Maritimt oplevelsescenter i Kerteminde og soldrevne vandpumper i Afrika får fondsstøtte

En donation fra Salling Fondene har gjort det muligt for Børns Vilkår at købe en ejendom i Aarhus, A.P Møller Fonden støtter markant udvidelse af oplevelsescentret Fjord & Bælt i Kerteminde, mens Poul Due Jensens Fond har medfinansieret soldrevne vandpumper i seks afrikanske lande.

En stor be­vil­ling fra A.P. Møl­ler Fon­den be­ty­der, at det ma­ri­ti­me op­le­vel­ses- og forsk­nings­cen­ter Fjord & Bælt kan bli­ve ud­vi­det med over 1.000 kva­drat­me­ter. Og­så Ker­te­min­de Kom­mu­ne bi­dra­ger til ud­vi­del­sen. (fo­to: Fjord & Bælt)

In­de­væ­ren­de uge er den sid­ste, in­den de dan­ske sko­lebørn og man­ge af de­res for­æl­dre går på som­mer­fe­rie, men selv­om der om lidt står fe­rie øverst på agen­da­en i sto­re de­le af sam­fun­det, er ud­de­lin­ger­ne i fonds­sek­to­ren på in­gen må­de sat på som­mer­fe­ri­e­vå­ge­blus – ik­ke end­nu, i hvert fald.

Fun­dats’ gen­nem­gang af nog­le af de se­ne­ste fonds­ud­de­lin­ger star­ter i Aar­hus, hvor or­ga­ni­sa­tio­nen Børns Vil­kår tak­ket væ­re en do­na­tion på 10 mil­li­o­ner kro­ner fra Sal­ling Fon­de­ne net­op har købt byg­nin­gen Æg­ge­pak­ke­ri­et, som bli­ver Børns Vil­kårs nye ba­se i byen.

Or­ga­ni­sa­tio­nen har op­le­vet vok­se­værk bå­de i for­hold til an­tal­let af fri­vil­li­ge rå­d­gi­ve­re og me­d­ar­bej­de­re i Aar­hus, og det har be­ty­det, at kon­to­ret i Fre­de­riks­ga­de ik­ke læn­ge­re er stort nok. Pladspro­ble­mer­ne bli­ver løst fra den 1. au­gust, når Børns Vil­kår over­ta­ger byg­nin­gen, som er pla­ce­ret i om­rå­det om­kring Godsbanen.

“Med Æg­ge­pak­ke­ri­et får Børns Vil­kår en so­lid ba­se i Aar­hus med plads til end­nu fle­re me­d­ar­bej­de­re og fri­vil­li­ge kræf­ter, der kan hjæl­pe de man­ge børn og un­ge, der hen­ven­der sig til Bør­ne­te­le­fo­nen. Der skal ly­de en stor tak for den flot­te do­na­tion fra Sal­ling Fon­de­ne, som har gjort kø­bet mu­ligt,” si­ger Ras­mus Kjel­da­hl, di­rek­tør i Børns Vil­kår, i en pressemeddelelse.

Markant udvidelse af Fjord & Bælt

Fra Aar­hus går tu­ren til Ker­te­min­de, hvor en be­vil­ling på 43,5 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den be­ty­der, at det ma­ri­ti­me op­le­vel­ses- og forsk­nings­cen­ter Fjord & Bælt kan bli­ve ud­vi­det med over 1.000 kvadratmeter.

Ud­over fon­den bi­dra­ger Ker­te­min­de Kom­mu­ne til ud­vi­del­sen med 10 mil­li­o­ner kroner.

Den mar­kan­te ud­vi­del­se be­ty­der bed­re ram­mer til for­mid­ling af den lo­ka­le ma­ri­ne­na­tur til gavn og glæ­de for by­ens bor­ge­re, for­ske­re og be­sø­gen­de, skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den på fon­dens hjemmeside.

Med ud­vi­del­sen bli­ver det blandt an­det mu­ligt at hol­de sto­re sær­ud­stil­lin­ger som sup­ple­ment til de per­ma­nen­te ud­stil­lin­ger. Ud­vi­del­sen om­fat­ter og­så en foy­er, en café og en stor multifunktionssal.

For­ud for byg­ge­ri­et bli­ver der af­holdt en arkitektkonkurrence.

Dieselpumper i Afrika erstattes med soldrevne vandpumper

Vi ta­ger et ti­ger­spring – et sær­de­les langt ét af slagsen – fra Ker­te­min­de til Afri­ka, hvor Po­ul Due Jen­sens Fond net­op har gi­vet 32,5 mil­li­o­ner kro­ner, sva­ren­de til en ot­ten­de­del af fon­dens sam­le­de do­na­tions­bud­get for 2022, til et nyt projekt.

Pro­jek­tet hed­der ’Pro­ject Flow’ og om­fat­ter ud­skift­ning af di­e­sel­pum­per med sol­drev­ne vand­pum­per i seks afri­kan­ske lan­de, som er sær­ligt ramt af kli­ma­for­an­drin­ger­nes kon­se­kven­ser, Etio­pi­en, Mau­re­ta­ni­en, Rwan­da, Su­dan, Syds­u­dan og Zambia.

Op imod 800.000 flygt­nin­ge og lo­ka­le vil i før­ste om­gang få gavn af ini­ti­a­ti­vet, der og­så vil re­du­ce­re CO2-ud­led­nin­ger­ne mar­kant, og som et si­de­lø­ben­de pi­lot­pro­jekt vil et lil­le an­tal sko­ler og sund­heds­kli­nik­ker få ad­gang til solenergi.

Det er et godt ek­sem­pel på, hvor­dan den of­fent­li­ge og pri­va­te sek­tor kan bi­dra­ge med eks­per­ti­se og sam­men kan frem­me den grøn­ne om­stil­ling i et lang­sig­tet per­spek­tiv for de be­rør­te samfund

Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen – Mi­ni­ster for ud­vik­lings­sam­ar­bej­de og nor­disk samarbejde

Pro­ject Flow er etab­le­ret af UNHCR, FN’s Flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion, og er ud over støt­ten fra Po­ul Due Jen­sens Fond fi­nan­si­e­ret med mid­ler fra den dan­ske og ty­ske stat.

“Pro­ject Flow er en in­nova­tiv må­de at øge ad­gan­gen til grøn ener­gi og rent vand for flygt­nin­ge, in­ter­nt for­drev­ne og de sam­fund, der hu­ser dem. Dan­mark sæt­ter stor pris på at væ­re en del at det­te nye ini­ti­a­tiv sam­men med Grund­fos Fon­den. Det er et godt ek­sem­pel på, hvor­dan den of­fent­li­ge og pri­va­te sek­tor kan bi­dra­ge med eks­per­ti­se og sam­men kan frem­me den grøn­ne om­stil­ling i et lang­sig­tet per­spek­tiv for de be­rør­te sam­fund,” si­ger mi­ni­ster for ud­vik­lings­sam­ar­bej­de og nor­disk sam­ar­bej­de Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen (S) i en pres­se­med­del­el­se fra UNHCR.

Bymidten styrkes i Rudkøbing

Til­ba­ge i Dan­mark run­der vi først Rud­kø­bing, som Lan­geland kom­mu­ne øn­sker at gø­re til kom­mu­nens ’ho­ved­by’. Kom­mu­nen får nu støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia på i alt 10 mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re et stort pro­jekt i mid­ten af by­en un­der ind­sat­sen ’Ho­ved­by­er på forkant’.

Med af­sæt i en forun­der­sø­gel­se er der ar­bej­det med øn­sket om at etab­le­re et kul­tu­relt kraft­cen­ter i Rud­kø­bing, hvor der etab­le­res en for­mid­lings­funk­tion og et mu­se­ums­ud­stil­lings­rum. Sam­ti­dig ska­ber man bed­re for­bin­del­se mel­lem by­liv og kulturmiljø.

”Jeg er utro­lig glad for, at Re­al­da­nia med den­ne be­vil­ling i end­nu hø­je­re grad sik­rer, at vi kan få skabt no­get sær­ligt i den byg­ning, som stif­te­ren af Lan­gelands Mu­se­um lod op­fø­re og drev sin for­ret­ning og si­ne før­ste ar­kæ­o­lo­gi­ske stu­di­er fra. Men og­så at vi med be­vil­lin­gen kan un­der­støt­te en god og spæn­den­de byg­nings­kul­tur, som vil rum­me bå­de be­va­ren­de og for­mid­len­de ele­men­ter i for­hold til kul­tur, na­tur og be­va­rel­se,” si­ger Ton­ni Han­sen, borg­me­ster i Lan­geland Kom­mu­ne, i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Kul­tu­rar­ven er vig­tig for bå­de bo­sæt­ning og turis­me i Lan­geland Kom­mu­ne, og vi hå­ber, at pro­jek­tet vil kun­ne væ­re med til at løf­te Rud­kø­bing, ska­be sam­men­hæng i by­en og gi­ve nye oplevelser

Astrid Bruus Thom­sen – Pro­gram­chef, Realdania

Astrid Bruus Thom­sen, der er pro­gram­chef i Re­al­da­nia, un­der­stre­ger, at må­let med at styr­ke lan­dets ho­ved­by­er er at sik­re, at de og­så i frem­ti­den er at­trak­ti­ve for bå­de lo­ka­le og besøgende.

”I Rud­kø­bing får det sam­le­de kul­tur­mil­jø om­kring mu­se­et et løft, og der bli­ver skabt nye for­bin­del­ser mel­lem hav­nen, mu­se­et og by­ens han­dels­liv. Kul­tu­rar­ven er vig­tig for bå­de bo­sæt­ning og turis­me i Lan­geland Kom­mu­ne, og vi hå­ber, at pro­jek­tet vil kun­ne væ­re med til at løf­te Rud­kø­bing, ska­be sam­men­hæng i by­en og gi­ve nye op­le­vel­ser,” si­ger Astrid Bruus Thomsen.

Tester robotteknologi som ny genoptræningsform

Med en be­vil­ling på 6,1 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den star­ter Dansk Han­di­cap For­bund nu et for­melt sam­ar­bej­de med Syd­dansk Uni­ver­si­tet (SDU) om at te­ste ef­fek­ten af en ny­ska­ben­de genop­træ­nings­form, som SDU’s forsk­ning i træ­nings­ro­bot­ter har skabt.

De sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re skal i sam­ar­bej­de med tek­ni­ske og hu­ma­ni­sti­ske for­ske­re fra tre af SDU’s faku­l­te­ter sam­men gen­nem­fø­re en ræk­ke kli­ni­ske, tek­ni­ske og hu­ma­ni­sti­ske for­søg og fin­de frem til, om ro­bot­træ­nin­gen har den øn­ske­de ef­fekt, som ind­le­den­de test af ro­bot­ten hidtil har vist tegn på. I gi­vet fald kan den gø­re stor gavn på han­di­ca­p­om­rå­det, skri­ver SDU i en pressemeddelelse.

Pro­jek­tet byg­ger vi­de­re på SDU’s pi­lot­stu­die, hvor en kø­re­stols­bru­ger med del­vis kro­nisk lam­mel­se ef­ter en hjer­ne­blød­ning kun­ne rej­se sig selv op og be­gyn­de al­min­de­lig træ­ning ef­ter tre må­ne­der med SDU’s spe­ci­el­le robottræning.

I det nye pro­jekt vil 35 for­søgs­per­so­ner gen­nem­gå et til­sva­ren­de træ­nings­for­løb for at af­kla­re, om der er evi­dens for ro­bot­træ­nin­gens effekt.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res del­vist hos Dansk Han­di­cap For­bund i Taa­strup og del­vist i Oden­se, hvor SDU’s tvær­fag­li­ge mil­jø, Tri­ni­ty, ud­vik­ler og te­ster ny tvær­fag­lig bevægelsesteknologi.

To naturpriser uddelt

15. Ju­ni Fon­den har ved et ar­ran­ge­ment i Ar­bo­re­tet i Hørs­holm ud­delt fon­dens to år­li­ge na­tur­pri­ser, Na­tur­pri­sen og Ildsjælprisen.

Fon­dens Na­tur­pris 2022 på 200.000 kro­ner blev gi­vet til god­se­jer Ivan Re­edtz-Thott fra Faxe for en am­bi­tiøs, må­l­ret­tet og me­get om­fat­ten­de ind­sats for at gen­ska­be en stor og dy­na­misk na­tur på Præ­stø Fed og nær­lig­gen­de lokaliteter.

Ivan Re­edtz-Thott har for eg­ne mid­ler igang­s­at en af de stør­ste pri­va­te helårs­græs­nings­ak­ti­vi­te­ter, der til­go­de­ser en lang ræk­ke na­tur­ty­per, der man­ge ste­der i lan­det er i til­ba­ge­gang på grund af til­gro­ning og tid­li­ge­re opdyrkning.

Fon­dens Ildsjæl­pris 2022 på 100.000 kro­ner blev gi­vet til fi­ske­me­ster Sø­ren Lar­sen fra Skjern. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra 15. Ju­ni Fon­den får han pri­sen for sin lang­va­ri­ge og ved­hol­den­de ind­sats for at be­va­re den dan­ske vildlaks.

Over en pe­ri­o­de på 40 år har Sø­ren Lar­sen ar­bej­det må­l­ret­tet for at red­de den op­rin­de­li­ge dan­ske at­lan­ter­havslaks. Fra at væ­re be­trag­tet som ud­død i Dan­mark, fin­des lak­sen nu i ot­te vand­løb i Dan­mark med Skjern Å som den vig­tig­ste lokalitet.

Fondspris til engageret sognepræst

Vi slut­ter ud­de­lings­rund­t­u­ren med end­nu en pris­ud­de­ling. Sog­ne­præst Jens Chri­sti­an Bach Iver­sen har så­le­des net­op mod­ta­get Fon­den for Fyn­s­ke Bank Pri­sen for sit lo­ka­le en­ga­ge­ment i Dal­by Sogn, skri­ver Fyn­s­ke Bank i en pressemeddelelse.

Jeg er me­get over­ra­sket over, at der er an­dre, der be­mær­ker, hvad vi gør i en for­stad til Kolding

Jens Chri­sti­an Bach Iver­sen – Sog­ne­præst, Dal­by Sogn

Sog­ne­præ­sten mod­ta­ger pri­sen på 100.000 kro­ner for den ind­sats, han i det dag­li­ge gør for at ska­be lo­kalt sam­ar­bej­de på tværs af sog­nets for­e­nin­ger og institutioner.

”Jeg er me­get over­ra­sket over, at der er an­dre, der be­mær­ker, hvad vi gør i en for­stad til Kol­ding. Sam­ti­dig er jeg og­så me­get be­æ­ret over at mod­ta­ge pri­sen, selv­om he­le æren be­stemt ik­ke til­kom­mer mig. Jeg an­ser pri­sen for en an­er­ken­del­se af den må­de, vi gør tin­ge­ne på i Dal­by, hvor vi sam­ar­bej­der på kryds og tværs og le­ver lidt som den­gang sog­net var en lands­by. Og det er jeg stolt af på sog­nets veg­ne,” si­ger Jens Chri­sti­an Bach Iversen.

Pri­sen blev over­rakt af fi­li­al­di­rek­tør i Fyn­s­ke Bank Kol­ding, Mor­ten Skov. Jens Chri­sti­an Bach Iver­sen valg­te med det sam­me at gi­ve de 100.000 kro­ner vi­de­re til idræts­for­e­nin­ger­ne i Dalby.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer