Tenniscenter, fysisk aktive svagtseende og unge forskere får penge fra fonde

Leschly Tennis Foundation finansierer et nyt tenniscenter i Hørsholm. Synshandicappedes Motionsfond uddeler legater til blinde og stærkt svagsynede, så de kan dyrke idræt. Og 18 yngre forskere modtager bevillinger fra Carlsbergfondet til forskningsophold på udenlandske universiteter.

Fra tag­ter­ras­sen på det nye Les­chly Ten­nis Cen­ter i Hørs­holm-Rung­sted Ten­nis­klub er der ud­sigt over klub­bens ten­nis­ba­ner - her­i­blandt den nye Cen­ter Court.

Pa­ral­lelt med, at skuf­fel­sen for­ment­lig er ved at ha­ve lagt sig blandt Dan­marks ten­ni­s­in­ter­es­se­re­de oven på ten­nis­spil­le­ren Hol­ger Ru­nes kvart­fi­na­le­e­xit fra French Open, har ten­nis­spil­ler­ne i Hørs­holm og Rung­sted få­et no­get at glæ­de sig over.

For et par da­ge si­den blev åb­nin­gen af Les­chly Ten­nis Cen­ter i Hørs­holm nem­lig mar­ke­ret. Det nye ten­ni­s­cen­ter er hjem­sted for Hørs­holm-Rung­sted Ten­nis­klub (HRT) og Les­chly Ten­nis Aca­de­my, og det er ble­vet til ved at ud­byg­ge det gam­le klubhus og etab­le­re en ny Cen­ter Court. Pla­nen er, at HRT i de nye, ud­vi­de­de ram­mer skal kun­ne af­hol­de fle­re stør­re turneringer.

He­le ud­byg­nin­gen og mo­der­ni­se­rin­gen af klubhus og ba­ner er spon­se­ret af den er­hvervs­dri­ven­de fond Les­chly Ten­nis Foundation.

”Ud­vi­del­sen af ten­ni­s­cen­tret er utro­lig flot bå­de i de­sign og ud­fø­rel­se. Vi har få­et nog­le ram­mer, som al­le vo­res med­lem­mer og gæ­ster nu får glæ­de af. Cen­tret og den nye ter­ras­se pas­ser ut­ro­ligt flot til den nye Cen­ter Court. Med de nye fa­ci­li­te­ter har vi få­et rig­tig go­de for­hold til det dag­li­ge klubliv og til stør­re tur­ne­rin­ger,” si­ger Nik­las Ro­sen­gren, der er ma­na­ger i HRT, i en pres­se­med­del­el­se fra Skou Gruppen.

Skou Grup­pen har gen­nem­ført ud­byg­nin­gen af klubhu­set i ho­ve­d­en­tre­pri­se fra maj 2022 til maj i år.

Les­chly Ten­nis Fo­un­da­tions for­mål er at frem­me Dan­mark som ten­nis­na­tion på højt ni­veau ved i sam­ar­bej­de med ten­nis­for­bund og -klub­ber at un­der­støt­te dansk ten­nis­sport ge­ne­relt og øge den ge­ne­rel­le in­ter­es­se for spor­ten. For­mand for fon­den er Jan Les­chly, der i sin egen ak­ti­ve ten­niskar­ri­e­re i 1950’erne og 60’erne vandt en ræk­ke mester­ska­ber og i en pe­ri­o­de var helt op­pe som num­mer 10 på verdensranglisten.

Legater skal sikre synshandicappede et aktivt liv

Vi fort­sæt­ter til en an­den fond, vi kun sjæl­dent har med i Fun­dats’ over­sigt over ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger, nem­lig Syns­han­di­cap­pe­des Motionsfond.

Fon­dens ud­gangs­punkt er, at al­le men­ne­sker bør ha­ve mu­lig­hed for at le­ve et fy­sisk ak­tivt liv, og det gæl­der og­så men­ne­sker med syns­han­di­cap. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Dansk Blin­de­sam­fund har fon­den i over et år­ti gi­vet hund­red­vis af men­ne­sker den lil­le hånds­ræk­ning, der skal til, for at de kan le­ve et ak­tivt liv, få pul­sen op og ska­be re­la­tio­ner og net­værk med bå­de an­dre syns­han­di­cap­pe­de og seende.

Hvis ba­re jeg kan få en en­kelt syns­han­di­cap­pet til at dyr­ke mo­tion, få et ak­tivt liv og mær­ke suc­ce­sen ved at kla­re no­get, der må­ske vir­ker umu­ligt, så er jeg me­get, me­get glad

Sven Mo­gen­sen – Stif­ter, Syns­han­di­cap­pe­des Motionsfond

Syns­han­di­cap­pe­des Mo­tions­fond har net­op ud­delt 108.000 kro­ner for­delt på 17 legater.

Fon­den er stif­tet for eg­ne mid­ler af Sven Mo­gen­sen, der selv blev blind som ung. Trods sit syns­han­di­cap har han blandt an­det be­ste­get Afri­kas hø­je­ste bjerg Ki­li­manja­ro, stå­et på ski, lø­bet og ro­et havkajak.

”Hvis ba­re jeg kan få en en­kelt syns­han­di­cap­pet til at dyr­ke mo­tion, få et ak­tivt liv og mær­ke suc­ce­sen ved at kla­re no­get, der må­ske vir­ker umu­ligt, så er jeg me­get, me­get glad. Man­ge syns­han­di­cap­pe­de kan få en god hi­sto­rie at for­tæl­le til de­res om­gi­vel­ser, og hvem ved, hvor det så kan en­de,” si­ger Sven Mogensen.

Postdocstipendier til 18 yngre forskere

Fon­den i cen­trum for næ­ste ud­de­ling er mar­kant stør­re og no­get me­re eks­po­ne­ret, nem­lig Carls­berg­fon­det, der net­op har ud­delt be­vil­lin­ger til forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter på po­st­do­c­ni­veau for sam­let knap 17 mil­li­o­ner kro­ner til 18 yn­gre forskere.

Be­vil­lin­ger­ne gi­ves til forsk­nings­op­hold ved uden­land­ske uni­ver­si­te­ter og in­sti­tu­tio­ner og skal bi­dra­ge til at styr­ke for­sker­nes mu­lig­he­der for at ind­gå i in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­der og net­værk til gavn for bå­de de­res egen frem­ti­di­ge kar­ri­e­re og dansk forsk­ning som hel­hed, skri­ver Carls­berg­fon­det i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Vi ved, at op­hold i uden­land­ske forsk­nings­mil­jø­er er fag­ligt ud­byt­te­ri­ge, og at de dan­ner gro­bund for, at man fremad­ret­tet er klædt bed­re på til at op­sø­ge og ind­gå i in­ter­na­tio­na­le samarbejder

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard – Pro­fes­sor, di­rek­tør, Carlsbergfondet

De 18 po­st­do­csti­pen­di­er for­de­ler sig på 14 in­ter­na­tio­na­li­se­rings­sti­pen­di­er, tre så­kald­te ’Vi­si­ting Fel­lows­hips’ på Ox­ford Uni­ver­si­tet samt et po­st­do­csti­pen­di­um til gen­nem­fø­rel­se ved Det Dan­ske In­sti­tut i Athen.

”Vi ved, at op­hold i uden­land­ske forsk­nings­mil­jø­er er fag­ligt ud­byt­te­ri­ge, og at de dan­ner gro­bund for, at man fremad­ret­tet er klædt bed­re på til at op­sø­ge og ind­gå i in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­der. Sam­ti­dig er det per­son­ligt ud­vik­len­de i en pe­ri­o­de at hen­læg­ge si­ne forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter til et mil­jø uden for sin ’com­fort zo­ne’,” si­ger Carls­berg­fon­dets di­rek­tør, pro­fes­sor Las­se Hor­ne Kjældgaard.

De 18 be­vil­lings­mod­ta­ge­re er ud­valgt blandt 49 ansøgninger.

Fondspenge skal gøre science sjovt

Fle­re børn og un­ge får nu mu­lig­hed for at væ­re med til øjenåb­nen­de fri­tidsak­ti­vi­te­ter, der brin­ger na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi ind i de­res hverdag.

Det sker, ef­ter at Vil­lum Fon­den net­op har gi­vet 23 mil­li­o­ner kro­ner til ot­te ini­ti­a­ti­ver, der gør sci­en­ce sjovt og læ­re­rigt overalt i fri­tids-Dan­mark – fra camps og klub­ber til kul­turin­sti­tu­tio­ner i det fri, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

’Sci­en­ce i fri­ti­den’ er et af Vil­lum Fon­dens fo­ku­s­om­rå­der un­der ud­de­lings­om­rå­det ’Børn, un­ge og sci­en­ce’. I pro­gram­met støt­ter fon­den fri­tidsor­ga­ni­sa­tio­ner og in­sti­tu­tio­ner, der ska­ber sjove og in­spi­re­ren­de fri­tidsak­ti­vi­te­ter, der gi­ver børn og un­ge mu­lig­hed for at dyr­ke og styr­ke in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab og teknologi.

”Børn og un­ges in­ter­es­se for sci­en­ce bli­ver ik­ke kun sti­mu­le­ret af dyg­ti­ge læ­re­re i sko­len. Det er vig­tigt, at de hands-on op­le­ver, hvor­dan sci­en­ce har be­tyd­ning for de­res hver­dag, og at de får go­de op­le­vel­ser med sci­en­ce i fri­ti­den – sam­men med net­værk og fa­mi­lie. De ot­te pro­jek­ter, der nu får be­vil­lin­ger, vil de næ­ste år åb­ne bå­de dø­re og na­tur for et væld af spæn­den­de sci­en­ce-ak­ti­vi­te­ter for børn og un­ge rundt om i lan­det,” si­ger fonds­rå­d­gi­ver Ma­ri­an­ne Lom­holt fra Vil­lum Fonden.

Ledere bliver rustet til samfundsudfordringer

Vi fort­sæt­ter til Køb­mand Her­man Sal­lings Fond, som do­ne­rer 30 mil­li­o­ner kro­ner til Kron­prins Fre­de­riks Cen­ter for Of­fent­lig Le­del­se på Aar­hus Universitet.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Aar­hus BSS på Aar­hus Uni­ver­si­tet er fon­dens øn­ske at støt­te det lang­sig­te­de ar­bej­de med at sik­re re­le­vant vi­den om ledelse.

Det be­ty­der me­get, at le­de­re på al­le ni­veau­er er ru­stet til de­res opgaver

Jens Bjerg Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Køb­mand Her­man Sal­lings Fond

”Re­le­vant vi­den om le­del­se er til gavn for rig­tigt man­ge men­ne­sker. Det be­ty­der me­get, at le­de­re på al­le ni­veau­er er ru­stet til de­res op­ga­ver. Det gæl­der lo­kalt, na­tio­nalt og glo­balt, for det er be­stemt ik­ke nemt at lyk­kes med le­del­se på no­gen af ni­veau­er­ne,” si­ger fonds­be­sty­rel­ses­for­mand Jens Bjerg Sørensen.

Kron­prins Fre­de­riks Cen­ter for Of­fent­lig Le­del­se blev tak­ket væ­re en do­na­tion på 52,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Køb­mand Her­man Sal­lings Fond etab­le­ret i 2018 i an­led­ning af kron­prin­sens 50- års fød­sels­dag. Si­den har cen­tret i sam­ar­bej­de med dyg­ti­ge le­del­ses­prak­ti­ke­re fra he­le Dan­mark ar­bej­det på at ska­be og de­le vi­den om ledelse.

Syv yngre forskere tager lederkasketten på

Det hand­ler og­så om le­del­se i den næ­ste af ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lings­nyhe­der. Lund­beck­fon­den har nem­lig ud­valgt årets mod­ta­ge­re af fon­dens fel­lows­hip-be­vil­lin­ger, og det har re­sul­te­ret i, at syv ta­lent­ful­de, un­ge for­ske­re hver mod­ta­ger 10 mil­li­o­ner kro­ner til at for­føl­ge de­res forsk­nings­pro­jek­ter og ud­vik­le sig som forsk­nings­le­de­re over de kom­men­de fem år.

Det er 17. år i træk, Lund­beck­fon­den ud­de­ler fel­lows­hip-be­vil­lin­ger, og der er stor in­ter­es­se for be­vil­lin­ger­ne, der skal ba­ne vej­en for, at de dan­ske, sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­mil­jø­er bli­ver styr­ket, og at fle­re un­ge for­ske­re væl­ger at gå for­sker­le­der­vej­en med egen forsk­nings­grup­pe i Danmark.

Fel­lows­hip-pro­gram­met har de se­ne­re år gjort me­re ud af at klæ­de be­vil­lings­mod­ta­ger­ne på til den le­der­rol­le, de og­så træ­der ind i med be­vil­lin­gen, hvor de skal etab­le­re de­res egen forsk­nings­grup­pe. Og det bli­ver vel mod­ta­get af be­vil­lings­mod­ta­ger­ne, for­tæl­ler Pe­ter Tho­strup, der er Sci­en­ti­fic Pro­gram­me Di­rector og an­svar­lig for ta­lent­pro­gram­mer i Lund­beck­fon­dens uddelingsteam.

”I 2022 in­tro­du­ce­re­de vi vo­res nye le­der­ud­vik­lings­pro­gram for fel­lows-hol­det. Pro­gram­met blev mod­ta­get over­væl­den­de po­si­tivt i eva­lu­e­rin­ger­ne, så vi har be­slut­tet at til­by­de pro­gram­met til al­le frem­ti­di­ge fel­lows. For­må­let med pro­gram­met er at for­be­re­de vo­res fel­lows til op­ga­ven med at le­de de­res egen forsk­nings­grup­pe for før­ste gang. På den må­de får de mu­lig­hed for at re­flek­te­re me­re over de­res rol­le som le­der og ska­be et bed­re grup­pe­mil­jø, der frem­mer triv­sel, mo­ti­va­tion og forsk­nings­kva­li­tet,” si­ger Pe­ter Tho­strup i en pres­se­med­del­el­se fra Lundbeckfonden.

Musikkens frivillige får et boost

Tu­borg­fon­det styr­ker nu lan­dets mu­sik­fæl­les­ska­ber med knap 2,2 mil­li­o­ner kro­ner – for­delt på 30 kon­certar­ran­gø­rer over he­le lan­det, som får fonds­støt­te til, som det hed­der, ’at gi­ve fri­vil­li­ge et rygstød’.

Med Tu­borg­fon­dets pul­je ’Mu­sik­kens Fri­vil­li­ge’ har mu­sik­fæl­les­ska­ber kun­net sø­ge op til 250.000 kro­ner til at styr­ke fri­vil­lig­hed. Pulj­en er på i alt fi­re mil­li­o­ner kroner.

Blandt de 30, der i før­ste om­gang er kom­met gen­nem nå­leø­jet, er Ra­dar i Aar­hus, som har få­et 41.500 kro­ner, så un­ge fri­vil­li­ge på tværs af tre spil­le­ste­der kan de­le er­fa­rin­ger med af­vik­ling af kon­cer­ter. På Born­holm har Mu­sik­huzet Born­holm mod­ta­get 38.400 kro­ner til at fy­re op un­der et net­værk af frivillige.

”I le­ven­de mu­sik­fæl­les­ska­ber kan un­ge bå­de læ­re nyt og ud­fol­de sig – på sce­nen og bag sce­nen. Vi er be­gej­stre­de for at gi­ve mu­sik­kens fri­vil­li­ge et boost,” si­ger Mi­k­kel San­der, der er pro­gra­mansvar­lig i Tu­borg­fon­det, i en pressemeddelelse.

Sommerfugle skal tælles

Vi slut­ter ude i na­tu­ren med nyhe­den om, at de dan­ske dag­som­mer­fug­le nu skal tælles.

Bag pro­jek­tet står pro­fes­sor To­ke Tho­mas Høye fra Aar­hus Uni­ver­si­tets In­sti­tut for Ecosci­en­ce samt bi­o­lo­ger og som­mer­fug­le­en­tu­si­a­ster An­ne Eskild­sen og Hei­di Buur Hol­beck fra virk­som­he­den Naturrådgiverne.

Pro­jek­tet er støt­tet med knap 2,3 mil­li­o­ner kro­ner fra 15. Ju­ni Fonden.

”Fon­den er rig­tig glad for, at pro­jek­tet nu kan re­a­li­se­res, så vi får me­re vi­den og der­med bed­re mu­lig­he­der for at sik­re bed­re vil­kår for som­mer­fug­le­ne,” skri­ver 15. Ju­ni Fon­den i et op­slag på LinkedIn.

Ud over at gi­ve me­re vi­den om dag­som­mer­fug­le­nes til­stand, er det hå­bet, at pro­jek­tet sam­ti­dig øger det fol­ke­li­ge en­ga­ge­ment i bi­o­di­ver­si­te­ten me­re generelt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer