Fondsstøtte til natlige naturoplevelser og forskning i verdensklasse

Spar Nord Fonden støtter nyt projekt, der vil lokke hundredtusindvis af danskere ud i naturen om natten. Villum Fonden tildeler 11 topforskere bevillinger for i alt 352 mio. kr., mens A.P. Møller Fonden finansierer faglig efteruddannelse af dansklærerne i den danske folkeskole.

Dan­sker­ne skal få øj­ne­ne op for nat­tens unik­ke na­tu­ro­p­le­vel­ser. Det er am­bi­tio­nen bag det fonds­støt­te­de pro­jekt ’Nat i Na­tu­ren’, der over de næ­ste tre år vil for­sø­ge at lok­ke dan­sker­ne ud i na­tu­ren om nat­ten. (fo­to: Adam Grønne)

Vi star­ter ugens rund­t­ur blandt nye fonds­ud­de­lin­ger i forsk­nin­gens verden.

Med be­vil­lin­ger for i alt 352 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den kan 11 top­for­ske­re nu for­føl­ge de­res bed­ste ide­er i de kom­men­de år. Det sker via fon­dens Vil­lum Investigator-program.

De 11 for­ske­re får hver be­vil­lin­ger på mel­lem 25 og 40 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser fon­den i en nyhed på Ve­lux Fon­de­nes hjem­mesi­de. Sam­ti­dig får for­sker­ne tit­len Vil­lum Investigator.

Iføl­ge ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund ska­ber det stor vær­di for sam­fun­det, at vi har topkva­li­fi­ce­re­de for­ske­re i Dan­mark, hvis vi­den er med til at flyt­te sam­fun­det fremad.

”Det gæl­der ek­sem­pel­vis, hvis vi skal i mål med den grøn­ne om­stil­ling. Jeg ser der­for frem til at føl­ge ar­bej­det fra de nye Vil­lum In­ve­sti­ga­tors,” si­ger Chri­sti­na Ege­lund i Vil­lum Fon­dens nyhed.

Penge til 26 yngre forskertalenter

Og­så Lund­beck­fon­den har net­op sendt mil­li­o­ner af kro­ner, om end lidt fær­re end Vil­lum Fon­den, af sted må­l­ret­tet forskning.

I alt gi­ver Lund­beck­fon­den 60 mil­li­o­ner kro­ner til 26 yn­gre for­sker­ta­len­ter med det for­mål at styr­ke dansk neu­rovi­den­skab og løf­te un­ge læ­gers mu­lig­he­der for at for­ske i klinikken.

Al­le 26 for­ske­re har af­slut­tet de­res ph.d.-uddannelse, be­teg­nes som sær­ligt ta­lent­ful­de og har pro­jek­ter af høj aka­de­misk kva­li­tet in­den for neu­rovi­den­skab el­ler kli­nisk forskning.

Be­vil­lin­ger­ne skal løf­te den neu­rovi­den­ska­be­li­ge forsk­ning ved dan­ske uni­ver­si­te­ter og ho­spi­ta­ler og sam­ti­dig væ­re med til at øge mo­bi­li­te­ten for de yn­gre dan­ske forskere

Anet­te Høye – Sci­en­ti­fic Pro­gram­me Ma­na­ger, Lundbeckfonden

Det er et vig­tigt stra­te­gisk mål for Lund­beck­fon­den at til­træk­ke og fast­hol­de in­ter­na­tio­na­le ta­len­ter for at styr­ke de dan­ske sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­mil­jø­er, sær­ligt in­den for neu­rovi­den­ska­ben, og her spil­ler LF Post­docs en nøglerolle.

”LF Po­st­doc-pro­gram­met er ble­vet en af hjør­ne­ste­ne­ne i Lund­beck­fon­dens ar­bej­de for at støt­te og ud­vik­le den næ­ste ge­ne­ra­tion af for­ske­re in­den for neu­rovi­den­skab. Be­vil­lin­ger­ne skal løf­te den neu­rovi­den­ska­be­li­ge forsk­ning ved dan­ske uni­ver­si­te­ter og ho­spi­ta­ler og sam­ti­dig væ­re med til at øge mo­bi­li­te­ten for de yn­gre dan­ske for­ske­re, der får mu­lig­he­den for at rej­se ud og dyg­tig­gø­re sig i ud­lan­det og hen­te vig­ti­ge er­fa­rin­ger og vi­den i de in­ter­na­tio­na­le neu­rovi­den­ska­be­li­ge mil­jø­er,” si­ger Anet­te Høye, der er Sci­en­ti­fic Pro­gram­me Ma­na­ger i Lund­beck­fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Bevilling skal få danskerne ud i naturen om natten

Dan­sker­ne skal få øj­ne­ne op for nat­tens unik­ke na­tu­ro­p­le­vel­ser. Det er am­bi­tio­nen bag pro­jek­tet ’Nat i Na­tu­ren’, der over de næ­ste tre år vil for­sø­ge at lok­ke dan­sker­ne ud i na­tu­ren om natten.

Spar Nord Fon­den har net­op be­slut­tet at støt­te pro­jek­tet med 4,8 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver fon­den på sin hjem­mesi­de. Do­na­tio­nen gør det mu­ligt over de næ­ste tre år at gi­ve hund­redt­u­sind­vis af dan­ske­re mu­lig­hed for at op­le­ve den unik­ke na­tur og de fæl­les­ska­ber, som nat­ten by­der på.

Nat i Na­tu­ren styr­ker lo­ka­le fæl­les­ska­ber, da det er de en­ga­ge­re­de fri­vil­li­ge i for­e­nings­li­vet, som kom­mer til at in­vi­te­re de­res lo­kal­sam­fund ud til op­le­vel­ser, samvær og læ­ring i natten

Bo Ug­ger­høj – Fonds­di­rek­tør, Spar Nord Fonden

Man kan del­ta­ge på egen hånd el­ler i et af fle­re hund­re­de ar­ran­ge­men­ter i he­le lan­det. Sam­ti­dig vil en kampag­ne gu­i­de og in­spi­re­re be­folk­nin­gen til na­tu­ro­p­le­vel­ser i mørket.

”Nat i Na­tu­ren styr­ker lo­ka­le fæl­les­ska­ber, da det er de en­ga­ge­re­de fri­vil­li­ge i for­e­nings­li­vet, som kom­mer til at in­vi­te­re de­res lo­kal­sam­fund ud til op­le­vel­ser, samvær og læ­ring i nat­ten. På den må­de er fri­vil­li­ge ildsjæ­le med til at ska­be og in­spi­re­re dan­sker­ne til helt nye samvær­s­for­mer – og der­for øn­sker Spar Nord Fon­den at støt­te op om pro­jek­tet med en for­holds­vis stor be­vil­ling,” si­ger fonds­di­rek­tør Bo Ug­ger­høj fra Spar Nord Fonden.

Bag Nat i Na­tu­ren står et part­ner­skab mel­lem Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, Det Dan­ske Spej­der­kor­ps, Fril­ufts­rå­det, Na­tursty­rel­sen og Ungdomsringen.

Bevilling til faglig udvikling af dansklærere

Vi fort­sæt­ter til A.P. Møl­ler Fon­den, som net­op har be­vil­get 4,9 mil­li­o­ner kro­ner til Dan­marks Læ­rer­for­e­ning til fag­lig ef­ter­ud­dan­nel­se af dans­klæ­re­re i fol­ke­sko­len. Be­vil­lin­gen skal gi­ve læ­rer­ne en 'fag­lig vi­ta­mi­nind­sprøjt­ning' med ny vi­den og in­spira­tion til dan­skun­der­vis­nin­gen, frem­går det af en pres­se­med­del­el­se fra Dan­marks Lærerforening.

Be­vil­lin­gen væk­ker glæ­de hos blandt an­dre læ­rer­for­e­nin­gens for­mand Gor­don Ørskov Madsen.

”Dansk­fa­get er et væ­sent­ligt fun­da­ment for ele­ver­nes al­me­ne dan­nel­se, for de­res grund­læg­gen­de fær­dig­he­der og for de­res ind­læ­ring i de fle­ste af sko­lens an­dre fag. Der­for er vi me­get gla­de for, at A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver en be­vil­ling på 4,9 mil­li­o­ner kro­ner til dans­klæ­rer­nes fag­li­ge kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling,” si­ger Gor­don Ørskov Madsen.

Dansk­fa­get er et væ­sent­ligt fun­da­ment for ele­ver­nes al­me­ne dan­nel­se, for de­res grund­læg­gen­de fær­dig­he­der og for de­res ind­læ­ring i de fle­ste af sko­lens an­dre fag

Gor­don Ørskov Mad­sen – For­mand, Dan­marks Lærerforening

Iføl­ge Ida Ge­ertz-Jen­sen, der er for­mand for Dans­klæ­rer­for­e­nin­gens fol­ke­sko­le­sek­tion, har dans­klæ­rer­ne i man­ge år væ­ret pres­set af en sko­le­hver­dag med fuldt tryk på, ob­liga­to­ri­ske test og stoftrængsel.

"Der­til kom­mer, at fag­li­ge kur­ser og fag­lig ef­ter­ud­dan­nel­se i en år­ræk­ke har væ­ret fortrængt af ’bun­ke­kur­ser’. Det er vig­tigt for os, at vi dans­klæ­re­re får mu­lig­hed for at ska­be rum for op­le­vel­se, me­ning og nys­ger­rig­hed hos de børn og un­ge, vi un­der­vi­ser, og ud over tid, kræ­ver det for­mål, for­dy­bel­se og fag­ligt brænd­stof. Vi hå­ber, at kur­ser­ne gi­ver del­ta­ger­ne for­ny­et be­gej­string og in­spira­tion til at dyr­ke det lang­som­me dansk­fag,” si­ger Ida Geertz-Jensen.

Der vil bli­ve ud­budt i alt 15 kur­ser for op til i alt cir­ka 1.000 dans­klæ­re­re. Kur­ser­ne lø­ber af stab­len i sko­le­å­ret 2024/2025.

Unge skal engageres i demokratiske virksomheder

Med en be­vil­ling på 4,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Tu­borg­fon­det skal Tæn­ket­an­ken De­mo­kra­tisk Er­hverv i sam­ar­bej­de med de­mo­kra­ti­ske virk­som­he­der nu for­sø­ge at en­ga­ge­re un­ge i med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og få dem ind i re­præ­sen­tant­ska­ber­ne og be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne. Det skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

I dag er kun få un­ge re­præ­sen­te­ret i de­mo­kra­ti­ske virk­som­he­ders be­sty­rel­ser. Det er et pro­blem for de un­ge, der suk­ker ef­ter en stør­re rol­le i sam­fun­det, me­nings­ful­de fæl­les­ska­ber og me­re fart på den grøn­ne om­stil­ling. Men det er iføl­ge Tu­borg­fon­det og­så et pro­blem for sam­fun­det, at med­lem­s­de­mo­kra­ti­et ældes.

Tu­borg­fon­det po­in­te­r­er, at un­ge er en vig­tig del af løs­nin­gen, når dan­ske virk­som­he­der skal ud­vik­le nye grøn­ne løs­nin­ger. Der­for er det af­gø­ren­de, at fle­re un­ge får ad­gang til re­præ­sen­tant­skab og be­sty­rel­ser i de­mo­kra­ti­ske virksomheder.

”Tæn­ket­an­ken De­mo­kra­ti­ske Er­hverv er den ret­te ak­tør, da de kan mo­ti­ve­re og skub­be på den­ne nød­ven­di­ge ud­vik­ling i an­dels­be­væ­gel­sen. Pro­jek­tet er de­sig­net til, at un­ge får bed­re kend­skab til de­mo­kra­ti­ske virk­som­he­der og kon­kre­te mu­lig­he­der for at skub­be og flyt­te er­hvervs­li­vet og sam­fun­det – og sam­ti­dig væ­re med til at lø­se nog­le af de kæm­pe ud­for­drin­ger, vi står over­for, hvis vi skal lyk­kes med den grøn­ne om­stil­ling,” si­ger Mat­hi­as Fin­da­len, som er pro­gra­mansvar­lig for de­mo­kra­ti­ind­sats­om­rå­det i Tuborgfondet.

Brobyggere skal få flere unge ind på erhvervsuddannelser

Den 2. ju­ni 2023 skal 37 un­ge lær­lin­ge, stu­de­ren­de og ele­ver in­den for byg­ge­bran­chen byg­ge tre bro­er i be­ton, stål og træ over C.W. Obels Ka­nal i Aal­borg. Det sker for­ven­te­ligt for­an tu­sind­vis af men­ne­sker, når non-pro­fit-or­ga­ni­sa­tio­nen Ver­dens Vil­de­ste Bro­byg­ge­re for tred­je gang af­hol­der en kom­bi­ne­ret bro­byg­ning, ud­dan­nel­ses­mes­se og folkefest.

Hos Ver­dens Vil­de­ste Bro­byg­ge­re bru­ger vi er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne til at ska­be no­get vildt frem for kun at for­tæl­le om dem

Mi­cha­el Jep­pe­sen – Grund­læg­ger, Ver­dens Vil­de­ste Brobyggere

Ar­ran­ge­men­tet har net­op få­et en be­vil­ling på 750.000 kro­ner fra Re­al­da­nia, op­ly­ser den filan­tro­pi­ske for­e­ning i en pressemeddelelse.

"Hos Ver­dens Vil­de­ste Bro­byg­ge­re bru­ger vi er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne til at ska­be no­get vildt frem for kun at for­tæl­le om dem. Det er de se­je, un­ge del­ta­ge­re i kon­kur­ren­cen, der er i cen­trum, for­di det er dem, der i frem­ti­den skal sik­re Dan­marks in­fra­struk­tur – og for­hå­bent­lig kan de in­spi­re­re end­nu fle­re un­ge til at ta­ge en ud­dan­nel­se in­den for byg­ge­ri­et," si­ger grund­læg­ger af Ver­dens Vil­de­ste Bro­byg­ge­re Mi­cha­el Jep­pe­sen i pressemeddelelsen.

Iføl­ge en prog­no­se fra Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd kom­mer Dan­mark til at mang­le 99.000 fag­lær­te i 2030, og det er net­op den sto­re ud­for­dring, som Ver­dens Vil­de­ste Bro­byg­ge­re er sat i ver­den for at væ­re med til at løse.

Ambitiøs særudstilling på Sønderborg Slot

En ræk­ke fon­de har bi­dra­get øko­no­misk, når Mu­se­um Søn­derjyl­land på tors­dag, den 27. april, åb­ner dø­re­ne til den mest am­bi­tiø­se sær­ud­stil­ling i ny­e­re tid på Søn­der­borg Slot.

Ud­stil­lin­gen på slot­tet om­hand­ler Søn­derjyl­land un­der Før­ste Ver­denskrig og har væ­ret fle­re år undervejs.

”Før­ste Ver­denskrig fyl­der sta­dig me­get i man­ge søn­derjy­ders be­vidst­hed. Bå­de på grund af smer­ten og på grund af, at den ba­ne­de vej­en for en de­mo­kra­tisk græn­se mel­lem Dan­mark og Tys­kland. Der­for er den­ne ud­stil­ling på en gang søn­derjyl­lands­hi­sto­rie, dan­marks­hi­sto­rie og eu­ro­pæ­isk hi­sto­rie,” si­ger Mu­se­um Søn­derjyl­lands di­rek­tør Axel Jo­hn­sen i en pressemeddelelse.

Ud­stil­lin­gen er ble­vet til med støt­te fra A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, BHJ Fon­den, Knud Høj­gaards Fond, Brdr. Hart­mann Fon­den, Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond, Kon­sul Ge­or­ge Jorck og Hu­stru Em­ma Jorcks Fond samt Re­gion Syddanmark.

Arkæologiens Oscar til formidler

Vi slut­ter med en fond, der sjæl­dent fin­der vej til Fun­dats’ spal­ter, nem­lig Erik Wester­by-Fon­det for Dansk For­hi­sto­risk Arkæologi.

I en pres­se­med­del­el­se fra Na­tio­nal­mu­se­et op­ly­ses det, at Mo­es­gaard Mu­se­ums for­mid­lings­stra­teg og ar­kæ­o­log Pauli­ne Asingh i år mod­ta­ger den fi­ne­ste an­er­ken­del­se in­den for ar­kæ­o­lo­gi­en, Erik Wester­by-pri­sen, for sin ene­stå­en­de og man­ge­åri­ge for­mid­lings­ind­sats ved museet.

Gen­stan­de­ne lig­ger jo og hop­per i mon­trer­ne for at for­tæl­le hi­sto­ri­er om for­ti­dens men­ne­sker, og det er så vig­tigt, at de for­tæl­lin­ger er til­gæn­ge­li­ge for man­ge og ik­ke kun en lil­le eli­te af fag­folk og an­dre nørder

Pauli­ne Asingh – Pris­mod­ta­ger og ar­kæ­o­log, Mo­es­gaard Museum

Pauli­ne Asingh har fo­re­ta­get ar­kæ­o­lo­gi­ske ud­grav­nin­ger for en lang ræk­ke mu­se­er og væ­ret in­vol­ve­ret i vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser af blandt an­det Grau­bal­le­man­den, men det er i for­mid­lin­gen, at hun har sat de mest af­gø­ren­de af­tryk in­den for dansk ar­kæ­o­lo­gi. Det er sket først som med­pro­du­cer og med­vir­ken­de i tv-ud­sen­del­ser om ar­kæ­o­lo­gi på DR og si­den som le­der for ud­vik­lin­gen af nye ud­stil­lings­kon­cep­ter på Mo­es­gaard Museum.

Pri­sen, der og­så kal­des ’Ar­kæ­o­lo­gi­ens Oscar’, over­ræk­kes på Na­tio­nal­mu­se­et den 9. maj af mu­se­ets di­rek­tør Ra­ne Wil­ler­s­lev, der er for­mand for Erik Wester­by-Fon­det. Med pri­sen føl­ger 100.000 kroner.

”Jeg er me­get be­æ­ret og tak­nem­me­lig, og så er jeg især glad for, at pri­sen den­ne gang gi­ves for for­mid­lin­gen af for­hi­sto­ri­en, for den er li­ge så vig­tig som forsk­nin­gen. Gen­stan­de­ne lig­ger jo og hop­per i mon­trer­ne for at for­tæl­le hi­sto­ri­er om for­ti­dens men­ne­sker, og det er så vig­tigt, at de for­tæl­lin­ger er til­gæn­ge­li­ge for man­ge og ik­ke kun en lil­le eli­te af fag­folk og an­dre nør­der. For­ti­den til­hø­rer jo os al­le,” si­ger Pauli­ne Asingh i pressemeddelelsen.

Fon­den er op­ret­tet til min­de om Erik Wester­by, der yde­de en ba­ne­bry­den­de ind­sats ved ud­forsk­nin­gen af den æl­dre ste­nal­ders levn i Dan­mark. Fon­den har ud­delt Erik Wester­by-Pri­sen næ­sten hvert år si­den 1983.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer