Annoncespot_img

Forskere med skæve ideer og museum i Greve får fondsmidler

Villum Fonden uddeler 100 mio. kr. til 51 forskere i fondens Experiment-program, og Novo Nordisk Fonden støtter et stort forskningsprojekt om kvantecomputere. I kulturens verden bringer bevillinger fra Realdania og A.P. Møller Fonden Mosede Fort tættere på at kunne opføre ny museumsbygning.

Mo­se­de Fort skal ud­vi­des med en ny mu­se­ums- og re­stau­rant­byg­ning. Mål­sæt­nin­gen er at ska­be et sam­lings­punkt for lo­ka­le og be­sø­gen­de i Gre­ve Kom­mu­ne. (fo­to: Mo­se­de Fort)

Fun­dats’ gu­i­de­de tur rundt blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid star­ter i forsk­nin­gens ver­den. Vil­lum Fon­den har nem­lig net­op gi­vet 100 mil­li­o­ner kro­ner til 51 for­ske­re, som blandt an­det vil for­sø­ge at fin­de svar på, om plan­ter kan hjæl­pe med at bort­skaf­fe driv­hus­gas­sen me­tan, og hvil­ken rol­le na­no­p­last har for bak­te­ri­ers udvikling?

Be­vil­lin­ger­ne er fra pro­gram­met ’Vil­lum Ex­pe­ri­ment’, som er skabt til tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter, der ger­ne må væ­re skæ­ve, ud­for­drer nor­men og har po­ten­ti­a­let til at æn­dre den må­de, vi til­går vig­ti­ge em­ner på.

”Om­drej­nings­punk­tet for Ex­pe­ri­ment er at gi­ve for­sker­ne mu­lig­hed for at ar­bej­de med de forsk­nings­i­de­er, de selv er al­ler­mest op­ta­get af. Det kan væ­re pro­jek­ter, der ud­for­drer an­er­kendt forsk­ning, og som ik­ke pas­ser ind i de tra­di­tio­nel­le kas­ser til forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. I pro­gram­met fravi­ger vi de sæd­van­li­ge be­døm­mel­ses­til­gan­ge ved hjælp af en ano­ny­mi­se­ret ud­væl­gel­ses­pro­ces og stil­ler høj­ri­si­ko­vil­li­ge mid­ler til rå­dig­hed for, at for­ske­re kan te­ste nye idéer og skæ­ve vink­ler. Må­ske lig­ger der vig­ti­ge ny­brud i forsk­nin­gen for en­den af det, vi hidtil har tro­et var en blind vej,” si­ger Vil­lum Fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørnholm.

Ex­pe­ri­ment-pro­gram­met blev lan­ce­ret i 2017, og si­den pro­gram­mets start er der ble­vet gi­vet 298 bevillinger.

For at un­der­sø­ge, om pro­gram­met le­ver op til mål­sæt­nin­ger­ne, har Vil­lum Fon­den igang­s­at en eva­lu­e­ring af pro­gram­met, som Dansk Cen­ter for Forsk­nings­a­na­ly­se (CFA) på Aar­hus Uni­ver­si­tet skal stå for. Eva­lu­e­rin­gen for­ven­tes at bli­ve of­fent­lig­gjort i 2024.

Støtte til nyt projekt om kvantecomputere

Kvan­tecom­pu­te­re kan gi­ve os mu­lig­hed for at be­reg­ne kom­plek­se ke­mi­ske og bi­o­ke­mi­ske pro­ces­ser me­re nøjagtigt.

Og nu skal et nyt forsk­nings­pro­jekt støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den for­sø­ge at lø­se den sto­re ud­for­dring, der lig­ger i at over­fø­re kvan­te­ke­mi­ske be­reg­nin­ger fra klas­si­ske com­pu­te­re til kvan­tecom­pu­te­re. I for­bin­del­se med pro­jek­tet, der er for­ank­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, etab­le­res en kvan­te­hub, der bli­ver den før­ste af sin art i Skandinavien.

Kvan­tecom­pu­te­re er re­le­van­te in­den for en ræk­ke forsk­nings­om­rå­der, ik­ke mindst in­den for li­fe sci­en­ce. Det skyl­des, at kvan­tecom­pu­te­re, på læn­ge­re sigt, vil kun­ne fo­re­ta­ge be­reg­nin­ger af kom­plek­se ke­mi­ske og bi­o­ke­mi­ske pro­ces­ser med en nøj­ag­tig­hed, hvor klas­si­ske com­pu­te­re kom­mer til kort.

Kvan­tecom­pu­te­re fun­ge­rer så me­get an­der­le­des end klas­si­ske com­pu­te­re, at man ik­ke ba­re kan ’over­fø­re’ al­go­rit­mer til den nye ty­pe af hardware

Step­han Sau­er – Pro­fes­sor, Ke­misk In­sti­tut på Kø­ben­havns Universitet

I det nye forsk­nings­pro­jekt med tit­len ’Hy­brid Quan­tum Che­mi­s­try on Hy­brid Quan­tum Com­pu­ters’ vil en grup­pe for­ske­re ar­bej­de må­l­ret­tet med at ska­be ny vi­den og ud­vik­le nye me­to­der, der vil gø­re det mu­ligt at ud­nyt­te kvan­tecom­pu­te­rens ek­stra­or­di­næ­re reg­ne­kraft til at ud­fø­re kvan­te­ke­mi­ske be­reg­nin­ger af mo­le­kylæ­re egen­ska­ber til brug in­den for blandt an­det ke­mi og biokemi.

”En af de stør­ste ud­for­drin­ger i pro­jek­tet er at gen­tæn­ke de nu­væ­ren­de me­to­der og al­go­rit­mer in­den for kvan­te­ke­mi i kon­tek­sten af kvan­tecom­pu­te­re. Kvan­tecom­pu­te­re fun­ge­rer så me­get an­der­le­des end klas­si­ske com­pu­te­re, at man ik­ke ba­re kan ’over­fø­re’ al­go­rit­mer til den nye ty­pe af hardwa­re. Med så­dan­ne ny­ud­vik­le­de al­go­rit­mer til rå­dig­hed er det for­vent­nin­gen, at vi vil væ­re i stand til at fo­re­ta­ge si­mu­le­rin­ger af yderst kom­plek­se ke­mi­ske og bi­o­ke­mi­ske sy­ste­mer. Der­ved vil vi kun­ne be­ly­se pro­blem­stil­lin­ger, vi ik­ke er i stand til med klas­si­ske com­pu­te­re,” si­ger pro­jek­tets le­der Step­han Sau­er, der er pro­fes­sor ved Ke­misk In­sti­tut på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Nyt museum skal være samlingspunkt i Greve

Fra forsk­nin­gen fort­sæt­ter vi til kul­tu­ren og na­tu­ren med hi­sto­ri­en om det me­re end 100 år gam­le Mo­se­de Fort i Gre­ve syd for Kø­ben­havn, som nu får mil­li­on­s­tøt­te til en mar­kant udvidelse.

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og A.P. Møl­ler Fon­den har be­vil­get hen­holds­vis 22 og 11 mil­li­o­ner kro­ner til en vi­de­re­ud­vik­ling af for­tet, som er en del af Gre­ve Mu­se­um. Med be­vil­lin­ger­ne fra fon­de­ne, sta­ten og Gre­ve Kom­mu­ne har Mo­se­de Fort nu sik­ret sig 45 mil­li­o­ner kro­ner ud af de cir­ka 73 mil­li­o­ner kro­ner, som skal til for at ska­be en mo­der­ne mu­se­ums- og be­søgs­op­le­vel­se om Dan­mark un­der 1. Verdenskrig.

Kon­kret er pla­nen, at der skal ske en ud­vi­del­se af mu­se­et med en ny mu­se­ums- og re­stau­rant­byg­ning. Det nye mu­se­um vil ind­dra­ge bå­de kul­tur og na­tur, og mål­sæt­nin­gen er at ska­be et sam­lings­punkt for lo­ka­le og be­sø­gen­de i Gre­ve Kommune.

Mu­se­et vil nu ar­bej­de vi­de­re med at sik­re sig yder­li­ge­re fonds­mid­ler, så pro­jek­tet bli­ver fuldt fi­nan­si­e­ret, op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

Mo­se­de Fort blev byg­get un­der 1. Ver­denskrig, og det var i Gre­ve, at fjen­den skul­le stop­pes, hvis an­gre­bet kom fra søsi­den ude i Kø­ge Bugt. Selv­om kri­gen al­drig kom til Dan­mark, er Mo­se­de Fort en vig­tig del af Dan­marks kulturarv. 

Det nye Mo­se­de Fort åb­ner i 2026, og for­vent­nin­gen er, at det nu­væ­ren­de år­li­ge be­søgstal på 12.000 gæ­ster i de nye om­gi­vel­ser vil sti­ge til 30.000 gæ­ster om året.

Spotlight på mørk periode i Europas historie

På et an­det mu­se­um, Mo­es­gaard Mu­se­um i Højb­jerg ved Aar­hus, sæt­ter en ny fonds­støt­tet sær­ud­stil­ling spot­light på en mørk pe­ri­o­de i Eu­ro­pas hi­sto­rie med krig, magt­kam­pe og flygt­nin­ge­strøm­me, men og­så med drøm­me, håb og guld i sto­re mængder.

Mu­se­ets nye sær­ud­stil­ling har tit­len ’Ud af ka­os’ og åb­ner den 12. novem­ber. Den hand­ler om pe­ri­o­den fra cir­ka 300-600 e.Kr – det vil si­ge ti­den mel­lem det ve­st­li­ge Ro­mer­ri­ges fald og vikin­ge­ti­den. En tid, som og­så kal­des fol­ke­van­dring­sti­den på grund af sto­re kri­ge, flygt­nin­ge­strøm­me og forskydninger.

Vi hå­ber der­for, at ud­stil­lin­gen vil kun­ne gi­ve et dybt hi­sto­risk per­spek­tiv på nog­le af de for­skel­le og spæn­din­ger, der sta­dig præ­ger vo­res tid

Mads Käh­ler Holst – Di­rek­tør, Mo­es­gaard Museum

”Det er en af de stør­ste kri­ser i Eu­ro­pas hi­sto­rie, som vi ta­ger op i ud­stil­lin­gen. Det me­ste af kon­ti­nen­tet var i vold­somt op­brud, og ud af det vok­se­de et væld af for­skel­li­ge fol­keslag og iden­ti­te­ter, som vi sta­dig kan gen­ken­de i nu­ti­dens Eu­ro­pa. Vi hå­ber der­for, at ud­stil­lin­gen vil kun­ne gi­ve et dybt hi­sto­risk per­spek­tiv på nog­le af de for­skel­le og spæn­din­ger, der sta­dig præ­ger vo­res tid. Den er og­så et per­spek­tiv på, hvor lan­ge hi­sto­ri­ske kon­se­kven­ser, sto­re kri­ser kan ha­ve – no­get, der jo desvær­re er me­get ak­tu­elt,” si­ger Mads Käh­ler Holst, di­rek­tør for Mo­es­gaard Mu­se­um, i en pressemeddelelse.

Sær­ud­stil­lin­gen er støt­tet af Au­gusti­nus Fon­den, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og Krogagerfonden.

Millionbevilling til grønne fællesskaber for unge

I de se­ne­ste seks år har fle­re end 20.000 un­ge del­ta­get i over 400 ’Gro selv’-workshops lan­det over, og nu kom­mer fle­re til. Tu­borg­fon­det har nem­lig net­op be­vil­get 4,4 mil­li­o­ner kro­ner til Gro Selv, op­ly­ser fon­den i en nyhed.

Gro Selv er tæn­ket­an­ken Con­ci­tos grøn­ne la­bo­ra­to­ri­um, hvor un­ge i fæl­les­skab eks­pe­ri­men­te­rer med at gø­re bæ­re­dyg­tig­hed me­re hånd­gri­be­ligt gen­nem wor­ks­hops og so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter. Den nye be­vil­ling gør det mu­ligt at etab­le­re ot­te nye lo­ka­le ar­bejds­fæl­les­ska­ber over det næ­ste par år.

”Man­ge un­ge har ap­pe­tit på at le­ve me­re bæ­re­dyg­tigt, men er­fa­rin­ger skal ska­bes, før vi kan æn­dre va­ner. Vi op­le­ver en stor ef­ter­spørgsel på for­mid­ling af Con­ci­tos kli­mavi­den i sam­spil med de kon­kre­te er­fa­rin­ger, der al­le­re­de er skabt blandt un­ge i pro­jek­tet. De be­hov får vi nu mu­lig­hed for at imø­de­kom­me med den nye be­vil­ling,” si­ger pro­jekt­le­der i Con­ci­to Martha Nørgaard.

De ot­te nye ar­bejds­fæl­les­ska­ber for un­ge vil bli­ve etab­le­ret rundt om­kring i Dan­mark i sam­ar­bej­de med kom­mu­na­le in­sti­tu­tio­ner, lo­ka­le COOP-bu­tik­ker og museer.

Flere danske entreprenørmaskiner til Ukraine

Dan­ske en­tre­pre­nør­ma­ski­ner hjæl­per li­ge nu med at genop­byg­ge en ræk­ke øde­lag­te by­er i Ukrai­ne. Men Ruslands øde­læg­gel­ser i lan­det er fort­sat om­fat­ten­de, og der­for sen­der re­ge­rin­gen sam­men med DI og en ræk­ke dan­ske fon­de fle­re ma­ski­ner af sted.

Re­ge­rin­gen har al­le­re­de le­ve­ret 36 en­tre­pre­nør­ma­ski­ner til Ukrai­ne sam­men med dansk er­hvervs­liv for at hjæl­pe med op­ryd­nings­ar­bej­det, og iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et bli­ver der nu sendt yder­li­ge­re cir­ka 50 ma­ski­ner til Ukraine.

En­tre­pre­nør­ma­ski­ner­ne om­fat­ter alt li­ge fra sto­re gra­ve­ma­ski­ner, last­bi­ler og trai­le­re til tungt ud­styr. Der er ta­le om brug­te, men vel­fun­ge­ren­de entreprenørmaskiner.

Jeg er stolt over, at vi nu sam­men med DI, dan­ske virk­som­he­der og fon­de kan in­ten­si­ve­re hjæl­pen, som den ukrain­ske re­ge­ring har ef­ter­s­purgt, så man­ge ukrai­ne­re kan få de­res hjem tilbage

Si­mon Kol­lerup – Erhvervsminister

Nog­le af ma­ski­ner­ne kom­mer ef­ter pla­nen ned til hav­ne­by­en My­ko­laiv, hvor Dan­mark har en le­den­de rol­le i genop­byg­nin­gen af by­en, og som er ramt af om­fat­ten­de bombardementer.

”Fra dansk si­de vil vi gø­re alt, hvad vi kan for at hjæl­pe det ukrain­ske folk. Li­ge nu fjer­ner dan­ske ma­ski­ner der­for mur­brok­ker fra by­er som My­ko­laiv, hvor der før lå bo­lig­blok­ke, bu­tik­ker og sko­ler. Det er en helt uri­me­lig si­tu­a­tion for de man­ge ukrai­ne­re, der før hav­de he­le de­res liv der, hvor mur­brok­ker­ne nu lig­ger. Jeg er stolt over, at vi nu sam­men med DI, dan­ske virk­som­he­der og fon­de kan in­ten­si­ve­re hjæl­pen, som den ukrain­ske re­ge­ring har ef­ter­s­purgt, så man­ge ukrai­ne­re kan få de­res hjem til­ba­ge,” si­ger er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) i pressemeddelelsen. 

Fon­de­ne, der har mu­lig­gjort næ­ste eta­pe af op­ryd­nings­ar­bej­det, er No­vo Nor­disk Fon­den, Po­ul Due Jen­sens Fond og Le­go Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer