Penge fra fonde til udvikling af kvantecomputer og naturområde ved Vadehavet

En kæmpebevilling fra Novo Nordisk Fonden giver forskere på Københavns Universitet mulighed for at bygge en fuldt funktionel kvantecomputer. Den Danske Naturfond, 15. Juni Fonden og Nordea-fonden er med til at sikre, at et stort landbrugsområde ved Vadehavet skal omdannes til natur.

Et 230 hektar stort land­brugs­om­rå­de ved Va­de­ha­vet, sva­ren­de til cir­ka 460 fod­bold­ba­ner, bli­ver i de kom­men­de år om­dan­net til na­tur, og hå­bet er, at det i frem­ti­den kom­mer til at fun­ge­re som spi­se­kam­mer for mil­li­o­ner af fug­le (fo­to Ul­rik Pe­der­sen, Tøn­der­marsk Initiativet).

Det er ab­so­lut ik­ke hver­dagskost, at en fond i Dan­mark be­vil­ger næ­sten 1,5 mil­li­ar­der kro­ner til ét projekt.

Ik­ke de­sto min­dre var det, hvad der ske­te for­le­den dag, da No­vo Nor­disk Fon­den of­fent­lig­gjor­de stør­rel­sen på sin in­ve­ste­ring i ud­vik­lin­gen af Dan­marks – og må­ske ver­dens – før­ste fuldt funk­tio­nel­le kvantecomputer.

Med be­vil­lin­gen fra No­vo Nor­disk Fon­den skal for­ske­re på Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i de kom­men­de 12 år ar­bej­de må­l­ret­tet mod at gø­re det, som tech-gi­gan­ter og stormag­ter ver­den over end­nu ik­ke er lyk­ke­des med: At byg­ge en fuldt funk­tio­nel kvantecomputer.

”Ud­for­drin­gen ved at ud­vik­le en brug­bar kvan­tecom­pu­ter er enorm, og min­der på nog­le må­der om ud­for­drin­gen ved må­nelan­dings­pro­gram­met i 60’erne. Men vi er am­bi­tiø­se og sat­ser på, at vi i slut­nin­gen af det­te pro­gram har en kvan­tecom­pu­ter, der kan lø­se kom­plek­se pro­ble­mer, som klas­si­ske com­pu­te­re ik­ke kan,” si­ger man­den, der står i spid­sen for kvan­te­pro­gram­met, pro­fes­sor Pe­ter Krogstrup Jep­pe­sen fra Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Ud­for­drin­gen ved at ud­vik­le en brug­bar kvan­tecom­pu­ter er enorm, og min­der på nog­le må­der om ud­for­drin­gen ved må­nelan­dings­pro­gram­met i 60’erne

Pe­ter Krogstrup Jep­pe­sen – Pro­fes­sor, Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet, Kø­ben­havns Universitet

Pro­gram­met skal ud­fol­des i sam­ar­bej­de med part­ne­re fra før­en­de uni­ver­si­te­ter og in­du­stri­er i USA, Ca­na­da, Hol­land og Danmark.

”Med den­ne lang­sig­te­de be­vil­ling øn­sker vi at gø­re Dan­mark til ver­dens­før­en­de in­den for kvan­te­forsk­ning, der er et om­rå­de med ko­los­salt po­ten­ti­a­le, og som kan re­vo­lu­tio­ne­re com­pu­ter­ver­de­nen. Vi øn­sker at ska­be, mod­ne og ud­vik­le tek­no­lo­gi, der kan lø­se sto­re og ak­tu­el­le ud­for­drin­ger in­den for blandt an­det sund­hed og bæ­re­dyg­tig­hed,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, som er CEO i No­vo Nor­disk Fonden.

De før­ste syv år skal pro­gram­met fo­ku­se­re på at ud­vik­le ma­te­ri­a­ler og hardwa­re til at byg­ge kvan­te­bits. Sam­ti­dig bli­ver for­skel­li­ge kvan­te­p­lat­for­me ud­for­sket, og den bedst eg­ne­de kvan­te­p­lat­form findes.

De sid­ste fem år skal tek­no­lo­gi­en ska­le­res op, så man til slut har en kvan­tecom­pu­ter, der kan lø­se re­le­van­te pro­ble­mer in­den for li­fe science-området.

Spisekammer for millioner af fugle

Fra Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet fort­sæt­ter vi gen­nem­gan­gen af nog­le af den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger til et stort om­rå­de ved Vadehavet.

Her bli­ver et 230 hektar stort land­brugs­om­rå­de, sva­ren­de til cir­ka 460 fod­bold­ba­ner, i de kom­men­de år om­dan­net til na­tur, og hå­bet er, at det i frem­ti­den kom­mer til at fun­ge­re som spi­se­kam­mer for mil­li­o­ner af fug­le. Sam­ti­dig får Tøn­der bed­re be­skyt­tel­se mod over­svøm­mel­ser, som tru­er by­en på grund af klimaforandringer.

Na­tur­pro­jek­tet ko­ster 69 mil­li­o­ner kro­ner og bli­ver til i et tæt sam­ar­bej­de mel­lem pri­va­te fon­de, pri­mært Den Dan­ske Na­tur­fond, 15. Ju­ni Fon­den og Nor­dea-fon­den, Tøn­der Kom­mu­ne, Land­brugs­sty­rel­sen og lo­ka­le landmænd.

Om­rå­det vil med sik­ker­hed bli­ve end­nu en per­le, som vil til­træk­ke turi­ster, der ser vær­di i den stor­slå­e­de na­tur, vi har

Jør­gen Popp Pe­ter­sen – Borg­me­ster, Tøn­der Kommune

Tøn­der Kom­mu­nes borg­me­ster Jør­gen Popp Pe­ter­sen (Slesvigsk Par­ti) har sto­re for­vent­nin­ger til projektet.

”Jeg er me­get til­freds med, at pro­jek­tet lyk­kes i sam­spil med de be­rør­te land­mænd. Om­rå­det vil med sik­ker­hed bli­ve end­nu en per­le, som vil til­træk­ke turi­ster, der ser vær­di i den stor­slå­e­de na­tur, vi har”, si­ger Jør­gen Popp Pe­ter­sen i en pressemeddelelse.

For­mand for Den Dan­ske Na­tur­fond, Bengt Holst, glæ­der sig og­så over, at det, der har væ­ret et stort øn­ske at gen­nem­fø­re, si­den fon­den blev etab­le­ret i 2015, nu sker.

”Det nye na­tu­r­om­rå­de gi­ver na­tu­ren og de man­ge fug­le i Va­de­ha­vet til­trængt hjælp. Det vi­ser, at et godt sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­ner, pri­va­te fon­de og lo­ka­le kræf­ter kan ska­be sto­re for­an­drin­ger til glæ­de for na­tur og men­ne­sker,” si­ger Bengt Holst.

Pla­nen er, at na­tu­r­om­rå­det skal stå fær­digt om fi­re år.

Støtte til teknologi i børnehøjde

’Ne­xt Ge­ne­ra­tion’ er tit­len på en ræk­ke mø­der, der skal af­vik­les med fo­kus på tek­no­lo­gi og leg i bør­ne­høj­de, og som net­op har få­et 760.000 kro­ner i støt­te fra Po­ul Due Jen­sens Fond.

Det skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Bag Ne­xt Ge­ne­ra­tion står en bred kreds af sam­ar­bejds­part­ne­re, blandt an­dre Cen­tral­bi­bli­o­te­ker­ne, Dokk1, Kol­ding De­signsko­le, Favrskov Kom­mu­ne, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Coding Pira­tes og In­nova­tion Lab.

Der er fo­re­lø­big be­ram­met fi­re ar­ran­ge­men­ter i ef­ter­å­ret 2022 og for­å­ret 2023, som kom­bi­ne­rer op­læg, showca­ses, de­bat­ter og wor­ks­hops. Li­sten over in­vi­te­re­de tæl­ler blandt an­dre lo­kal­po­li­ti­ke­re, virk­som­he­der, læ­re­re, pæ­da­go­ger, for­ske­re, kunst­ne­re og ik­ke mindst børn og unge.

Vil mindske psykisk mistrivsel

Hver sjet­te dan­sker over 16 år har det iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sens se­ne­ste un­der­sø­gel­se af dan­sker­nes sund­hed dår­ligt men­talt, sva­ren­de til fle­re end 800.000 dan­ske­re. Og vær­st står det til blandt de unge.

Det er et af ud­gangs­punk­ter­ne for, at Ve­lux Fon­den nu støt­ter ud­vik­lin­gen af syv nye ind­sat­ser, der har fo­kus på at fore­byg­ge og re­du­ce­re psy­kisk mi­striv­sel. De syv pro­jek­ter får i alt 23,6 mil­li­o­ner fond­skro­ner til at ud­vik­le og af­prø­ve nye me­to­der, hvor der er sam­spil mel­lem ind­sat­ser i det of­fent­li­ge og ci­vil­sam­fun­dets fællesskaber.

”Vi øn­sker at bak­ke op om nytænk­ning af, hvor­dan vi i Dan­mark kan re­du­ce­re al­vor­lig psy­kisk mi­striv­sel og bi­dra­ge til at for­bed­re mu­lig­he­der­ne for at le­ve et godt og me­nings­fuldt liv trods psy­kisk syg­dom. Der er kom­met man­ge go­de pro­jek­ti­de­er, og de syv ud­valg­te pro­jek­ter er spæn­den­de med vig­tigt fo­kus på at frem­me fæl­les­ska­bet og det so­ci­a­le liv,” si­ger pro­gram­chef Vi­be­ke Ly­beck­er fra det so­ci­a­le ud­de­lings­pro­gram i en pres­se­med­del­el­se fra Ve­lux Fonden.

Vi øn­sker at bak­ke op om nytænk­ning af, hvor­dan vi i Dan­mark kan re­du­ce­re al­vor­lig psy­kisk mi­striv­sel og bi­dra­ge til at for­bed­re mu­lig­he­der­ne for at le­ve et godt og me­nings­fuldt liv trods psy­kisk sygdom

Vi­be­ke Ly­beck­er – Pro­gram­chef, Ve­lux Fonden

For at sik­re, at pro­jek­ter­ne gi­ver me­ning for bru­ger­ne, har fon­den få­et hjælp af 10 så­kald­te er­fa­rings­eks­per­ter, der selv har op­le­vet psy­kisk syg­dom og mistrivsel.

”Det har væ­ret me­get vær­di­fuldt at ha­ve er­fa­rings­eks­per­ter til­knyt­tet. De har hjul­pet os med at vur­de­re ide­er­ne i an­søg­nin­ger­ne for at gø­re os klo­ge­re på, hvad men­ne­sker med le­ve­de er­fa­rin­ger med psy­kisk mi­striv­sel sy­nes, det gi­ver me­ning at ud­vik­le og prø­ve af,” si­ger Vi­be­ke Lybecker.

34 mio. kr. til 37 projekter

Vi slut­ter hos Au­gusti­nus Fon­dens, der net­op har ud­delt 34 mil­li­o­ner kro­ner til 37 projekter.

Et af pro­jek­ter­ne er Kam­mer­bal­let­ten, der for­e­ner kam­mer­mu­sik og ny­koreo­gra­fe­ret bal­let. Au­gusti­nus Fon­den har bak­ket op om bal­let­tens ud­vik­ling si­den 2017 og gi­ver nu to mil­li­o­ner kro­ner til ak­ti­vi­te­ter­ne i 2023, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

In­den for om­rå­det ’Mu­se­er og Kul­tu­rarv – for­mid­ling, be­va­ring og ud­vik­ling’ lan­der der blandt an­det og­så 1,5 mil­li­o­ner kro­ner på bor­det hos Kun­sten Mu­se­um of Mo­dern Art i Aal­borg til ud­stil­lings­pro­gram­met for 2023 og 2,3 mil­li­o­ner kro­ner til kunst­mu­se­et Or­d­rup­gaard nord for Kø­ben­havn til to sær­ud­stil­lin­ger i 2023.

In­den for støt­te­o­m­rå­det ’Bil­led­kunst – ind­sigt og ind­le­vel­se i sam­tids­kun­sten’ mod­ta­ger kunst­cen­tret Co­pen­ha­gen Con­tem­porary på Refsha­leø­en i Kø­ben­havn Au­gusti­nus Fon­dens stør­ste be­vil­ling i den­ne ud­de­lings­run­de. Den er på ni mil­li­o­ner kro­ner og skal bru­ges til ud­stil­lings­pro­gram­met i de næ­ste tre år.

Mo­es­gaard Mu­se­um ved Aar­hus er blandt mod­ta­ger­ne af pen­ge in­den for ’Byg­nings­arv – Be­va­ring af kul­tur­vær­di­er’. Der gi­ves en mil­li­on kro­ner til re­stau­re­ring af Mo­es­gaard Sko­v­møl­len, så der igen kan åb­nes for pu­bli­kums­ret­tet formidling.

Kong Fre­de­rik IX s Klok­ke­spil i Løgum­klo­ster er top­sco­rer i den­ne ud­de­lings­run­de in­den for ’Mu­sik – le­ven­de mu­sik­liv i he­le lan­det’ med to mil­li­o­ner kro­ner til renove­ring og ud­vi­del­se af klok­ke­spil­let, mens Øster­bro Te­a­ter får tre mil­li­o­ner fond­skro­ner til ’The­a­tre­Max’ på Østre Gas­værk Te­a­ter in­den for ’Sce­ne­kunst – dans, mu­sikdra­ma­tik og teater’.

Sid­ste ud­de­lings­om­rå­de er ’So­ci­a­le ind­sat­ser i Dan­mark og In­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser’, hvor Au­gusti­nus Fon­den blandt an­det be­vil­ger en mil­li­on kro­ner til SOS Bør­ne­by­er­ne til liv­red­den­de og genop­byg­gen­de nød­hjælp til fa­mi­li­er, der har mi­stet de­res livs­grund­lag un­der flug­ten fra tør­ke­ka­ta­stro­fen i So­ma­liland på Afri­kas Horn.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer