Fondsstøtte til høj cigar og modernisering af børneteater

Ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger om­fat­ter blandt an­det pen­ge fra Ny Carls­berg­fon­det til et kom­bi­ne­ret ry­ge­rum og kunst­værk på det so­ci­a­le til­bud Ko­fo­eds Sko­le, støt­te fra A.P. Møl­ler Fon­den til ud­vi­del­se og mo­der­ni­se­ring af bør­ne­te­a­tret Is­høj Te­a­ter og be­vil­lin­ger fra Vil­lum Fon­den til pro­fes­so­rer på Aar­hus og Syd­dansk Universiteter.

Ny Carls­berg­fon­det har do­ne­ret et nyt ry­ge­rum ud­for­met af kunst­ner­duo­en Ran­di & Ka­tri­ne. ”Når man er på et so­ci­alt til­bud som Ko­fo­eds Sko­le, så må man ba­re kon­sta­te­re, at der sta­dig er man­ge, der ry­ger, og at ryg­ning ik­ke er bor­ger­nes stør­ste pro­blem,” si­ger For­stan­der på Ko­fo­eds Sko­le Ro­bert Olsen.

Den­ne uges rund­t­ur blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger star­ter med en do­na­tion fra Ny Carls­berg­fon­det til det, der be­teg­nes som ”Kø­ben­havns smuk­ke­ste rygerum”.

Ry­ge­rum­met er pla­ce­ret på det so­ci­a­le til­bud Ko­fo­eds Sko­le i Kø­ben­havn og er ud­for­met af kunst­ner­duo­en Ran­di & Ka­tri­ne. Rygerummet/kunstværket med nav­net Ko­fo­eds Ci­gar er en ot­te me­ter høj ci­gar, der er ud­for­met med ban­dero­le og rul­le­de bla­de af kob­ber og aske på top­pen – og in­de i ci­ga­ren er der sto­le, bord og askebægere.
For­stan­der på Ko­fo­eds Sko­le Ro­bert Ol­sen er væl­dig glad for det nye rygerum.

”Når man er på et so­ci­alt til­bud som Ko­fo­eds Sko­le, så må man ba­re kon­sta­te­re, at der sta­dig er man­ge, der ry­ger, og at ryg­ning ik­ke er bor­ger­nes stør­ste pro­blem. I de se­ne­re år har man­ge ry­ge­re følt sig mar­gi­na­li­se­ret, ryk­ket rundt med og ik­ke mindst skub­bet uden­for, og­så her på Ko­fo­eds Sko­le. Der­for er det vildt og dej­ligt, at Ran­di & Ka­tri­ne i sam­spil med vo­res ele­ver har få­et ide­en til by­ens vel nok mest spek­taku­læ­re ry­ge­rum,” si­ger Ro­bert Ol­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Ko­fo­eds Skole.

Ko­fo­eds Ci­gar er ik­ke ba­re høj ci­gar­fø­ring. Det er kunst, der med li­ge de­le ori­gi­na­li­tet og yd­myg­hed ta­ger ste­det og dets bru­ge­re alvorligt

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

For­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det Chri­sti­ne Buhl An­der­sen glæ­der sig blandt an­det over ny­ska­bel­sens kunst­ne­ri­ske udtryk.

”Ko­fo­eds Ci­gar er ik­ke ba­re høj ci­gar­fø­ring. Det er kunst, der med li­ge de­le ori­gi­na­li­tet og yd­myg­hed ta­ger ste­det og dets bru­ge­re al­vor­ligt. Ran­di & Ka­tri­ne har en fan­ta­stisk, nær­mest an­tro­po­lo­gisk til­gang til at ar­bej­de sig ind på og gå i di­a­log med de­res om­gi­vel­ser. Net­op den åben­hed og nys­ger­rig­hed er op­skrif­ten på et kunst­værk, der er stærkt for­ank­ret i ste­det, og som sam­ti­dig for­mår at gi­ve det et løft, æste­tisk, funk­tio­nelt og ik­ke mindst so­ci­alt,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Bevilling til forskning i fødevareprocesser

Frem­ti­dens fø­de­va­re­pro­ces­ser og de­sign og for­ar­bejd­ning af fø­de­va­rer op­ta­ger pro­fes­sor Mi­le­na Cor­re­dig fra In­sti­tut for Fø­de­va­rer på Aar­hus Uni­ver­si­tet me­get, og nu er det øko­no­mi­ske grund­lag for at fort­sæt­te pro­fes­sorens forsk­ning på plads.

Mi­le­na Cor­re­dig har så­le­des net­op mod­ta­get en be­vil­ling på 30 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den til pro­jek­tet ’Frem­tids­sik­ring af be­ar­bejd­ning af fø­de­va­re­bio­mo­le­ky­ler (REPROOF)’, og pro­fes­soren ud­næv­nes i den for­bin­del­se til Vil­lum Investigator.

Det gi­ver mig mu­lig­he­den for at fo­ku­se­re på min lang­sig­te­de forsk­nings­vi­sion og træ­ne den næ­ste ge­ne­ra­tion af for­ske­re i et me­get til­trængt forsk­nings­om­rå­de, for­ar­bejd­ning af frem­ti­dens fødevarer

Mi­le­na Cor­re­dig – Pro­fes­sor, Aar­hus Universitet

Ud­gangs­punk­tet er, at vo­res fø­de­va­re­sy­stem skal væ­re me­re bæ­re­dyg­tigt og ro­bust. Det er nød­ven­digt at ud­vik­le stra­te­gi­er til for­ar­bejd­ning af råva­rer til frem­ti­dens fø­de­va­rer uden at gå på kom­pro­mis med sik­ker­hed og sta­bi­li­tet. Mi­le­na Cor­re­digs forsk­ning vil mu­lig­gø­re me­re mod­stands­dyg­ti­ge fø­de­va­re­pro­ces­ser og in­spi­re­re en ny ge­ne­ra­tion af for­ske­re, der ar­bej­der ved græn­se­fla­den mel­lem tek­nik, bi­o­ke­mi og fødevarefysik.

”Jeg er yd­myg og be­gej­stret for at bli­ve ud­nævnt til Vil­lum In­ve­sti­ga­tor. Det gi­ver mig mu­lig­he­den for at fo­ku­se­re på min lang­sig­te­de forsk­nings­vi­sion og træ­ne den næ­ste ge­ne­ra­tion af for­ske­re i et me­get til­trængt forsk­nings­om­rå­de, for­ar­bejd­ning af frem­ti­dens fø­de­va­rer,” si­ger Mi­le­na Cor­re­dig i en pres­se­med­del­el­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet Te­ch­ni­cal Sciences.

Vil­lum In­ve­sti­­ga­tor-pro­­gram­­met støt­ter er­far­ne og in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te for­ske­re, som kan yde et af­gø­ren­de bi­drag til de tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­der på et dansk universitet.

Matematikprofessor fra USA til Odense

Vil­lum Fon­den står og­så som af­sen­der på en stor be­vil­ling til en ma­te­ma­tikpro­fes­sor på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser uni­ver­si­te­tet, at pro­fes­sor Vi­vek Shen­de har mod­ta­get 25 mil­li­o­ner fra Vil­lum Fon­den til at for­ske i su­per­stren­ge­nes mysterier.

Vi­vek Shen­de har for­sket på nog­le af de mest pre­sti­ge­fyld­te uni­ver­si­te­ter i USA, Prin­ce­ton, MIT, Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia og Ber­ke­ley, og nu er han flyt­tet til Oden­se for at fort­sæt­te sit ar­bej­de på Syd­dansk Universitet.

Dan­ske fon­de har støt­tet mas­sivt op om Vi­vek Shen­des flyt­ning til Dan­mark. Grund­forsk­nings­fon­den har be­vil­get ot­te mil­li­o­ner, No­vo Nor­disk Fon­den seks mil­li­o­ner, og nu kom­mer der alt­så 25 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fonden.

”Der er et me­get spæn­den­de mil­jø på Cen­ter for Kvan­te­ma­te­ma­tik på SDU, og det er ret ene­stå­en­de at få mu­lig­hed for at sam­le dyg­ti­ge kol­le­ger og stu­de­ren­de om­kring mig. I USA er ma­te­ma­tik­forsk­ning of­te no­get, man be­dri­ver ale­ne el­ler må­ske et par kol­le­ger sam­men, mens der i Dan­mark er go­de mu­lig­he­der for at dan­ne stør­re forsk­nings­grup­per,” si­ger 37-åri­­ge Vi­vek Shen­de i pressemeddelelsen.

Ombygning og udvidelse af børneteater

Fra kvan­te­ma­te­ma­tik i Oden­se fort­sæt­ter vi til te­a­ter i bør­ne­høj­de i Is­høj. Bør­ne­te­a­tret Is­høj Te­a­ter har så­le­des net­op mod­ta­get 37,1 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal. Pen­ge­ne skal bru­ges til at om­byg­ge og ud­vi­de teatret.

Nu kan vi i man­ge år frem by­de end­nu fle­re børn vel­kom­men i even­ty­rets magi­ske teaterverden

Al­lan Gryn­nerup – Le­der, Is­høj Teater

Den byg­ning, hvor Is­høj Te­a­ter hol­der til, er ik­ke ble­vet mo­der­ni­se­ret i stør­re om­fang si­den 1972, og den be­skri­ves i en pres­se­med­del­el­se fra Is­høj Kom­mu­ne som neds­lidt og utidssvarende.

”Vo­res te­a­ter har en helt sær­lig rol­le. For even­tyr fa­sci­ne­rer, uan­set om di­ne for­æl­dre er født i Ugan­da el­ler i Uger­lø­se. Vi har en helt sær­lig op­ga­ve med at til­by­de fæl­les op­le­vel­ser uan­set kul­tu­rel el­ler so­ci­al bag­grund, og den vig­ti­ge op­ga­ve får nu et mas­sivt løft. Vi er yderst tak­nem­me­li­ge for den kæm­pe støt­te fra A.P. Møl­ler Fon­den. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vo­res ram­mer er tem­me­lig neds­lid­te, og at vi er vok­set ud af dem. Nu kan vi i man­ge år frem by­de end­nu fle­re børn vel­kom­men i even­ty­rets magi­ske te­a­ter­ver­den,” si­ger le­der af Is­høj Te­a­ter Al­lan Grynnerup.

In­den mo­der­ni­se­rin­gen af Is­høj Te­a­ter går i gang, plan­læg­ger A.P. Møl­ler Fon­den, Is­høj Kom­mu­ne og Is­høj Te­a­ter at af­hol­de en ind­budt arkitektkonkurrence.

Ud­over do­na­tio­nen på 37,1 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den bi­dra­ger Is­høj Kom­mu­ne med 6,5 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tets realisering.

”Jeg er me­get glad for, at A.P. Møl­ler Fon­den med den­ne flot­te do­na­tion end­nu en­gang til­go­de­ser vo­res børn. For det er en rig­tig god nyhed ik­ke ba­re for bør­ne­ne i Is­høj, men for de man­ge børn fra he­le Sjæl­land, der op­le­ver te­a­trets fo­re­stil­lin­ger. Do­na­tio­nen er en stor an­er­ken­del­se af te­a­tret, og jeg glæ­der mig over, at det får et kæm­pe løft. Det er en stor ga­ve ik­ke ba­re for børn og me­d­ar­bej­de­re men for al­le, der bor i Is­høj,” si­ger borg­me­ster i Is­høj Kom­mu­ne Ole Bjør­storp (Is­høj­li­sten).
Is­høj Te­a­ter har 25.000 gæ­ster årligt.

14 bevillinger fra Elsass Fonden

Bord­ten­nis­spil­le­ren Thea Ni­el­sen, Støt­te­for­e­nin­gen for Ra­ceR­un­ning i Dan­mark og Ve­ster Ma­ri­en­dal Sko­le i Aal­borg er blandt de i alt 14 mod­ta­ge­re af pen­ge fra El­sass Fon­den i fon­dens april-bevillinger.

Thea Ni­el­sen mod­ta­ger 108.000 kro­ner fra El­sass Fon­den via Pa­r­a­sport Dan­mark. Hun har nu få­et en helt ek­stra­or­di­nær chan­ce for at kom­me et år til Halmstad i Sve­ri­ge for at spil­le bord­ten­nis på fuld tid. Det kan hjæl­pe hen­de med at ta­ge et stort skridt i ret­ning af det alt­over­skyg­gen­de mål, som er en me­dal­je ved De Pa­ra­lym­pi­ske Lege.

Støt­te­for­e­nin­gen for Ra­ceR­un­ning i Dan­mark har net­op få­et til­sagn om 312.000 kro­ner fra El­sass Fon­den. Pen­ge­ne skal bru­ges til at gen­nem­fø­re Ra­ceR­un­ning Camp & Cup, som af­hol­des på Fre­de­riks­berg den 11-18. juli i år.

Cam­pen knyt­ter men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se fra he­le lan­det sam­men og til­træk­ker sam­ti­dig li­ge­sin­de­de fra he­le ver­den. Sport­s­ligt fa­ci­li­te­rer cam­pen kon­kur­ren­ce på hø­je­ste ni­veau, hvil­ket gi­ver dan­ske mo­tio­ni­ster mu­lig­hed for at kon­kur­re­re med de bed­ste på verdensplan.

I den lidt min­dre må­le­stok rent øko­no­misk mod­ta­ger Ve­ster Ma­ri­en­dal Sko­le i Aal­borg 43.000 kro­ner. Pen­ge­ne skal bru­ges til en lej­rskoleud­flugt for børn i 3.-5. klas­se­trin, hvoraf man­ge har ce­re­bral parese.

200 familier kan komme på rekreativt ophold

Ugens sid­ste fonds­ud­de­ling er fra Øn­skeland i Brovst, der til­by­der re­kre­a­ti­ve op­hold til sår­ba­re og kro­nisk sy­ge børn og un­ge samt de­res familier.

Vi er helt af­hæn­gi­ge af at ha­ve støt­te fra fon­de og er der­for be­gej­stre­de for, at Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har valgt at støt­te Øn­skeland og vo­res ar­bej­de for at øge fa­mi­li­er­nes men­tale trivsel

An­ne Mad­sen Ta­bor – Cen­ter­le­der, Ønskeland

Ef­ter en lang vin­ter­pau­se som føl­ge af covid19-re­­strik­tio­­ner­­ne er det nu igen mu­ligt for børn at kom­me på op­hold i Øn­skeland, og i en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Øn­skeland, at pa­let­ten af til­bud i år ud­vi­des tak­ket væ­re blandt an­det en stor do­na­tion fra Det Obel­ske Familiefond.

”Vi er helt af­hæn­gi­ge af at ha­ve støt­te fra fon­de og er der­for be­gej­stre­de for, at Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har valgt at støt­te Øn­skeland og vo­res ar­bej­de for at øge fa­mi­li­er­nes men­tale triv­sel. Sam­men med an­dre små og sto­re do­na­tio­ner fra bå­de pri­vat­per­so­ner og an­dre fon­de er det lyk­ke­des os at kun­ne til­by­de op til 200 fa­mi­li­er et op­hold i 2021. Det er vi helt vildt gla­de for,” si­ger An­ne Mad­sen Ta­bor, der er cen­ter­le­der på Øn­skeland, i pressemeddelelsen.

Fa­mi­li­er­ne er på op­hold af fi­re til seks da­ges va­rig­hed. Op­hol­de­ne er gra­tis og er for fa­mi­li­er fra he­le landet.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…