Store donationer fra fonde til humanitære indsatser i Ukraine

Blandt andre Ole Kirk’s Fond, Carlsbergfondet, Poul Due Jensens Fond og Hempel Fonden har i den forløbne uge sendt store summer af sted til hjælpearbejdet i Ukraine. På de hjemlige breddegrader finansierer tre fonde en omfattende istandsættelse af Rungstedlund, som huser Karen Blixen Museet.

En ræk­ke af de dan­ske fon­de har i den for­løb­ne uge gi­vet øko­no­mi­ske til­skud i mil­li­onklas­sen til hjæl­pe­ar­bej­det i og om­kring Ukraine.

Si­den den rus­si­ske in­va­sion af Ukrai­ne tors­dag den 24. fe­bru­ar har si­tu­a­tio­nen i og om­kring lan­det fyldt mas­sivt i me­di­e­bil­le­det, og og­så blandt de dan­ske fon­de er hjælp til Ukrai­nes be­folk­ning fra den ene dag til den an­den kom­met højt på dagsordenen.

I den for­løb­ne uge har en ræk­ke fon­de gi­vet øko­no­mi­ske til­skud til hjæl­pe­ar­bej­det i og om­kring Ukrai­ne. Det gæl­der blandt an­dre Ole Kirk’s Fond og Le­go Fon­den, som sam­men med Le­go-kon­cer­nen har do­ne­ret 110 mil­li­o­ner kro­ner til hu­ma­ni­tær hjælp og støt­te til de man­ge men­ne­sker, der er be­rørt af in­va­sio­nen i Ukrai­ne – med sær­lig fo­kus på de ukrain­ske børn.

Do­na­tio­nen for­de­les mel­lem fle­re ek­si­ste­ren­de part­ne­re så­som Uni­cef, Red Bar­net og Dansk Rø­de Kors.

”Det er en hjer­teskæ­ren­de tid. Vi hå­ber på en hur­tig og fre­de­lig løs­ning,” skri­ver Ole Kirk’s Fond på LinkedIn.

Og­så A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal har be­tænkt Rø­de Kors’ hjæl­pe­ar­bej­de og kri­gens of­re i Ukrai­ne med det, der i en pres­se­med­del­el­se fra Rø­de Kors be­teg­nes som en ’sub­stan­ti­el bevilling’.

”Do­na­tio­nen er af­gø­ren­de for det sto­re og livs­nød­ven­di­ge ar­bej­de, vi li­ge nu og i den kom­men­de tid ud­fø­rer in­de i Ukrai­ne, hvor hund­redt­u­sind­vis af ci­vi­le er på flugt fra kri­gen. Vi er der­for me­get tak­nem­me­li­ge over be­vil­lin­gen, som sik­rer livsvig­tig hu­ma­ni­tær hjælp til ci­vil­be­folk­nin­gen,” si­ger ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors An­ders Ladekarl.

Lund­beck­fon­den op­ly­ser på fon­dens hjem­mesi­de, at den gi­ver en sær­do­na­tion på 10 mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp for at støt­te nød­hjælpsind­sat­sen i Ukraine.

”I Lund­beck­fon­den er vi tak­nem­me­li­ge for nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner­nes ind­sats og til­ste­de­væ­rel­se,” skri­ver fonden.

Håber flere vil støtte indsats

Som kon­se­kvens af den for­fær­de­li­ge si­tu­a­tion i Ukrai­ne har Carls­berg­fon­det, her­un­der Tu­borg­fon­det, og Carls­berg A/S ek­stra­or­di­nært be­slut­tet at do­ne­re 75 mil­li­o­ner kro­ner til hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser må­l­ret­tet ofrene.

De 75 mil­li­o­ner kro­ner gi­ves gen­nem an­er­kend­te, in­ter­na­tio­na­le nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ners dan­ske af­de­lin­ger, her­un­der Dansk Rø­de Kors, op­ly­ser Carls­berg­fon­det i en pressemeddelelse.

Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det bi­dra­ger med 50 mil­li­o­ner kro­ner, mens Carls­berg A/S gi­ver de sid­ste 25 mil­li­o­ner kroner.

I den­ne helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion har vi be­slut­tet at yde et akut bidrag

Ma­j­ken Schultz – be­sty­rel­ses­for­kvin­de, Carlsbergfondet

”Si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne er al­de­les for­fær­de­lig og ud­vik­ler sig me­re og me­re kri­tisk, som ti­den går. I den­ne helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion har vi be­slut­tet at yde et akut bi­drag til den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats må­l­ret­tet de man­ge men­ne­sker, som er ramt,” si­ger Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­kvin­de Ma­j­ken Schultz.

Og­så Hem­pel Fon­den har net­op gi­vet knap 1,1 mil­li­o­ner kro­ner til SOS Bør­ne­by­er­nes hjæl­pe­ar­bej­de for Ukrai­nes ud­sat­te børn og sår­ba­re bør­ne­fa­mi­li­er. Det op­ly­ser SOS Bør­ne­by­er­ne i en nyhed på or­ga­ni­sa­tio­nens hjemmeside.

“Hem­pel Fon­dens kæm­pe hånds­ræk­ning be­ty­der, at vi kan nå end­nu læn­ge­re med det ar­bej­de, der er så hårdt brug for, bå­de i og om­kring Ukrai­ne. Jeg hå­ber, at Hem­pel Fon­dens stær­ke ek­sem­pel kan in­spi­re­re end­nu fle­re par­ter i ci­vil­sam­fund og er­hvervs­liv til at støt­te op om ind­sat­sen for Ukrai­nes børn,” si­ger Mads Klæ­strup Kri­sten­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for SOS Børnebyerne.

Et chokerende mareridt</h3

Po­ul Due Jen­sens Fond er med blandt de fon­de, der net­op har be­slut­tet at vil­le hjæl­pe den ukrain­ske be­folk­ning. På sin hjem­mesi­de op­ly­ser Grund­fos-fon­den, at den støt­ter di­rek­te nød­hjælp i Ukrai­ne med mindst 15 mil­li­o­ner kroner.

Vi væl­ger at af­sæt­te mindst 15 mil­li­o­ner kro­ner til di­rek­te nødhjælp

Kim Nøhr Skib­sted – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

“Vi er vid­ner til en fryg­te­lig tra­ge­die og et cho­ke­ren­de ma­re­ridt. Hel­dig­vis ses der mas­siv støt­te og mid­ler til nød­hjælp fra ver­dens­sam­fun­det. Vi væl­ger at af­sæt­te mindst 15 mil­li­o­ner kro­ner til di­rek­te nød­hjælp blandt an­det gen­nem nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner, der le­ve­rer me­di­cinsk ple­je og hjælp til flygt­nin­ge­ne, og gen­nem lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver,” si­ger fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kim Nøhr Skibsted.

Som om­talt i Fun­dats i sid­ste uge var No­vo Nor­disk Fon­den hur­tigt ude med en be­vil­ling på fem mil­li­o­ner kro­ner til UNHCR’s nød­hjælpsind­sats i Ukrai­ne og om­kring­lig­gen­de lande.

Den blev se­ne­re på ugen fulgt op med yder­li­ge­re en be­vil­ling på 50 mil­li­o­ner kro­ner fra Dan­marks stør­ste fond må­l­ret­tet men­ne­sker på flugt, in­ter­nt for­drev­ne og an­dre sår­ba­re grup­per, der sta­dig op­hol­der sig i Ukrai­ne, men og­så nød­hjælp i na­bo­lan­de, hvor der er brug for as­si­stan­ce til at ta­ge va­re på flygt­nin­ge fra Ukraine.

”Den hjer­teskæ­ren­de kon­flikt ud­vik­ler sig fra mi­nut til mi­nut, og der­for ar­bej­der vi med en høj grad af flek­si­bi­li­tet i den­ne hu­ma­ni­tæ­re ind­sats. Be­vil­lin­gen vil bli­ve for­delt mel­lem fle­re af fon­dens hu­ma­ni­tæ­re part­ne­re, som al­le er stær­ke in­ter­na­tio­na­le ak­tø­rer med til­ste­de­væ­rel­se i og om­kring Ukrai­ne, og som des­u­den de­ler vo­res am­bi­tion om at hjæl­pe så man­ge som mu­ligt så hur­tigt som mu­ligt,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Tre hjerneforskere modtager The Brain Prize

Fra kri­gen i Ukrai­ne fort­sæt­ter vi til Lund­beck­fon­dens år­li­ge ud­de­ling af hjer­ne­forsk­nings­pri­sen ’The Brain Pri­ce’, der i år er gå­et til tre hjer­ne­for­ske­re fra Dan­mark, Schweiz og USA.

De tre for­ske­re, pro­fes­sor Ole Ki­e­hn fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, pro­fes­sor Sil­via Ar­ber fra BioZen­trum og FMI i Ba­sel og pro­fes­sor Mar­tyn Goul­ding fra The Salk In­sti­tu­te, Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia i San Di­e­go, får pri­sen for at ha­ve re­vo­lu­tio­ne­ret for­stå­el­sen af, hvor­dan vi be­væ­ger os.

Den forsk­ning, årets tre mod­ta­ge­re af The Brain Prize har ud­ført, er iføl­ge pro­fes­sor Ri­chard Mor­ris fra Uni­ver­si­ty of Edin­burgh ka­rak­te­ri­se­ret ved ”ele­gant eks­pe­ri­men­telt ar­bej­de”. Ri­chard Mor­ris er for­mand for den in­ter­na­tio­na­le be­døm­mel­ses­ko­mi­te, der blandt et stort an­tal kan­di­da­ter har ud­pe­get vinderne.

”At for­stå, hvor­dan hjer­nen og ryg­mar­ven kon­trol­le­rer be­væ­gel­se, er en kæm­pe vi­den­ska­be­lig ud­for­dring. De tre vin­de­re har gen­nem en ræk­ke ele­gan­te vi­den­ska­be­li­ge eks­pe­ri­men­ter væ­ret med­vir­ken­de til at vi­se, hvor­dan en in­ten­tion om at ud­fø­re en be­væ­gel­se for­mid­les. Li­ge fra ind­vik­le­de ak­ti­ve­rin­ger af net­værk i hjer­nen og he­le vej­en vi­de­re til spe­ci­fik­ke cel­ler i ryg­mar­ven, som kon­trol­le­rer mus­k­ler i krop­pen, blandt an­det i fin­gre, ar­me og ben,” si­ger Ri­chard Morris.
Lund­beck­fon­dens hjer­ne­forsk­nings­pris er på 10 mil­li­o­ner kroner.

Omfattende istandsættelse af Rungstedlund

I det kom­men­de års tid gen­nem­fø­res en om­fat­ten­de istand­s­æt­tel­se af Rung­sted­lund i Rung­sted nord for København.

Istand­s­æt­tel­sen er fi­nan­si­e­ret af A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, beg­ge med fem mil­li­o­ner kro­ner, og Au­gusti­nus Fon­den med 4,3 mil­li­o­ner kro­ner. Det op­ly­ser A.P. Møl­ler Fon­den på sin hjemmeside.

De sam­me tre fon­de fi­nan­si­e­re­de om­byg­nin­gen af mu­se­ets ma­ga­sin­byg­ning med ny an­komst, bu­tik og café i 2020-2021.
Rung­sted­lund var hjem for Ka­ren Blixen og hu­ser i dag et mu­se­um om hen­des liv. Rung­sted­lunds sær­li­ge kul­tur­hi­sto­ri­ske be­tyd­ning og den vig­ti­ge, lit­teræ­re hi­sto­ri­eskriv­ning, som ste­det er ud­tryk for, har væ­ret bag­grun­den for, at A.P. Møl­ler Fon­den med for­ny­et støt­te nu bak­ker op om den ud­ven­di­ge renove­ring af Rung­sted­lund, skri­ver fonden.

Donation skal styrke politiets muligheder for at hjælpe voldsudsatte

Fle­re bor­ge­re, som le­ver med vold i næ­re re­la­tio­ner, skal ha­ve hjælp til at bry­de ud af vol­den tid­li­ge­re. Det er in­ten­tio­nen med pro­jek­tet Part­ner­skab Mod Vold, som Tryg­Fon­den og Au­gusti­nus Fon­den støt­ter med hen­holds­vis 1,4 og 0,5 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res i pe­ri­o­den marts 2022 til ju­ni 2024, skri­ver den na­tio­na­le en­hed Lev Uden Vold i en pressemeddelelse.

Po­li­ti­et er lø­ben­de i kon­takt med volds­u­dø­ve­re og volds­ud­sat­te bor­ge­re. Det kan for ek­sem­pel væ­re i for­bin­del­se med alarmopkald ved­rø­ren­de igang­væ­ren­de vold i hjem­met el­ler i for­bin­del­se med an­mel­del­se af vold.

Med ind­sat­sen ud­nyt­tes den­ne kon­takt som et fun­da­ment for det tid­li­ge fore­byg­gen­de ar­bej­de, og po­li­ti­et kan i den for­bin­del­se age­re bin­de­led til Lev Uden Volds na­tio­na­le hot­li­ne. Rå­d­gi­ver­ne kan blandt an­det til­by­de volds­fag­lig, so­ci­al­fag­lig og juri­disk rå­d­giv­ning og hen­vi­se til kri­se­cen­te­rop­hold og am­bu­lan­te tilbud.

Do­na­tio­nen fra Tryg­fon­den og Au­gusti­nus Fon­den glæ­der Lev Uden Volds kon­sti­tu­e­re­de di­rek­tør og vi­dens­cen­ter­chef Lou­i­se Glerup Aner, som pe­ger på, at en tid­lig ind­gri­ben er væ­sent­ligt, hvis vi som sam­fund skal styr­ke den fore­byg­gen­de ind­sats mod vold i næ­re relationer.

”Tid er en væ­sent­lig fak­tor. Jo læn­ge­re tid vol­den har stå­et på, jo svæ­re­re bli­ver det at bry­de med den. Der­for kan en tid­lig op­spor­ing af vol­den sik­re, at fle­re bry­der med vol­den, men og­så fore­byg­ge, at vol­den eska­le­rer yder­li­ge­re,” si­ger Lou­i­se Glerup Aner.

Hvert år ud­sæt­tes om­kring 38.000 kvin­der og 19.000 mænd for fy­sisk part­ner­vold, og tal­let vur­de­res at væ­re dob­belt så højt, hvis man tæl­ler den psy­ki­ske vold med.

Fondsmidler sikrer stiprojekt ved atombunker

Vi slut­ter i Rold Skov i Nord­jyl­land, hvor Kold­krigs­mu­se­et Re­gan Vest åb­ner se­ne­re på året i den atomsik­re­de bun­ker, som i al hem­me­lig­hed blev op­ført i mid­ten af 1960’erne.

En ud­de­ling på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Nor­dea-fon­den gør, at atom­bun­ke­ren og det til­hø­ren­de for­mid­lings­cen­ter vil bli­ve sup­ple­ret med et 14 ki­lo­me­ter langt sti­sy­stem. De nye sti­er gi­ver mu­se­ets gæ­ster helt nye mu­lig­he­der for at ny­de na­tu­ren og se an­læg­gets overjor­di­ske installationer.

”Tak­ket væ­re Nor­dea-fon­den bli­ver det nu mu­ligt at ind­dra­ge vo­res fæl­les na­tur i op­le­vel­sen af Re­gan Vest. Det gør, at vi ik­ke ba­re kan la­ve en fan­ta­stisk sti oven på kold­krigs­bun­ke­ren, men og­så kan bin­de he­le om­rå­det sam­men med van­dre­sti­er,” si­ger sko­vri­der Bendt Ege­de An­der­sen fra Na­tursty­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se fra styrelsen.

Sti­sy­ste­met ska­ber en for­bin­del­se til Re­bild­cen­tret med Thin­g­bæk Kal­k­mi­ner og til de man­ge at­trak­tio­ner i Rold Skov og Re­bild Bak­ker på den an­den si­de af Grav­lev ådal.

”Sti­pro­jek­tet åb­ner et nyt, stort om­rå­de, som kan bi­dra­ge til, at langt fle­re lo­ka­le og be­sø­gen­de kan kom­me ud i det fri, og at he­le om­rå­det i hø­je­re grad be­nyt­tes. Der er i dag stor søg­ning til især Re­bild Bak­ker, men nu kom­mer der fle­re mu­lig­he­der, så langt fle­re skøn­ne na­tu­r­om­rå­der op­da­ges og ud­for­skes,” si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Nordea-fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer