Fondsstøtte til kreative projekter for indlagte børn og kampen mod ensomhed

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter blandt andet Spar Nord Fondens støtte til et initiativ, som skal give hospitalsindlagte børn et kreativt frirum, og tre fondes støtte til en udendørs vandreforestilling i Baldersbæk Plantage ved Varde.

Bal­der­bæks Stem­mer er uden­dørs van­dre­fo­re­stil­ling i Bal­der­bæks Plan­ta­ge, hvor pu­bli­kum i lø­bet af en tur på om­kring en ki­lo­me­ter vil hø­re stem­mer fra kend­te sku­e­spil­le­re som blandt an­dre Sonja Op­pen­ha­gen, Pre­ben Kri­sten­sen og Char­lot­te Fich (fo­to: Ca­mil­la Winther).

Krea­hel­te­ne, som er et ini­ti­a­tiv star­tet af Bør­ne­u­lyk­kes­fon­den, har si­den sep­tem­ber 2020 sør­get for at gi­ve ho­spi­tal­s­ind­lag­te børn i Oden­se, Aal­borg og Hjør­ring et kre­a­tivt frirum.

Men snart får end­nu fle­re ind­lag­te børn glæ­de af Krea­hel­te­ne. Det sker tak­ket væ­re 250.000 støt­te­kro­ner fra Spar Nord Fonden.

Bo Ug­ger­høj, der er fonds­di­rek­tør i Spar Nord Fon­den, glæ­der sig i en nyhed på fon­dens hjem­mesi­de over de op­le­vel­ser, som fle­re ind­lag­te børn kan se frem til.

”Børn skal da ha­ve lov til at le­ge, gri­ne og kre­e­re – med glim­mer, kli­ster, pap og he­le mo­le­vit­ten – og at det er mu­ligt i for­bin­del­se med børns hår­de og læn­ge­re­va­ren­de syg­doms­for­løb og ind­læg­gel­ser er fan­ta­stisk. Vi pri­o­ri­te­rer net­op stær­ke ini­ti­a­ti­ver, hvor men­ne­sker hjæl­per men­ne­sker, og hvor hjæl­pen fra for ek­sem­pel Krea­hel­te­ne ud over puste­rum fra syg­dom og ud­for­drin­ger må­ske og­så by­der på læ­ring og nye små fæl­les­ska­ber,” si­ger Bo Uggerhøj.

Fonds­støt­ten er med til at sik­re ud­vik­lin­gen af Krea­hel­te­ne på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Re­gions­ho­spi­tal Nord­jyl­land i Hjør­ring samt op­start på bør­ne- og un­ge­ho­spi­cet Strand­bak­ke­hu­set i Rønde.

Fondsfinansierede vandreforestillinger i plantage

Fra ho­spi­ta­ler­ne fort­sæt­ter rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger til Bal­ders­bæk Plan­ta­ge, som lig­ger i kom­mu­ne­græn­sen mel­lem Vej­en, Bil­lund og Varde.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Var­de Kom­mu­ne bli­ver der i slut­nin­gen af au­gust og i mid­ten af sep­tem­ber op­ført i alt seks så­kald­te van­dre­fo­re­stil­lin­ger midt ude i Bal­ders­bæk Plan­ta­ge kal­det ’Bal­ders­bæk Stem­mer’, og det er mu­lig­gjort med øko­no­misk støt­te fra Spar Nord Fon­den, Ole Kirks Fond og Sta­tens Kunst­fond samt Vej­en, Bil­lund og Var­de kommuner.

Der er ta­le om en uden­dørs van­dre­fo­re­stil­ling i plan­ta­gen, hvor man i lø­bet af en tur på om­kring en ki­lo­me­ter vil hø­re stem­mer fra kend­te sku­e­spil­le­re som blandt an­dre Sonja Op­pen­ha­gen, Pre­ben Kri­sten­sen og Char­lot­te Fich.

Bag fo­re­stil­lin­gen står dra­ma­ti­ke­ren Si­mo­ne Isa­bel Nør­gaard, mens op­havs­man­den til Bal­ders­bæks Stem­mer er Kri­sti­an Grum­me, der selv er op­vok­set li­ge ved si­den af plan­ta­gen. Selv om han som barn har til­bragt ad­skil­li­ge ti­mer i plan­ta­gen, er det først som vok­sen, han er ble­vet be­vidst om den unik­ke hi­sto­rie, som ste­det rummer.

”Det har væ­ret spæn­den­de at dyk­ke ned i hi­sto­ri­en om kø­ben­hav­ner­plan­ta­ger­ne og sam­ti­dig tæn­ke, hvor­dan is­ce­ne­sæt­ter man så­dan en hi­sto­rie,” si­ger Kri­sti­an Grum­me i pressemeddelelsen.

Bal­ders­bæk er en af de godt 60 plan­ta­ger, der si­den slut­nin­gen af 1800-tal­let blev op­ført af yderst vel­stå­en­de kø­ben­hav­ne­re rundt om­kring i Danmark.

Fondsstøtte til Røde Kors´ kamp mod ensomhed

Vi slut­ter hos Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, som med en tre­årig do­na­tion på 14,7 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter den lands­dæk­ken­de fri­vil­li­ge ind­sats fra Rø­de Kors for at be­kæm­pe de men­tale føl­ger af coronanedlukningen.

Iføl­ge en un­der­sø­gel­se fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet op­le­ver fle­re end 380.000 dan­ske­re i al­le al­dre al­vor­lig en­som­hed. En del af dem har få­et end­nu van­ske­li­ge­re ved at op­sø­ge og del­ta­ge i fæl­les­ska­ber ef­ter uger og må­ne­der ale­ne på grund af cor­o­na, skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den på sin hjemmeside.

Do­na­tio­nen fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond skal gi­ve Rø­de Kors bed­re mu­lig­he­der for hjæl­pe en­som­me ef­ter cor­o­na­ned­luk­nin­gen. Det kom­mer til at ske gen­nem Rø­de Kors´ stær­ke net­værk af fri­vil­li­ge og en­ga­ge­ment i de lo­ka­le fællesskaber.

Man­ge af Rø­de Kors´ til­bud for at hjæl­pe en­som­me har væ­ret luk­ket ned. Det er en kræ­ven­de op­ga­ve at få gen­star­tet til­bud­de­ne, for­di de bå­de plan­læg­ges og gen­nem­fø­res af fri­vil­li­ge, der selv har væ­ret nødt til at iso­le­re sig og pas­se på sig selv, po­in­te­r­er A.P. Møl­ler Fonden.

Den tre­åri­ge do­na­tion er der­for væ­sent­lig for genop­byg­nin­gen af det fri­vil­li­ge net­værk i Rø­de Kors og de­res lands­dæk­ken­de indsatser.

Især ind­sat­ser ret­tet mod psy­kisk sår­ba­re og ud­sat­te fa­mi­li­er får en høj prioritet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer