Fondspriser til færøsk ildsjæl, skleroseforsker og fond, der får unge til at spille basketball

Det har været en uge i prisuddelingernes tegn i fondssektoren. Elsass Fonden har uddelt Helene Elsass Prisen til en færøsk ildsjæl, Bagger-Sørensen Fonden har hædret professor, der forsker i sklerose og synsnervebetændelse, og Frederiksbergfonden har givet pris til Børnebasketfondens initiativtager.

Den færø­ske ildsjæl Ka­trin Ja­co­bæus modt­og He­le­ne El­sass Pri­sen 2021 for sin ind­sats for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se (CP). Pri­sen på 150.000 kr. blev over­rakt af H.K.H. Prin­ses­se Be­ne­dik­te i El­sass Fonden.

Ef­ter­å­ret står for dø­ren – og i fonds­sek­to­ren kan det blandt an­det ses ved, at fle­re fon­de i den for­løb­ne uge har fo­re­ta­get si­ne år­ligt til­ba­ge­ven­den­de prisuddelinger.

Vi åb­ner ud­de­lings­bal­let hos El­sass Fon­den, som har til­delt fæ­rin­gen Ka­trin Ja­co­bæus 2021-ud­ga­ven af He­le­ne El­sass Pri­sen 2021 for sin en­ga­ge­ren­de ind­sats for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se (CP) på de nor­dat­lan­ti­ske øer. Med pri­sen føl­ger 150.000 kroner.

He­le­ne El­sass Pri­sen til­de­les en per­son, der har gjort en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med CP. Og det er præ­cis, hvad årets pris­mod­ta­ger har gjort, fast­slår El­sass Fon­den i en pressemeddelelse.

Uden an­det mo­tiv end at hjæl­pe an­dre men­ne­sker har Ka­trin Ja­co­bæus ar­bej­det for at for­bed­re for­hol­de­ne for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se på Færø­er­ne, blandt an­det via sit ar­bej­de som fy­si­o­te­ra­pe­ut på Lands­sy­ge­hu­set i Thors­havn og som nyud­nævnt for­mand for CP-for­e­nin­gen på Færøerne.

"På da­gen, hvor de Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge be­gyn­der, er det en stor ting at kun­ne ud­de­le He­le­ne El­sass Pri­sen. Sam­ti­dig er det året, hvor fon­dens stif­ter, He­le­ne El­sass, kun­net ha­ve fejret sin 100-års fød­sels­dag,” sag­de El­sass Fon­dens for­mand Ni­ck El­sass i for­bin­del­se med prisoverrækkelsen.

Pri­sen blev over­rakt af H.K.H. Prin­ses­se Be­ne­dik­te, der er pro­tek­tor for bå­de El­sass Fon­den og CP Danmark.

Hædret for at få flere børn til at bevæge sig

Den vel­gø­ren­de, er­hvervs­dri­ven­de fond Fre­de­riks­berg­fon­den har i den for­løb­ne uge for 25. gang ud­delt bå­de Fre­de­riks­berg­pri­sen og Fre­de­riks­berg­fon­dens hæ­der­spris. Det ske­te for­an et stort frem­mø­de af in­vi­te­re­de gæ­ster i Bak­ke­hu­set på Frederiksberg.

Fre­de­riks­berg­pri­sen 2021 og de med­føl­gen­de 100.000 kro­ner gik til Bør­ne­ba­sket­fon­den og blev over­rakt til fon­dens ini­ti­a­tiv­ta­ger og dag­li­ge le­der Jens Laulund.

Vi vil bru­ge pen­ge­ne, der føl­ger med pri­sen, til at ska­be end­nu me­re til end­nu fle­re børn og på den må­de gi­ve no­get til­ba­ge til de børn, der bor på Frederiksberg

Jens Laulund – Dag­lig le­der, Børnebasketfonden

Med pri­sen øn­sker Fre­de­riks­berg­fon­den at på­s­køn­ne Bør­ne­ba­sket­fon­dens ar­bej­de med at ud­fol­de dens vi­sion om at ska­be be­væ­gel­se for al­le børn – uan­set køn, so­ci­al bag­grund el­ler et­ni­ci­tet – og på den må­de in­tro­du­ce­re dem til den or­ga­ni­se­re­de idræt og for­e­nings­li­vet. Fon­den bru­ger og­så ba­sket­ball til at ak­ti­ve­re og or­ga­ni­se­re ud­sat­te børn, der har be­græn­se­de mu­lig­he­der for idræt­stil­bud i de­res hverdag.

”Det be­ty­der enormt me­get for os og for mig per­son­ligt at mod­ta­ge Fre­de­riks­berg­pri­sen 2021. Det er en kæm­pe an­er­ken­del­se af det ar­bej­de, vi har gjort, og den ud­vik­ling, ba­sket­ballspor­ten har haft på Fre­de­riks­berg. Vi vil bru­ge pen­ge­ne, der føl­ger med pri­sen, til at ska­be end­nu me­re til end­nu fle­re børn og på den må­de gi­ve no­get til­ba­ge til de børn, der bor på Fre­de­riks­berg,” lød det fra Jens Laulund.

Fre­de­riks­berg­fon­dens hæ­der­spris på 50.000 kro­ner blev til­delt Ole Thø­ger Ni­el­sen. Han får pri­sen for sit man­ge­åri­ge vir­ke som le­der af Mu­sik­højsko­len på Frederiksberg.

En million til fremragende skleroseforsker

Og nu, vi er så godt i gang med pris­ud­de­lin­ger­ne, ta­ger vi li­ge én me­re. Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har nem­lig på Mun­keb­jerg Ho­tel i Vej­le ud­delt Bag­ger-Sø­ren­sen Pri­sen til pro­fes­sor og over­læ­ge Jet­te Laut­rup Fre­de­rik­sen fra Neu­ro­lo­gisk Af­de­ling, Rigs­ho­spi­ta­let og Glo­strup Hospital.

Bag­ger-Sø­ren­sen-Pri­sen ud­de­les hvert år til en frem­ra­gen­de for­sker, der har ydet en eli­tær forsk­nings­ind­sats på in­ter­na­tio­nalt niveau.

Pri­sen er på en mil­li­on kro­ner, hvoraf halv­de­len er en per­son­lig hæ­der­spris og den an­den halv­del er til vi­de­re forsk­ning, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Jet­te Laut­rup Fre­de­rik­sen er en af ver­dens før­en­de forsk­nings­le­de­re in­den for syns­ner­ve­be­tæn­del­se og sk­lero­se. Hun har igen­nem sin 35 år lan­ge kar­ri­e­re som læ­ge og for­sker op­byg­get Kli­nik for Syns­ner­ve­be­tæn­del­se og Sk­lero­se på Rigs­ho­spi­ta­let og Glo­strup Hospital.

Større viden om nordatlantisk fællesskab

Tran­hu­set på Chri­sti­ans­havn i Kø­ben­havn, der lig­ger i til­knyt­ning til kul­turin­sti­tu­tio­nen Nor­dat­lan­tens Bryg­ge, får nu nyt liv som nor­dat­lan­tisk vi­dens­cen­ter for børn og un­ge. Det sker tak­ket væ­re tre sto­re fondsbevillinger.
Det er A.P. Møl­ler Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Au­gusti­nus Fon­den, som i alt støt­ter Tran­hu­set med 45 mil­li­o­ner kro­ner. Tran­hu­set blev op­ført i 1781 som pak­hus for den tran, der blev kogt af spæk fra hval­fang­sten i Nordatlanten.

På den må­de får sko­le­e­le­ver­ne ind­sigt i det, som bin­der Dan­mark og Nor­dat­lan­ten sam­men hi­sto­risk og aktuelt

Ka­rin Els­budót­tir – Di­rek­tør, Nor­dat­lan­tens Brygge

”Med et nyt vi­dens- og læ­rings­cen­ter i Nor­dat­lan­tens Bryg­ge får dan­ske sko­lebørn bed­re mu­lig­he­der for at få et ind­tryk af li­vet i Grøn­land, Island og Færø­er­ne i dag. På den må­de får sko­le­e­le­ver­ne ind­sigt i det, som bin­der Dan­mark og Nor­dat­lan­ten sam­men hi­sto­risk og ak­tu­elt,” si­ger Ka­rin Els­budót­tir, di­rek­tør for Nor­dat­lan­tens Bryg­ge, i en nyhed fra No­vo Nor­disk Fonden.

Det er Ka­rin Els­budót­tirs håb, at der ved at høj­ne det ge­ne­rel­le vi­dens­ni­veau om det mo­der­ne Nor­dat­lan­ten kan ryd­des ud i for­dom­me og op­nås stør­re gen­si­dig respekt mel­lem børn og un­ge fra Nor­dat­lan­ten og Danmark.

A.P. Møl­ler Fon­den teg­ner sig med en be­vil­ling på 21 mil­li­o­ner kro­ner for det stør­ste fonds­bi­drag. Pen­ge­ne er øre­mær­ket re­stau­re­rin­gen af Tran­hu­set. No­vo Nor­disk Fon­den har be­vil­get 14,7 mil­li­o­ner kro­ner til ud­vik­ling af de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge un­der­vis­nings­til­bud, og Au­gusti­nus Fon­den har gi­vet 9,3 mil­li­o­ner kro­ner til un­der­vis­ning om folk, sprog, kul­tur og historie.

Rent vand til ofre for jordskælv i Haiti

Fra Kø­ben­havn og Nor­dat­lan­ten fort­sæt­ter ugens ud­de­lings­rund­t­ur til østa­ten Hai­ti. Po­ul Due Jen­sens Fond op­ly­ser, at fon­den net­op har gi­vet en mil­li­on kro­ner til den ame­ri­kan­ske NGO Wa­ter Mis­sion. Pen­ge­ne skal bru­ges til at sik­re ad­gang til rent drik­ke­vand for of­re­ne for det se­ne­ste jord­s­kælv i Haiti.

I de før­ste da­ge ef­ter en na­tur­ka­ta­stro­fe er det af­gø­ren­de at sik­re rent drik­ke­vand for at und­gå spred­ning af vand­bår­ne sygdomme

Ge­or­ge C. Gre­e­ne IV – CEO, Wa­ter Mission

Den 14. au­gust om mor­ge­nen ram­te et vold­somt jord­s­kælv, må­lt til 7,2 på Ri­ch­ter­ska­la­en, den syd­li­ge del af Hai­ti. Skæl­vet har gjort man­ge tu­sin­der hjem­lø­se og har ind­til vi­de­re ko­stet 2.200 men­ne­ske­liv i Les Cay­es, Je­re­mie og de om­kring­lig­gen­de byer.

Kon­kret skal pen­ge­ne fra Po­ul Due Jen­sens Fond dæk­ke ud­gif­ter­ne til at la­ve seks mid­ler­ti­di­ge tap­pe­ste­der, hvor of­re­ne for jord­s­kæl­vet kan hen­te rent drikkevand.

"I de før­ste da­ge ef­ter en na­tur­ka­ta­stro­fe er det af­gø­ren­de at sik­re rent drik­ke­vand for at und­gå spred­ning af vand­bår­ne syg­dom­me. Vo­res glo­ba­le ka­ta­stro­fe­team har man­ge års er­fa­ring, og med vo­res fa­ste til­ste­de­væ­rel­se i Hai­ti har vi de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at nå hur­tigt ud," si­ger Ge­or­ge C. Gre­e­ne IV, der er CEO for Wa­ter Mis­sion, i en nyhed på Po­ul Due Jen­sens Fonds hjemmeside.

Kreativt værksted til hospitalsindlagte børn

Til­ba­ge i Dan­mark, nær­me­re be­stemt i Aar­hus, åb­ner Smil­fon­den og Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal (AUH) i star­ten af 2022 i fæl­les­skab et be­man­det kre­a­tivt værk­sted for børn og unge.

Nav­net på værk­ste­det bli­ver Smilet, og tan­ken er, at det skal væ­re et kre­a­tivt la­bo­ra­to­ri­um for børn og un­ge, der kan væ­re med til at ska­be livs­glæ­de og over­skud til bed­re at kun­ne ta­ck­le en hver­dag med sygdom.

I en nyhed på Smil­fon­dens hjem­mesi­de un­der­stre­ger fon­den, at den har sto­re for­vent­nin­ger til hver ene­ste dag at kun­ne støt­te ind­lag­te og am­bu­lan­te børn og un­ge på AUH.

Her ret­tes sam­ti­dig en stor tak til Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, Sal­ling Fon­de­ne, A. P. Møl­ler Fon­den, Østif­ter­ne og Coo­lU­ni­te Fonden.

Smil­fon­den dri­ver al­le­re­de et lig­nen­de værk­sted på Rigs­ho­spi­ta­let i København.

Lidt i sam­me bold­ga­de op­ly­ser Tryg­fon­den på Lin­ke­din, at den net­op har sendt et par helt sær­li­ge last­bi­ler af sted med kurs mod bør­ne­af­de­lin­ger­ne på lan­dets ho­spi­ta­ler samt specialklinikker.

Last­bi­ler­ne er fyldt med kram­me­bam­ser­ne Theo og Thea til glæ­de for børn, der står for­an el­ler har væ­ret igen­nem ho­spi­tals­for­løb, lan­ge ud­red­nin­ger og svæ­re operationer.

”For at gø­re op­le­vel­sen lidt tryg­ge­re, får bør­ne­ne bam­ser­ne Theo og Thea i fav­nen. De har en be­ro­li­gen­de ef­fekt ved un­der­sø­gel­ser og be­hand­lin­ger og er et nyt­tigt red­skab, når sund­heds­per­so­na­let skal for­kla­re for bar­net, hvad der skal ske, mens de er ind­lagt,” skri­ver Tryg­fon­den på det so­ci­a­le medie.

Fondspenge til ansatte i supermarkeder

Når de godt 9.000 me­d­ar­bej­de­re i blandt an­det Bil­ka, Føtex, Net­to og Sal­ling Storma­ga­si­ner i dis­se da­ge kig­ger på løn­sed­len for au­gust, kan de glæ­de sig over, at den er lidt sjove­re end normalt.

Sal­ling Fon­de­ne, som står bag Sal­ling Group, har nem­lig net­op ud­delt knap 15 mil­li­o­ner kro­ner til me­d­ar­bej­der­ne i virk­som­he­den, op­ly­ser Sal­ling Group i en pressemeddelelse.

For­mand for Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sal­ling Group Per Bank glæ­der sig over at gi­ve en del af fon­dens over­skud til medarbejderne.

”Det er vo­res me­d­ar­bej­de­re, der gør, at vi kan le­ve­re de bed­ste kun­de­op­le­vel­ser, in­ve­ste­re i bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger og dri­ve en for­ret­ning, som sik­rer, at Sal­ling Fon­de­ne hvert ene­ste år kan gi­ve en del af vo­res over­skud til­ba­ge til sam­fun­det gen­nem do­na­tio­ner. Der­for er det helt fortjent, at en del af fon­dens over­skud på den­ne må­de og­så kom­mer en lang ræk­ke me­d­ar­bej­de­re til go­de,” si­ger Per Bank i pressemeddelelsen.

Gra­ti­a­let gi­ves til me­d­ar­bej­de­re, som har væ­ret an­sat i he­le pe­ri­o­den fra 2017 til 2020. Det er den­ne gang på 1.550 kro­ner per næse.

Nyt dj-akademi for kvinder og kønsminoriteter

Fun­dats´ ugent­li­ge rund­t­ur blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger slut­ter med det, som iføl­ge Tu­borg­fon­det for­le­den dag var in­tet min­dre end ”da­gens bed­ste nyhed for mu­sik­bran­chen i Dan­mark”. I hvert fald, til­fø­je­de fon­den i et op­slag på Lin­ke­din, når det gæl­der om at ryk­ke ved bran­chens kønsubalance.

Nyhe­den er, at or­ga­ni­sa­tio­nen Fu­tu­re Fe­ma­le So­unds nu etab­le­rer et dj-aka­de­mi for kvin­der og køns­mi­no­ri­te­ter, som er fi­nan­si­e­ret med 1,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Tuborgfondet.

“Vi har støt­tet Fu­tu­re Fe­ma­le So­unds fle­re gan­ge, og når de den­ne gan­ge mod­ta­ger en mil­li­onbe­vil­ling, så er det for­di, vi tror på, at de med aka­de­mi­et kan væ­re med til at lø­se di­ver­si­tets­ud­for­drin­gen i mu­sik­bran­chen. Sam­ti­dig er de og­så med til at ud­vik­le vækst­la­get og næ­ste ge­ne­ra­tion af dj´s,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo fra Tuborgfondet.

I en ar­ti­kel på dr​.dk glæ­der pro­jekt­le­der Avi­a­ja Lar­sen fra Fu­tu­re Fe­ma­le So­unds sig over bevillingen.

”Vi har i fle­re år op­byg­get en eks­per­ti­se, og med be­vil­lin­gen får vi mu­lig­hed for at byg­ge et me­re pro­fes­sio­nelt for­løb,” si­ger Avi­a­ja Lar­sen til dr​.dk.

I 2019 var kun 19 pro­cent af mu­si­ker­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Ko­das med­lem­mer kvin­der, og kvin­der tje­ner sta­dig langt min­dre end de mand­li­ge musikerkolleger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer