Power-to-X-forskning, formidlingscenter om sydfynsk natur og øjenforskning får fondspenge

Villum Fonden støtter innovationscenter, der skal sætte skub i grøn omstilling, Realdania giver penge til formidling af historien om naturen i og omkring Sydfynske Øhav, og Synoptik-Fonden støtter ny forskning, som skal skabe grundlag for at behandle øjensygdomme, før de for alvor truer synet.

For­mid­lings­cen­tret Øhavsa­ka­de­mi­et åb­ner om et år og vil for­mid­le hi­sto­ri­en om dy­re­li­vet og na­tu­ren i og om­kring Det Syd­fyn­s­ke øhav. På bil­le­det ses Avarna­kø. (fo­to: Mi­k­kel Jezequel)

The Vil­lum Po­wer-to-X Accelerator.

Det er nav­net på et nyt na­tio­nalt in­nova­tions­cen­ter på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU), som med en be­vil­ling på 80 mil­li­o­ner kro­ner i ryg­gen fra Vil­lum Fon­den skal brin­ge po­wer-to-X-pro­jek­ter tæt­te­re på mar­ke­det og der­ved sæt­te skub i den grøn­ne omstilling.

Ini­ti­a­ti­vet skal med­vir­ke til at kom­merci­a­li­se­re de bed­ste po­wer-to-x-forsk­nings­pro­jek­ter fra al­le lan­dets forsk­nings­mil­jø­er ved at boo­ste pro­jek­ter, der har po­ten­ti­a­le til at slå igen­nem på ener­gi­mar­ke­det. De ud­valg­te pro­jek­ter kan få fi­nan­si­e­ring, støt­te til op­ska­le­ring og test af hardwa­re samt forretningsudviklingsstøtte.

”Med be­vil­lin­gen kan vi ac­ce­le­re­re ud­vik­lin­gen af po­wer-to-x-løs­nin­ger. Det er nød­ven­digt for at sik­re Dan­marks fort­sat­te fø­rer­po­si­tion in­den for po­wer-to-x-tek­no­lo­gi­er. Ini­ti­a­ti­vet pas­ser godt ind i re­ge­rin­gens stra­te­gi om at ki­ck­star­te ud­vik­lin­gen af grøn­ne brænd­stof­fer. Sam­men kan vi gø­re po­wer-to-x til den næ­ste sto­re dan­ske sats­ning in­den for grøn om­stil­ling,” si­ger DTU’s rek­tor An­ders Bjark­lev i en nyhed på Ve­lux Fon­de­nes hjemmeside.

Hvis den grøn­ne om­stil­ling skal lyk­kes, er det nød­ven­digt at ak­ti­ve­re den frem­ra­gen­de dan­ske forsk­ning på om­rå­det i for­hold til prak­tisk anvendelse

Jens Kann-Ras­mus­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Vil­lum Fonden

På de dan­ske uni­ver­si­te­ter bli­ver der for­sket in­tenst i po­wer-to-x-tek­no­lo­gi­er, men sprin­get fra la­bo­ra­to­ri­et til kom­merci­el an­ven­del­se er stort.

“Hvis den grøn­ne om­stil­ling skal lyk­kes, er det nød­ven­digt at ak­ti­ve­re den frem­ra­gen­de dan­ske forsk­ning på om­rå­det i for­hold til prak­tisk an­ven­del­se. Det er en lang og of­te svær rej­se, som kræ­ver al­le go­de kræf­ter. Vi hå­ber, at The Vil­lum Po­wer-to-X Ac­ce­le­ra­tor kan væ­re med til at sæt­te tur­bo på pro­ces­sen. Det er der brug for,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Jens Kann-Ras­mus­sen fra Vil­lum Fonden.

Cen­tret skal le­des af DTU-pro­fes­sor Pe­ter Ves­borg, der bli­ver vi­den­ska­be­lig di­rek­tør, og DTU-pro­fes­sor Jens Ke­hlet Nørskov, der bli­ver for­mand for styregruppen.

Vil styrke formidlingen af det Det Sydfynske Øhav

Fun­dats’ over­sigt over ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uge fort­sæt­ter til Na­tur­lej­rsko­len Bit­ten­hus ved Nak­kebøl­le Fjord, som har få­et støt­te til ud­byg­ning og ud­vik­ling af et for­mid­lings­cen­ter til gavn for blandt an­dre sko­le­e­le­ver og na­tur­vej­le­de­re, der øn­sker me­re ind­sigt i na­tu­ren om­kring Det Syd­fyn­s­ke Øhav.

For­mid­lings­cen­tret har nav­net Øhavsa­ka­de­mi­et, og dø­re­ne for­ven­tes at bli­ve slå­et op om et års tid. De 5,3 mil­li­o­ner kro­ner, som det kræ­ver for at nå der­til, kom­mer fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Nor­deas Kyst­pul­je, Faa­borg-Midt­fyn Kom­mu­ne, Fril­ufts­rå­det og ’Lag Søm’, som er en lo­kal ak­tions­grup­pe for Svend­borg, Ny­borg og Faa­borg-Midt­fyn kommuner.

Med de nye fa­ci­li­te­ter kan am­bas­sa­dø­rer­ne læ­re om Øha­vet helt tæt på og få ’jord un­der neglene’

Hans Stavnsa­ger – borg­me­ster, Faa­borg-Midt­fyn Kommune

Be­sty­rel­ses­for­mand for Ge­o­park Det Syd­fyn­s­ke Øhav og borg­me­ster i Faa­borg-Midt­fyn Kom­mu­ne Hans Stavnsa­ger glæ­der sig over, at fi­nan­si­e­rin­gen nu er på plads

”Ste­det vil bli­ve et hots­pot for vi­den om Ge­o­par­kens ge­o­lo­gi, geo­gra­fi og bi­o­lo­gi. Ik­ke som et tra­di­tio­nelt be­søgs­cen­ter, men net­op ud fra aka­de­mi­tan­ken, hvor sto­re og små am­bas­sa­dø­rer for Øha­vet og Ge­o­par­ken gen­nem for­skel­li­ge til­bud kan til­eg­ne sig vi­den til vi­dere­for­mid­ling. Med de nye fa­ci­li­te­ter kan am­bas­sa­dø­rer­ne læ­re om Øha­vet helt tæt på og få ’jord un­der neg­le­ne’. Fra ka­jak­ken, med snor­kel, med fi­ske­net, i vand­kan­ten og i læ­rings­rum­met. Det er læ­re­rigt,” si­ger Hans Stavnsa­ger i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia Hen­rik Lund glæ­der sig over for­e­nin­gens støt­te til projektet.

”Øhavsa­ka­de­mi­et vil i nye ram­mer for­mid­le hi­sto­ri­en om et sær­ligt sted til børn og voks­ne, som i fæl­les­skab kan ud­for­ske dy­re­liv og na­tur i og om­kring Det Syd­fyn­s­ke øhav. Vi er gla­de for at støt­te byg­ge­ri­et, som vil væ­re til gavn for bå­de lo­ka­le og be­sø­gen­de,” si­ger Hen­rik Lund.

Synoptik-Fondens hidtil største bevilling

’Fore­ver’ er nav­net på et nyt øjen­forsk­nings­pro­jekt, som net­op har mod­ta­get en be­vil­ling på godt 14 mil­li­o­ner kro­ner fra Sy­nop­tik-Fon­den, hvil­ket iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra fon­den er dens hidtil stør­ste, en­kelt­stå­en­de bevilling.

For­må­let med ’Fore­ver’ (Fin­ding Op­h­t­hal­mic Risk and Eva­lu­at­ing the Va­lue of Eye exams and their pre­di­cti­ve Re­li­a­bi­li­ty) er at etab­le­re Skan­di­navi­ens stør­ste kli­ni­ske da­ta­ba­se for øjen­syg­dom­me, der skal med­vir­ke til at for­ud­si­ge og ska­be grund­lag for at be­hand­le øjen­syg­dom­me, før de for al­vor tru­er synet.

Forsk­nings­pro­jek­tet er et tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de mel­lem et for­sker­team fra Rigs­ho­spi­ta­lets øje­naf­de­ling og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Sy­nop­tik A/S, som de næ­ste fi­re år ind­går si­de om si­de i projektet.

I spid­sen for pro­jek­tets bredt sam­men­sat­te konsor­ti­um står pro­fes­sor i trans­la­tio­nel øjen­forsk­ning og over­læ­ge i øjen­syg­dom­me Mi­ri­am Kol­ko fra In­sti­tut for Læ­ge­mid­del­de­sign og Far­mako­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Øje­naf­de­lin­gen på Rigshospitalet.

Pro­jek­tet ta­ler di­rek­te ind i Sy­nop­tik-Fon­dens for­mål om at støt­te forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den for of­tal­mo­lo­gi og op­to­me­tri, og det vur­de­res at kom­me de sta­dig fle­re men­ne­sker med syn­s­tru­en­de øjen­syg­dom­me til gavn, po­in­te­r­er fon­den i pressemeddelelsen.

Musikhus skal være omdrejningspunkt for akustisk musik

Vi fort­sæt­ter til Mu­sik­hu­set Kø­ben­havn, som nu får i alt 30 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den og Re­al­da­nia til dels at be­va­re den hi­sto­ri­ske og fre­de­de byg­ning, dels at ska­be de bedst mu­li­ge ram­mer for den aku­sti­ske mu­sik i København.

Mu­sik­hu­set Kø­ben­havn har til hu­se i et palæ på Ve­ster­bro­ga­de, der ind­til 2017 hu­se­de Kø­ben­havns Bymuseum.

Kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster i Kø­ben­havn Mia Ny­e­gaard (Rad. V.) ret­ter i en pres­se­med­del­el­se fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne en stor tak til Au­gusti­nus Fon­den og Realdania.

”Med støt­ten vil Mu­sik­hu­set Kø­ben­havn gi­ve unik­ke ram­mer for det aku­sti­ske mu­sik­mil­jø i he­le Dan­mark og sam­ti­dig gi­ve kø­ben­hav­ner­ne helt nye mu­lig­he­der for kul­tu­rel­le op­le­vel­ser og fæl­les­ska­ber i by­en. Det ser jeg me­get frem til,” si­ger Mia Nyegaard.

Mu­sik­hu­set Kø­ben­havn får mu­lig­hed for at bli­ve et kraft­cen­ter, der på am­bi­tiøs vis kan sam­le og ud­vik­le den klas­si­ske mu­sik og an­dre aku­sti­ske genrer

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Au­gusti­nus Fon­den glæ­der sig over at kun­ne un­der­støt­te mu­sik­li­vet i Kø­ben­havn med nye rammer.

”Mu­sik­hu­set Kø­ben­havn får mu­lig­hed for at bli­ve et kraft­cen­ter, der på am­bi­tiøs vis kan sam­le og ud­vik­le den klas­si­ske mu­sik og an­dre aku­sti­ske gen­rer. Det kan bi­dra­ge til at ska­be spæn­den­de mø­der på tværs af bå­de gen­rer og kon­cert­for­ma­ter, og ik­ke mindst på tværs af eli­te- og vækst­lag,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fonden.

Den cir­ka 3.000 kva­drat­me­ter fre­de­de byg­ning er op­ført i 1778 af det Kø­ben­havn­ske Skydeselskab.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer