Fondsstøtte til lokale fodboldfester og ny forskning inden for sundhed og teknologi

Ugens udvalgte fondsuddelinger runder blandt andet Mary Fonden og Østifternes støtte til lokale fester i anledning af EM i fodbold, Novo Nordisk Fondens 366 mio. kr. til syv forskningsprojekter inden for sundhed og teknologi samt en række fondes støtte til udskiftning af kedlerne på en gammel dampisbryder.

Mary Fon­den, DR og Dansk Bold­spil-Uni­on vil med støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne for­sø­ge at sam­le fod­bold­g­la­de dan­ske­re i lo­ka­le fæl­les­ska­ber i for­bin­del­se med EM-slut­run­den (fo­to: fod​bold​bil​le​der​.dk)

På fre­dag den 11. ju­ni star­ter Eu­ro­pa­mester­ska­ber­ne i fod­bold, og al­le­re­de da­gen ef­ter spil­ler Dan­mark sin før­ste kamp ved slut­run­den mod Fin­land på hjem­me­ba­nen i Parken.

Via ini­ti­a­ti­vet ’Fan­ta­sti­ske Fod­bold­fe­ster’ for­sø­ger Mary Fon­den, DR og Dansk Bold­spil-Uni­on med støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne at sam­le dan­sker­ne om fod­bol­den i lo­ka­le fæl­les­ska­ber un­der EM.

Vi hå­ber, at de fæl­les­ska­ber, der vil op­stå un­der ’Fan­ta­sti­ske Fod­bold­fe­ster’, kan va­re ved

Hel­le Øster­gaard – Di­rek­tør, Mary Fonden

Ide­en er at bru­ge slut­run­den som an­led­ning til at få dan­sker­ne til at mø­des og hol­de fod­bold­fe­ster dér, hvor de bor.

”Ef­ter halvan­det år med so­ci­al iso­la­tion er det ble­vet me­re ty­de­ligt end no­gen­sin­de, hvor me­get vi har brug for hin­an­den for at tri­ves. Desvær­re er der rig­tig man­ge dan­ske­re der fø­ler sig en­som­me og uden for fæl­les­ska­ber­ne. Vi hå­ber, at de fæl­les­ska­ber, der vil op­stå un­der ’Fan­ta­sti­ske Fod­bold­fe­ster’, kan va­re ved – og­så når den sid­ste kamp er fløjtet af,” si­ger Hel­le Øster­gaard, di­rek­tør i Mary Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

For at gø­re fe­sten bed­re kan man sø­ge om en kas­se med alt til den go­de fod­bold­fest – uan­set om man vil spil­le fod­bold, la­ve mad, hæn­ge ud el­ler se kam­pe­ne sam­men. I kas­sen er der blandt an­det lands­hold­strø­jer, fod­bol­de samt re­me­di­er til ak­ti­vi­te­ter, der kan brin­ge al­le lidt tæt­te­re sammen.

”Vi glæ­der os til at føl­ge her­re­lands­hol­det i Par­ken, men vi glæ­der os i li­ge så høj grad til det, der sker uden for kridt­stre­ger­ne. For fod­bold kan i dén grad sam­le dan­sker­ne på tværs af al­der, køn og bag­grund og kan ska­be be­gej­string og glæ­de om et fæl­les mål,” si­ger Jakob Jen­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i DBU.

Ud i naturen med litteraturen

En uge ef­ter, at EM i fod­bold er skudt i gang, den 18. ju­ni, åb­ner de før­ste 14 af i alt 22 så­kald­te dig­ter­ru­ter med lo­ka­le ar­ran­ge­men­ter i he­le lan­det. Pro­jek­tet er støt­tet af Nor­dea-fon­den med 5,7 mil­li­o­ner kroner.

Ide­en er at in­vi­te­re dan­sker­ne på tur i dansk lit­te­ra­tur og na­tur i sel­skab med en per­leræk­ke af vo­res sto­re dan­ske for­fat­te­re som St. St. Bli­cher, Jo­han­nes V. Jen­sen, Ka­ren Blixen og Kaj Munk.

Vi le­ver i en tid, hvor man­ge hel­dig­vis får øje bå­de for na­tu­rens væl­di­ge rum og for lit­te­ra­tu­rens fan­ta­sti­ske muligheder

Jo­hs. Nør­re­gaard Frand­sen – Pro­fes­sor eme­ri­tus ved Syd­dansk Universitet

På dig­ter­ru­ter­ne kan man – ud over at ny­de land­ska­bet – få ad­gang til lyd­po­ster, som gu­i­der gen­nem et land­skab og en na­tur, der har in­spi­re­ret en dig­ter og hen­des el­ler hans for­fat­ter­skab. Dig­ter­ru­ter­ne ud­byg­ger en vig­tig sam­ta­le mel­lem lit­terær kunst og lo­ka­le land­ska­ber og fø­rer den van­dren­de ind i den magi, der kan op­stå, når digt­nin­gens ord, sted og na­tur mødes.

”Dan­ske dig­ter­ru­ter for­mid­ler dansk lit­te­ra­tur i den fri na­tur på en helt ny må­de, hvor pu­bli­kum får lej­lig­hed til at san­se ste­der, land­ska­ber og gro­kraft, som har præ­get og in­spi­re­ret dansk digt­ning og for­fat­te­re gen­nem me­re end 250 år. Vi le­ver i en tid, hvor man­ge hel­dig­vis får øje bå­de for na­tu­rens væl­di­ge rum og for lit­te­ra­tu­rens fan­ta­sti­ske mu­lig­he­der. Det har vi søgt at kom­me i mø­de”, si­ger pro­jek­tets le­der, pro­fes­sor eme­ri­tus ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Jo­hs. Nør­re­gaard Frand­sen i en pres­se­med­del­el­se fra universitetet.

De 22 ru­ter er ud­vik­let af for­ske­re og for­mid­le­re ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet i nært sam­ar­bej­de med lo­ka­le dig­ter­hjem, mu­se­er, for­e­nin­ger og selskaber.

Støtte til nyt madkulturhus i Hjørring

Nor­dea-fon­den er og­så af­sen­der på den næ­ste af ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger. Den er på fem mil­li­o­ner kro­ner og til­fal­der det nye mad­kul­tur­hus Kor­nets Hus i Hjørring.

Kor­nets Hus skri­ver i en pres­se­med­del­el­se, at støt­ten fra Nor­dea-fon­den skal bru­ges til at boo­ste en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter, blandt an­det et di­gi­talt kor­nu­ni­vers og et un­der­vis­nings­for­løb for erhvervsskoleelever.

“Ud­gangs­punk­tet for det tre­åri­ge pro­jekt er at gi­ve Kor­nets Hus en god start med in­ter­es­san­te til­bud til bå­de fa­mi­li­er, turi­ster og ele­ver – og selv­føl­ge­lig sæt­te Kor­nets Hus på land­kor­tet bå­de i nær­om­rå­det og på land­s­plan. Støt­ten er en stor til­lid­ser­klæ­ring for he­le or­ga­ni­sa­tio­nen,” si­ger cen­ter­le­der Jo­han­nes Haands­bæk Vestergaard.

Det er an­den gang, at Nor­dea-fon­den støt­ter Kor­nets Hus. Og­så, da Kor­nets Hus skul­le byg­ges, støt­te­de Nor­dea-fon­den idéen og ud­form­nin­gen af hu­set med 6,5 mil­li­o­ner kroner.

“Kor­nets Hus er en ny og ene­stå­en­de at­trak­tion, der for­mid­ler vi­den om kor­net, hån­dela­get og sund, dansk mad­kul­tur. Det skal end­nu fle­re op­le­ve, og der­for støt­ter vi nu, så der kan skru­es op for ak­ti­vi­tets­blus­set,” si­ger ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler fra Nordea-fonden.

Kor­nets Hus åb­ne­de 8. maj og ind­vies of­fi­ci­elt 21. juni.

Penge til nytænkende og modige forskningsprojekter

Vi fort­sæt­ter til den øko­no­misk set ab­so­lut­te svær­vægts­klas­se. No­vo Nor­disk Fon­den har så­le­des net­op ud­delt be­vil­lin­ger på i alt 366 mil­li­o­ner kro­ner til syv for­ske­re fra hen­holds­vis Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet samt DTU in­den for fon­dens Chal­len­ge Programme.

De syv ud­valg­te forsk­nings­pro­jek­ter har til for­mål at ge­ne­re­re ba­ne­bry­den­de ny vi­den in­den for sund­hed el­ler tek­no­lo­gi. Hvert pro­jekt mod­ta­ger op til 60 mil­li­o­ner kroner.

Pro­gram­met, som blev etab­le­ret i 2014, er må­l­ret­tet forsk­nings­pro­jek­ter, der med en te­ma­tisk til­gang adres­se­rer nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger – her­af nav­net Chal­len­ge Programme.

”Pro­jek­ter­ne, der er be­vil­li­get pen­ge til, har det til fæl­les, at de er am­bi­tiø­se, nytæn­ken­de og frem for alt mo­di­ge. Det er in­gen tvivl om, at de forsk­nings­pro­jek­ter, vi har valgt, er dre­vet af mod, nys­ger­rig­hed og na­tur­lig­vis og­så en stor po­r­tion ta­lent. Em­ner­ne for Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 er for­bun­det med en ræk­ke højak­tu­el­le pro­blem­stil­lin­ger, så for­sker­ne bag de respek­ti­ve pro­jek­ter har vir­ke­lig mu­lig­hed for at ska­be re­le­van­te og vær­di­ful­de re­sul­ta­ter, som bå­de nu og på sigt kan gø­re en for­skel for fol­kes­und­he­den og for vo­res klo­de,” si­ger No­vo Nor­disk Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Be­vil­lin­ger­ne i Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 er ud­delt in­den for tre te­ma­er: ’Funk­tio­nel­le na­no­ma­te­ri­a­ler til an­ven­del­se i biovi­den­skab’, ’Pro­te­i­ner til frem­ti­dens fø­de­va­rer’ og ’Ma­te­ma­tisk mo­del­le­ring af sund­hed og sygdom.’

Forskningssamarbejde skal skabe grønne energiløsninger

Vi bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med en ny be­vil­ling fra Vil­lum Fon­den. Den er på 20 mil­li­o­ner kro­ner over en tre­årig pe­ri­o­de og skal bru­ges til at sæt­te skub i en ny na­tio­nal forsk­nings- og de­mon­stra­tions­plat­form i til­knyt­ning til den grøn­ne in­du­stri- og ener­gi­park Gre­en­Lab Skive.

Med be­vil­lin­gen bli­ver det mu­ligt at styr­ke uni­ver­si­tets­sam­ar­bej­det og ud­fø­re ny­ska­ben­de forsk­ning, hvor en ræk­ke min­dre pro­jek­ter kan ska­le­res til stør­re na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le ini­ti­a­ti­ver. Må­let er, at pri­va­te fon­de, re­gio­na­le ini­ti­a­ti­ver og virk­som­he­der i sam­ar­bej­de med uni­ver­si­te­ter­ne ska­ber grøn­ne ener­gi­løs­nin­ger, der kan eksporteres.

Forsk­nings- og de­mon­stra­tions­plat­for­men blev ind­vi­et man­dag den 7. ju­ni hos Gre­en­Lab Ski­ve med del­ta­gel­se af ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen og re­præ­sen­tan­ter fra DTU, Gre­en­Lab Ski­ve og Vil­lum Fonden.

”Vi mar­ke­rer et nyt stort skridt i sam­ar­bej­det mel­lem DTU og Gre­en­Lab Ski­ve, hvor vi vil ska­be et in­spi­re­ren­de mil­jø for stu­de­ren­de, for­ske­re og virk­som­he­der, der i fæl­les­skab ar­bej­der for at frem­skyn­de den grøn­ne om­stil­ling,” si­ger DTU’s rek­tor An­ders Bjarklev.

DTU og Gre­en­Lab Ski­ve ind­gik i fe­bru­ar en stra­te­gisk sam­ar­bejds­af­ta­le, der rum­mer am­bi­tio­ner om bå­de ud­dan­nel­ses­ak­ti­vi­te­ter og fle­re fæl­les na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le forsk­nings-, in­nova­tions- og de­mon­stra­tions­pro­jek­ter med om­drej­nings­punkt i Skive.

Ener­gi- og forsk­nings­sam­ar­bej­det in­vol­ve­rer for­u­den DTU og­så Aal­borg, Aar­hus og Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Forsk­nings­vi­sio­ner­ne, de­mon­stra­tions­po­ten­ti­a­let og sam­ar­bej­det fal­der godt i tråd med Vil­lum Fon­dens vær­di­er, un­der­stre­ger be­sty­rel­ses­for­mand Jens Kann-Ras­mus­sen i en pressemeddelelse.

”Vil­lum Fon­den har i man­ge år pri­o­ri­te­ret ak­ti­vi­te­ter, der på for­skel­lig må­de adres­se­rer kli­ma- og ener­gi­ud­for­drin­ger­ne. En væ­sent­lig del af vo­res støt­te er sket i form af fi­nan­si­e­ring af nys­ger­rig­heds­dre­vet grund­forsk­ning ved de dan­ske uni­ver­si­te­ter,” si­ger Jens Kann-Rasmussen.

Fonde sikrer udskiftning af kedler på isbryder

I hav­nen i Hels­in­gør lig­ger den gam­le dam­pis­bry­der S/S Bjørn. Når der sæt­tes damp på ked­ler­ne, væl­ter der som re­gel en kvæ­len­de sort røg ud fra ked­ler­ne på ve­te­ranski­bet. Men det er snart slut med de sor­te tå­ger, skri­ver sn​.dk.

Tak­ket væ­re en ræk­ke do­na­tio­ner især fra fon­de får ve­te­ra­nis­bry­de­rens fri­vil­li­ge be­sæt­ning kal­det ’Bjør­ne­ban­den’ nem­lig nu mu­lig­hed for at ud­skif­te kedlerne.

Et sam­let be­løb på 2.725.000 kro­ner er kom­met ind via bi­drag fra A.P. Møl­ler Fon­den, Skibs­be­va­rings­fon­den, Damp­skibs­sel­ska­bet Ori­ents Fond, Lemvigh-Mül­ler Fon­den, Ma­skin­mester­for­e­nin­gen, Lauritzen Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Nellemann-fonden.

Der­til kom­mer, at Ve­lux Fon­den har be­vil­get 120.000 kro­ner til se­ni­o­r­ar­bej­de, her­un­der rej­ser, ma­te­ri­a­ler og værk­tøj til kedeludskiftningen.

Unge lærer om genbrug af tøj

Vi slut­ter ud­de­lings­rund­t­u­ren hos pro­jek­tet Craf­ti­vism, hvor Li­li Drey­er og Fe­li­cia Mus­sagy Kri­sti­an­sen drøm­mer om at ska­be en me­re bæ­re­dyg­tig mo­de­bran­che og tøjin­du­stri. Den drøm er nu ble­vet me­re re­a­li­stisk tak­ket væ­re en be­vil­ling på 1,6 mil­li­o­ner kro­ner fra Tuborgfondet.

Det skri­ver fon­den på Linkedin.

De un­ge, der til­knyt­tes pro­jek­tet, læ­rer at gen­bru­ge og re­pa­re­re tøj og får vi­den om, hvor­dan man und­går tøjspild.

Craf­ti­vism er ble­vet til i et sam­ar­bej­de mel­lem Re:wair, kon­su­lent­fir­ma­et Plan­mil­jø, Ung­doms­sko­le­for­e­nin­gen og Tu­borg­fon­det. Pro­jek­tet lø­ber frem til 2023.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer