Fondsstøtte til leg på plejehjem og CO2-neutral skibsfart

Nordea-fonden og Trygfonden støtter udbredelsen af fællesskaber på plejehjem for børn og ældre, A.P. Møller Fonden skyder ny donation ind i udvikling af CO2-neutral skibsfart, mens Villum Fonden, Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden bidrager til fremtidssikring af Vikingeskibsmuseet.

Den Dan­ske Na­tur­fond har valgt det­te bil­le­de som vin­der i en fo­to­kon­kur­ren­ce om Dan­marks bed­ste na­tur­fo­to. Den brø­len­de kron­hjort i Dy­re­ha­ven nord for Kø­ben­havn er fore­vi­get af Emil Poulsen.

’Leg på ple­je­hjem’ er nav­net på et pro­jekt fra for­e­nin­gen Sam­værd, som nu bli­ver ud­vi­det be­trag­te­ligt tak­ket væ­re sam­men­lagt 6,1 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Nor­dea-fon­den og Tryg­fon­den. Det be­ty­der, at der i de kom­men­de år blandt an­det vil bli­ve sun­get man­ge fle­re gam­le bør­ne­san­ge på tværs af ge­ne­ra­tio­ner på lan­dets plejehjem.

Til ’Leg på ple­je­hjem’ sam­les tre ge­ne­ra­tio­ner ugent­ligt om mu­sik og leg på ple­je­hjem fa­ci­li­te­ret af en mu­sik­vært. Pro­jek­tet er to­delt i den for­stand, at det på nog­le ple­je­hjem er for bars­len­de og de­res ba­by­er, mens det på an­dre ple­je­hjem er for børnehavebørn.

Med de nye mid­ler bli­ver det mu­ligt for Sam­værd at åb­ne mindst 50 nye le­ge­stu­er rundt i he­le lan­det for­u­den de 20, der al­le­re­de eksisterer.

”Vi er så gla­de for an­er­ken­del­sen af vo­res vi­sion om at ska­be me­nings­ful­de mø­der ge­ne­ra­tio­ner imel­lem. Til ’Leg på ple­je­hjem’ mø­der man men­ne­sker, der er et an­det sted i li­vet. Dét tror vi på, ska­ber livs­glæ­de for den en­kel­te og gi­ver me­re to­le­ran­te og rum­me­li­ge sam­fund bå­de lo­kalt og på den lan­ge ba­ne,” for­tæl­ler Ras­mus Holst Ni­el­sen, der er pro­jekt­le­der i for­e­nin­gen Sam­værd, i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Vi op­le­ver, at vo­res be­bo­e­re li­ver op på en helt ny må­de, når bør­ne­ne kommer

Sus­an­ne Se­rin – For­stan­der, ple­je­hjem­met Lotus

Sus­an­ne Se­rin, der er for­stan­der på ple­je­hjem­met Lo­tus, og igen­nem to år har haft ’Leg på ple­je­hjem’ som en fast del af hver­da­gen, for­tæl­ler, at der sker no­get magisk, når børn og æl­dre mødes.

”Vi op­le­ver, at vo­res be­bo­e­re li­ver op på en helt ny må­de, når bør­ne­ne kom­mer. Og sam­ti­dig op­le­ver vi børn og de­res for­æl­dre, der ny­der den ek­stra nær­hed og om­sorg, som be­bo­er­ne gi­ver,” si­ger Sus­an­ne Serin.

Ny kæmpedonation til Center for Zero Carbon Shipping

Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping har mod­ta­get end­nu en kæm­pedo­na­tion fra A.P. Møl­ler Fonden.

Den nye do­na­tion på 320 mil­li­o­ner kro­ner er en an­er­ken­del­se af cen­trets ev­ne til at ska­be sam­ar­bej­de på tværs af sek­to­rer og ef­fek­tivt le­de den ma­ri­ti­me in­du­stri i en grøn­ne­re ret­ning, hed­der det i en pres­se­med­del­el­se fra parterne.

Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping har i lø­bet af kort tid for­må­et at ska­be et glo­balt sam­ar­bej­de og til­træk­ke stær­ke part­ner­virk­som­he­der, der al­le bi­dra­ger til en ef­fek­tiv omstilling

Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la – Be­sty­rel­ses­for­mand, A.P. Møl­ler Fonden

De 320 mil­li­o­ner kro­ner føl­ger fon­dens før­ste do­na­tion på 400 mil­li­o­ner kro­ner, der blev gi­vet som op­start­s­ka­pi­tal ved lan­ce­rin­gen af cen­tret i ju­ni 2020.

“Den ma­ri­ti­me in­du­stri har en for­plig­tel­se til at ud­vi­se hand­le­kraft og ak­tivt dri­ve ud­vik­lin­gen af en CO2-neut­ral frem­tid. De sto­re ud­for­drin­ger for­ud­sæt­ter sam­ar­bej­de og ri­si­ko­vil­lig­hed. Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping har i lø­bet af kort tid for­må­et at ska­be et glo­balt sam­ar­bej­de og til­træk­ke stær­ke part­ner­virk­som­he­der, der al­le bi­dra­ger til en ef­fek­tiv om­stil­ling. Cen­te­ret bæ­rer min fars navn Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler, og cen­te­rets vi­sio­næ­re part­ne­re, der kom­mer fra al­le hjør­ner af det ma­ri­ti­me øko­sy­stem, de­ler til­gan­gen om ret­ti­dig om­hu i ar­bej­det med at lø­se en af men­ne­ske­he­dens stør­ste ud­for­drin­ger,” si­ger Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la, for­mand for A.P. Møl­ler Fon­den, i pressemeddelelsen.

Storbyer til kamp mod oversvømmelser

Den gu­i­de­de tur rundt blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid fort­sæt­ter til Po­ul Due Jen­sens Fond, som net­op har støt­tet et pro­jekt, der skal mind­ske ri­si­ko­en for over­svøm­mel­ser, med 11,7 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­tet er iværk­sat af stor­by­borg­mester­net­vær­ket ’C40 Ci­ties Cli­ma­te Le­a­ders­hip Group’. En ny rap­port fra C40 un­der­stre­ger, at der skal hand­ling til nu for at und­gå, at fle­re mil­li­o­ner men­ne­sker klo­den rundt ram­mes af over­svøm­mel­ser og/eller tør­ke frem imod 2050.

Rap­por­ten vi­ser iføl­ge en nyhed på Po­ul Due Jen­sens Fonds hjem­mesi­de, at hvis den glo­ba­le op­varm­ning fort­sæt­ter som nu, vil 7,4 mil­li­o­ner men­ne­sker i ver­dens stor­by­er bli­ve ud­sat for al­vor­li­ge over­svøm­mel­ser over de næ­ste 30 år. Øde­læg­gel­ser­ne kan ko­ste by­er­ne i om­eg­nen af 451 mil­li­ar­der kro­ner år­ligt selv med de stormsik­rings­in­ve­ste­rin­ger, som al­le­re­de er planlagt.

C40's borg­me­stre vil der­for frem­over skrue op for for­plig­ten­de sam­ar­bej­der for at mind­ske ri­si­ko­en for over­svøm­mel­ser og tør­ke i storbyer.

C40 blev stif­tet i 2005 på ini­ti­a­tiv af blandt an­dre Lon­dons borg­me­ster. Net­vær­ket har nu næ­sten 100 stor­by­borg­me­stre klo­den rundt på medlemslisten.

Danmarks bedste naturfoto er fundet

Vi fort­sæt­ter til no­get lidt me­re fre­de­ligt, nem­lig en fo­to­kon­kur­ren­ce fra Den Dan­ske Na­tur­fond, hvor vin­der­bil­le­der­ne net­op er fun­det blandt knap 1.000 ind­send­te fotos.

Tit­len som ’Dan­marks bed­ste na­tur­fo­to’ går til Emil Po­ul­sen med bil­le­det ’Sin­ging in the rain’, der er ta­get i Dy­re­ha­ven nord for Kø­ben­havn. Bil­le­det vi­ser en stor kron­hjort, der i si­len­de regn brø­ler si­ne lun­ger ud over slet­ten i Dyrehaven.

Vi er kom­met smukt i mål med at vi­se den skat, vi al­le skal væ­re med til at pas­se på

Bengt Holst – For­mand, Den Dan­ske Naturfond

”Na­tur­fon­den vil med fo­to­kon­kur­ren­cen sæt­te fo­kus på, hvor stor mang­fol­dig­he­den i den vil­de dan­ske na­tur fak­tisk er. Og de man­ge smuk­ke og dra­ma­ti­ske bil­le­der, som fo­to­gra­fer­ne har sendt ind til kon­kur­ren­cen, er et vid­nes­byrd om, at Dan­mark er fyldt med fan­ta­sti­ske skab­nin­ger. Så vi er kom­met smukt i mål med at vi­se den skat, vi al­le skal væ­re med til at pas­se på,” si­ger Bengt Holst, for­mand for Den Dan­ske Na­tur­fond, i en pres­se­med­del­el­se fra Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Museum.

Bå­de vin­der­bil­le­der og fi­na­li­ster fra kon­kur­ren­cen kan op­le­ves på Zoo­lo­gisk Mu­se­um i Kø­ben­havn fra den 5. juli til den 28. august.

Forskning i, hvorfor mange graviditeter ender som abort

Hvor­for en­der én ud af fi­re gravi­di­te­ter som en abort? Og hvor­for fø­des hvert tien­de barn med en ge­ne­tisk præ­dis­po­si­tion til sygdom?

Det er to af de sto­re spørgs­mål, som pro­fes­sor Eva Hof­f­mann fra In­sti­tut for Cel­lu­lær og Mo­le­kylær Me­di­cin ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet med en be­vil­ling på 10 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den skal bru­ge de næ­ste fem år på at undersøge.

Be­vil­lin­gen er en del af No­vo Nor­disk Fon­dens ’Re­search Le­a­der Pro­gram­me’, hvori­gen­nem der net­op i alt er ud­delt 428 mil­li­o­ner kro­ner til 44 forskere.

Eva Hof­f­mann er iføl­ge en nyhed fra fon­den me­get be­gej­stret over, at hun med be­vil­lin­gen kan gå grun­digt til værks i sin forsk­ning. Selv­om pro­fes­soren al­le­re­de er etab­le­ret in­den for sit felt, til­la­der en be­vil­ling af den­ne stør­rel­se, at hun bed­re kan sat­se på am­bi­tiøs forsk­ning, som el­lers ik­ke vil­le væ­re mulig.

“Sto­re forsk­nings­pro­jek­ter gør, at vi kan æn­dre no­get. Vo­res re­sul­ta­ter kan få be­tyd­ning for bå­de pa­tien­ter, men og­så for be­hand­le­re, for­ske­re, de stu­de­ren­de og sam­fun­det. Der­for er det så vig­tigt, at vi nu kan få lov til at la­ve forsk­ning over en læn­ge­re pe­ri­o­de og uden bag­kant, og hvor vi har mid­ler­ne til at sam­le ma­te­ri­a­ler, ud­vik­le tek­no­lo­gi­er og la­ve ana­ly­ser­ne til no­get stør­re,” si­ger Eva Hoffmann.

I 2015 var Eva Hof­f­mann én af de to før­ste mod­ta­ge­re af No­vo Nor­disk Fon­dens ’Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Award’, hvor hun med en be­vil­ling på 20 mil­li­o­ner kro­ner over syv år kun­ne flyt­te sin forsk­ning og forsk­nings­grup­pe fra Eng­land til Kø­ben­havns Universitet.

Skal indfri syv børneløfter

Vi fort­sæt­ter til Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, som net­op har mod­ta­get en be­vil­ling på knap 2,6 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den, som skal bru­ges til et kom­pe­ten­ce­løft på tværs af al­le fol­ke­sko­ler og for­valt­nin­gen i kom­mu­nen. Be­lø­bet kom­mer fra fon­dens folkeskoledonation.

For­må­let er blandt an­det at få en styr­ket sy­ste­ma­tik og et styr­ket sam­ar­bej­de, så sår­ba­re børn mø­des af den ret­te ind­sats på det ret­te tids­punkt, skri­ver lo­kal­me­di­et FrederiksbergLIV.

Fre­de­riks­berg skal væ­re en by for al­le, og det gæl­der og­så ele­ver­ne i vo­res folkeskoler

Mi­cha­el Vind­feldt – Borg­me­ster, Fre­de­riks­berg Kommune

Avi­sen skri­ver, at pen­ge­ne kan med­vir­ke til at ind­fri syv bør­ne­løf­ter i kom­mu­nens nye sko­lepo­li­tik. Løf­ter­ne sæt­ter ret­nin­gen for ud­vik­lin­gen af fol­ke­sko­len med fo­kus på ven­ska­ber, lyst til læ­ring, for­dy­bel­se, eks­pe­ri­men­ter, de­mo­kra­ti, dan­nel­se og uddannelse.

”Fre­de­riks­berg skal væ­re en by for al­le, og det gæl­der og­så ele­ver­ne i vo­res fol­ke­sko­ler. Vi har en ud­for­dring med at få løf­tet den grup­pe af ele­ver, der tri­ves dår­ligst i sko­len, og som må­ske og­så har pro­ble­mer uden for sko­len. Jeg er der­for me­get tak­nem­me­lig for, at A.P. Møl­ler Fon­den har valgt at støt­te kom­mu­nens kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­ind­sats,” si­ger Fre­de­riks­berg Kom­mu­nes borg­me­ster Mi­cha­el Vind­feldt (S) til Fre­de­riks­berg LIV.

Fond medfinansierer byudvikling i Holstebro

I Holste­bro star­ter i ef­ter­å­ret en bæ­re­dyg­tig by­ud­vik­ling af det tid­li­ge­re Holste­bro Sy­ge­hus. Bag fi­nan­si­e­rin­gen af pro­jek­tet står den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den, Holste­bro Kom­mu­ne og Ak­sel Nør­gaard Holding.

Pla­nen er, at det over 80.000 kva­drat­me­ter sto­re are­al i frem­ti­den skal dan­ne ram­me om en helt ny og bæ­re­dyg­tig by­del cen­tralt i Holste­bro. Par­ter­nes sam­le­de in­ve­ste­ring for­ven­tes at bli­ve i stør­rel­ses­or­de­nen to mil­li­ar­der kro­ner, skri­ver Fær­ch­fon­den i en pressemeddelelse.

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand i Fær­ch­fon­den An­ne­met­te Færch bli­ver de sam­le­de ram­mer for pro­jek­tet of­fent­lig­gjort i star­ten af au­gust, når den sid­ste del af af­ta­le­grund­la­get er på plads. Pri­sen for at over­ta­ge sy­ge­hus­grun­den er 45 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser An­ne­met­te Færch til Fundats.

Ud­gangs­punk­tet er, at vi ik­ke ri­ver byg­nin­ger ned for blot at genop­fø­re nye

An­ne­met­te Færch – Be­sty­rel­ses­for­mand, Færchfonden

An­ne­met­te Færch un­der­stre­ger, at det har væ­ret af­gø­ren­de for fon­den, at ud­vik­lin­gen af sy­ge­hus­grun­den ska­ber en ny ty­pe by.

"Der skal væ­re plads til det grøn­ne og til bi­o­di­ver­si­tet. Og vi tør tæn­ke cir­ku­lært og be­væ­ger os helt i front med at ud­vik­le byg­nin­ger­ne med så lavt et CO2-af­tryk som mu­ligt. Ud­gangs­punk­tet er, at vi ik­ke ri­ver byg­nin­ger ned for blot at genop­fø­re nye. Her­med sik­rer vi bå­de, at vi be­va­rer en del af ste­dets over 100 år gam­le hi­sto­rie, og at den al­le­re­de ind­lej­re­de CO2 bli­ver gen­an­vendt,” si­ger An­ne­met­te Færch.

Fondsstøtte til Vikingeskibsmuseet i Roskilde

I Roskil­de var der fle­re ting at glæ­de sig over for­le­den dag på én af by­ens sto­re turi­stat­trak­tio­ner, Vikingeskibsmuseet.

Dels fejre­de di­rek­tør Tin­na Dam­gård-Sø­ren­sen bå­de 60-års fød­sels­dag og 40-års ju­bilæum. Dels blev der præ­sen­te­ret en ny hel­heds­plan for mu­se­et, som sik­rer vikin­ge­ski­be­ne og ska­ber nye frem­ti­di­ge ram­mer for mu­se­et i form af en ny ud­stil­lings­byg­ning og en til­hø­ren­de ny velkomstbygning.

Sta­ten af­sat­te i 2019 150 mil­li­o­ner kro­ner på fi­nans­lo­ven til sik­ring af vikin­ge­ski­be­ne, mens Roskil­de Kom­mu­ne sam­me år gav for­håndstilsagn om 25 mil­li­o­ner kro­ner til projektet.

Og nu har bi­drag fra tre pri­va­te fon­de så sik­ret, at der er fuld fi­nan­si­e­ring til en frem­tids­sik­ker løs­ning for museet.

Vil­lum Fon­den støt­ter med 60 mil­li­o­ner kro­ner, Au­gusti­nus Fon­den bi­dra­ger med 50 mil­li­o­ner kro­ner, mens Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond sky­der 25 mil­li­o­ner kro­ner ind i nybyggerierne.

Jeg er ik­ke ba­re glad. Jeg er og­så enormt let­tet over, at vi nu kan kom­me i gang med at be­skyt­te ski­be­ne mod den til­ba­ge­ven­den­de stormflodstrussel

Tin­na Dam­gård-Sø­ren­sen – Di­rek­tør, Vikingeskibsmuseet

Til­sag­net om de tre sto­re fonds­do­na­tio­ner væk­ker glæ­de og let­tel­se hos Tin­na Damgård-Sørensen.

”Jeg er ik­ke ba­re glad. Jeg er og­så enormt let­tet over, at vi nu kan kom­me i gang med at be­skyt­te ski­be­ne mod den til­ba­ge­ven­den­de storm­flod­strus­sel. Jeg er dybt tak­nem­me­lig for den ge­ne­rø­se støt­te, vi har få­et til at sik­re vo­res umi­ste­li­ge kul­tu­rarv i helt nye ram­mer og med helt nyt for­mid­lings­mu­lig­he­der”, si­ger Tin­na Dam­gård-Sø­ren­sen i en nyhed på Vikin­ge­skibs­mu­se­ets hjemmeside.

Fonds sidste hyldest til musiklivet i Sønderjylland

Vi slut­ter i Aa­ben­raa, hvor Kong Fre­de­riks-Fon­den er ble­vet op­løst og net­op har ud­delt de sid­ste fonds­mid­ler til det søn­derjy­ske musikliv.

Hen­des Kon­ge­li­ge Højhed Prin­ses­se Be­ne­dik­te fo­re­stod ud­de­lin­ger­ne på Brund­lund Slot ved det, der iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Aa­ben­raa Kom­mu­ne sam­ti­dig var en slags min­dear­ran­ge­ment i an­led­ning af fon­dens opløsning.

Blandt de sid­ste mod­ta­ge­re af hæ­der­s­le­ga­ter var St­ef­fan Grarup, der spil­ler ryt­misk kla­ver, Tro­els Dam­gaard-Chri­sten­sen, som spil­ler på elgu­i­tar og syn­ger, trom­pe­ti­sten Pre­ben Zi­jl­stra og Ha­der­s­lev Sangakademi.

Kong Fre­de­riks-Fon­den blev stif­tet i 1978 på ini­ti­a­tiv af Dron­ning In­grid for at styr­ke mu­sik­li­vet i Søn­derjyl­land. Fon­den har gen­nem åre­ne støt­tet frem­me af mu­sik­li­vet i Søn­derjyl­land og gi­vet pen­ge til mu­si­kar­ran­ge­men­ter, der har kun­net sam­le ak­tø­rer og sam­ar­bej­der på tværs af landsdelen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer