Fondsstøtte til digitalt uddannelsesunivers og ny grøn oase i Aarhus

Ugens svæ­ve­tur over ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fly­ver for­bi A.P. Møl­ler Fon­dens støt­te til et nyt ini­ti­a­tiv, der skal få fle­re un­ge til at væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se, Sal­ling Fon­de­nes støt­te til op­fø­rel­sen af en by­park i Aar­hus i 6. sals høj­de og GF Fon­dens tra­fikpris til en unik cy­kel­ba­ne i Ringsted. 

Sal­ling Roof­gar­den er nav­net på den kom­men­de by­park, der fra som­me­ren 2022 læg­ger græs til leg, for­dy­bel­se og fæl­les­skab i 6. sals høj­de på ta­get af Sal­ling Storma­ga­sin i Aarhus.

Kun hver fem­te ung væl­ger at star­te på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se, og halv­de­len fal­der fra in­den­for det før­ste år. Det har al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for så­vel den en­kel­te un­ge som for Danmark.

Det er bag­grun­den for, at A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal net­op har be­slut­tet at støt­te et ini­ti­a­tiv fra ung­domsor­ga­ni­sa­tio­nen He­ads­pa­ce med 17 mil­li­o­ner kroner.

Ini­ti­a­ti­vet skal få fle­re un­ge til at væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se og væl­ge den rig­ti­ge, så de rent fak­tisk tri­ves og gen­nem­fø­rer ud­dan­nel­sen, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Med ini­ti­a­ti­vet ’Hvad kan jeg bli­ve?’ øn­sker He­ads­pa­ce at ven­de den ne­ga­ti­ve ud­vik­ling med en di­gi­tal plat­form, som kan vej­le­de un­ge i at træf­fe bed­re ud­dan­nel­ses­valg. Det nye on­li­ne ud­dan­nel­ses­u­ni­vers gi­ver de un­ge mu­lig­hed for at kob­le de­res in­ter­es­ser og kom­pe­ten­cer sam­men med kon­kre­te for­slag til de fle­re end 240 ek­si­ste­ren­de erhvervsuddannelser.

Am­bi­tio­nen er, at plat­for­men kan bi­dra­ge til at let­te un­ges ud­dan­nel­ses­valg og åb­ne fle­re øj­ne for mu­lig­he­der­ne med en erhvervsuddannelse.

Pro­to­ty­pen til ’Hvad kan jeg bli­ve?’ er al­le­re­de on­li­ne og er ud­vik­let med støt­te fra ar­bejds­mar­ke­dets par­ter som et før­ste ind­le­den­de skridt. Med be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den kan plat­for­men vi­de­re­ud­vik­les, fær­dig­gø­res og im­ple­men­te­res i de kom­men­de år.

100 mio. kr. til nye laboratorier i Mærsk Tårnet

A.P. Møl­ler Fon­den står og­så bag en do­na­tion på 100 mil­li­o­ner kro­ner til Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der skal bru­ges på nye la­bo­ra­to­ri­er i Mær­sk Tår­net i København.

I de så­kald­te GMO klas­se 3-la­­bo­ra­to­ri­er vil for­ske­re blandt an­det kun­ne ar­bej­de med vira på et langt me­re avan­ce­ret ni­veau end hidtil og der­med ska­be ny vi­den og indsigt.

”Am­bi­tio­nen med Mær­sk Tår­net var at sik­re dansk forsk­ning sta­te-of-the-art bio­me­di­cin­ske forsk­nings­fa­ci­li­te­ter på hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau. De nye GMO klas­se 3-la­­bo­ra­to­ri­er skal med­vir­ke til, at Dan­mark og­så fremad­ret­tet kan til­træk­ke de al­ler­bed­ste for­ske­re in­den­for blandt an­det vac­ci­ne­ud­vik­ling. Et om­rå­de, som har yder­ste re­le­vans ef­ter det se­ne­ste års dra­ma­ti­ske ud­vik­ling,” si­ger for­mand for A.P. Møl­ler Fon­den, Ane Mær­sk Mc-Kin­­ney Ug­g­la i en pressemeddelelse.

Rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik C. We­ge­ner er me­get tak­nem­lig for donationen.

”Det er fan­ta­stisk for al­le de for­ske­re, der ar­bej­der med mi­kro­or­ga­nis­mer og im­mun­sy­ste­met, at vi nu vil få ad­gang til GMO klas­se 3-la­­bo­ra­to­ri­er på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Det er en vi­sio­nær in­ve­ste­ring fra A.P. Møl­ler Fon­den, og når la­bo­ra­to­ri­er­ne står klar, vil de gi­ve et kæm­pe løft til vo­res forsk­nings­mil­jø­er. Det brin­ger virus- og vac­ci­ne­forsk­nin­gen op i den eu­ro­pæ­i­ske su­per­liga”, si­ger Hen­rik C. Wegener.

De­kan Ul­la Wewer be­teg­ner de nye la­bo­ra­to­ri­er som ”kro­nen på vær­ket i Mær­sk Tårnet”.

”De ful­den­der det for­skertårn, som al­le­re­de er me­get syn­ligt langt uden for Dan­marks græn­ser. Dan­mark bli­ver en sta­dig me­re in­ter­es­sant sam­ar­bejds­part­ner i det in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­mil­jø og et at­trak­tivt sted at in­ve­ste­re i for de sto­re fir­ma­er, som ar­bej­der med mor­gen­da­gens me­di­cin­ske ud­for­drin­ger,” si­ger Ul­la Wewer.

Ny 1400 kvadratmeter stor bypark i Aarhus

Fra Kø­ben­havn fort­sæt­ter vi til Aar­hus, hvor Sal­ling Fon­de­ne med en be­vil­ling på 35 mil­li­o­ner kro­ner fi­nan­si­e­rer op­fø­rel­sen af en ny bypark.

Sal­ling Roof­gar­den er nav­net på den kom­men­de by­park, der fra som­me­ren 2022 læg­ger græs til leg, for­dy­bel­se og fæl­les­skab i 6. sals høj­de på ta­get af Sal­ling Storma­ga­sin i Aarhus.

Et æste­tisk frirum, hvor her­bo­en­de med en travl ka­len­der el­ler be­sø­gen­de med et stramt pro­gram kan træk­ke vej­ret dybt og la­de ro­en sæn­ke sig i hin­an­dens sel­skab i det fri

Ma­ri­an­ne Bed­sted – Di­rek­tør, Salling

By­par­ken på 1.400 kva­drat­me­ter be­teg­nes i en pres­se­med­del­el­se fra Sal­ling Group som et at­trak­tivt sup­ple­ment til Sal­ling Roof­top, der si­den åb­nin­gen for fi­re år si­den har haft fle­re end 3,5 mil­li­o­ner gæster.

Sal­ling-di­rek­tør Ma­ri­an­ne Bed­sted ser frem til at skul­le ind­vie den nye bypark.

”Oven­på et år, hvor vi ik­ke har kun­net dyr­ke fæl­les­ska­bet, er vo­res mål med Sal­ling Roof­gar­den at ska­be et helt nyt byrum for samvær, men og­så til ef­tertan­ke. Et æste­tisk frirum, hvor her­bo­en­de med en travl ka­len­der el­ler be­sø­gen­de med et stramt pro­gram kan træk­ke vej­ret dybt og la­de ro­en sæn­ke sig i hin­an­dens sel­skab i det fri,” si­ger Ma­ri­an­ne Be­sted i pressemeddelelsen.

Dén am­bi­tion bak­kes op af Aar­hus´ borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard, der ser et stort po­ten­ti­a­le i by­ens kom­men­de grøn­ne attraktion.

”Med Sal­ling Roof­gar­den får Aar­hus et grønt ån­de­hul i me­re end én for­stand. Pla­ce­rin­gen midt i by­en gi­ver bor­ge­re og be­sø­gen­de mu­lig­hed for et puste­rum, sam­ti­dig med at ve­ge­ta­tio­nen på top­pen af Aar­hus spil­ler po­si­tivt ind i kom­mu­nens om­stil­ling til at bli­ve en kli­ma­ven­lig stor­by. På veg­ne af by­en sen­der jeg der­for en stor tak til Sal­ling og Sal­ling Fon­de­ne for et flot bi­drag til at for­bed­re bå­de hver­da­gen og by­mil­jø­et,” si­ger Ja­cob Bundsgaard

Trafikpris til skovbørnehave

I Ring­s­ted lig­ger en sko­vbør­ne­ha­ve ved navn Bø­ge­ly, og her var de sto­re smil for­le­den fun­det frem, da børn og voks­ne modt­og GF Fon­dens na­tio­na­le tra­fikpris for en unik cy­kel­ba­ne, som er tænkt og teg­net af pen­sio­ni­sten Pe­ter Parbst.

I for­bin­del­se med prisover­ræk­kel­sen var der ro­sen­de ord til Bø­ge­lys sto­re og små fra Jør­gen Kri­stof­fer­sen, der er for­mand for GF For­sik­ring i Sorø, Sla­gel­se og Holbæk.

”Hvis no­gen si­ger, at tra­fik­sik­ker­he­den i Ring­s­ted kom­mu­ne er helt ude i sko­ven, så vil jeg til­fø­je: Ja, den er – hel­dig­vis. Je­res pæ­da­go­gi­ske til­gang til tra­fik­sik­ker­he­den er for­bil­led­lig. I er ik­ke de før­ste i Dan­mark, der la­ver en cy­kel­ba­ne af den­ne ty­pe. Men I er de før­ste, der gør det på je­res helt spe­ci­el­le må­de,” sag­de Jør­gen Kri­stof­fer­sen iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra GF Fonden.

Ring­s­teds borg­me­ster, Hen­rik Hvi­de­sten (V), tak­ke­de på kom­mu­nens veg­ne for pri­sen, der nu en­de­lig – med næ­sten et års cor­o­­na-for­sin­kel­­se – kun­ne over­ræk­kes, sam­ti­dig med at cy­kel­ba­nen kun­ne ind­vies. Borg­meste­ren tak­ke­de bå­de bør­ne­ha­ven for ini­ti­a­ti­vet og GF Fon­den for støt­ten på 14.500 kroner.

”GF For­sik­rings fond gør med sin støt­te her en vig­tig for­skel for bør­ne­ha­ven, og med de man­ge ini­ti­a­ti­ver over he­le lan­det gør I en stor for­skel for tra­fik­sik­ker­he­den,” lød det fra Hen­rik Hvi­de­sten, der selv var an­kom­met til sko­vbør­ne­ha­ven på cy­kel og kør­te med på den før­ste of­fi­ci­el­le tur rundt på cykelbanen.

Støtte til uddannelsesprojekter for flygtninge i Libanon

Fra en cy­kel­ba­ne i Ring­s­ted ta­ger vi et or­dent­ligt geo­gra­fisk spring til Li­ba­non, hvor man­ge un­ge kæm­per med sti­gen­de fat­tig­dom og mang­len­de ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der som føl­ge af blandt an­det lan­dets øko­no­mi­ske pro­ble­mer og Covid-19-pandemien.

To nye pro­jek­ter støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den skal nu bi­dra­ge til at ska­be bed­re frem­tids­ud­sig­ter for de un­ge, her­un­der de man­ge un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i landet.

Vi har valgt at støt­te de un­ge i Li­ba­non gen­nem Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Norsk Flygt­nin­ge­hjælp, for­di de to or­ga­ni­sa­tio­ner har ka­pa­ci­te­ten til at sik­re, at fle­re un­ge får en ud­dan­nel­se og op­når de fær­dig­he­der, der er nød­ven­di­ge for at de kan kla­re sig selv

Met­te Ide David­sen – Se­ni­or Pro­gram­me Le­ad in­den for So­ci­al & Hu­ma­ni­ta­ri­an, No­vo Nor­disk Fonden

No­vo Nor­disk Fon­den støt­te går til to in­di­vi­du­el­le men kom­ple­men­tæ­re etåri­ge pro­jek­ter, der dri­ves af hen­holds­vis Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Norsk Flygt­nin­ge­hjælp. Pro­jek­ter­ne bli­ver støt­tet med be­vil­lin­ger på hen­holds­vis ot­te og 12,5 mil­li­o­ner kroner.

“Må­let med de to be­vil­lin­ger er at re­du­ce­re nog­le af de man­ge ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser, Covid-19 pan­de­mi­en har ført med sig for un­ge men­ne­sker over he­le ver­den. I Li­ba­non har sko­ler­ne væ­ret luk­ket i me­re end et år, og man­ge un­ge er kom­met me­get langt bag­ud i de­res læ­ring el­ler er helt fal­det fra de­res ud­dan­nel­ser. Vi har valgt at støt­te de un­ge i Li­ba­non gen­nem Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Norsk Flygt­nin­ge­hjælp, for­di de to or­ga­ni­sa­tio­ner har ka­pa­ci­te­ten til at sik­re, at fle­re un­ge får en ud­dan­nel­se og op­når de fær­dig­he­der, der er nød­ven­di­ge for at de kan kla­re sig selv,” si­ger Met­te Ide David­sen, der er Se­ni­or Pro­gram­me Le­ad in­den for So­ci­al & Hu­ma­ni­ta­ri­an i No­vo Nor­disk Fonden.

Og der er fle­re pen­ge på vej fra No­vo Nor­disk Fon­den til pro­jek­ter i Li­ba­non. Fon­den har net­op an­non­ce­ret en ny be­vil­lings­run­de på i alt 40 mil­li­o­ner kro­ner un­der pro­gram­met ’Pat­hways to Youth Em­power­ment and Self-Re­li­an­­ce’, der og­så er må­l­ret­tet pro­jek­ter til for­del for un­ge i Libanon.

Fondspenge til 19 maritime projekter

Vi slut­ter hos Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, der net­op ved årets an­den ud­de­lings­run­de har be­vil­get 16,5 mil­li­o­ner kro­ner til 19 pro­jek­ter in­den for fon­dens ho­ved­ka­te­go­ri­er: Ma­ri­ti­me er­hvervspro­jek­ter, ma­ri­tim forsk­ning, frem­me af Det Blå Dan­mark og kompetenceudvikling.

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond frem­hæ­ver i sit nyheds­brev blandt an­det et spæn­den­de pro­jekt in­den­for Car­bon Cap­tu­re Trans­porta­tion and Sto­ra­te (CCTS), som har få­et mid­ler til en del af den eks­pe­ri­men­te­ren­de fa­se af logistikken.
”CCTS kan ge­ne­relt bli­ve en dansk styr­kepo­si­tion, og vi er gla­de for at­ter at kun­ne bi­dra­ge til den­ne del af in­nova­tio­nen in­den­for kli­ma­til­tag og grøn om­stil­ling,” skri­ver fon­den i nyhedsbrevet.

Et an­det fo­ku­s­om­rå­de i ud­de­lings­run­den har væ­ret den sto­re ud­for­dring, der er i bå­de sø­far­ten og den ma­ri­ti­me in­du­stri med at til­træk­ke un­ge stu­de­ren­de til de ma­ri­ti­me tek­ni­ske ud­dan­nel­ser – li­ge fra er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne til uni­ver­si­tets­ni­veau. Der er der­for til den­ne run­de be­vil­get mid­ler til fle­re pro­jek­ter in­den­for det­te felt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: