Syriske flygtninge i Jordan og integrationsprojekt for kvoteflygtninge i Danmark får fondsmidler

Novo Nordisk Fonden støtter med 200 mio. kr. arbejdet for at sikre, at syriske flygtninge i Jordan kommer i job, mens et dansk integrationsprojekt, der skal hjælpe nyankomne kvoteflygtninge, får støtte fra Velux Fonden. På uddannelsesområdet giver A.P. Møller Fonden penge til etableringen af Campus Odsherred.

No­vo Nor­disk Fon­den og Ve­lux Fon­den øn­sker med nye be­vil­lin­ger hen­holds­vis at ska­be bed­re frem­tids­ud­sig­ter for un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan og at hjæl­pe ny­til­kom­ne kvo­te­flygt­nin­ge med at bli­ve in­te­gre­ret i dan­ske lokalsamfund.

Ud­for­drin­ger­ne for men­ne­sker på flugt er den rø­de tråd i to af den­ne uges ud­valg­te fondsuddelinger.

Vi star­ter hos Dan­marks stør­ste fond, No­vo Nor­disk Fon­den, som med sin stør­ste hu­ma­ni­tæ­re be­vil­ling no­gen­sin­de vil for­sø­ge at ska­be bed­re frem­tids­mu­lig­he­der for un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jordan.

Be­vil­lin­gen er på 200 mil­li­o­ner kro­ner og gi­ves til Plan­bør­ne­fon­den, der står i spid­sen for et konsor­ti­um, som skal sik­re, at fle­re un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge kom­mer i ud­dan­nel­se og ind på ar­bejds­mar­ke­det. Og job­si­tu­a­tio­nen i Jor­dan er kri­tisk især for un­ge – i 2020 var så­le­des op imod 50 pro­cent af de un­ge uden et arbejde.

”Med be­vil­lin­gen til Plan­bør­ne­fon­den sår vi ki­men til, at langt fle­re sy­ri­ske børn og un­ge kan gå en ly­se­re frem­tid i mø­de – en frem­tid, hvor de kan for­sør­ge sig selv og de­res fa­mi­li­er og le­ve et vær­digt liv. Ar­bejds­løs­hed er et kæm­pe pro­blem blandt de un­ge, så der skal gø­res en stor ind­sats på bå­de grund­sko­le­ni­veau og på de øv­ri­ge ud­dan­nel­se­s­trin, hvor der især skal læg­ges vægt på, at de ud­dan­nel­ser, der til­by­des, mat­cher det ak­tu­el­le job­mar­ked,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den Mads Krogs­gaard Thom­sen i en pressemeddelelse.

Det an­slås, at ind­sat­sen vil nå op imod 48.000 un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge og an­dre un­ge i Jor­dan, der er på­vir­ket af kon­flik­ten i Syrien.

Med be­vil­lin­gen sø­sæt­ter Plan­bør­ne­fon­den en fe­mårig ind­sats, der ind­be­fat­ter ini­ti­a­ti­ver, som skal styr­ke over­gan­gen mel­lem ud­dan­nel­se og job, blandt an­det gen­nem fi­nan­si­el­le til­bud, hvor de un­ge kan få ad­gang til lån på sær­de­les at­trak­ti­ve vil­kår, så de kan star­te egen virksomhed.

Integrationsprojekt skal hjælpe sårbare kvoteflygtninge

Vi fort­sæt­ter til Ve­lux Fon­den, som net­op har gi­vet en be­vil­ling på syv mil­li­o­ner kro­ner over seks år til et nyt pro­jekt, der skal hjæl­pe ny­an­kom­ne kvo­te­flygt­nin­ge og ge­ne­re­re sam­let vi­den om de­res in­klu­sion i dan­ske lokalsamfund.

Pro­jek­tet er et kom­bi­ne­ret forsk­nings- og prak­sis­pro­jekt i sam­ar­bej­de mel­lem for­ske­re fra Af­de­ling for An­tro­po­lo­gi på Aar­hus Uni­ver­si­tet og VIVE – Det Na­tio­na­le Forsk­nings- og Ana­ly­se­cen­ter for Vel­færd samt de væ­sent­lig­ste ak­tø­rer i for­hold til in­te­gra­tion af kvo­te­flygt­nin­ge: DRC Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og de dan­ske kommuner.

Den hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning spil­ler en af­gø­ren­de rol­le i løs­nin­ger på sam­fun­dets sto­re udfordringer

Hen­rik Tro­ni­er – Pro­gram­chef, Ve­lux Fonden

”Den hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning spil­ler en af­gø­ren­de rol­le i løs­nin­ger på sam­fun­dets sto­re ud­for­drin­ger. Pro­jek­tet er et fag­fæl­lebe­dømt stærkt vi­den­ska­be­ligt ek­sem­pel på, hvad vi i fon­den ser som en vig­tig nøg­le til den rol­le: Tæt sam­ar­bej­de mel­lem for­sker­nes og prak­sisak­tø­rer­nes fag­lig­he­der på tværs af for­skel­li­ge forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner, stat, kom­mu­ner og ci­vil­sam­fund. Ved at gå sam­men, kan de løf­te kom­pli­ce­re­de ud­for­drin­ger og for­bed­re men­ne­skers livs­si­tu­a­tio­ner,” si­ger pro­gram­chef Hen­rik Tro­ni­er fra Ve­lux Fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Kvo­te­flygt­nin­ge er men­ne­sker, som FN’s Flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion UNHCR har ud­pe­get som flygt­nin­ge med sær­ligt be­hov for be­skyt­tel­se og gen­bo­sæt­ning, for ek­sem­pel for­di de be­fin­der sig i over­fyld­te lej­re i nær­om­rå­der­ne til en konflikt.

Fond finansierer udsmykning af hospital

Vi bli­ver i Aar­hus, hvor den aar­hu­si­an­ske kunst­fond Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen og Gun­nar Ste­en Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond har ud­pe­get den un­ge kunst­ner Hol­ger Højb­jerg som vin­der af op­ga­ven med at stå for en udsmyk­nings­op­ga­ve på Aar­hus Universitetshospital.

Kunst­ne­ren får et bud­get på om­kring en mil­li­on kro­ner til at la­ve sit værk, der har ar­bejds­tit­len ”On​.Spots​.Surf”. Det skal hæn­ge i sy­dar­ka­den på ho­spi­ta­let, op­ly­ser Kir­sten Og Gun­nar Fon­den i en pressemeddelelse.

”Det­te pro­jekt er no­get helt sær­ligt. Bå­de for­di det er så stort et pro­jekt for mig, men og­så helt sær­ligt, da det bli­ver et per­ma­nent værk på et me­get vig­tigt sted, hvor en mas­se for­skel­li­ge men­ne­sker kom­mer til at se på det og tæn­ke over det,” si­ger Hol­ger Højb­jerg i pressemeddelelsen.

Kir­sten Og Gun­nar Fon­den er stif­tet for at støt­te det aar­hu­si­an­ske kunst- og kul­tur­liv. Fon­den støt­ter dels gen­nem år­li­ge le­ga­tud­de­lin­ger, dels ved do­na­tion til et skul­p­tu­relt værk til de nye hav­ne­a­re­a­ler på Aar­hus Havn samt ved den­ne do­na­tion af ma­le­ri­er til universitetshospitalet.

Ungdomsuddannelser i Odsherred skal samles

I Asnæs i Od­s­her­red bli­ver Cam­pus Od­s­her­red nav­net på et nyt byg­ge­ri, der skal sam­le ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne på Od­s­her­reds Gym­na­si­ums nu­væ­ren­de om­rå­de. Etab­le­rin­gen af Cam­pus Od­s­her­red er net­op ble­vet støt­tet med 25 mil­li­o­ner kro­ner af A.P. Møl­ler Fonden.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Nord­ve­stsjæl­lands Er­hvervs- og gym­na­sieud­dan­nel­ser er am­bi­tio­nen, at Cam­pus Od­s­her­red skal ska­be at­trak­ti­ve fag- og stu­di­e­mil­jø­er, der kan til­træk­ke om­rå­dets un­ge til bå­de er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og gym­na­si­a­le uddannelser.

Hvis Cam­pus skal væ­re det na­tur­li­ge valg for bå­de de un­ge og de dyg­ti­ge un­der­vi­se­re, så skal vi kun­ne til­by­de et stærkt og at­trak­tivt stu­die-, fri­tids- og læringsmiljø

Ka­ri­na Vin­centz – Borg­me­ster, Od­s­her­red Kommune

Ka­ri­na Vin­centz fra lo­kal­li­sten Nyt Od­s­her­red, der er borg­me­ster i Od­s­her­red Kom­mu­ne, si­ger, at hun er ut­ro­ligt glad for fondsstøtten.

”Støt­ten fra A.P. Møl­ler Fon­den er en vig­tig mar­ke­ring af vo­res fæl­les vi­sion om et stærkt ud­dan­nel­ses­mil­jø i Od­s­her­red. Dels for­di an­er­ken­del­sen vi­ser styr­ken i, at vo­res lo­ka­le ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner er gå­et sam­men om at frem­tids­sik­re et bredt ud­dan­nel­ses­ud­bud i Od­s­her­red, dels for­di go­de fy­si­ske ram­mer be­ty­der no­get, når man som ungt men­ne­ske væl­ger ung­doms­ud­dan­nel­se – og når man skal tri­ves i hver­da­gen. Hvis Cam­pus skal væ­re det na­tur­li­ge valg for bå­de de un­ge og de dyg­ti­ge un­der­vi­se­re, så skal vi kun­ne til­by­de et stærkt og at­trak­tivt stu­die-, fri­tids- og læ­rings­mil­jø. Det bi­dra­ger støt­ten fra A.P. Møl­ler Fon­den i den grad til,” si­ger Ka­ri­na Vin­centz i pressemeddelelsen.

Byg­ge­ri­et af Cam­pus Od­s­her­red vil ko­ste i om­eg­nen af 45 mil­li­o­ner kro­ner og for­ven­tes at stå fær­digt i for­å­ret 2024. For­u­den A.P. Møl­ler Fon­dens be­vil­ling bi­dra­ger Od­s­her­red Kom­mu­ne og sko­ler­ne med hen­holds­vis fem og 10 mil­li­o­ner kro­ner. Det re­ste­ren­de be­løb sø­ges dæk­ket via an­dre fon­de og bidragsydere.

Fondspenge til kvindelige komponister og museumsrenovering

På det se­ne­ste be­sty­rel­ses­mø­de i Au­gusti­nus Fon­den blev der ud­delt 54 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 38 for­skel­li­ge pro­jek­ter, op­ly­ser fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

En af be­vil­lin­ger­ne er på knap 1,1 mil­li­o­ner kro­ner og går til Edi­tion S til no­deud­gi­vel­se af tre kvin­de­li­ge, dan­ske kom­po­ni­ster, som re­præ­sen­te­rer en hidtil over­set del af den dan­ske mu­si­kal­ske arv. Med no­deud­gi­vel­ser­ne imø­de­kom­mes en ef­ter­spørgsel i mu­sik­li­vet på vær­ker af kvin­de­li­ge komponister.

De tre kvin­der, hvis vær­ker iføl­ge Au­gusti­nus Fon­den fortje­ner an­er­ken­del­se og op­mærk­som­hed, er Hil­da Se­he­sted (1858-1936), Te­kla Gri­e­bel Wan­dall (1866-1940) og Nan­cy Dal­berg (1881-1949).

Blandt de øv­ri­ge støt­te­de pro­jek­ter er Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne, som mod­ta­ger 10 mil­li­o­ner kro­ner til renove­ring af Wil­lum­sens Mu­se­um med ud­vik­ling af pro­fes­sio­nel­le ma­ga­s­in­for­hold, kli­ma­renove­ring af ud­stil­lings­sa­le og for­bed­re­de publikumsfaciliteter.

Lands­for­e­nin­gen Læn­ken får 1,5 mil­li­o­ner kro­ner til at fort­sæt­te ar­bej­det med at ska­be sam­men­hold og fæl­les­op­le­vel­ser for men­ne­sker med al­ko­hol­pro­ble­mer, de­res på­rø­ren­de og børn, mens 4,3 mil­li­o­ner kro­ner er på vej til Ka­ren Blixen Mu­se­et. Pen­ge­ne skal bru­ges til sik­ring af Rung­sted­lunds fre­de­de be­va­rings­vær­di­er ved renove­ring af fa­ca­der, vin­du­er, ve­ran­da og terrasse.

Nye boliger til udviklingshandicappede

Men­ne­sker med ud­vik­lings­han­di­cap op­le­ver of­te, at de må skif­te bo­sted fle­re gan­ge i li­vet, for­di om­gi­vel­ser­ne ik­ke er til­pas­set de­res be­hov. Sær­ligt man­ge æl­dre op­le­ver at skul­le flyt­te fra van­te ram­mer til et an­det bo­sted el­ler plejehjem.

Det kan de blandt an­det skri­ve un­der på på Torns­b­jerg­gård i Od­der Kom­mu­ne, som er et bo- og ar­bejds­fæl­les­skab for men­ne­sker med ud­vik­lings­hæm­ning. Bo­ste­dets ek­si­ste­ren­de bo­li­ger er utids­sva­ren­de og kan ik­ke læn­ge­re imø­de­kom­me be­bo­er­nes be­hov, og in­gen af de nu­væ­ren­de bo­li­ger le­ver op til reg­ler­ne for langtidsbeboelse.

Men iføl­ge en nyhed på A.P. Møl­ler Fon­dens hjem­mesi­de bli­ver der nu med 25 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond op­ført 16 nye bo­li­ger, som le­ver op til reg­ler­ne om læn­ge­re­va­ren­de be­bo­el­se for per­so­ner med ned­sat fy­sisk el­ler psy­kisk funktionsevne.

De nye bo­li­ger vil be­ty­de, at be­bo­er­ne kan bli­ve bo­en­de på Torns­b­jerg­gård i frem­ti­den og fort­sat kan ha­ve et sta­bilt liv og fø­le sig tryg­ge i de­res net­værk af per­so­na­let og an­dre beboere.

Ar­ki­tekt Mor­ten Sch­midt, der står bag ARoS og Den Sor­te Di­a­mant, har teg­net boligerne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer