Udsatte danske børnefamilier og indisk sundhedspersonale får fondsstøtte

Poul Due Jensens Fond bakker økonomisk op om nyt initiativ, der sætter fokus på udsatte børnefamilier, mens Novo Nordisk Fonden dels understøtter uddannelse af sundhedspersonale i Indien og Østafrika, dels støtter ny forskning i, hvordan man bedst tilrettelægger undervisning i naturvidenskab.

Den glo­ba­le man­gel på kva­li­fi­ce­ret sund­heds­per­so­na­le er stor. Med lan­ce­rin­gen af ’Part­ners­hip for Educa­tion of he­alth Pro­fes­sio­nals’ ta­ger No­vo Nor­disk Fon­den et nyt skridt for at sik­re ud­dan­nel­se af sund­heds­pro­fes­sio­nel­le i de­le af In­di­en og Østafri­ka, hvor mang­len er sær­ligt stor.

Al­le børn skal ha­ve mu­lig­hed for at fø­le sig som en del af fællesskabet.

Det er grun­den til, at Po­ul Due Jen­sens Fond net­op har støt­tet ini­ti­a­ti­vet ’Al­le vo­res børn’ med en mil­li­on kroner.

Ini­ti­a­ti­vet blev skudt i gang lør­dag den 15. april ved et li­ve-tv-show på TV2 ar­ran­ge­ret af Rø­de Kors, Fod­bold­fon­den, Dansk Bold­spil-Uni­on og tv-sta­tio­nen. Fo­kus er blandt an­det på at hjæl­pe børn, som vok­ser op i ud­sat­te fa­mi­li­er, hvor moren og fa­ren er pres­set af ek­sem­pel­vis dår­lig øko­no­mi og fy­sisk el­ler psy­kisk sygdom.

”I det­te øje­blik er der fa­mi­li­er, der med nød og næp­pe har få­et hver­da­gen til at hæn­ge øko­no­misk sam­men ind­til nu, som sim­pelt­hen ik­ke læn­ge­re kan føl­ge med. Og der er børn, der på trods af, at de ba­re er børn, har alt for man­ge be­kym­rin­ger om de­res liv og den si­tu­a­tion, de står i. Der­for er vi selv­føl­ge­lig med til at bak­ke op om den go­de sag,” si­ger fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted i en nyhed på Po­ul Due Jen­sens Fonds hjemmeside.

I det­te øje­blik er der fa­mi­li­er, der med nød og næp­pe har få­et hver­da­gen til at hæn­ge øko­no­misk sam­men ind­til nu, som sim­pelt­hen ik­ke læn­ge­re kan føl­ge med

Kim Nøhr Skib­sted – Fonds­di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

Iføl­ge An­ders La­de­karl, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors, er an­tal­let af bør­ne­fa­mi­li­er i Dan­mark med be­hov for hjælp vok­set mar­kant det se­ne­ste år.

”Fa­mi­li­er­ne for­tæl­ler os hjer­teskæ­ren­de hi­sto­ri­er om at væ­re ud­sat for et ufat­te­ligt stort pres på grund af en øko­no­mi, der ik­ke ræk­ker, og an­tal­let af fa­mi­li­er, der sø­ger øko­no­misk hjælp hos Rø­de Kors, er ste­get mar­kant i 2022. De fa­mi­li­er, som i for­vej­en har kæm­pet med at få en­der­ne til at mø­des, har få­et det end­nu svæ­re­re, og sam­ti­dig er de, som stod li­ge på græn­sen til at få tin­ge­ne til at hæn­ge sam­men, ble­vet skub­bet ud over den græn­se,” si­ger An­ders Ladekarl.

Hjælp til norske familier

Og­så i Nor­ge har man­ge fa­mi­li­er svært ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men, og det er bag­grun­den for, at Eg­mont Fon­den net­op har be­vil­get Nor­ske Kvin­ners Sa­ni­tets­for­e­ning 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til for­e­nin­gens ar­bej­de med at hjæl­pe øko­no­misk træng­te familier.

Fond­s­pen­ge­ne be­ty­der, at cir­ka 850 nor­ske børn fra fa­mi­li­er i ud­sat­te po­si­tio­ner kan se frem til at få øko­no­misk støt­te, skri­ver Eg­mont Fon­den på LinkedIn.

”Ud­de­lin­gen på 2,5 mil­li­o­ner kro­ner skal gå til at op­fyl­de drøm­me og øn­sker for børn fra fa­mi­li­er i lang­va­rig fat­tig­dom el­ler med flygt­nin­ge­bag­grund. Be­vil­lin­gen gi­ves som en del af pro­gram­met ’En Hånds­ræk­ning’,” skri­ver Eg­mont Fonden.

Må­let er at styr­ke bør­ne­nes so­ci­a­le re­la­tio­ner og gi­ve dem mu­lig­hed for at ta­ge del i ak­ti­vi­te­ter og op­le­vel­ser li­ge­som al­le an­dre børn, for ek­sem­pel sko­le­ak­ti­vi­te­ter, fe­ri­er, fri­tidsak­ti­vi­te­ter og konfirmation.

Penge til uddannelse af sundhedspersonale

Den glo­ba­le man­gel på kva­li­fi­ce­ret sund­heds­per­so­na­le er en sti­gen­de ud­for­dring, og iføl­ge WHO vil der væ­re brug for yder­li­ge­re 10 mil­li­o­ner sund­heds­pro­fes­sio­nel­le in­den 2030.

Med lan­ce­rin­gen af ’Part­ners­hip for Educa­tion of he­alth Pro­fes­sio­nals’ (PEP) ta­ger No­vo Nor­disk Fon­den nu et nyt skridt for at re­du­ce­re ulig­he­den i sund­hed. Det sker gen­nem en må­l­ret­tet ind­sats for at sik­re ud­dan­nel­se af sund­heds­pro­fes­sio­nel­le i re­gio­ner af In­di­en og Østafri­ka, hvor mang­len er sær­ligt stor.

Jeg er over­be­vist om, at PEP kan få stor ind­fly­del­se på kva­li­te­ten af bå­de fore­byg­gel­se og be­hand­ling af men­ne­sker, som i dag ik­ke har ad­gang til de nød­ven­di­ge sund­hed­sy­del­ser, og der­med bi­dra­ge til at ud­lig­ne den glo­ba­le ulig­hed i sundhed

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Fon­den af­sæt­ter op til én mil­li­ard kro­ner til ini­ti­a­ti­vet, op­ly­ser den på sin hjemmeside.

"Vo­res vi­sion for PEP er, at men­ne­sker, der le­ver i ud­sat­te om­rå­der i In­di­en og Østafri­ka, skal ha­ve ad­gang til fore­byg­gel­se og be­hand­ling af kar­dio­me­ta­bo­li­ske syg­dom­me. Dis­se syg­dom­me er den pri­mæ­re dødsår­sag glo­balt, og i lav- og mel­le­mind­komst­lan­de er fo­re­kom­sten ha­stigt sti­gen­de. Jeg er over­be­vist om, at PEP kan få stor ind­fly­del­se på kva­li­te­ten af bå­de fore­byg­gel­se og be­hand­ling af men­ne­sker, som i dag ik­ke har ad­gang til de nød­ven­di­ge sund­hed­sy­del­ser, og der­med bi­dra­ge til at ud­lig­ne den glo­ba­le ulig­hed i sund­hed. Et an­det aspekt af PEP er, at vi vil frem­me li­ge­stil­ling mel­lem køn­ne­ne og gi­ve kvin­der bed­re mu­lig­hed for at ud­vik­le sig i de­res vir­ke som sund­heds­pro­fes­sio­nel­le el­ler for­ske­re," si­ger pro­fes­sor Mads Krogs­gaard Thom­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

PEP vil bli­ve im­ple­men­te­ret på tværs af fle­re re­gio­ner i In­di­en og Østafri­ka. I In­di­en er be­ho­vet sær­lig stort i den nor­døst­li­ge re­gion af lan­det, mens PEP i Østafri­ka i før­ste om­gang bli­ver lan­ce­ret i Ke­nya og Tanzania.

Ny forskning i, hvordan børn bedst lærer science

Vi fort­sæt­ter ugens rund­t­ur blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger med end­nu en nyhed fra No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har be­vil­get 15 mil­li­o­ner kro­ner til ny forsk­ning i, hvor­dan man bedst til­ret­te­læg­ger un­der­vis­ning af børn i naturvidenskab.

I 2018 etab­le­re­de No­vo Nor­disk Fon­den LI­FE-ini­ti­a­ti­vet med det for­mål at ska­be en plat­form, der skal styr­ke børn og un­ges in­ter­es­se for sci­en­ce-fa­ge­ne. Det sker i dag i et sam­ar­bej­de mel­lem sko­ler, forsk­nings­net­værk og virk­som­he­der, blandt an­det med det sig­te at ud­vik­le un­der­sø­gel­ses-ba­se­re­de læ­rings­for­løb med te­ma­er in­den for nog­le af de man­ge ud­for­drin­ger, som ver­den står over­for, her­un­der bæ­re­dyg­tig­hed og klimaforandringer.

Nu har No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­get pen­ge til to forsk­nings­pro­jek­ter, der skal væ­re med til at øge vo­res vi­den in­den for det na­tur­fags­di­dak­ti­ske om­rå­de. Med af­sæt i LIFE’s un­der­vis­nings­for­løb skal for­sker­ne un­der­sø­ge nog­le af de pæ­da­go­gi­ske dy­na­mi­k­ker og greb, der bi­dra­ger til at frem­me na­tur­fag­lig læ­ring og fordybelse.

Be­vil­lin­ger­ne, der bli­ver til­delt un­der LIFE Re­search Ini­ti­a­ti­ve, til­fal­der pro­fes­sor Mor­ten Mis­feldt fra Cen­ter for Di­gi­tal Un­der­vis­ning ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og pro­fes­sor Si­mon Cal­mar An­der­sen fra In­sti­tut for Statskund­skab og Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter ved Aar­hus Universitet.

Vil udvikle naturvidenskabsundervisning i gymnasier

Vi fort­sæt­ter med end­nu en un­der­vis­nings­re­la­te­ret nyhed. En sam­let be­vil­ling på 17,8 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den, Lund­beck­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den gør det nem­lig mu­ligt for ele­ver og læ­re­re at af­prø­ve den så­kald­te en­gi­ne­e­ring-me­to­de i gym­na­si­er­ne i stor ska­la over de næ­ste fi­re år.

Me­to­den vil be­ty­de, at ele­ver­ne ar­bej­der me­re prak­tisk og ud­vik­ler løs­nin­ger på kon­kre­te ud­for­drin­ger, hed­der det i en pressemeddelelse.

I før­ste om­gang får na­tur­vi­den­skabslæ­re­re fra 25 gym­na­si­er til­budt ef­ter­ud­dan­nel­se, så de kan opkva­li­fi­ce­re de­res kom­pe­ten­cer og få værk­tø­jer til at gø­re un­der­vis­nin­gen me­re åben, pro­blem­lø­sen­de og elevinddragende.

Vi har fo­kus på at ud­vik­le un­der­vis­nin­gen i na­tur­vi­den­skabs­fa­ge­ne for at til­træk­ke så man­ge ele­ver som mu­ligt og for at ele­ver­ne læ­rer så me­get som muligt

Hen­rik Ne­vers – For­mand, Dan­ske Gymnasier

For­man­den for Dan­ske Gym­na­si­er, Hen­rik Ne­vers, som og­så er rek­tor på Roskil­de Gym­na­si­um, me­ner, at en­gi­ne­e­ring-me­to­den med dens ca­se- og pro­blem­o­ri­en­te­re­de til­gang vil øge læ­rings­ud­byt­tet for eleverne.

”Vi har fo­kus på at ud­vik­le un­der­vis­nin­gen i na­tur­vi­den­skabs­fa­ge­ne for at til­træk­ke så man­ge ele­ver som mu­ligt og for at ele­ver­ne læ­rer så me­get som mu­ligt. Her kan en­gi­ne­e­ring væ­re en mo­ti­ve­ren­de fak­tor, der sam­ti­dig kan klæ­de ele­ver­ne på til de­res frem­ti­di­ge stu­di­er”, si­ger Hen­rik Ne­vers i pressemeddelelsen.

Bag ini­ti­a­ti­vet står En­gi­ne­er the Fu­tu­re, som er en bred al­li­an­ce be­stå­en­de af fle­re end 50 tek­no­lo­gi­stær­ke virk­som­he­der, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og organisationer.

Penge til udvikling af digitalt sorgtilbud

Sor­gen over ta­bet af en for­æl­der er helt na­tur­lig og skal ik­ke for­hin­dres. Men et for­æl­dre­tab kan ud­lø­se svæ­re sorg- og stres­s­re­ak­tio­ner, som hel­dig­vis of­te kan fore­byg­ges med den rig­ti­ge hjælp og støtte.

Dét er ini­ti­a­ti­vet ’Børn, Un­ge & Sorg’ un­der Det Na­tio­na­le Sorg­cen­ter eks­per­ter i at gi­ve, og tak­ket væ­re en be­vil­ling på 2,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Eb­be­fos Fon­den og Hel­se­fon­den kan Børn, Un­ge & Sorg nu for­stær­ke sin ind­sats, skri­ver Eb­be­fos Fon­den på LinkedIn.

Det sker kon­kret med ud­vik­lin­gen af et di­gi­talt fore­byg­gel­ses­u­ni­vers samt et web­te­ra­pe­u­tisk til­bud må­l­ret­tet de fle­re end 41.000 un­ge voks­ne i al­de­ren 20-27 år, der le­ver med ta­bet af en forælder.

Må­let er at gø­re det mu­ligt for end­nu fle­re un­ge voks­ne, som ik­ke bor tæt på ek­si­ste­ren­de til­bud, el­ler af an­dre år­sa­ger har svært ved at mø­de op fy­sisk at få et sorgtilbud.

Børn udfolder sig gennem kunst

Vi slut­ter i Brønd­by Strand og i Roskil­de. Her får børn og un­ge mu­lig­hed for at ud­fol­de sig gen­nem kun­sten, når to nye kul­tur­la­bo­ra­to­ri­er snart åb­ner. La­bo­ra­to­ri­er­ne er støt­tet af Nor­dea-fon­den med fem mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser fonden.

Bag ini­ti­a­ti­vet står den kre­a­ti­ve ngo Tur­ning Tab­les, der si­den 2015 har ar­bej­det med at styr­ke børn og un­ges livs­si­tu­a­tion i Danmark.

”Vi ser stor vær­di i den må­de, Tur­ning Tab­les bru­ger film, fo­to og mu­sik som værk­tøj til at få fle­re børn og un­ge fra al­me­ne bo­lig­om­rå­der godt på vej. Der­for er vi og­så stol­te af at støt­te etab­le­rin­gen af to kul­tur­la­bo­ra­to­ri­er, som skal bru­ges til kul­tu­re­vents og byg­ge bro mel­lem de un­ges kunst og den etab­le­re­de kul­tur­ver­den, for at frem­me livs­me­string, kunst­ne­risk ud­fol­del­se og fle­re go­de liv blandt børn og un­ge,” si­ger Nor­dea-fon­dens ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

De to kul­tur­la­bo­ra­to­ri­er for­ven­tes at stå klar se­ne­re i år. Beg­ge kul­tur­la­bo­ra­to­ri­er er for al­le børn og un­ge i al­de­ren ot­te til 26 år i de to kommuner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer