Fondspenge til udsatte børn og renovering af gammel mølle

Egmont Fonden bevilger penge til fire organisationer, som hjælper udsatte børn og unge. Elsass Fonden uddeler sin forskningspris til australsk professor. Og A.P. Møller Fonden sørger med en bevilling til Rørvig Mølle for, at møllevingerne snart kan dreje igen. Det er blandt denne uges udvalgte fondsuddelinger.

Pro­fes­sor Io­na Novak modt­og man­dag 14. ju­ni El­sass Fon­dens forsk­nings­pris. Den blev over­rakt af fon­dens pro­tek­tor prin­ses­se Be­ne­dik­te. På bil­le­det ses des­u­den for­mand for ud­væl­gel­ses­ko­mitéen pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær (tv) og be­sty­rel­ses­for­mand for El­sass Fon­den, Ni­ck El­sass (th). Fo­to: Tho­mas Frost.

Vi star­ter rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger hos Eg­mont Fon­den, som net­op har be­vil­get 6,3 mil­li­o­ner kro­ner til fi­re organisationer.

Be­vil­lin­gen med­fø­rer, at op mod 4.500 ud­sat­te børn og un­ge i Dan­mark får mu­lig­hed for at del­ta­ge i ak­ti­vi­te­ter, der skal gi­ve dem po­si­ti­ve so­ci­a­le op­le­vel­ser og læ­rings­mæs­sig støt­te ef­ter corona-pandemien.

”Der er et stort be­hov for ak­ti­vi­te­ter, der øger ud­sat­te børn og un­ges triv­sel og læ­ring og hjæl­per dem godt til­ba­ge i fæl­les­ska­bet og hver­da­gen ef­ter genåb­nin­gen. Det er en stor op­ga­ve, som vi er gla­de for at kun­ne bi­dra­ge til at løf­te,” si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, di­rek­tør i Eg­mont Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Be­vil­lings­kro­ner­ne for­de­les mel­lem fi­re ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, der i for­bin­del­se med genåb­nin­gen op­le­ver en øget ef­ter­spørgsel på til­bud om ak­ti­vi­te­ter. Det dre­jer sig om Red Bar­net Ung­dom, Red Bar­net, Dansk Fol­ke­hjælp og Ung­dom­mens Rø­de Kors.

"Der er in­gen tvivl om, at børn og un­ges triv­sel har væ­ret un­der pres på grund af cor­ona­kri­sen. De lan­ge pe­ri­o­der med ned­luk­ning har ledt til en­som­hed og man­gel på ud­vik­len­de fæl­les­ska­ber for man­ge børn. Vi op­le­ver, at det især ram­mer børn, der i for­vej­en vok­ser op i ud­sat­te po­si­tio­ner. Der­for er det en stor glæ­de, at vi nu kan hjæl­pe end­nu fle­re børn,” si­ger Astrid Eng­berg, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Red Bar­net Ungdom.

Med den nye støt­te har Eg­mont Fon­den be­vil­get 21,6 mil­li­o­ner kro­ner til ak­ti­vi­te­ter re­la­te­ret til cor­o­na­pan­de­mi­en i Dan­mark og Norge.

Forskningspris til australsk professor

Fra Eg­mont Fon­den til El­sass Fon­den, som i går, man­dag den 14. ju­ni, ud­del­te sin forsk­nings­pris på én mil­li­on kro­ner til den au­stral­ske pro­fes­sor Io­na Novak.

Pro­fes­soren an­ses for at væ­re før­en­de in­den for forsk­ning i ce­re­bral pa­re­se (CP) i he­le ver­den. Io­na Novak har en lang hi­sto­rik in­den­for forsk­ning så­vel som over­sæt­tel­se af ny vi­den om CP.

Pri­sen gi­ver os mu­lig­hed for fort­sat at for­bed­re kva­li­te­ten af til­bud til men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se over he­le ver­den, så de kan le­ve et fuldt liv og nå de mål, der be­ty­der no­get for dem

Io­na Novak – Pro­fes­sor med spe­ci­a­le i ce­re­bral parese

”Pro­fes­sor Novak er in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt for sit le­der­skab og forsk­ning i evi­dens­ba­se­ret re­ha­bi­li­te­ring og tid­lig in­ter­ven­tion. Hun er af den hø­je­ste eti­ske ka­li­ber, der har væ­ret iblandt topkan­di­da­ter­ne til El­sass Fon­dens forsk­nings­pris, og der­for er hun en op­lagt pris­mod­ta­ger,” si­ger pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær, der er for­mand for ud­væl­gel­ses­ko­mi­te­en, i en pressemeddelelse.

Pro­fes­sor Io­na Novak er tak­nem­me­lig for at mod­ta­ge prisen.

”Pri­sen gi­ver os mu­lig­hed for fort­sat at for­bed­re kva­li­te­ten af til­bud til men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se over he­le ver­den, så de kan le­ve et fuldt liv og nå de mål, der be­ty­der no­get for dem," si­ger Io­na Novak.

Pri­sen blev over­rakt af El­sass Fon­dens pro­tek­tor H.K.H. Prin­ses­se Benedikte.

Etablerer diabetescenter på Færøerne

Dan­marks stør­ste fond, No­vo Nor­disk Fon­den, har i den for­løb­ne uge of­fent­lig­gjort to nyheder.

Den ene om hand­ler et sam­ar­bej­de, som No­vo Nor­disk Fon­den har ind­ledt med det færø­ske sund­heds­mi­ni­ste­ri­um om at etab­le­re et di­a­be­tes­cen­ter på Færø­er­ne. Det over­ord­ne­de mål er at øge livslæng­den og for­bed­re livskva­li­te­ten hos per­so­ner med di­a­be­tes og an­dre en­dokri­no­lo­gi­ske syg­dom­me på Færøerne.

Di­a­be­tes­cen­tret og sam­ar­bej­det med No­vo Nor­disk Fon­den er et vir­ke­lig stort frem­skridt for per­so­ner, der li­der af en­dokri­no­lo­gi­ske syg­dom­me og især det sto­re an­tal fæ­rin­ger, der har diabetes

Kaj Leo Holm Jo­han­ne­sen – Sund­heds­mi­ni­ster, Færøerne

Den færø­ske sund­heds­mi­ni­ster, Kaj Leo Holm Jo­han­ne­sen, glæ­der sig til, at di­a­be­tes­cen­tret med nav­net Steno Di­a­be­tes Cen­ter Færø­er­ne bli­ver til virkelighed.

“Di­a­be­tes­cen­tret og sam­ar­bej­det med No­vo Nor­disk Fon­den er et vir­ke­lig stort frem­skridt for per­so­ner, der li­der af en­dokri­no­lo­gi­ske syg­dom­me og især det sto­re an­tal fæ­rin­ger, der har di­a­be­tes. Vi har i for­vej­en et godt og vel­fun­ge­ren­de di­a­be­tes­be­red­skab, men nu får vi langt fle­re res­sour­cer og bed­re mu­lig­he­der for at styr­ke og ud­vik­le det end­nu me­re”, si­ger sund­heds­mi­ni­ste­ren i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Og­så di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen fra No­vo Nor­disk Fon­den ser spæn­den­de mu­lig­he­der i det nye samarbejde.

”Det glæ­der mig, at det nu bli­ver mu­ligt at op­byg­ge et Steno Di­a­be­tes Cen­ter på Færø­er­ne, så vi i he­le rigs­fæl­les­ska­bet får det bedst mu­li­ge ud­gangs­punkt for at be­hand­le og fore­byg­ge di­a­be­tes og an­dre re­la­te­re­de syg­dom­me. Der­til kom­mer nog­le me­get spæn­den­de mu­lig­he­der for at støt­te forsk­ning, der ta­ger ud­gangs­punkt i den færø­ske be­folk­ning, og som blandt an­det kan spil­le sam­men med de go­de er­fa­rin­ger, Færø­er­ne har med den na­tio­na­le bio­bank og genom­pro­jek­tet Far­Gen,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Støtte til naturvidenskabelige projekter for børn

No­vo Nor­disk Fon­den har og­så net­op of­fent­lig­gjort, at den støt­ter ot­te na­tur­vi­den­ska­be­li­ge pro­jek­ter for børn og un­ge med 15 mil­li­o­ner kro­ner. Det sker i fon­dens ud­de­lings­run­de til na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og ufor­mel­le læ­rings­mil­jø­er med fo­kus på læ­ring i sko­le- og fritiden.

“I No­vo Nor­disk Fon­den er det vo­res lang­sig­te­de mis­sion at un­der­støt­te na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og for­mid­ling. Der­for er vi be­gej­stre­de for at se så am­bi­tiø­se og for­skel­lig­ar­te­de pro­jek­ter, der i år på ny­ska­ben­de vis frem­mer børn og un­ges in­ter­es­se for om­rå­det ved ek­sem­pel­vis at ind­dra­ge for­æl­dre­ne som må­l­grup­pe,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, som er le­der af Educa­tion & Out­reach i No­vo Nor­disk Fonden.

I pro­jek­ter­ne, der har mod­ta­get be­vil­ling, sæt­tes na­tur­vi­den­ska­ben i spil på nye må­der. Det kom­mer blandt an­det til ud­tryk i ind­dra­gel­se af sci­en­ce i sprog­fag og un­der­vis­nings­film om sund­hed og bio­mar­kø­rer på gymnasiet.

I fle­re af pro­jek­ter­ne bi­dra­ger lo­ka­le ak­tø­rer til at sæt­te fo­kus på læ­ring og op­le­vel­ser med na­tur­vi­den­skab. Ek­sem­pel­vis vil Know­led­ge Hub Ze­aland styr­ke børn og un­ges nys­ger­rig­hed i STEM-un­der­vis­nin­gen gen­nem et sam­ar­bej­de mel­lem virk­som­he­der, grund­sko­ler, ung­doms­ud­dan­nel­ser og vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser i Ka­lund­borg Kommune.

No­vo Nor­disk Fon­dens næ­ste an­søg­nings­run­de in­den­for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og ufor­mel­le læ­rings­mil­jø­er åb­ner den 16. ju­ni 2021 med de­ad­li­ne for an­søg­nin­ger 15. sep­tem­ber 2021.

Fondspenge til familiehus i Aalborg

Vi fort­sæt­ter til Aal­borg, hvor Tryg­fon­den har be­vil­get godt 25 mil­li­o­ner kro­ner til et fa­mi­lie­hus, der pla­ce­res i til­knyt­ning til det ny Aal­borg Universitetshospital.

”Når et nært fa­mi­lie­med­lem bli­ver al­vor­ligt syg, be­la­ster det he­le fa­mi­li­en. Vi glæ­der os der­for me­get til, at de før­ste fa­mi­li­er får mu­lig­hed for at flyt­te ind i fa­mi­lie­hu­set, hvor de har plads til at væ­re sam­men som fa­mi­lie og kan fø­le sig hjem­me. Vo­res over­ord­ne­de øn­ske er, at fa­mi­li­er­ne får bed­re mu­lig­hed for at tri­ves, selv­om de gen­nem­le­ver en me­get van­ske­lig pe­ri­o­de i de­res liv,” si­ger di­rek­tør i Tryg­fon­den, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Fa­mi­lie­hu­set vil væ­re for bør­ne­fa­mi­li­er, hvor et barn el­ler en for­æl­der er ind­lagt i en læn­ge­re pe­ri­o­de på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal el­ler i Psy­ki­a­tri­en, Re­gion Nord­jyl­land. Med hu­set vil bør­ne­fa­mi­li­er­ne kun­ne for­bli­ve sam­men i tryg­ge, hver­dags­lig­nen­de ram­mer og få et puste­rum fra syg­dom og hospital

”Vi er su­perg­la­de for, at Tryg­fon­den bak­ker op om et fa­mi­lie­hus for de nord­jy­ske fa­mi­li­er, som står i en kri­se­si­tu­a­tion, når et barn el­ler en for­æl­der ind­læg­ges på grund af al­vor­lig syg­dom. Fa­mi­lie­hu­set vil uden tvivl få stor be­tyd­ning for dis­se fa­mi­li­er,” si­ger re­gions­rå­ds­for­mand Ul­la Ast­man (S).

Fa­mi­lie­hu­set i Aal­borg bli­ver det fjer­de af sin slags. Tryg­fon­den har tid­li­ge­re be­vil­get mid­ler til lig­nen­de hu­se i for­bin­del­se med Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gions­ho­spi­ta­let Ham­mel Neu­ro­cen­ter og Rigs­ho­spi­ta­let Glostrup.

Salling-penge til genstart af musikliv i Aarhus

2022 skal stå i mu­sik­kens tegn i Aar­hus – og for at un­der­støt­te den mål­sæt­ning, har Sal­ling Fon­de­ne do­ne­ret to mil­li­o­ner kro­ner til in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Mu­sic Ci­ty Aar­hus 2022.

Or­ga­ni­sa­tio­nens vi­sion er at fo­ku­se­re et helt år på at gen­star­te by­ens mu­sik­liv, ska­be fæl­les op­le­vel­ser for by­ens bor­ge­re og styr­ke de man­ge ak­tø­rer bå­de på, for­an og bag sce­ner­ne, skri­ver mu­sik­ma­ga­si­net Gaffa.

“Mu­sik­ken har stor be­tyd­ning for be­folk­nin­gen, og vi er me­get gla­de for at kun­ne væ­re med til at re­a­li­se­re Mu­sic Ci­ty Aar­hus 2022’s flot­te ini­ti­a­tiv om at sam­le by­ens bor­ge­re om mu­sik­ken,” si­ger næst­for­mand i bå­de Køb­mand Her­man Sal­lings Fond og Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond Ka­rin Salling.

Jes­per Mar­da­hl, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der ved Mu­sic Ci­ty Aar­hus 2022, ved end­nu ik­ke, hvad pen­ge­ne fra Sal­ling Fon­de­ne skal bru­ges til.

”For­vent­nin­gen er, at de skal bru­ges til at sæt­te året i gang, men der er ik­ke boo­k­et nav­ne el­ler no­get end­nu. Vi hå­ber på, in­den for det næ­ste par uger, må­ske at kun­ne løf­te slø­ret for de før­ste ini­ti­a­ti­ver,” si­ger Jes­per Mar­da­hl til Gaffa.

Rørvig Mølles vinger kommer til at dreje igen

Ugens rund­t­ur slut­ter i Rør­vig i Od­s­her­red Kom­mu­ne, hvor der nu er kom­met så man­ge pen­ge i kas­sen i Rør­vig Møl­le, at en læn­ge øn­sket renove­ring kan bli­ve sat i gang.

Iføl­ge Sjæl­land­ske Medier/sn.dk har for­e­nin­gen, der ind­sam­ler pen­ge til renove­ring af møl­len, se­ne­st mod­ta­get knap 2,8 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne Formaal.

A.P. Møl­ler Fon­dens bi­drag ud­gør hen­ved halv­de­len af det sam­le­de renove­rings­bud­get på seks mil­li­o­ner kro­ner og væk­ker glæ­de hos for­man­den for For­e­nin­gen By og Land, An­ders Holst.

”Med det im­po­ne­ren­de bi­drag er fi­nan­si­e­rin­gen så me­get på plads, at vo­res tids­plan ser ud til at hol­de, og at møl­len vil kom­me til at dre­je og ma­le igen i 2024, som er 100-året for, at møl­len gik i stå,” si­ger An­ders Holst til sn​.dk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer