Annoncespot_img

Fondspriser og filantropi med grønt fokus

En af Carlsbergfondets to forskningspriser går til professor, der forsker i metoder til genopretning af vild natur. 11 fonde støtter et nyt kunst- og naturprojekt i Deep Forest Art Land. Og Tuborgfondet og KR Foundation finansierer et nyt grønt akademi, hvor unge politikere får viden om natur og klima.

En væ­sent­lig del af det fonds­støt­te­de pro­jekt ’I kun­sten og na­tu­ren sam­men’ i De­ep Fo­rest Art Land er den ar­ki­tek­to­ni­ske kon­struk­tion ‘The Shel­ter’. (vi­sions­skit­se: De­ep Fo­rest Art Land)

Den rø­de tråd – el­ler må­ske ret­te­re: den grøn­ne tråd – i Fun­dats’ ugent­li­ge rund­t­ur blandt nye fonds­ud­de­lin­ger er den­ne gang na­tur. Der er nem­lig i den for­løb­ne uge flydt mil­li­o­ner af fond­skro­ner af sted mod men­ne­sker og pro­jek­ter med fo­kus på na­tur- og klimaprojekter.

Vi læg­ger for med Carls­berg­fon­dets forsk­nings­pri­ser, som net­op er ble­vet over­rakt ved et ar­ran­ge­ment på Ny Carls­berg Glyp­to­tek. Mod­ta­ge­re i år var pro­fes­sor i lit­te­ra­tur­hi­sto­rie på Syd­dansk Uni­ver­si­tet An­ne-Ma­rie Mai og pro­fes­sor i ma­kroøko­lo­gi og cen­ter­le­der på Aar­hus Uni­ver­si­tet Jens-Chri­sti­an Svenning.

Mens An­ne-Ma­rie Mai mod­ta­ger fond­spri­sen for sin åre­lan­ge ind­sats in­den for dansk lit­te­ra­tur­hi­sto­risk forsk­ning, får Jens-Chri­sti­an Sven­ning pri­sen for sin in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te grund­forsk­ning i alt fra ma­kroøko­lo­gi­ske pro­ces­ser til ud­vik­ling af me­to­der og ide­er til genop­ret­ning af vild na­tur. En genop­ret­ning, der skal kom­me bå­de jor­dens kli­ma og øko­sy­ste­mer til gavn, po­in­te­r­er Carls­berg­fon­det i en pressemeddelelse.

Jens-Chri­sti­an Sven­ning an­er­ken­des des­u­den som en ut­ræt­te­lig front­lø­ber in­den for sit felt, når løs­nin­ger til at imø­de­gå de sto­re glo­ba­le sam­funds­ud­for­drin­ger for­år­sa­get af kli­ma­for­an­drin­ger­ne skal udtænkes.

Med hver pris føl­ger en mil­li­on kro­ner. Her­af er 750.000 kro­ner øre­mær­ket til forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter, mens 250.000 kro­ner gi­ves som en per­son­lig hædersgave.

Pri­ser­ne, som før­ste gang blev ud­delt i 2011, blev over­rakt af ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund, præ­si­dent for Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab Ma­rie Lou­i­se Nosch og Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­per­son Ma­j­ken Schultz.

Fremtidens beslutningstagere på skolebænken

Med en be­vil­ling på to mil­li­o­ner kro­ner fra Tu­borg­fon­det og en halv mil­li­on kro­ner fra KR Fo­un­da­tion lan­ce­rer Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, Dy­re­nes Be­skyt­tel­se og Rå­det for Grøn Om­stil­ling nu pro­jek­tet ’Grønt Aka­de­mi’ må­l­ret­tet ak­ti­ve i de dan­ske ungdomspartier.

Iføl­ge en nyhed på Tu­borg­fon­dets hjem­mesi­de er for­må­let med Grønt Aka­de­mi at klæ­de frem­ti­dens be­slut­nings­ta­ge­re i ung­doms­par­ti­er­ne på med vi­den om na­tur, kli­ma og dy­re­vel­færd. Pro­jek­tet vil in­de­hol­de we­e­kend­se­mi­na­rer, events og ud­dan­nel­ses­ak­ti­vi­te­ter. Am­bi­tio­nen er at styr­ke den grøn­ne idé­de­bat hos ung­doms­par­ti­er­ne og styr­ke de­res re­la­tion til det grøn­ne ci­vil­sam­fund uag­tet par­tipo­li­ti­ske syns­punk­ter og ide­o­lo­gi­ske udgangspunkter.

“Der er brug for at ac­ce­le­re­re den grøn­ne om­stil­ling. Det gæl­der og­så på tværs af po­li­ti­ske stå­ste­der. Tu­borg­fon­det støt­ter pro­jek­tet, for­di det gi­ver frem­ti­dens be­slut­nings­ta­ge­re et stærkt fag­ligt stå­sted til at ta­ge de nød­ven­di­ge og vig­ti­ge be­slut­nin­ger, når det gæl­der kli­ma og mil­jø,” si­ger Mi­k­kel San­der, som er pro­gra­mansvar­lig i Tuborgfondet.

Der er brug for at ac­ce­le­re­re den grøn­ne om­stil­ling. Det gæl­der og­så på tværs af po­li­ti­ske ståsteder

Mi­k­kel San­der – Pro­gra­mansvar­lig, Tuborgfondet

Det bud­skab bak­kes op af Rosa Klit­gaard An­der­sen, som er De­ve­l­op­ment Di­rector hos KR Foundation.

“Kli­ma er en dags­or­den, som op­ta­ger be­folk­nin­gen på tværs af po­li­ti­ske skel, og vi står over for en mas­siv om­stil­ling af al­le sek­to­rer, sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en og vo­res for­brug for at re­a­li­se­re kli­ma­lovens am­bi­tio­ner. Det er af­gø­ren­de, at frem­ti­dens be­slut­nings­ta­ge­re er klædt bedst mu­ligt på til at ska­be og un­der­støt­te de bed­ste og mest bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger,” si­ger Rosa Klit­gaard Andersen.

I spid­sen for det nye aka­de­mi står 34-åri­ge Mads Bre­nøe Lan­ge. Han kom­mer fra en stil­ling som sous­chef i Ven­stres pres­se­tje­ne­ste og har tid­li­ge­re haft fle­re til­lidspo­ster i Ven­stres Ungdom.

Fondspenge til kunst i naturen

Fle­re end 50.000 men­ne­sker ta­ger hvert år på eks­pe­di­tion i De­ep Fo­rest Art Land syd for Her­ning. Og nu får de man­ge be­sø­gen­de snart no­get nyt at opleve.

I alt 11 fon­de samt Her­ning Kom­mu­ne støt­ter nem­lig med sam­let 57 mil­li­o­ner kro­ner et pro­jekt kal­det ’I kun­sten og na­tu­ren sam­men’, som kom­mer til at løf­te he­le De­ep Fo­rest Art Land, ik­ke mindst med en ar­ki­tek­to­nisk kon­struk­tion ved navn ‘The Shelter’.

Pro­jek­tet kom­mer til at lø­be over de næ­ste fi­re år, og iføl­ge Finn Po­ul­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i De­ep Fo­rest Art Land, er ar­bej­det al­le­re­de påbegyndt.

”Det­te pro­jekt er re­sul­ta­tet af man­ge års må­l­ret­tet ar­bej­de med, hvor­dan vi bedst mu­ligt kom­bi­ne­rer in­ter­es­sen for kunst og kul­tur med øn­sket om at kom­me ud i na­tu­ren, og vi ser frem til at bru­ge de man­ge er­fa­rin­ger til at vi­de­re­ud­vik­le ste­det,” si­ger Finn Po­ul­sen i en pressemeddelelse.

‘The Shel­ter’ be­skri­ves som en in­nova­tiv uden­dørs byg­ning de­sig­net til at fun­ge­re som et ak­tivt mø­de­sted, der vil kun­ne ud­for­skes in­de­ni, udenom og ovenpå.

Pro­jek­tet ‘I kun­sten og na­tu­ren sam­men’ er støt­tet af Re­al­da­nia, A.P. Møl­ler Fon­den, Nor­dea-fon­den, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Ny Carls­berg­fon­det, Au­gusti­nus Fon­den, Ole Kirks Fond, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Lou­is-Han­sen Fon­den, Ege Fon­den, Jo­han­nes Jen­sen og Hel­le Mau Jen­sens Fond samt Her­ning Kommune.

Bedre behandling til spilafhængige

Vi for­la­der fon­de­nes grøn­ne fo­kus og fort­sæt­ter med nyhe­den om en do­na­tion på ni mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond til Cen­ter for Ludomani.

Pen­ge­ne skal bru­ges til at til­by­de et end­nu bed­re ud­red­nings- og be­hand­lings­til­bud til spilaf­hæn­gi­ge på cen­trets fi­re be­hand­lings­ste­der i Dan­mark. Kon­kret er do­na­tio­nen gi­vet til det tre­åri­ge pro­jekt ’Me­re på Spil’, frem­går det af A.P. Møl­ler Fon­dens hjemmeside.

Med Me­re på Spil får spilaf­hæn­gi­ge et bed­re ud­gangs­punkt for at få den ret­te hjælp, når de er mest mo­ti­ve­ret for for­an­drin­gen, og må­let er at hjæl­pe så tid­ligt som mu­ligt med at fin­de frem til de dy­be­re lig­gen­de år­sa­ger til spilaf­hæn­gig­he­den. De­le af pro­jek­tet er al­le­re­de af­prø­vet, og har vist sig at ska­be stor vær­di for de ram­te, op­ly­ses det.

Om­drej­nings­punk­tet for pro­jek­tet bli­ver et tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de mel­lem au­to­ri­se­re­de psy­ko­lo­ger og psykiatere.

Forbedring af fysiske rammer på ordblindeefterskole

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond står og­så bag en be­vil­ling på 20 mil­li­o­ner kro­ner til Rå­ge­lund Ef­ter­sko­le på Fyn.

Pen­ge­ne skal bru­ges til at op­fø­re to nye elev­bo­li­ger i sam­men­hæng med to al­le­re­de ek­si­ste­ren­de elev­hu­se, hvil­ket be­ty­der, at al­le ele­ver frem­over kan på en sam­let cam­pus på sko­len i et mil­jø, der vil bli­ve sko­lens hjerte.

Som det er nu, bor Rå­ge­lunds 96 ele­ver fem for­skel­li­ge ste­der på sko­lens om­rå­de, hvoraf de­le er utids­sva­ren­de, skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den på LinkedIn.

For Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond er det am­bi­tio­nen at bi­dra­ge til bed­re ram­mer på en ef­ter­sko­le, som løf­ter en spe­ci­a­li­se­ret op­ga­ve med at un­der­vi­se un­ge med skri­ve- og sta­veud­for­drin­ger - og der­med hjæl­pe dem vi­de­re i de­res fag­li­ge og so­ci­a­le udvikling.

Priser til to skuespillere

Vi fort­sæt­ter til Lauritzen Fon­den, som ved et ar­ran­ge­ment søn­dag dem 10. sep­tem­ber på Fol­ke­te­a­tret i Kø­ben­havn ud­del­te Dan­marks æld­ste og stør­ste sku­e­spil­pris, Lauritzen-pri­sen. Pri­sen gik i år til Jo­han­ne Lou­i­se Sch­midt og Lars Brygmann. 

Jo­han­ne Lou­i­se Sch­midt fik iføl­ge den tid­li­ge­re mod­ta­ger af Lauritzen-pri­sen Olaf Jo­han­ne­sen pri­sen for ”uden sto­re arm­be­væ­gel­ser at ki­le sig ind i pu­bli­kums be­vidst­hed med sin na­tur­li­ge, umid­del­ba­re til­ste­de­væ­rel­se i rollen.”

Den an­den mod­ta­ger af Lauritzen-pri­sen 2023 Lars Bryg­mann blev iføl­ge en pres­se­med­del­el­se li­ge­le­des hyl­det af den fyld­te sal. Tid­li­ge­re mod­ta­ger af Lauritzen-pri­sen Papri­ka Ste­en be­grun­de­de prisko­mitéens valg af Lars Bryg­mann med, at ”hver gang, han spil­ler en rol­le, får han et nyt gennembrud”.

”Han er for­bav­sen­de far­lig i sin si­tren­de til­ste­de­væ­rel­se, der al­drig over­skyg­ger, men tvær­ti­mod un­der­byg­ger kol­le­ga­er. Lars for­mår at spil­le al­le om­kring sig bed­re," sag­de Papri­ka Steen.

Ud­over de to Lauritzen-pri­ser ud­del­te fon­den en ba­ck­s­ta­ge-pris til lyd­mand Pe­ter Al­bre­cht­sen, bør­ne- og un­ge-pri­sen til Te­a­ter Pa­tra­sket samt fi­re så­kald­te ’Be­lie­ve in you’-priser til Ale­xan­der May­ah Lar­sen, Ha­nin Ge­or­gis, Jo­nat­han Berg­holdt og Pe­tru­ska Miehe-Renard.

I alt var de ot­te pri­ser på 850.000 kro­ner. Flest pen­ge gik til Jo­han­ne Lou­i­se Sch­midt og Lars Bryg­mann, som modt­og 250.000 kro­ner hver plus 50.000 kro­ner til at støt­te en selvvalgt mærkesag.

Fond sørger for kunst på efterskole

I juli 2022 blev DGI’s Lands­stæv­ne af­holdt i Svend­borg, og i den for­bin­del­se var et ma­le­ri af Benja­min Aba­na, Klo­de­værk, et helt cen­tralt ele­ment i et op­vis­ningsshow fra en ræk­ke efterskoler.

Si­den Lands­stæv­net har Klo­de­værk væ­ret pla­ce­ret på Vej­strup Ef­ter­sko­le nær Svend­borg, og med en do­na­tion fra Fon­den for Fyn­s­ke Bank er det nu sik­ret, at vær­ket får lov til at bli­ve hæn­gen­de på Vej­strup Ef­ter­sko­le. Det op­ly­ser ef­ter­sko­len i en pressemeddelelse.

Ud­over det æste­ti­ske ind­s­park, som Klo­de­værk har gi­vet hver­da­gen på Vej­strup Ef­ter­sko­le det se­ne­ste år, har ma­le­ri­et og­så to vig­ti­ge bud­ska­ber: Rum­me­lig­hed og bæ­re­dyg­tig­hed. Beg­ge ting er es­sen­ti­el­le i ar­bej­det med un­ges ud­vik­ling, po­in­te­r­er Vej­strup Efterskole.

“Nu har ma­le­ri­et py­n­tet i vo­res spi­sesal det sid­ste år, og vi er utro­lig gla­de for, at det fort­sat kan få lov til at in­spi­re­re bå­de ele­ver og an­sat­te med sit smuk­ke yd­re og me­nings­ful­de in­dre. Des­u­den er Klo­de­værk for os en le­gem­lig­gø­rel­se af min­det om det vil­de­ste op­vis­ningsshow, hvor næ­sten 6.000 ef­ter­sko­le­el­ver delt­og – og tæt på al­le Vej­strup-an­sat­te og­så var med. Det er et min­de, der sta­dig står friskt og stærkt i hukom­mel­sen hos de fle­ste af os, som har sin dag­li­ge gang på Vej­strup Ef­ter­sko­le,” si­ger Mi­cha­el Bjørn, der er for­stan­der på efterskolen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer