Moderne verdenshistorie og ’Lysets mester’ får fondsmidler

Augustinus Fonden støtter et fembindsværk om global historie, Nykredits Fond uddeler sin årlige arkitekturpris til lysdesigneren Jesper Kongshaug, mens fire fonde giver penge til et nyt kontor i Esbjerg for iværksætterforløb med fokus på at hjælpe unge drenge fra udsatte boligområder.

Lys­de­sig­ne­ren Jes­per Kongs­haug, som blandt an­det bog­sta­ve­lig talt har sat KB Hal­len på Fre­de­riks­berg i ram­pe­ly­set, har net­op mod­ta­get Nykre­dits Fonds ar­ki­tek­tur­pris på en halv mil­li­on kroner.

Et op­slags­værk in­de­hol­den­de et bud på en ny, glo­bal ver­dens­hi­sto­rie, en ræk­ke nye ud­stil­lin­ger på dan­ske mu­se­er og di­gi­ta­li­se­ring af gam­le dan­ske dokumentarfilm.

Det er over­skrif­ter­ne for nog­le af de 41 for­skel­li­ge pro­jek­ter, som på det se­ne­ste be­sty­rel­ses­mø­de i Au­gusti­nus Fon­den modt­og til­sagn om be­vil­lin­ger på sam­let 51 mil­li­o­ner kroner.

Bag et nyt op­slags­værk i fem bind med tit­len ’Glo­bal Hi­sto­rie’ står Gads For­lag, som vil ud­ar­bej­de en mo­der­ne ver­dens­hi­sto­rie, der gen­be­sø­ger vo­res fæl­les glo­ba­le hi­sto­rie og ser på den med fri­ske øj­ne – ik­ke kun fra et eu­ro­pæ­isk per­spek­tiv. Au­gusti­nus Fon­den støt­ter ar­bej­det med en be­vil­ling på 1,5 mil­li­o­ner kroner.

”I ste­det for at genskri­ve en klas­sisk kro­no­lo­gisk na­tio­nal­ba­se­ret ver­dens­hi­sto­rie vil fem­binds­vær­ket ta­ge ud­gangs­punkt i glo­bal­hi­sto­ri­en gen­nem over­ord­ne­de te­ma­tik­ker som kli­ma, mil­jø, fol­ke­van­drin­ger og pan­de­mi­er. Ud­gi­vel­sen vil af­dæk­ke ud­vik­lin­ger og ud­veks­lin­ger over tid og på tværs af ver­dens­de­le­ne. Fo­kus er på lan­ge hi­sto­ri­ske pro­ces­ser, på ud­vik­lin­ger på glo­balt plan og på sam­men­hæn­gen mel­lem klo­dens for­skel­li­ge kul­tu­r­om­rå­der,” skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Blandt de øv­ri­ge støt­te­de pro­jek­ter er Kø­ben­havns Mu­se­um, som får 1,5 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet ’Byrum­met un­der Rå­d­hus­plad­sen’, og Mu­se­um Ve­stsjæl­land, der mod­ta­ger 300.000 fond­skro­ner til sær­ud­stil­lin­gen ‘Car­men Cur­lers – Is­ce­ne­sat’ på Ka­lund­borg Museum.

Det Dan­ske Fil­min­sti­tut skal i gang med et stort pro­jekt, der blandt an­det om­hand­ler di­gi­ta­li­se­ring af den dan­ske do­ku­men­tar­fil­marv fra 1960-90, og det får fil­min­sti­tut­tet fem mil­li­o­ner kro­ner til. Ho­ved­par­ten af de dan­ske do­ku­men­tar­film fra pe­ri­o­den ek­si­ste­rer i dag kun som util­gæn­ge­ligt ana­logt materiale.

Arkitekturpris til ’Lysets mester’

Næ­ste stop på tu­ren rundt blandt nye, ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger er hos Nykre­dits Fond, som net­op har over­rakt 2022-ud­ga­ven af fon­dens ar­ki­tek­tur­pris på en halv mil­li­on kro­ner til lys­de­sig­ne­ren Jes­per Kongs­haug med til­nav­net ’Ly­sets mester’.

Jes­per Kongs­haug får pri­sen for sin pas­sion og sit be­un­drings­vær­di­ge vir­ke i bå­de ind­land og ud­land, skri­ver Nykre­dits Fond i en pressemeddelelse.

Med sin ef­ter­tænk­som­me og føl­som­me til­gang til sit ar­bej­de har Jes­per Kongs­haug blandt an­det sat Ti­vo­li, KB Hal­len, Den Blå Pla­net, Ama­ger Bak­ke, Ope­ra­en, Sku­e­spil­hu­set og Høj­bro Plads i ram­pe­ly­set – bog­sta­ve­lig talt.

Lys kan åb­ne en plads og ska­be rum for liv – el­ler i vær­ste fald ef­ter­la­de den tom

Jes­per Kongs­haug – Lysdesigner

”Lys har en vig­tig ind­virk­ning på vo­res fø­lel­ser og ad­færd. Lys kan åb­ne en plads og ska­be rum for liv – el­ler i vær­ste fald ef­ter­la­de den tom. Her­hjem­me kan vi ik­ke få nok af ly­set, for­di vi ik­ke har så me­get af det. Nor­di­ske ar­ki­tek­ter har et ube­svæ­ret for­hold til ly­set, og de tæn­ker det ind i ar­ki­tek­tu­ren bå­de be­vidst og ube­vidst,” si­ger prisvin­de­ren i pressemeddelelsen.

Jes­per Kongs­haug er ad­jun­ge­ret pro­fes­sor på Kol­ding De­signsko­le og har un­der­vist på Stan­ford Uni­ver­si­tet i USA samt i Peking, Shang­hai, Hong Kong, Prag, Sto­ck­holm og Oslo.

Iværksætterforløb for unge drenge får jysk kontor

Or­ga­ni­sa­tio­nen ’Mind Your Own Bu­si­ness’ (MYOB), der gen­nem­fø­rer iværk­sæt­ter­for­løb for un­ge dren­ge fra ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, har kon­tor i Kø­ben­havn og kan snart sup­ple­re med et kon­tor i Esbjerg.

Det sker tak­ket væ­re 10 mil­li­o­ner kro­ner, som MYOB net­op har mod­ta­get i støt­te fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Lauritzen Fon­den, K.G. Fon­den og Claus Sø­ren­sens Fond.

Or­ga­ni­sa­tio­nen ryk­ker der­med tæt­te­re på jy­ske sam­ar­bejds­part­ne­re i kom­mu­ner og er­hvervs­liv samt ik­ke mindst fle­re af de dren­ge, som har brug for støt­te til at træf­fe go­de valg for de­res fremtid.

”Vi glæ­der os me­get til at åb­ne end­nu et kon­tor og kom­me tæt­te­re på vo­res jy­ske sam­ar­bejds­part­ne­re og de dren­ge, som skal etab­le­re mi­krovirk­som­he­der. Jeg er tak­nem­me­lig for, at de fi­re fon­de er gå­et sam­men om at støt­te vo­res ar­bej­de for at gi­ve un­ge dren­ge en tro på sig selv og vi­se, at de har no­get at til­by­de sam­fun­det. Der er gang i me­get spæn­den­de iværk­sæt­te­ri i Es­b­jerg, som rum­mer mu­lig­he­der for go­de sam­ar­bej­der,” si­ger Ma­ria Kavi­ta Ni­el­sen, der er di­rek­tør og grund­læg­ger af MYOB, i en nyhed på Lauritzen Fon­dens hjemmeside.

Jeg er tak­nem­me­lig for, at de fi­re fon­de er gå­et sam­men om at støt­te vo­res ar­bej­de for at gi­ve un­ge dren­ge en tro på sig selv og vi­se, at de har no­get at til­by­de samfundet

Ma­ria Kavi­ta Ni­el­sen – Di­rek­tør, Mind Your Own Business

Det over­ord­ne­de for­mål med MYOB er at fast­hol­de dren­ge­ne i de­res sko­le­gang og ge­ne­relt øge chan­cer­ne for, at de gen­nem­fø­rer en kom­pe­ten­ce­gi­ven­de uddannelse.

”Iværk­sæt­te­ri og fo­re­tagsom­hed er en del af Lauritzen Fon­dens dna, og der­for glæ­der vi os over, at fle­re un­ge es­b­jer­gen­se­re nu vil bli­ve hjul­pet godt på vej i li­vet gen­nem Mind Your Own Bu­si­ness. Pro­gram­met til­by­der de un­ge et fæl­les­skab, hvor de læ­rer alt fra, hvor­dan man etab­le­rer et godt sam­ar­bej­de med virk­som­he­der og myn­dig­he­der, til at ud­ar­bej­de for­ret­nings­pla­ner. Det er kom­pe­ten­cer, som de får gavn af re­sten af li­vet, og det er vi gla­de for at kun­ne bi­dra­ge til,” si­ger In­ge Grøn­vold, di­rek­tør i Lauritzen Fonden.

Unge får penge til at skabe positive forandringer

Vi fort­sæt­ter in­den for sam­me te­ma med nyhe­den om Po­ul Due Jen­sens Fonds støt­te til pro­jek­tet ’Kol­lek­ti­ve Ungebudgetter’.

Pro­jek­tet har fo­kus på at hjæl­pe sår­ba­re og ud­sat­te un­ge i Dan­mark, der står uden ud­dan­nel­se el­ler job, og som har brug for in­spira­tion, støt­te og nye kon­kre­te mu­lig­he­der for at kom­me ind på en ny livsbane.

Ide­en med pro­jek­tet er at ud­for­ske og af­prø­ve kol­lek­ti­ve, bor­ger­sty­re­de un­ge­bud­get­ter i kom­bi­na­tion med lo­ka­le ud­dan­nel­ses- og ar­bejds­mar­keds­ret­te­de op­le­vel­ser og for­løb for le­di­ge un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner. I den for­bin­del­se får de ud­sat­te bor­ge­re pen­ge i hæn­der­ne til selv at ska­be po­si­ti­ve for­an­drin­ger – så­kald­te ’cash transfers’.

”Vi har i åre­vis vidst, at sam­fun­det ik­ke fik in­klu­de­ret en stor grup­pe un­ge, men de løs­nin­ger, vi som sam­fund har for­søgt os med, har ik­ke vir­ket. Der­for skal der nye svar til – og et af dem, der har vir­ket an­dre ste­der i ver­den, me­ner vi har stort po­ten­ti­a­le til at gø­re en for­skel her. Sær­ligt når vi kom­bi­ne­rer bud­get­ter­ne med et stærkt fo­kus på lo­ka­le net­værk samt fæl­les­ska­ber ind­byr­des blandt de un­ge,” si­ger Mat­hi­as Bruhn Lo­h­mann, der le­der pro­jek­tet i So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter (SUS), i en nyhed på Po­ul Due Jen­sens Fonds hjemmeside.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res med øko­no­misk støt­te fra Po­ul Due Jen­sens Fond på 5,8 mil­li­o­ner kroner.

So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter SUS, Her­ning Kom­mu­ne, Ran­ders Kom­mu­ne og Aar­hus Uni­ver­si­tet skal i en tre­årig pe­ri­o­de stå for det før­ste eks­pe­ri­ment i en dansk kon­tekst med kol­lek­ti­ve, bor­ger­sty­re­de budgetter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer