi­ske syg­dom­me og især det sto­re an­tal fæ­rin­ger, der har di­a­be­tes. Vi har i for­vej­en et godt og vel­fun­ge­ren­de di­a­be­tes­be­red­skab, men nu får vi langt fle­re res­sour­cer og bed­re mu­lig­he­der for at styr­ke og ud­vik­le det end­nu me­re”, si­ger sund­heds­mi­ni­ste­ren i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Og­så di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen fra No­vo Nor­disk Fon­den ser spæn­den­de mu­lig­he­der i det nye samarbejde.

”Det glæ­der mig, at det nu bli­ver mu­ligt at op­byg­ge et Steno Di­a­be­tes Cen­ter på Færø­er­ne, så vi i he­le rigs­fæl­les­ska­bet får det bedst mu­li­ge ud­gangs­punkt for at be­hand­le og fore­byg­ge di­a­be­tes og an­dre re­la­te­re­de syg­dom­me. Der­til kom­mer nog­le me­get spæn­den­de mu­lig­he­der for at støt­te forsk­ning, der ta­ger ud­gangs­punkt i den færø­ske be­folk­ning, og som blandt an­det kan spil­le sam­men med de go­de er­fa­rin­ger, Færø­er­ne har med den na­tio­na­le bio­bank og genom­pro­jek­tet Far­Gen,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Støtte til naturvidenskabelige projekter for børn

No­vo Nor­disk Fon­den har og­så net­op of­fent­lig­gjort, at den støt­ter ot­te na­tur­vi­den­ska­be­li­ge pro­jek­ter for børn og un­ge med 15 mil­li­o­ner kro­ner. Det sker i fon­dens ud­de­lings­run­de til na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og ufor­mel­le læ­rings­mil­jø­er med fo­kus på læ­ring i sko­­le- og fritiden.

“I No­vo Nor­disk Fon­den er det vo­res lang­sig­te­de mis­sion at un­der­støt­te na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og for­mid­ling. Der­for er vi be­gej­stre­de for at se så am­bi­tiø­se og for­skel­lig­ar­te­de pro­jek­ter, der i år på ny­ska­ben­de vis frem­mer børn og un­ges in­ter­es­se for om­rå­det ved ek­sem­pel­vis at ind­dra­ge for­æl­dre­ne som må­l­grup­pe,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, som er le­der af Educa­tion & Out­reach i No­vo Nor­disk Fonden.

I pro­jek­ter­ne, der har mod­ta­get be­vil­ling, sæt­tes na­tur­vi­den­ska­ben i spil på nye må­der. Det kom­mer blandt an­det til ud­tryk i ind­dra­gel­se af sci­en­ce i sprog­fag og un­der­vis­nings­film om sund­hed og bio­mar­kø­rer på gymnasiet.

I fle­re af pro­jek­ter­ne bi­dra­ger lo­ka­le ak­tø­rer til at sæt­te fo­kus på læ­ring og op­le­vel­ser med na­tur­vi­den­skab. Ek­sem­pel­vis vil Know­led­ge Hub Ze­aland styr­ke børn og un­ges nys­ger­rig­hed i STEM-un­­der­­vis­­nin­­gen gen­nem et sam­ar­bej­de mel­lem virk­som­he­der, grund­sko­ler, ung­doms­ud­dan­nel­ser og vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser i Ka­lund­borg Kommune.

No­vo Nor­disk Fon­dens næ­ste an­søg­nings­run­de in­den­for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og ufor­mel­le læ­rings­mil­jø­er åb­ner den 16. ju­ni 2021 med de­ad­li­ne for an­søg­nin­ger 15. sep­tem­ber 2021.

Fondspenge til familiehus i Aalborg

Vi fort­sæt­ter til Aal­borg, hvor Tryg­fon­den har be­vil­get godt 25 mil­li­o­ner kro­ner til et fa­mi­lie­hus, der pla­ce­res i til­knyt­ning til det ny Aal­borg Universitetshospital.

”Når et nært fa­mi­lie­med­lem bli­ver al­vor­ligt syg, be­la­ster det he­le fa­mi­li­en. Vi glæ­der os der­for me­get til, at de før­ste fa­mi­li­er får mu­lig­hed for at flyt­te ind i fa­mi­lie­hu­set, hvor de har plads til at væ­re sam­men som fa­mi­lie og kan fø­le sig hjem­me. Vo­res over­ord­ne­de øn­ske er, at fa­mi­li­er­ne får bed­re mu­lig­hed for at tri­ves, selv­om de gen­nem­le­ver en me­get van­ske­lig pe­ri­o­de i de­res liv,” si­ger di­rek­tør i Tryg­fon­den, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Fa­mi­lie­hu­set vil væ­re for bør­ne­fa­mi­li­er, hvor et barn el­ler en for­æl­der er ind­lagt i en læn­ge­re pe­ri­o­de på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal el­ler i Psy­ki­a­tri­en, Re­gion Nord­jyl­land. Med hu­set vil bør­ne­fa­mi­li­er­ne kun­ne for­bli­ve sam­men i tryg­ge, hver­dags­lig­nen­de ram­mer og få et puste­rum fra syg­dom og hospital

”Vi er su­perg­la­de for, at Tryg­fon­den bak­ker op om et fa­mi­lie­hus for de nord­jy­ske fa­mi­li­er, som står i en kri­se­si­tu­a­tion, når et barn el­ler en for­æl­der ind­læg­ges på grund af al­vor­lig syg­dom. Fa­mi­lie­hu­set vil uden tvivl få stor be­tyd­ning for dis­se fa­mi­li­er,” si­ger re­gions­rå­ds­for­mand Ul­la Ast­man (S).

Fa­mi­lie­hu­set i Aal­borg bli­ver det fjer­de af sin slags. Tryg­fon­den har tid­li­ge­re be­vil­get mid­ler til lig­nen­de hu­se i for­bin­del­se med Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gions­ho­spi­ta­let Ham­mel Neu­ro­cen­ter og Rigs­ho­spi­ta­let Glostrup.

Salling-penge til genstart af musikliv i Aarhus

2022 skal stå i mu­sik­kens tegn i Aar­hus – og for at un­der­støt­te den mål­sæt­ning, har Sal­ling Fon­de­ne do­ne­ret to mil­li­o­ner kro­ner til in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Mu­sic Ci­ty Aar­hus 2022.

Or­ga­ni­sa­tio­nens vi­sion er at fo­ku­se­re et helt år på at gen­star­te by­ens mu­sik­liv, ska­be fæl­les op­le­vel­ser for by­ens bor­ge­re og styr­ke de man­ge ak­tø­rer bå­de på, for­an og bag sce­ner­ne, skri­ver mu­sik­ma­ga­si­net Gaffa.

“Mu­sik­ken har stor be­tyd­ning for be­folk­nin­gen, og vi er me­get gla­de for at kun­ne væ­re med til at re­a­li­se­re Mu­sic Ci­ty Aar­hus 2022’s flot­te ini­ti­a­tiv om at sam­le by­ens bor­ge­re om mu­sik­ken,” si­ger næst­for­mand i bå­de Køb­mand Her­man Sal­lings Fond og Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond Ka­rin Salling.

Jes­per Mar­da­hl, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der ved Mu­sic Ci­ty Aar­hus 2022, ved end­nu ik­ke, hvad pen­ge­ne fra Sal­ling Fon­de­ne skal bru­ges til.

”For­vent­nin­gen er, at de skal bru­ges til at sæt­te året i gang, men der er ik­ke boo­k­et nav­ne el­ler no­get end­nu. Vi hå­ber på, in­den for det næ­ste par uger, må­ske at kun­ne løf­te slø­ret for de før­ste ini­ti­a­ti­ver,” si­ger Jes­per Mar­da­hl til Gaffa.

Rørvig Mølles vinger kommer til at dreje igen

Ugens rund­t­ur slut­ter i Rør­vig i Od­s­her­red Kom­mu­ne, hvor der nu er kom­met så man­ge pen­ge i kas­sen i Rør­vig Møl­le, at en læn­ge øn­sket renove­ring kan bli­ve sat i gang.

Iføl­ge Sjæl­land­ske Medier/sn.dk har for­e­nin­gen, der ind­sam­ler pen­ge til renove­ring af møl­len, se­ne­st mod­ta­get knap 2,8 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til al­me­ne Formaal.

A.P. Møl­ler Fon­dens bi­drag ud­gør hen­ved halv­de­len af det sam­le­de renove­rings­bud­get på seks mil­li­o­ner kro­ner og væk­ker glæ­de hos for­man­den for For­e­nin­gen By og Land, An­ders Holst.

”Med det im­po­ne­ren­de bi­drag er fi­nan­si­e­rin­gen så me­get på plads, at vo­res tids­plan ser ud til at hol­de, og at møl­len vil kom­me til at dre­je og ma­le igen i 2024, som er 100-året for, at møl­len gik i stå,” si­ger An­ders Holst til sn​.dk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: