Streetbasket-miljøet og pædagoger med fokus på naturen får fondspenge

A.P. Møller Fonden støtter et nyt projekt fra Børnebasketfonden, som skal føre til opstart af flere streetbasketforeninger, Novo Nordisk Fonden giver naturpris til to pædagoger fra en skovbørnehave, og Den Danske Maritime Fond støtter flere start-ups og iværksætterprojekter.

Pæ­da­go­ger­ne An­net­te Grun­net og Lil­li­an Er­ud har net­op mod­ta­get No­vo Nor­disk Fon­dens na­tur­te­ma­ti­ske pæ­da­gog­pris for de­res ar­bej­det med at sam­men­s­mel­te ver­dens­mål, bæ­re­dyg­tig­hed og sci­en­ce i børnehøjde.

Stre­et­ba­sketspor­ten er på vej frem i Dan­mark – og i lø­bet af de kom­men­de år kom­mer der yder­li­ge­re tur­bo på op­star­ten af stre­et­ba­sket­for­e­nin­ger og etab­le­rin­gen af nye ba­ner til at dyr­ke sporten.

Det sker via en be­vil­ling på syv mil­li­o­ner kro­ner til Bør­ne­ba­sket­fon­den fra A.P. Møl­ler Fon­den. Pen­ge­ne er må­l­ret­tet et pro­jekt kal­det ’Én
ba­ne – én for­e­ning’, hvor stre­et­ba­sketspor­ten skal ud­vik­les i ni by­er i Dan­mark gen­nem nye for­e­nin­ger og baner.

I pro­jek­tet vil Bør­ne­ba­sket­fon­den for­sø­ge at en­ga­ge­re nu­væ­ren­de og kom­men­de ga­dei­dræts­u­dø­ve­re til at spil­le stre­et­ba­sket og gen­ska­be den unik­ke stre­et­kul­tur og de com­mu­ni­ties, der op­står gen­nem stre­et­ba­sket, som man ken­der fra ame­ri­kan­ske stor­by­er som New York Ci­ty og Los Angeles.

Der læg­ges ud i dan­ske by­er, hvor der kun er få el­ler slet in­gen uden­dørs­fa­ci­li­te­ter i for­vej­en, op­ly­ser A.P. Møl­ler Fon­den på sin hjemmeside.

Pro­jek­tet for­ven­tes at star­te op i det­te for­år, og de før­ste nye fa­ci­li­te­ter skal stå klar i 2023.

Pris for forskning i hormonsygdomme

Fun­dats´ ugent­li­ge over­sigt over ud­valg­te, nye fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til No­vo Nor­disk Fon­den, som har ud­delt ’Ja­co­bæus Pri­sen’ til pro­fes­sor Staf­ford Ligh­t­man fra Uni­ver­si­ty of Bri­stol. Pro­fes­soren får pri­sen på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner for sin man­ge­åri­ge forsk­ning i hor­moner og må­der at be­hand­le pa­tien­ter med hor­mon­syg­dom­me på.

Et af Staf­ford Ligh­t­mans forsk­nings­mæs­si­ge høj­de­punk­ter har væ­ret op­da­gel­sen af den dy­na­mik, hvor­med krop­pen re­gu­le­rer fri­gi­vel­sen af kor­ti­sol fra bi­ny­ren. Kor­ti­sol spil­ler en stor rol­le i krop­pens kon­trol med blod­suk­ker, kro­p­s­fedt og mus­k­ler, li­ge­som hor­monet på­vir­ker bå­de hjer­nens funk­tion og immunforsvaret.

”Staf­ford Ligh­t­man har med sin forsk­ning bi­dra­get be­ty­de­ligt til for­stå­el­sen af kor­ti­sol og spe­ci­elt be­tyd­nin­gen af hor­monets pulsa­li­tet og døgn­ryt­me. Det vig­ti­ge ar­bej­de, der og­så har be­tyd­ning for pa­tien­ter med fle­re syg­dom­me, vil vi ger­ne hædre ved at til­de­le ham Ja­co­bæus Pri­sen,” si­ger pro­fes­sor An­na Krook, der er for­mand for No­vo Nor­disk Fon­dens ko­mité for en­dokri­no­lo­gi og me­ta­bo­lis­me, i en pressemeddelelse.

Det er og­så be­løn­nen­de at vi­de, at det ar­bej­de, som jeg har la­vet over det se­ne­ste år­ti, bli­ver værds­at og set som vigtigt

Staf­ford Ligh­t­man – Pro­fes­sor, Uni­ver­si­ty of Bristol

Staf­ford Ligh­t­man be­teg­ner det som ”en fan­ta­stisk over­ra­skel­se” at mod­ta­ge pri­sen, idet han ik­ke vid­ste, han var ble­vet nomineret.

”Det er og­så be­løn­nen­de at vi­de, at det ar­bej­de, som jeg har la­vet over det se­ne­ste år­ti, bli­ver værds­at og set som vig­tigt,” si­ger Staf­ford Lightman.

Verdensmål i børnehøjde giver pædagogpris

No­vo Nor­disk Fon­den har i den for­løb­ne uge og­så ud­delt sin na­tur­te­ma­ti­ske pæ­da­gog­pris øst for Sto­re­bælt til Lil­li­an Er­ud og An­net­te Grun­net fra Sko­vbør­ne­ha­ven Kr­udt­hus i Allerød.

For bør­ne­ne i Sko­vbør­ne­ha­ven Kr­udt­hus er de 17 ver­dens­mål og sci­en­ce ik­ke ukend­te stør­rel­ser, men en del af de­res hver­dag, når de un­der­sø­ger og le­ger i na­tu­ren, gen­bru­ger og kon­stru­e­rer med skrot i værk­ste­det el­ler sam­ler skrald op.

Pæ­da­go­ger­ne Lil­li­an Er­ud og An­net­te Grun­net har ta­get det na­tur­te­ma­ti­ske te­ma helt ind i hjer­tet i de­res dag­li­ge ar­bej­de med den næ­ste ge­ne­ra­tion, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pres­se­med­del­el­se. De to pæ­da­go­ger ar­bej­der ud fra en fi­lo­so­fi om at væ­re med til at ska­be livs­gla­de børn, der sam­ti­dig for­står at ta­ge an­svar og hand­le be­vidst i for­hold til at træf­fe go­de be­slut­nin­ger i de­res eget liv.

”Det er en kæm­pe an­er­ken­del­se af vo­res ar­bej­de, og det er fan­ta­stisk in­spi­re­ren­de, at det på den må­de kan ud­mønte sig i en pris,” si­ger Lil­li­an Erud.

Den na­tur­te­ma­ti­ske pæ­da­gog­pris er på 150.000 kro­ner. De to pris­mod­ta­ge­re får hver 25.000 kro­ner, mens de 100.000 kro­ner til­fal­der in­sti­tu­tio­nen til ud­vik­ling af pæ­da­go­gisk ar­bej­de in­den for det na­tur­fag­li­ge tema.

2022-ud­ga­ven af den til­sva­ren­de pris vest for Sto­re­bælt ud­de­les senere.

Fondsstøttet projekt skal få flere kvinder til at vælge STEM-fag

Dan­mark sak­ker bag­ud in­ter­na­tio­nalt i for­hold til an­tal­let af kvin­der, der væl­ger en na­tur­vi­den­ska­be­lig el­ler tek­nisk vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Et nyt forsk­nings­pro­jekt ved navn ’Gen­der Awa­re Tea­ching for Equi­ty in Sci­en­ce and En­gi­ne­e­ring’, for­kor­tet GATE, skal nu un­der­sø­ge, hvor­for un­ge kvin­der, der har til­valgt na­tur­vi­den­ska­ben i gym­na­si­et, ik­ke en­der med at gø­re kar­ri­e­re in­den for STEM-feltet.

Mis­sio­nen for GATE, som er støt­tet af Po­ul Due Jen­sens Fond med 8,8 mil­li­o­ner kro­ner, er at få fle­re un­ge kvin­der til at væl­ge en STEM-kar­ri­e­re. I dag ud­gør kvin­der en tred­je­del af de stu­de­ren­de in­den for na­tur­vi­den­skab og in­ge­ni­ør­vi­den­skab på de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser med sto­re va­ri­a­tio­ner fa­ge­ne imellem.

Den­ne køns­for­de­ling har væ­ret uæn­dret i to år­ti­er og pla­ce­rer Dan­mark un­der det gen­nem­snit­li­ge EU-ni­veau, når det kom­mer til an­tal­let af kvin­der, der ta­ger en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se in­den for na­tur­vi­den­skab og ingeniørvidenskab.

I Dan­mark ved vi sta­dig me­get lidt om, hvor­dan de in- og eks­klu­sio­ner, der fin­der sted i un­der­vis­nin­gen, spil­ler sam­men med un­ge kvin­ders til- og fra­valg af uddannelse

Po­ul Toft Fre­de­rik­sen – pro­gram­chef, Po­ul Due Jen­sens Fond

"Fra in­ter­na­tio­nal forsk­ning ved vi, at det har stor be­tyd­ning, hvad der gen­ken­des og an­er­ken­des som ’rig­ti­ge må­der at gø­re na­tur­vi­den­skab på’. Men i Dan­mark ved vi sta­dig me­get lidt om, hvor­dan de in- og eks­klu­sio­ner, der fin­der sted i un­der­vis­nin­gen, spil­ler sam­men med un­ge kvin­ders til- og fra­valg af ud­dan­nel­se," si­ger Po­ul Toft Fre­de­rik­sen, der er pro­gram­chef i Po­ul Due Jen­sens Fond, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

GA­TE-pro­jek­tet le­des af lek­tor Hen­ri­et­te Tol­strup Hol­me­gaard og lek­tor Le­ne Møl­ler Mad­sen, beg­ge fra In­sti­tut for Na­tur­fa­ge­nes Di­dak­tik på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor pro­jek­tet er forankret.

Støtte til maritime iværksættere og entreprenører

Vi slut­ter hos Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, der i årets før­ste ud­de­lings­run­de har be­vil­get 8,6 mil­li­o­ner kro­ner til 11 ma­ri­ti­me projekter.

I ja­nu­ar blev en ny kampag­ne lan­ce­ret for at til­træk­ke fle­re ma­ri­ti­me iværk­sæt­te­re og en­tre­pre­nø­rer. Om­drej­nings­punk­tet i kampag­nen er øre­mær­ket ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal til start-ups i den tid­li­ge fa­se. Fon­den glæ­der sig i sit nyheds­brev over at ha­ve mod­ta­get et be­ty­de­ligt øget an­tal an­søg­nin­ger om start­ka­pi­tal fra iværk­sæt­te­re og kan sam­ti­dig kon­sta­te­re, at en stor del af årets før­ste ud­de­lin­ger er gå­et til ma­ri­ti­me iværk­sæt­te­re og entreprenører.

Blandt de er­hvervspro­jek­ter, der har få­et pen­ge, er Mag­fu ApS’ ud­vik­ling af en au­to­nomt sej­len­de havvind­t­ur­bi­ne. Cle­anQuo­te har få­et støt­te til at vi­de­re­ud­vik­le virk­som­he­dens ek­si­ste­ren­de han­dels­plat­form, der gør det mu­ligt at ind­kø­be ma­te­ri­a­ler til for ek­sem­pel rens­ning af skro­get, mens Mo­no­pul­se ApS har få­et støt­te til at ud­vik­le et sy­stem, der kan bi­stå ak­tø­rer på ef­ter­søg­nings- og red­nings­om­rå­det ved hjælp af au­to­no­me droner.

Blandt de al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter har CBS Execu­ti­ve Fon­den få­et støt­te til at ud­vik­le en ny ’Blue Bo­ard Leadership’-uddannelse ret­tet mod kom­men­de og nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer i den dan­ske ma­ri­ti­me sektor.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer