Annoncespot_img

Fondsstøtte til digitalt uddannelsesunivers og ny grøn oase i Aarhus

Ugens svævetur over udvalgte fondsuddelinger flyver forbi A.P. Møller Fondens støtte til et nyt initiativ, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, Salling Fondenes støtte til opførelsen af en bypark i Aarhus i 6. sals højde og GF Fondens trafikpris til en unik cykelbane i Ringsted.

Sal­ling Roof­gar­den er nav­net på den kom­men­de by­park, der fra som­me­ren 2022 læg­ger græs til leg, for­dy­bel­se og fæl­les­skab i 6. sals høj­de på ta­get af Sal­ling Storma­ga­sin i Aarhus.

Kun hver fem­te ung væl­ger at star­te på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se, og halv­de­len fal­der fra in­den­for det før­ste år. Det har al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for så­vel den en­kel­te un­ge som for Danmark.

Det er bag­grun­den for, at A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal net­op har be­slut­tet at støt­te et ini­ti­a­tiv fra ung­domsor­ga­ni­sa­tio­nen He­ads­pa­ce med 17 mil­li­o­ner kroner.

Ini­ti­a­ti­vet skal få fle­re un­ge til at væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se og væl­ge den rig­ti­ge, så de rent fak­tisk tri­ves og gen­nem­fø­rer ud­dan­nel­sen, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Med ini­ti­a­ti­vet ’Hvad kan jeg bli­ve?’ øn­sker He­ads­pa­ce at ven­de den ne­ga­ti­ve ud­vik­ling med en di­gi­tal plat­form, som kan vej­le­de un­ge i at træf­fe bed­re ud­dan­nel­ses­valg. Det nye on­li­ne ud­dan­nel­ses­u­ni­vers gi­ver de un­ge mu­lig­hed for at kob­le de­res in­ter­es­ser og kom­pe­ten­cer sam­men med kon­kre­te for­slag til de fle­re end 240 ek­si­ste­ren­de erhvervsuddannelser.

Am­bi­tio­nen er, at plat­for­men kan bi­dra­ge til at let­te un­ges ud­dan­nel­ses­valg og åb­ne fle­re øj­ne for mu­lig­he­der­ne med en erhvervsuddannelse.

Pro­to­ty­pen til ’Hvad kan jeg bli­ve?’ er al­le­re­de on­li­ne og er ud­vik­let med støt­te fra ar­bejds­mar­ke­dets par­ter som et før­ste ind­le­den­de skridt. Med be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den kan plat­for­men vi­de­re­ud­vik­les, fær­dig­gø­res og im­ple­men­te­res i de kom­men­de år.

100 mio. kr. til nye laboratorier i Mærsk Tårnet

A.P. Møl­ler Fon­den står og­så bag en do­na­tion på 100 mil­li­o­ner kro­ner til Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der skal bru­ges på nye la­bo­ra­to­ri­er i Mær­sk Tår­net i København.

I de så­kald­te GMO klas­se 3-la­bo­ra­to­ri­er vil for­ske­re blandt an­det kun­ne ar­bej­de med vira på et langt me­re avan­ce­ret ni­veau end hidtil og der­med ska­be ny vi­den og indsigt.

”Am­bi­tio­nen med Mær­sk Tår­net var at sik­re dansk forsk­ning sta­te-of-the-art bio­me­di­cin­ske forsk­nings­fa­ci­li­te­ter på hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau. De nye GMO klas­se 3-la­bo­ra­to­ri­er skal med­vir­ke til, at Dan­mark og­så fremad­ret­tet kan til­træk­ke de al­ler­bed­ste for­ske­re in­den­for blandt an­det vac­ci­ne­ud­vik­ling. Et om­rå­de, som har yder­ste re­le­vans ef­ter det se­ne­ste års dra­ma­ti­ske ud­vik­ling,” si­ger for­mand for A.P. Møl­ler Fon­den, Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la i en pressemeddelelse.

Rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik C. We­ge­ner er me­get tak­nem­lig for donationen.

”Det er fan­ta­stisk for al­le de for­ske­re, der ar­bej­der med mi­kro­or­ga­nis­mer og im­mun­sy­ste­met, at vi nu vil få ad­gang til GMO klas­se 3-la­bo­ra­to­ri­er på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Det er en vi­sio­nær in­ve­ste­ring fra A.P. Møl­ler Fon­den, og når la­bo­ra­to­ri­er­ne står klar, vil de gi­ve et kæm­pe løft til vo­res forsk­nings­mil­jø­er. Det brin­ger virus- og vac­ci­ne­forsk­nin­gen op i den eu­ro­pæ­i­ske su­per­liga”, si­ger Hen­rik C. Wegener.

De­kan Ul­la Wewer be­teg­ner de nye la­bo­ra­to­ri­er som ”kro­nen på vær­ket i Mær­sk Tårnet”.

”De ful­den­der det for­skertårn, som al­le­re­de er me­get syn­ligt langt uden for Dan­marks græn­ser. Dan­mark bli­ver en sta­dig me­re in­ter­es­sant sam­ar­bejds­part­ner i det in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­mil­jø og et at­trak­tivt sted at in­ve­ste­re i for de sto­re fir­ma­er, som ar­bej­der med mor­gen­da­gens me­di­cin­ske ud­for­drin­ger,” si­ger Ul­la Wewer.

Ny 1400 kvadratmeter stor bypark i Aarhus

Fra Kø­ben­havn fort­sæt­ter vi til Aar­hus, hvor Sal­ling Fon­de­ne med en be­vil­ling på 35 mil­li­o­ner kro­ner fi­nan­si­e­rer op­fø­rel­sen af en ny bypark.

Sal­ling Roof­gar­den er nav­net på den kom­men­de by­park, der fra som­me­ren 2022 læg­ger græs til leg, for­dy­bel­se og fæl­les­skab i 6. sals høj­de på ta­get af Sal­ling Storma­ga­sin i Aarhus.

Et æste­tisk frirum, hvor her­bo­en­de med en travl ka­len­der el­ler be­sø­gen­de med et stramt pro­gram kan træk­ke vej­ret dybt og la­de ro­en sæn­ke sig i hin­an­dens sel­skab i det fri

Ma­ri­an­ne Bed­sted – Di­rek­tør, Salling

By­par­ken på 1.400 kva­drat­me­ter be­teg­nes i en pres­se­med­del­el­se fra Sal­ling Group som et at­trak­tivt sup­ple­ment til Sal­ling Roof­top, der si­den åb­nin­gen for fi­re år si­den har haft fle­re end 3,5 mil­li­o­ner gæster.

Sal­ling-di­rek­tør Ma­ri­an­ne Bed­sted ser frem til at skul­le ind­vie den nye bypark.

”Oven­på et år, hvor vi ik­ke har kun­net dyr­ke fæl­les­ska­bet, er vo­res mål med Sal­ling Roof­gar­den at ska­be et helt nyt byrum for samvær, men og­så til ef­tertan­ke. Et æste­tisk frirum, hvor her­bo­en­de med en travl ka­len­der el­ler be­sø­gen­de med et stramt pro­gram kan træk­ke vej­ret dybt og la­de ro­en sæn­ke sig i hin­an­dens sel­skab i det fri,” si­ger Ma­ri­an­ne Be­sted i pressemeddelelsen.

Dén am­bi­tion bak­kes op af Aar­hus´ borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard, der ser et stort po­ten­ti­a­le i by­ens kom­men­de grøn­ne attraktion.

”Med Sal­ling Roof­gar­den får Aar­hus et grønt ån­de­hul i me­re end én for­stand. Pla­ce­rin­gen midt i by­en gi­ver bor­ge­re og be­sø­gen­de mu­lig­hed for et puste­rum, sam­ti­dig med at ve­ge­ta­tio­nen på top­pen af Aar­hus spil­ler po­si­tivt ind i kom­mu­nens om­stil­ling til at bli­ve en kli­ma­ven­lig stor­by. På veg­ne af by­en sen­der jeg der­for en stor tak til Sal­ling og Sal­ling Fon­de­ne for et flot bi­drag til at for­bed­re bå­de hver­da­gen og by­mil­jø­et,” si­ger Ja­cob Bundsgaard

Trafikpris til skovbørnehave

I Ring­s­ted lig­ger en sko­vbør­ne­ha­ve ved navn Bø­ge­ly, og her var de sto­re smil for­le­den fun­det frem, da børn og voks­ne modt­og GF Fon­dens na­tio­na­le tra­fikpris for en unik cy­kel­ba­ne, som er tænkt og teg­net af pen­sio­ni­sten Pe­ter Parbst.

I for­bin­del­se med prisover­ræk­kel­sen var der ro­sen­de ord til Bø­ge­lys sto­re og små fra Jør­gen Kri­stof­fer­sen, der er for­mand for GF For­sik­ring i Sorø, Sla­gel­se og Holbæk.

”Hvis no­gen si­ger, at tra­fik­sik­ker­he­den i Ring­s­ted kom­mu­ne er helt ude i sko­ven, så vil jeg til­fø­je: Ja, den er – hel­dig­vis. Je­res pæ­da­go­gi­ske til­gang til tra­fik­sik­ker­he­den er for­bil­led­lig. I er ik­ke de før­ste i Dan­mark, der la­ver en cy­kel­ba­ne af den­ne ty­pe. Men I er de før­ste, der gør det på je­res helt spe­ci­el­le må­de,” sag­de Jør­gen Kri­stof­fer­sen iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra GF Fonden.

Ring­s­teds borg­me­ster, Hen­rik Hvi­de­sten (V), tak­ke­de på kom­mu­nens veg­ne for pri­sen, der nu en­de­lig – med næ­sten et års cor­o­na-for­sin­kel­se – kun­ne over­ræk­kes, sam­ti­dig med at cy­kel­ba­nen kun­ne ind­vies. Borg­meste­ren tak­ke­de bå­de bør­ne­ha­ven for ini­ti­a­ti­vet og GF Fon­den for støt­ten på 14.500 kroner.

”GF For­sik­rings fond gør med sin støt­te her en vig­tig for­skel for bør­ne­ha­ven, og med de man­ge ini­ti­a­ti­ver over he­le lan­det gør I en stor for­skel for tra­fik­sik­ker­he­den,” lød det fra Hen­rik Hvi­de­sten, der selv var an­kom­met til sko­vbør­ne­ha­ven på cy­kel og kør­te med på den før­ste of­fi­ci­el­le tur rundt på cykelbanen.

Støtte til uddannelsesprojekter for flygtninge i Libanon

Fra en cy­kel­ba­ne i Ring­s­ted ta­ger vi et or­dent­ligt geo­gra­fisk spring til Li­ba­non, hvor man­ge un­ge kæm­per med sti­gen­de fat­tig­dom og mang­len­de ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der som føl­ge af blandt an­det lan­dets øko­no­mi­ske pro­ble­mer og Covid-19-pandemien.

To nye pro­jek­ter støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den skal nu bi­dra­ge til at ska­be bed­re frem­tids­ud­sig­ter for de un­ge, her­un­der de man­ge un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i landet.

Vi har valgt at støt­te de un­ge i Li­ba­non gen­nem Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Norsk Flygt­nin­ge­hjælp, for­di de to or­ga­ni­sa­tio­ner har ka­pa­ci­te­ten til at sik­re, at fle­re un­ge får en ud­dan­nel­se og op­når de fær­dig­he­der, der er nød­ven­di­ge for at de kan kla­re sig selv

Met­te Ide David­sen – Se­ni­or Pro­gram­me Le­ad in­den for So­ci­al & Hu­ma­ni­ta­ri­an, No­vo Nor­disk Fonden

No­vo Nor­disk Fon­den støt­te går til to in­di­vi­du­el­le men kom­ple­men­tæ­re etåri­ge pro­jek­ter, der dri­ves af hen­holds­vis Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Norsk Flygt­nin­ge­hjælp. Pro­jek­ter­ne bli­ver støt­tet med be­vil­lin­ger på hen­holds­vis ot­te og 12,5 mil­li­o­ner kroner.

“Må­let med de to be­vil­lin­ger er at re­du­ce­re nog­le af de man­ge ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser, Covid-19 pan­de­mi­en har ført med sig for un­ge men­ne­sker over he­le ver­den. I Li­ba­non har sko­ler­ne væ­ret luk­ket i me­re end et år, og man­ge un­ge er kom­met me­get langt bag­ud i de­res læ­ring el­ler er helt fal­det fra de­res ud­dan­nel­ser. Vi har valgt at støt­te de un­ge i Li­ba­non gen­nem Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Norsk Flygt­nin­ge­hjælp, for­di de to or­ga­ni­sa­tio­ner har ka­pa­ci­te­ten til at sik­re, at fle­re un­ge får en ud­dan­nel­se og op­når de fær­dig­he­der, der er nød­ven­di­ge for at de kan kla­re sig selv,” si­ger Met­te Ide David­sen, der er Se­ni­or Pro­gram­me Le­ad in­den for So­ci­al & Hu­ma­ni­ta­ri­an i No­vo Nor­disk Fonden.

Og der er fle­re pen­ge på vej fra No­vo Nor­disk Fon­den til pro­jek­ter i Li­ba­non. Fon­den har net­op an­non­ce­ret en ny be­vil­lings­run­de på i alt 40 mil­li­o­ner kro­ner un­der pro­gram­met ’Pat­hways to Youth Em­power­ment and Self-Re­li­an­ce’, der og­så er må­l­ret­tet pro­jek­ter til for­del for un­ge i Libanon.

Fondspenge til 19 maritime projekter

Vi slut­ter hos Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, der net­op ved årets an­den ud­de­lings­run­de har be­vil­get 16,5 mil­li­o­ner kro­ner til 19 pro­jek­ter in­den for fon­dens ho­ved­ka­te­go­ri­er: Ma­ri­ti­me er­hvervspro­jek­ter, ma­ri­tim forsk­ning, frem­me af Det Blå Dan­mark og kompetenceudvikling.

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond frem­hæ­ver i sit nyheds­brev blandt an­det et spæn­den­de pro­jekt in­den­for Car­bon Cap­tu­re Trans­porta­tion and Sto­ra­te (CCTS), som har få­et mid­ler til en del af den eks­pe­ri­men­te­ren­de fa­se af logistikken.
”CCTS kan ge­ne­relt bli­ve en dansk styr­kepo­si­tion, og vi er gla­de for at­ter at kun­ne bi­dra­ge til den­ne del af in­nova­tio­nen in­den­for kli­ma­til­tag og grøn om­stil­ling,” skri­ver fon­den i nyhedsbrevet.

Et an­det fo­ku­s­om­rå­de i ud­de­lings­run­den har væ­ret den sto­re ud­for­dring, der er i bå­de sø­far­ten og den ma­ri­ti­me in­du­stri med at til­træk­ke un­ge stu­de­ren­de til de ma­ri­ti­me tek­ni­ske ud­dan­nel­ser – li­ge fra er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne til uni­ver­si­tets­ni­veau. Der er der­for til den­ne run­de be­vil­get mid­ler til fle­re pro­jek­ter in­den­for det­te felt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer