Fondsstøtte til høj cigar og modernisering af børneteater

Ugens udvalgte uddelinger omfatter blandt andet penge fra Ny Carlsbergfondet til et kombineret rygerum og kunstværk på det sociale tilbud Kofoeds Skole, støtte fra A.P. Møller Fonden til udvidelse og modernisering af børneteatret Ishøj Teater og bevillinger fra Villum Fonden til professorer på Aarhus og Syddansk Universiteter.

Ny Carls­berg­fon­det har do­ne­ret et nyt ry­ge­rum ud­for­met af kunst­ner­duo­en Ran­di & Ka­tri­ne. ”Når man er på et so­ci­alt til­bud som Ko­fo­eds Sko­le, så må man ba­re kon­sta­te­re, at der sta­dig er man­ge, der ry­ger, og at ryg­ning ik­ke er bor­ger­nes stør­ste pro­blem,” si­ger For­stan­der på Ko­fo­eds Sko­le Ro­bert Olsen.

Den­ne uges rund­t­ur blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger star­ter med en do­na­tion fra Ny Carls­berg­fon­det til det, der be­teg­nes som ”Kø­ben­havns smuk­ke­ste rygerum”.

Ry­ge­rum­met er pla­ce­ret på det so­ci­a­le til­bud Ko­fo­eds Sko­le i Kø­ben­havn og er ud­for­met af kunst­ner­duo­en Ran­di & Ka­tri­ne. Rygerummet/kunstværket med nav­net Ko­fo­eds Ci­gar er en ot­te me­ter høj ci­gar, der er ud­for­met med ban­dero­le og rul­le­de bla­de af kob­ber og aske på top­pen – og in­de i ci­ga­ren er der sto­le, bord og askebægere.
For­stan­der på Ko­fo­eds Sko­le Ro­bert Ol­sen er væl­dig glad for det nye rygerum.

”Når man er på et so­ci­alt til­bud som Ko­fo­eds Sko­le, så må man ba­re kon­sta­te­re, at der sta­dig er man­ge, der ry­ger, og at ryg­ning ik­ke er bor­ger­nes stør­ste pro­blem. I de se­ne­re år har man­ge ry­ge­re følt sig mar­gi­na­li­se­ret, ryk­ket rundt med og ik­ke mindst skub­bet uden­for, og­så her på Ko­fo­eds Sko­le. Der­for er det vildt og dej­ligt, at Ran­di & Ka­tri­ne i sam­spil med vo­res ele­ver har få­et ide­en til by­ens vel nok mest spek­taku­læ­re ry­ge­rum,” si­ger Ro­bert Ol­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Ko­fo­eds Skole.

Ko­fo­eds Ci­gar er ik­ke ba­re høj ci­gar­fø­ring. Det er kunst, der med li­ge de­le ori­gi­na­li­tet og yd­myg­hed ta­ger ste­det og dets bru­ge­re alvorligt

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

For­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det Chri­sti­ne Buhl An­der­sen glæ­der sig blandt an­det over ny­ska­bel­sens kunst­ne­ri­ske udtryk.

”Ko­fo­eds Ci­gar er ik­ke ba­re høj ci­gar­fø­ring. Det er kunst, der med li­ge de­le ori­gi­na­li­tet og yd­myg­hed ta­ger ste­det og dets bru­ge­re al­vor­ligt. Ran­di & Ka­tri­ne har en fan­ta­stisk, nær­mest an­tro­po­lo­gisk til­gang til at ar­bej­de sig ind på og gå i di­a­log med de­res om­gi­vel­ser. Net­op den åben­hed og nys­ger­rig­hed er op­skrif­ten på et kunst­værk, der er stærkt for­ank­ret i ste­det, og som sam­ti­dig for­mår at gi­ve det et løft, æste­tisk, funk­tio­nelt og ik­ke mindst so­ci­alt,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Bevilling til forskning i fødevareprocesser

Frem­ti­dens fø­de­va­re­pro­ces­ser og de­sign og for­ar­bejd­ning af fø­de­va­rer op­ta­ger pro­fes­sor Mi­le­na Cor­re­dig fra In­sti­tut for Fø­de­va­rer på Aar­hus Uni­ver­si­tet me­get, og nu er det øko­no­mi­ske grund­lag for at fort­sæt­te pro­fes­sorens forsk­ning på plads.

Mi­le­na Cor­re­dig har så­le­des net­op mod­ta­get en be­vil­ling på 30 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den til pro­jek­tet ’Frem­tids­sik­ring af be­ar­bejd­ning af fø­de­va­re­bio­mo­le­ky­ler (REPROOF)’, og pro­fes­soren ud­næv­nes i den for­bin­del­se til Vil­lum Investigator.

Det gi­ver mig mu­lig­he­den for at fo­ku­se­re på min lang­sig­te­de forsk­nings­vi­sion og træ­ne den næ­ste ge­ne­ra­tion af for­ske­re i et me­get til­trængt forsk­nings­om­rå­de, for­ar­bejd­ning af frem­ti­dens fødevarer

Mi­le­na Cor­re­dig – Pro­fes­sor, Aar­hus Universitet

Ud­gangs­punk­tet er, at vo­res fø­de­va­re­sy­stem skal væ­re me­re bæ­re­dyg­tigt og ro­bust. Det er nød­ven­digt at ud­vik­le stra­te­gi­er til for­ar­bejd­ning af råva­rer til frem­ti­dens fø­de­va­rer uden at gå på kom­pro­mis med sik­ker­hed og sta­bi­li­tet. Mi­le­na Cor­re­digs forsk­ning vil mu­lig­gø­re me­re mod­stands­dyg­ti­ge fø­de­va­re­pro­ces­ser og in­spi­re­re en ny ge­ne­ra­tion af for­ske­re, der ar­bej­der ved græn­se­fla­den mel­lem tek­nik, bi­o­ke­mi og fødevarefysik.

”Jeg er yd­myg og be­gej­stret for at bli­ve ud­nævnt til Vil­lum In­ve­sti­ga­tor. Det gi­ver mig mu­lig­he­den for at fo­ku­se­re på min lang­sig­te­de forsk­nings­vi­sion og træ­ne den næ­ste ge­ne­ra­tion af for­ske­re i et me­get til­trængt forsk­nings­om­rå­de, for­ar­bejd­ning af frem­ti­dens fø­de­va­rer,” si­ger Mi­le­na Cor­re­dig i en pres­se­med­del­el­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet Te­ch­ni­cal Sciences.

Vil­lum In­ve­sti­ga­tor-pro­gram­met støt­ter er­far­ne og in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te for­ske­re, som kan yde et af­gø­ren­de bi­drag til de tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­der på et dansk universitet.

Matematikprofessor fra USA til Odense

Vil­lum Fon­den står og­så som af­sen­der på en stor be­vil­ling til en ma­te­ma­tikpro­fes­sor på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser uni­ver­si­te­tet, at pro­fes­sor Vi­vek Shen­de har mod­ta­get 25 mil­li­o­ner fra Vil­lum Fon­den til at for­ske i su­per­stren­ge­nes mysterier.

Vi­vek Shen­de har for­sket på nog­le af de mest pre­sti­ge­fyld­te uni­ver­si­te­ter i USA, Prin­ce­ton, MIT, Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia og Ber­ke­ley, og nu er han flyt­tet til Oden­se for at fort­sæt­te sit ar­bej­de på Syd­dansk Universitet.

Dan­ske fon­de har støt­tet mas­sivt op om Vi­vek Shen­des flyt­ning til Dan­mark. Grund­forsk­nings­fon­den har be­vil­get ot­te mil­li­o­ner, No­vo Nor­disk Fon­den seks mil­li­o­ner, og nu kom­mer der alt­så 25 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fonden.

”Der er et me­get spæn­den­de mil­jø på Cen­ter for Kvan­te­ma­te­ma­tik på SDU, og det er ret ene­stå­en­de at få mu­lig­hed for at sam­le dyg­ti­ge kol­le­ger og stu­de­ren­de om­kring mig. I USA er ma­te­ma­tik­forsk­ning of­te no­get, man be­dri­ver ale­ne el­ler må­ske et par kol­le­ger sam­men, mens der i Dan­mark er go­de mu­lig­he­der for at dan­ne stør­re forsk­nings­grup­per,” si­ger 37-åri­ge Vi­vek Shen­de i pressemeddelelsen.

Ombygning og udvidelse af børneteater

Fra kvan­te­ma­te­ma­tik i Oden­se fort­sæt­ter vi til te­a­ter i bør­ne­høj­de i Is­høj. Bør­ne­te­a­tret Is­høj Te­a­ter har så­le­des net­op mod­ta­get 37,1 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal. Pen­ge­ne skal bru­ges til at om­byg­ge og ud­vi­de teatret.

Nu kan vi i man­ge år frem by­de end­nu fle­re børn vel­kom­men i even­ty­rets magi­ske teaterverden

Al­lan Gryn­nerup – Le­der, Is­høj Teater

Den byg­ning, hvor Is­høj Te­a­ter hol­der til, er ik­ke ble­vet mo­der­ni­se­ret i stør­re om­fang si­den 1972, og den be­skri­ves i en pres­se­med­del­el­se fra Is­høj Kom­mu­ne som neds­lidt og utidssvarende.

”Vo­res te­a­ter har en helt sær­lig rol­le. For even­tyr fa­sci­ne­rer, uan­set om di­ne for­æl­dre er født i Ugan­da el­ler i Uger­lø­se. Vi har en helt sær­lig op­ga­ve med at til­by­de fæl­les op­le­vel­ser uan­set kul­tu­rel el­ler so­ci­al bag­grund, og den vig­ti­ge op­ga­ve får nu et mas­sivt løft. Vi er yderst tak­nem­me­li­ge for den kæm­pe støt­te fra A.P. Møl­ler Fon­den. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vo­res ram­mer er tem­me­lig neds­lid­te, og at vi er vok­set ud af dem. Nu kan vi i man­ge år frem by­de end­nu fle­re børn vel­kom­men i even­ty­rets magi­ske te­a­ter­ver­den,” si­ger le­der af Is­høj Te­a­ter Al­lan Grynnerup.

In­den mo­der­ni­se­rin­gen af Is­høj Te­a­ter går i gang, plan­læg­ger A.P. Møl­ler Fon­den, Is­høj Kom­mu­ne og Is­høj Te­a­ter at af­hol­de en ind­budt arkitektkonkurrence.

Ud­over do­na­tio­nen på 37,1 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den bi­dra­ger Is­høj Kom­mu­ne med 6,5 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tets realisering.

”Jeg er me­get glad for, at A.P. Møl­ler Fon­den med den­ne flot­te do­na­tion end­nu en­gang til­go­de­ser vo­res børn. For det er en rig­tig god nyhed ik­ke ba­re for bør­ne­ne i Is­høj, men for de man­ge børn fra he­le Sjæl­land, der op­le­ver te­a­trets fo­re­stil­lin­ger. Do­na­tio­nen er en stor an­er­ken­del­se af te­a­tret, og jeg glæ­der mig over, at det får et kæm­pe løft. Det er en stor ga­ve ik­ke ba­re for børn og me­d­ar­bej­de­re men for al­le, der bor i Is­høj,” si­ger borg­me­ster i Is­høj Kom­mu­ne Ole Bjør­storp (Is­høj­li­sten).
Is­høj Te­a­ter har 25.000 gæ­ster årligt.

14 bevillinger fra Elsass Fonden

Bord­ten­nis­spil­le­ren Thea Ni­el­sen, Støt­te­for­e­nin­gen for Ra­ceR­un­ning i Dan­mark og Ve­ster Ma­ri­en­dal Sko­le i Aal­borg er blandt de i alt 14 mod­ta­ge­re af pen­ge fra El­sass Fon­den i fon­dens april-bevillinger.

Thea Ni­el­sen mod­ta­ger 108.000 kro­ner fra El­sass Fon­den via Pa­r­a­sport Dan­mark. Hun har nu få­et en helt ek­stra­or­di­nær chan­ce for at kom­me et år til Halmstad i Sve­ri­ge for at spil­le bord­ten­nis på fuld tid. Det kan hjæl­pe hen­de med at ta­ge et stort skridt i ret­ning af det alt­over­skyg­gen­de mål, som er en me­dal­je ved De Pa­ra­lym­pi­ske Lege.

Støt­te­for­e­nin­gen for Ra­ceR­un­ning i Dan­mark har net­op få­et til­sagn om 312.000 kro­ner fra El­sass Fon­den. Pen­ge­ne skal bru­ges til at gen­nem­fø­re Ra­ceR­un­ning Camp & Cup, som af­hol­des på Fre­de­riks­berg den 11-18. juli i år.

Cam­pen knyt­ter men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se fra he­le lan­det sam­men og til­træk­ker sam­ti­dig li­ge­sin­de­de fra he­le ver­den. Sport­s­ligt fa­ci­li­te­rer cam­pen kon­kur­ren­ce på hø­je­ste ni­veau, hvil­ket gi­ver dan­ske mo­tio­ni­ster mu­lig­hed for at kon­kur­re­re med de bed­ste på verdensplan.

I den lidt min­dre må­le­stok rent øko­no­misk mod­ta­ger Ve­ster Ma­ri­en­dal Sko­le i Aal­borg 43.000 kro­ner. Pen­ge­ne skal bru­ges til en lej­rskoleud­flugt for børn i 3.-5. klas­se­trin, hvoraf man­ge har ce­re­bral parese.

200 familier kan komme på rekreativt ophold

Ugens sid­ste fonds­ud­de­ling er fra Øn­skeland i Brovst, der til­by­der re­kre­a­ti­ve op­hold til sår­ba­re og kro­nisk sy­ge børn og un­ge samt de­res familier.

Vi er helt af­hæn­gi­ge af at ha­ve støt­te fra fon­de og er der­for be­gej­stre­de for, at Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har valgt at støt­te Øn­skeland og vo­res ar­bej­de for at øge fa­mi­li­er­nes men­tale trivsel

An­ne Mad­sen Ta­bor – Cen­ter­le­der, Ønskeland

Ef­ter en lang vin­ter­pau­se som føl­ge af covid19-re­strik­tio­ner­ne er det nu igen mu­ligt for børn at kom­me på op­hold i Øn­skeland, og i en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Øn­skeland, at pa­let­ten af til­bud i år ud­vi­des tak­ket væ­re blandt an­det en stor do­na­tion fra Det Obel­ske Familiefond.

”Vi er helt af­hæn­gi­ge af at ha­ve støt­te fra fon­de og er der­for be­gej­stre­de for, at Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har valgt at støt­te Øn­skeland og vo­res ar­bej­de for at øge fa­mi­li­er­nes men­tale triv­sel. Sam­men med an­dre små og sto­re do­na­tio­ner fra bå­de pri­vat­per­so­ner og an­dre fon­de er det lyk­ke­des os at kun­ne til­by­de op til 200 fa­mi­li­er et op­hold i 2021. Det er vi helt vildt gla­de for,” si­ger An­ne Mad­sen Ta­bor, der er cen­ter­le­der på Øn­skeland, i pressemeddelelsen.

Fa­mi­li­er­ne er på op­hold af fi­re til seks da­ges va­rig­hed. Op­hol­de­ne er gra­tis og er for fa­mi­li­er fra he­le landet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer