Trecifret millionbeløb til løsning af store samfundsudfordringer

Novo Nordisk Fonden bevilger 337 mio. kr. til seks erfarne forskere, der vil fordybe sig i projekter inden for bæredygtighed og sundhed, og finansierer også et nyt center for plastikforskning. Velliv Foreningen har udvalgt rekordmange arbejdspladser, der får penge til at holde ’Danmarks mentale sundhedsdag’.

Tirs­bæk Strand­vej (Fo­to: Vej­le Kommune).

Om­dan­nel­se af spil­de­vands­s­lam til vær­di­ful­de rå­ma­te­ri­a­le, som blandt an­det kan bru­ges in­den for byg­ge­ri, og ud­vik­ling af kro­ps­bå­ren tek­no­lo­gi, der kan fun­ge­re som en kun­stig muskel.

Det er es­sen­sen i to af de forsk­nings­pro­jek­ter, som No­vo Nor­disk Fon­den net­op har be­vil­get i alt 337 mil­li­o­ner kro­ner til – pro­jek­ter, der iføl­ge fon­den skal hjæl­pe med at lø­se sto­re samfundsudfordringer.

I alt får seks er­far­ne for­ske­re del i de man­ge pen­ge fra No­vo Nor­disk Fon­dens ’Chal­len­ge-pro­gram’ og der­med mu­lig­hed for at for­dy­be sig i om­fat­ten­de pro­jek­ter in­den for bæ­re­dyg­tig­hed og sundhed.

Den stør­ste af de seks be­vil­lin­ger er på 60 mil­li­o­ner kro­ner og går til et pro­jekt le­det af pro­fes­sor Wil­li­am Win­ston Aga­ce på In­sti­tut for Sund­heds­tek­no­lo­gi på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet. In­den for te­ma­et ’Im­mu­ni­tet på slim­hin­de­fla­der’ skal pro­fes­soren og hans team ge­ne­re­re ny vi­den, der blandt an­det kan an­ven­des i fore­byg­gel­sen og be­hand­lin­gen af in­f­lam­ma­to­ri­ske tarmsygdomme.

Nyt center for plastikforskning

Et an­det pro­jekt, som bli­ver til­go­de­set i Chal­len­ge-pro­gram­met, er åb­nin­gen af et nyt cen­ter for pla­stik­forsk­ning ved Aar­hus Universitet.

Hvert år pro­du­ce­res 300 mil­li­o­ner tons pla­stik på ver­dens­plan, men ma­te­ri­a­let er svært at ned­bry­de, og det er et stort pro­blem, me­ner pro­fes­sor Da­ni­el Otzen fra In­ter­di­sci­pli­nært Na­nosci­en­ce Cen­ter (iNA­NO) ved Aar­hus Universitet.

Pla­stik­ken ho­ber sig sim­pelt­hen op, og vi er nødt til at få styr på problemet

Da­ni­el Otzen – pro­fes­sor, In­ter­di­sci­pli­nært Na­nosci­en­ce Cen­ter, Aar­hus Universitet

”Ver­den er ved at druk­ne i pla­stik, og vi ved ik­ke, hvor­dan vi skal hånd­te­re pla­stik­kri­sen. Ver­den pro­du­ce­rer så me­get pla­stik, at vi ik­ke kan føl­ge med og gø­re no­get ved det. Pla­stik­ken ho­ber sig sim­pelt­hen op, og vi er nødt til at få styr på pro­ble­met,” si­ger Da­ni­el Otzen i en pres­se­med­del­el­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet Na­tu­rel Sciences.

No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter cen­tret, der får nav­net ’Cen­ter for en­zy­ma­tic decon­struction of ther­moset pla­sti­cs for a sustai­nab­le so­cie­ty (En’Zync)’, med en be­vil­ling på 57 mil­li­o­ner kroner.

Penge til akademi med fokus på diabetesforskning

No­vo Nor­disk Fon­den har og­så net­op be­vil­get 195 mil­li­o­ner kro­ner til at op­ret­te Da­nish Di­a­be­tes and En­do­cri­ne Aca­de­my (DDEA).

Der er ta­le om et nyt aka­de­mi, som skal støt­te for­sker­ta­len­ter og ud­vik­le og styr­ke kva­li­te­ten af dansk forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den for di­a­be­tes og endokrinologi.

”DDEA’s mål er at støt­te ta­lent­ful­de un­ge for­ske­res ev­ne til at ud­fø­re forsk­ning af høj kva­li­tet, som på kort sigt kan for­bed­re kva­li­te­ten af forsk­nings­ud­dan­nel­ser­ne, styr­ke net­værk og sam­ar­bej­de og øge an­tal­let af forsk­nings­ta­len­ter i ver­dens­klas­se. På læn­ge­re sigt for­ven­ter vi, at det­te vil fø­re til mar­kant bed­re fore­byg­gel­ses- og be­hand­lings­stra­te­gi­er til gavn for men­ne­sker med, el­ler som er i ri­si­ko for at ud­vik­le, di­a­be­tes og an­dre en­dokri­ne syg­dom­me,” si­ger Mar­tin Rid­der­strå­le, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent in­den for Me­di­cal Sci­en­ce i No­vo Nor­disk Fonden.

DDEA er en fort­sæt­tel­se og vi­de­re­ud­vik­ling af Da­nish Di­a­be­tes Aca­de­my (DDA), som No­vo Nor­disk Fon­den har støt­tet med i alt 357 mil­li­o­ner kro­ner, si­den aka­de­mi­et blev etab­le­ret i 2012

42 mio. kr. til grundforskning inden for humaniora

Vi bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at Ve­lux Fon­dens ker­ne­grup­pe­pro­gram net­op har gi­vet be­vil­lin­ger på i alt 42 mil­li­o­ner kro­ner til grund­forsk­ning in­den for hu­ma­ni­o­ra og be­slæg­te­de sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge fag.

De 42 mil­li­o­ner kro­ner er for­delt på syv forsk­nings­pro­jek­ter på Aar­hus Uni­ver­si­tet, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og
Roskil­de Universitet.

Som årets syv ud­valg­te pro­jek­ter vid­ner om, er der in­gen mod­sæt­ning mel­lem fri, ex­cel­lent, nys­ger­rig­heds­dre­vet forsk­ning og stærk samfundsrelevans

Hen­rik Tro­ni­er – Pro­gram­chef, Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge uddelingsområde

Iføl­ge Hen­rik Tro­ni­er, der er pro­gram­chef for Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge ud­de­lings­om­rå­de, er hu­m­an­vi­den­ska­ber­ne med til at ud­vik­le det dan­ske de­mo­kra­ti­ske sam­fund på et op­lyst, in­klu­de­ren­de og bæ­re­dyg­tigt grundlag.

”Med ker­ne­grup­pe­pro­gram­met gi­ver vi for­sker­ne fri­hed til at kun­ne for­føl­ge eg­ne, ori­gi­na­le ide­er. Det bi­dra­ger til ud­vik­ling af det bre­de vi­dens­be­red­skab, der er af­gø­ren­de for et de­mo­kra­tisk sam­fund un­der ha­stig for­an­dring og for ud­dan­nel­ser­ne. Som årets syv ud­valg­te pro­jek­ter vid­ner om, er der in­gen mod­sæt­ning mel­lem fri, ex­cel­lent, nys­ger­rig­heds­dre­vet forsk­ning og stærk sam­funds­re­le­vans,” si­ger Hen­rik Tro­ni­er i en pres­se­med­del­el­se fra Ve­lux Fondene.

En ker­ne­grup­pe er en tæt sam­ar­bej­den­de for­sker­grup­pe med ty­pisk en el­ler to fa­stan­sat­te se­ni­o­r­for­ske­re som pro­jekt­le­de­re, even­tu­elt et an­tal se­ni­o­r­for­ske­re og to tre post­docs og/eller ph.d.-studerende.

Arbejdspladser sætter fokus på mental sundhed

Vi fort­sæt­ter til den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen, som net­op har ud­valgt et re­kord­højt an­tal på 1.040 ar­bejds­plad­ser, der den 10. ok­to­ber kan væ­re en del af ini­ti­a­ti­vet ’Dan­marks men­tale sundhedsdag’.

Det frem­går af en nyhed på Vel­liv For­e­nin­gens hjem­mesi­de, at der i år var kom­met an­søg­nin­ger fra 1.653 virk­som­he­der om pen­ge til at sæt­te fo­kus på men­tal sundhed.

Det hø­je an­sø­ger­tal kræ­ve­de 11 sam­ti­digt ar­bej­den­de ud­valg be­stå­en­de af 11 re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer fra Vel­liv For­e­nin­gen og li­ge så man­ge sag­kyn­di­ge, som fandt frem til de 1.040 virk­som­he­der, der til­sam­men mod­ta­ger knap 10,6 mil­li­o­ner kroner.

Blandt mod­ta­ger­ne af pen­ge­ne er der bå­de helt små ar­bejds­plad­ser med en hånd­fuld an­sat­te og ar­bejds­plad­ser med fle­re hund­re­de medarbejdere.
Ar­bejds­plad­ser­ne har søgt om pen­ge til me­get for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Go­de pau­ser, fore­byg­gel­se af om­sorgstræt­hed, for­an­drings­pa­rat­hed og kon­flik­t­hånd­te­ring er blot nog­le af de em­ner, der i år op­ta­ger arbejdspladserne.

Nyt projekt vil udnytte viden fra gamle skibsjournaler

Skibsjour­na­ler med mil­li­o­ner af vej­rob­ser­va­tio­ner fra år­hund­re­ders sejlads un­der dansk flag, log­bø­ger og gul­ne­de fla­skepo­ster med vej­r­re­gi­stre­rin­ger kom­mer til at ud­gø­re en vig­tig brik i frem­ti­dens klimaforskning.

De hi­sto­ri­ske vej­rob­ser­va­tio­ner er al­drig ble­vet an­vendt før, men vur­de­rin­gen er, at de kan gi­ve en langt bed­re for­stå­el­se af for­ti­dens vejr og frem­ti­dens kli­maæn­drin­ger. Det er bag­grun­den for et nyt pro­jekt, hvor de ene­stå­en­de kli­ma­da­ta stil­les til rå­dig­hed for dansk og in­ter­na­tio­nal kli­ma­forsk­ning og for offentligheden.

Pro­jek­tet er et sam­ar­bej­de mel­lem Rigs­ar­ki­vet og Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut og er mu­lig­gjort med en be­vil­ling på 14,25 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den, skri­ver Rigs­ar­ki­vet i en pressemeddelelse.

Kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) me­ner, at de vel­be­va­re­de skibsjour­na­ler og do­na­tio­nen fra A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver en helt unik mu­lig­hed for at bru­ge over 300 års mi­nu­tiø­se op­teg­nel­ser til at træf­fe vel­fun­de­re­de po­li­ti­ske beslutninger.

”Det er et ek­sem­pel på, at den ind­sats, der gen­nem man­ge år er gjort på kul­tu­r­om­rå­det for at pas­se på vo­res for­tid, kan kom­me os til gavn på en må­de, som vi slet ik­ke kan for­ud­se el­ler fo­re­stil­le os den dag i dag. Det un­der­stre­ger for mig, hvor vig­tigt det er, at vi vær­ner om vo­res kul­tu­rarv og he­le ti­den fin­der nye må­der at for­mid­le den på,” si­ger Ane Hals­boe-Jør­gen­sen i pressemeddelelsen.

Vi skyl­der de dan­ske sø­folk en stor tak for skibsjour­na­ler­ne, der er en guld­gru­be af vi­den om vej­r­for­hold over en lang hi­sto­risk periode

Adam Jon Kro­negh – Ar­ki­var, Rigsarkivet

Og­så ar­ki­var Adam Jon Kro­negh fra Rigs­ar­ki­vet ser en stor vær­di i de man­ge optegnelser.

”Vi skyl­der de dan­ske sø­folk en stor tak for skibsjour­na­ler­ne, der er en guld­gru­be af vi­den om vej­r­for­hold over en lang hi­sto­risk pe­ri­o­de. Det gæl­der for ek­sem­pel vej­r­for­hol­de­ne i Øre­sunds­re­gio­nen og de ark­ti­ske eg­ne, spe­ci­elt i Grøn­land. Den vi­den, vi får fra de hi­sto­ri­ske kil­der, er unik bå­de i ens­ar­tet­hed og om­fang og der er al­le­re­de stor in­ter­es­se for at an­ven­de det i kli­ma­forsk­nin­gen, og­så in­ter­na­tio­nalt,” si­ger Adam Jon Kronegh.

Pro­jek­tet på­be­gyn­des i be­gyn­del­sen af 2023 og lø­ber over fi­re år.

Ny natur skal beskytte Vejle og Dragør

Dra­gør og Vej­le er to af de dan­ske by­er, som er ud­sat­te, når vej­ret vi­ser tæn­der og storm­flod ram­mer ky­sten. Nu får de to by­er støt­te til at re­a­li­se­re pla­ner, som skal be­skyt­te de­res kyststrækninger.

De to by­er er ud­valgt som del af ind­sat­sen ’By­er­ne og det sti­gen­de havvand’, som et part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et står bag.

Frem­ti­dens kli­ma kal­der på nye bæ­re­dyg­ti­ge må­der at be­skyt­te vo­res kyst­næ­re byer

Lea Wer­me­lin – Miljøminister

Ud­vik­lings­pla­ner­ne, som nu får støt­te til at gå vi­de­re i pro­ces­sen frem mod re­a­li­se­ring, er ’Dra­gør som kli­ma­ro­bust kyst­kom­mu­ne’ og ’Mem­bra­nen – Na­tur­ba­se­ret re­kre­a­tiv storm­flod­s­be­skyt­tel­se i Vej­le’. Cen­tralt i pla­ner­ne er bru­gen af na­tur­ba­se­re­de og adap­ti­ve løs­nin­ger, som be­ty­der, at løs­nin­ger­ne vil kun­ne til­pas­ses det grad­vist sti­gen­de havvand.

”Frem­ti­dens kli­ma kal­der på nye bæ­re­dyg­ti­ge må­der at be­skyt­te vo­res kyst­næ­re by­er. Her er pro­jek­ter­ne i Dra­gør og Vej­le ly­sen­de ek­semp­ler på, hvor­dan vi kan brin­ge na­tu­ren i spil i ind­sat­sen for at dæm­me op mod kon­se­kven­ser­ne af kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Der­for er jeg og­så glad for, at mit mi­ni­ste­ri­um sam­men med Re­al­da­nia har sat fo­kus på, hvor­dan vi bå­de kan ru­ste os mod sti­gen­de havvand og sam­ti­dig ud­vik­le bæ­re­dyg­ti­ge by­om­rå­der,” si­ger mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin (S) i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Frilandsmuseets ’frøsnapperby’ får nyt liv

Vi slut­ter gen­nem­gan­gen af ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uge på Fri­lands­mu­se­et, hvor mu­se­ets sta­tions­by i de kom­men­de år bli­ver om­dan­net til et ’frøs­nap­per­u­ni­vers’.

Med 8,2 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Nor­dea-fon­den vil for­fat­te­ren Ole Lund Kir­ke­gaards iko­ni­ske bør­ne­u­ni­vers med høn­se­hu­se, æb­le­lun­de og svi­ne­sti­er bli­ve vakt til li­ve til for­ven­tet glæ­de for de mind­ste børn og de­res forældre.

Fri­lands­mu­se­et har de se­ne­ste fi­re år dan­net ram­me om bør­ne­festi­va­len ’Frøs­nap­per­festi­val’. Her har børn kun­net op­le­ve Ole Lund Kir­ke­gaards lit­teræ­re fan­ta­si­u­ni­vers i form af te­a­ter og ak­ti­vi­te­ter, der brin­ger le­gen­da­ri­ske fi­gu­rer som Lil­le Vir­gil og næ­se­hor­net Ot­to til li­ve. Og med fonds­be­vil­lin­gen kan Fri­lands­mu­se­et, der er en del af Na­tio­nal­mu­se­et, vir­ke­lig­gø­re sin vi­sion om at få et per­ma­nent ’frøs­nap­per­u­ni­vers’.

”Frøs­nap­per­u­ni­ver­set er et am­bi­tiøst pro­jekt, som vil gi­ve nul- til seksår­i­ge børn plads til fri leg og kre­a­ti­ve op­le­vel­ser. Ole Lund Kir­ke­gaards magi­ske hi­sto­ri­er by­der bør­ne­ne vel­kom­ne til at gå på op­da­gel­se, san­se, byg­ge hu­ler, kla­tre og væ­re sam­men om at fan­ta­se­re – ak­ti­vi­te­ter, som vi tror på, er med til at hjæl­pe fle­re børn godt på vej,” si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, ud­de­lings­chef i Nor­dea-fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra Frilandsmuseet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer