Renovering af kollegium i Odense og forskning i effekt af børns søvn får fondspenge

A.P. Møller Fonden starter det nye år med en 73 mio. kr. stor bevilling til en omfattende renovering af 4. Maj Kollegiet i Odense, mens Novo Nordisk Fonden støtter et nyt forskningssamarbejde, der skal undersøge effekten af ekstra søvn på mindre børns vægt og indlæring.

Man­ge børn og un­ge sover for lidt, og der­med øges ri­si­ko­en for at bli­ve over­væg­tig. Nu skal ny fonds­støt­tet forsk­ning dyk­ke ned i, hvad ek­stra søvn be­ty­der for over­væg­ti­ge 6-9-åri­ge børns ev­ne til at re­gu­le­re kro­p­svægt og for de­res læ­re­pro­ces­ser. (mo­del­fo­to)

4. Maj Kol­le­gi­et i Oden­se har si­den 1952 til­budt stu­di­e­bo­li­ger især til un­ge med til­knyt­ning til fri­heds­kam­pen un­der den ty­ske be­sæt­tel­se. Nu står kol­le­gi­et for­an en gen­nem­gri­ben­de renove­ring, som skal for­ny de gam­le byg­nin­ger, og den er mu­lig­gjort med en be­vil­ling på 73 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fonden.

Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Med renove­rin­gen kan de 77 be­bo­e­re på 4. Maj Kol­le­gi­et se frem til mo­der­ne fæl­les­fa­ci­li­te­ter og me­re tids­sva­ren­de ram­mer at bo i, mens de stu­de­rer på en af Oden­ses man­ge uddannelsesinstitutioner.

Kort ef­ter af­slut­nin­gen på An­den Ver­denskrig be­slut­te­de en kreds af dan­ske mod­stands­folk i maj 1945 at op­fø­re i alt ni 4. Maj-kol­le­gi­er rundt om­kring i lan­det med bo­li­ger for­be­holdt stu­de­ren­de til be­sæt­tel­ses­ti­dens fri­heds­kæm­pe­re. Kol­le­gi­er­ne blev etab­le­ret med støt­te dels fra Fri­heds­fon­den, der fik do­na­tio­ner fra he­le lan­det, og dels for bi­drag ind­sam­let lokalt.

Kol­le­gi­et i Oden­se stod ind­flyt­nings­klar i som­me­ren 1952.

Mindre børn skal sove mere

Rund­t­u­ren blandt ugens fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter i forsk­nin­gens ver­den, hvor No­vo Nor­disk Fon­den med en be­vil­ling på 24,9 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter et nyt forsk­nings­sam­ar­bej­de mel­lem Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Rigs­ho­spi­ta­let, som skal un­der­sø­ge ef­fek­ten af ek­stra søvn på 6-9-åri­ge børns vægt, stof­skif­te og indlæring.

Man­ge børn og un­ge sover min­dre, end Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet vi­ser forsk­ning, at for lidt søvn øger bå­de børn og voks­nes ri­si­ko for at bli­ve over­væg­tig, og at tab af blot et par ti­mers søvn kan ha­ve ne­ga­ti­ve ef­fek­ter på kog­ni­ti­ve funk­tio­ner så­som op­mærk­som­hed og hukommelse.

Der er et væld af forsk­ning, der for­bin­der for lidt søvn med over­vægt. Og det gør sig desvær­re sær­ligt gæl­den­de blandt børn og unge

Fai­don Mag­kos – Pro­fes­sor, In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring, Kø­ben­havns Universitet

I et ny­e­tab­le­ret sam­ar­bej­de har In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring og Dansk Cen­ter for Søvn­syg­dom­me ved Rigs­ho­spi­ta­let sam­men med fle­re an­dre na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le part­ne­re nu iværk­sat et stu­die, der dyk­ker ned i, hvad ek­stra søvn be­ty­der for over­væg­ti­ge børns ev­ne til at re­gu­le­re kro­p­svægt og for de­res læ­re­pro­ces­ser. Stu­di­et har få­et nav­net ’More2sleep’.

”Der er et væld af forsk­ning, der for­bin­der for lidt søvn med over­vægt. Og det gør sig desvær­re sær­ligt gæl­den­de blandt børn og un­ge. I den al­ders­grup­pe kan man og­så se, at kort søvn hæn­ger sam­men med la­ve­re fag­lig præ­sta­tion i sko­len. Men vi mang­ler vi­den om me­ka­nis­mer­ne bag dis­se sam­men­hæn­ge, og end­nu me­re vig­tigt: Hvad kan der gø­res for at ven­de dis­se ne­ga­ti­ve ef­fek­ter?," si­ger le­de­ren af More2sleep, pro­fes­sor Fai­don Mag­kos fra In­sti­tut for Idræt og Ernæring.

I pro­jek­tet ind­går 300 børn i al­de­ren 6-9 år, som i før­ste om­gang i en pe­ri­o­de på 12 uger skal sove 45-60 mi­nut­ter læn­ge­re hver dag, end de er vant til. Pro­jek­tet lø­ber frem til 31. de­cem­ber 2026.

Penge til dristige hjerneforskningsprojekter

Vi bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at Lund­beck­fon­den net­op har gi­vet så­kald­te ’LF Ex­pe­ri­ment-be­vil­lin­ger’ på til­sam­men 48,9 mil­li­o­ner kro­ner til 25 nytæn­ken­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de hjerneforskningsprojekter.

Det er fjer­de gang i træk, at Lund­beck­fon­den star­ter et nyt år med en stri­be mil­li­onbe­vil­lin­ger til sær­ligt dri­sti­ge pro­jek­ter. De 25 for­ske­re, der mod­ta­ger årets eks­pe­ri­men­te­ren­de forsk­nings­be­vil­lin­ger fra fon­den, be­fin­der sig for­skel­li­ge ste­der i kar­ri­e­ren – li­ge fra po­st­doc- til professorniveau.

Of­te sky­der for­sker­ne helt ved si­den af og lan­der et helt an­det sted, end pro­jek­tet var tænkt

Anet­te Høye – Sci­en­ti­fic Pro­ject Ma­na­ger, Lundbeckfonden

”LF Ex­pe­ri­ment-forsk­nings­be­vil­lin­ger­ne gi­ves til for­ske­re, der har mo­det og ide­en til at ud­for­dre den etab­le­re­de for­stå­el­se af et gi­vet pro­blem sær­ligt in­den for hjer­ne­forsk­ning. Når vi støt­ter pro­jek­ter, er det sær­ligt de for­ske­re, som vir­ke­lig går plan­ken ud med de­res dri­sti­ge til­gan­ge og vil­de ide­er, der får mu­lig­he­den. Og of­te sky­der for­sker­ne helt ved si­den af og lan­der et helt an­det sted, end pro­jek­tet var tænkt,” si­ger Anet­te Høye, der er Sci­en­ti­fic Pro­ject Ma­na­ger i Lund­beck­fon­den, i en pressemeddelelse.

De 25 pro­jek­ter er ud­valgt blandt 187 an­søg­nin­ger. Blandt de 25 be­vil­lings­mod­ta­ge­re er ni kvin­der, og 16 er mænd.

Hjælp til at få udsatte borgere i job

De se­ne­ste to år har bo­ligsel­ska­ber, job­cen­tre og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner i Sil­ke­borg og Vi­borg i et pro­jekt kal­det ’Jobløft’ ud­vik­let nye og virk­nings­ful­de me­to­der til at få be­bo­e­re fra ud­sat­te bo­lig­om­rå­der i job el­ler uddannelse.

De go­de re­sul­ta­ter ud­lø­ser nu en do­na­tion på 2,9 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tets fa­se to fra Po­ul Due Jen­sens Fond, op­ly­ser Grund­fos-fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Ide­en i pro­jek­tet er at etab­le­re et tæt og kon­struk­tivt sam­ar­bej­de med bo­ligsel­ska­ber­nes le­ve­ran­dør­virk­som­he­der om jobskabelse.

Der­u­d­over er der blandt an­det i Vi­borg ind­ført job­sam­ta­le­træ­ning, hvor lo­ka­le virk­som­heds­le­de­re hol­der rå­d­giv­nings- og spar­rings­sam­ta­ler med le­di­ge for at styr­ke de­res mo­ti­va­tion og tro på, at der og­så er job til dem. Og i Sil­ke­borg er der ble­vet af­holdt jobløft-caféer, hvor lo­ka­le hånd­vær­ke­re for­tæl­ler un­ge om de­res fag og der­med in­spi­re­rer dem til at ta­ge en erhvervsuddannelse.

Udstillinger om menneskets forhold til naturen

Vi fort­sæt­ter til kun­stens ver­den, hvor Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Beck­ett-Fon­den beg­ge støt­ter en ny tre­årig ud­stil­lings­ræk­ke på kunst­mu­se­et Ar­ken i Is­høj kal­det ’Na­tu­re fu­tu­re’. Må­let med ud­stil­lings­ræk­ken er gen­nem kun­sten at sæt­te fo­kus på men­ne­skets for­hold til na­tur og tek­no­lo­gi nu og i fremtiden.

Ud­stil­lin­ger­ne vil iføl­ge en nyhed på Ar­kens hjem­mesi­de i så vid ud­stræk­ning som mu­ligt bli­ve pro­du­ce­ret i Dan­mark og til mu­se­et for at mini­me­re kli­ma­be­last­nin­gen og om­kost­nin­ger­ne fra blandt an­det in­ter­na­tio­na­le transporter.

Den før­ste ud­stil­ling i Na­tu­re fu­tu­re-re­gi åb­ner 10. fe­bru­ar med den tyr­ki­ske kunst­ner Re­fik Ana­dol, som net­op nu ud­stil­ler på Mo­MA (Mu­se­um of Mo­dern Art) i New York. Ud­stil­lin­gen på Ar­ken bli­ver den to­ne­an­gi­ven­de tyr­ki­ske kunst­ners før­ste ud­stil­ling i Danmark.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond op­ly­ser på Lin­ke­dIn, at fon­den støt­ter ud­stil­lings­ræk­ken på Ar­ken med seks mil­li­o­ner kroner.

Støtte til robotter og Folkemødedeltagelse

Ved sid­ste års fjer­de ud­de­lings­run­de be­vil­ge­de Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond 10,5 mil­li­o­ner kro­ner til Det Blå Dan­mark for­delt på ni pro­jek­ter. Der­med kom fon­den op på i 2022 at ha­ve støt­tet 46 pro­jek­ter med i alt 46,6 mil­li­o­ner kroner.

Blandt de se­ne­ste pro­jek­ter, som får pen­ge fra Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, er UVi­sion, der vil ud­vik­le en så­kaldt ’vi­sion-ba­se­ret’ in­spek­tions- og kon­trol­løs­ning til undervandsrobotter.

Cli­in Ro­bo­ti­cs er be­vil­get mid­ler til et ud­vik­lings­pro­jekt om­kring om­kost­nings- og kom­plek­si­tets­re­duk­tion af den nu­væ­ren­de ro­bot, som blandt an­det be­nyt­tes til ind­ven­dig tank­rens­ning og ud­ven­dig skrogrensning

På mod­ta­ger­li­sten står blandt an­dre og­så Dan­ske Re­de­ri­er, som har få­et støt­te til ak­tiv del­ta­gel­se og syn­lig­gø­rel­se af Det Blå Dan­mark på Fol­ke­mø­det på Born­holm i ju­ni 2023.

Nyt hus på havnen i Sæby

Vi bli­ver i det ma­ri­ti­me hjør­ne med nyhe­den om, at A.P. Møl­ler Fon­den do­ne­rer 15 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt for­e­nings­hus på hav­nen i Sæby.

Det 1.000 kva­drat­me­ter sto­re hus i to eta­ger får nav­net Vand­spor­tens Hus. Iføl­ge TV2 Nord skal det væ­re sam­lings­sted for seks for­e­nin­ger, der i dag hol­der til i for­skel­li­ge små og utids­sva­ren­de lo­ka­ler. Der­u­d­over skal Vand­spor­tens Hus væ­re åbent for bor­ge­re og turi­ster, der be­sø­ger hav­nen i Sæby.

Tid­li­ge­re var vi i en pro­jekt­fa­se – nu går vi ind i en ny fa­se, hvor vi kan be­gyn­de at re­a­li­se­re ide­en og vo­res sto­re drøm

Jes­per He­i­ne­mei­er – Be­sty­rel­ses­for­mand, Vand­spor­tens Hus i Sæby

”Det er så stort at få den­ne ga­ve fra A.P. Møl­ler Fon­den, og vi er nu gå­et ind i en ny fa­se. Tid­li­ge­re var vi i en pro­jekt­fa­se – nu går vi ind i en ny fa­se, hvor vi kan be­gyn­de at re­a­li­se­re ide­en og vo­res sto­re drøm,” si­ger for­man­den for be­sty­rel­sen i Vand­spor­tens Hus Jes­per He­i­ne­mei­er til TV2 Nord.

Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne har, si­den den før­ste tan­ke om Vand­spor­tens Hus op­stod, støt­tet pro­jek­tet ved blandt an­det at stil­le den at­trak­ti­ve grund til rå­dig­hed, og på 2023-bud­get­tet har kom­mu­nen der­u­d­over af­sat to mil­li­o­ner kro­ner til hu­set. Pro­jek­tet er der­u­d­over støt­tet af lo­ka­le fonde.

Går det som for­ven­tet, bli­ver Vand­spor­tens Hus ind­vi­et i au­gust næ­ste år i for­bin­del­se med Sæ­bys 500-års købstadsjubilæum.

Fondspenge til landseismisk udstyr

A.P. Møl­ler Fon­den står og­så bag en ud­de­ling på 20 mil­li­o­ner kro­ner til Geo­cen­ter Dan­mark. Pen­ge­ne skal bru­ges til ind­køb af land­sei­s­misk ud­styr som for ek­sem­pel spe­ci­al­last­bi­ler, sei­s­mi­ske vi­bra­to­rer og geofoner.

Iføl­ge en nyhed på A.P. Møl­ler Fon­dens hjem­mesi­de vil det nye ud­styr gø­re det mu­ligt at ind­sam­le bed­re da­ta om Dan­marks un­der­grund og frem­tids­sik­re den geo­fag­li­ge forsk­ning blandt an­det til gavn for den grøn­ne omstilling.

Dan­mark rå­der i dag ik­ke over land­sei­s­misk ud­styr til at fo­re­ta­ge de nød­ven­di­ge un­der­sø­gel­ser. Når der skal fo­re­ta­ges må­lin­ger, le­jes ud­styr og tek­ni­ke­re i blandt an­det Po­len og Sve­ri­ge, hvil­ket med­fø­rer sto­re om­kost­nin­ger og et stort koordineringsarbejde.

Geo­cen­ter Dan­mark er et cen­ter for ge­ovi­den­ska­be­lig forsk­ning, un­der­vis­ning, rå­d­giv­ning og for­mid­ling på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau og be­står af fem in­sti­tu­tio­ner: De Na­tio­na­le Ge­o­lo­gi­ske Un­der­sø­gel­ser for Dan­mark og Grøn­land (GEUS), In­sti­tut for Geosci­en­ce ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­valt­ning ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Glo­be In­sti­tut­tet ved Kø­ben­havns Universitet

Geo­cen­ter Dan­mark og uni­ver­si­te­ter­ne vil stå for drif­ten og ved­li­ge­hol­del­sen af det nye land­sei­s­mi­ske udstyr.

Penge til Danmarks flotteste busskur

Vi slut­ter hos Nykre­dits Fond, som iføl­ge en nyhed på For­e­net Kre­dits hjem­mesi­de net­op har ud­delt 4,5 mil­li­o­ner kro­ner til 28 pro­jek­ter over he­le landet.

På li­sten over pro­jek­ter, der er kom­met gen­nem nå­leø­jet hos Nykre­dits Fond, er blandt an­det et sau­na­hus til vin­ter­ba­der­ne i Far­sø, et bus­skur i Skjern, der an­gi­ve­ligt bli­ver Dan­marks flot­te­ste, og en fæl­les­skabs­park i Bagenkop.

Fæl­lesnæv­ne­ren for al­le pro­jek­ter­ne er, at de gav­ner ud­vik­lin­gen i by­er­ne og le­ve­dyg­tig­he­den i lo­kal­sam­fun­de­ne rundt om­kring i Danmark.

Næ­ste an­søg­nings­frist i Nykre­dits Fond er den 14. april.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer