Ugens uddelinger: Fondsmidler sikrer rent vand i Tanzania og nyt anlæg til tigere på pension

Ugens udvalgte fondsuddelinger omfatter blandt andet en rekordstor pose penge fra Poul Due Jensens Fond til et vandprojekt i Tanzania, en stor bevilling fra Villum Fonden til et projekt, som skal skabe flere virksomheder ud af forskningsmiljøerne på danske universiteter, og støtte fra Qato Fonden til et anlæg for pensionerede cirkustigere.

Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park har sam­men med Dy­re­nes Be­skyt­tel­se og med støt­te fra QATO Fon­den de­sig­net et ti­ge­ran­læg, der skal hu­se pen­sio­ne­re­de cir­kusti­ge­re og på sigt an­dre så­kald­te ’rescue-ti­ge­re’. An­læg­get bli­ver det stør­ste af sin slags i Eu­ro­pa, hvor ti­ger­ne kan væ­re ude he­le året. Fo­to: Dy­re­nes Beskyttelse

De før­ste to nyhe­der i ugens rund­t­ur blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger fra den dan­ske fonds­sek­tor står i nød­hjæl­pens tegn.

Po­ul Due Jen­sens Fond og Uni­cef har net­op of­fent­lig­gjort et om­fat­ten­de sam­ar­bej­de med det for­mål at sik­re rent vand og sa­ni­tet i ud­sat­te re­gio­ner i Tan­za­nia på Afri­kas østkyst. 

Iføl­ge en ny ana­ly­se fra Uni­cef le­ver næ­sten halvan­den mil­li­ard men­ne­sker – her­i­blandt 450 mil­li­o­ner børn – i om­rå­der uden ad­gang til rent og sik­kert drik­ke­vand. Et af de ste­der, der er hårdt ramt, er Kig­o­ma-re­gio­nen i Tanzania.

 

Når vi nu går sam­men med Uni­cef, kom­mer vi alt­så til at nå op mod 700.000 men­ne­sker i Kig­o­ma-re­gio­nen, som sik­res ad­gang til rent drik­ke­vand med bæ­re­dyg­tig teknologi

Kim Nøhr Skib­sted – Fonds­di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

Her vil Po­ul Due Jen­sens Fond og Uni­cef sør­ge for bæ­re­dyg­tig vand­for­sy­ning til knap 200.000 men­ne­sker – her­i­blandt man­ge tu­sin­de børn. Kig­o­ma-re­gio­nen rum­mer fle­re ud­sat­te lands­by­sam­fund og hu­ser des­u­den tre flygtningelejre.

Med en sam­let plan­lagt do­na­tion på over 37 mil­li­o­ner kro­ner for­delt over de næ­ste tre år bli­ver det nye vand­pro­jekt i Kig­o­ma-re­gio­nen det stør­ste en­kelt­stå­en­de pro­jekt i Po­ul Due Jen­sens Fonds po­r­te­føl­je. Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted har sto­re for­vent­nin­ger til indsatsen:

”Når vi nu går sam­men med Uni­cef, kom­mer vi alt­så til at nå op mod 700.000 men­ne­sker i Kig­o­ma-re­gio­nen, som sik­res ad­gang til rent drik­ke­vand med bæ­re­dyg­tig tek­no­lo­gi. Det er no­get, der vir­ke­lig kom­mer til at gø­re en for­skel. Vo­res håb er des­u­den, at vi sam­men med Uni­cef kan ud­bre­de vo­res bæ­re­dyg­ti­ge tek­no­lo­gi yder­li­ge­re, ik­ke ba­re i Tan­za­nia, men og­så til man­ge an­dre ste­der i ver­den,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted i en pressemeddelelse.

Ge­ne­ral­se­kre­tær i Uni­cef Dan­mark Ka­ren Hæk­kerup er be­gej­stret for part­ner­ska­bet og glæ­der sig over den sto­re for­skel, det kom­mer til at be­ty­de især for børn i Tanzania:

Al­le børn har ret til et sundt liv, hvor de ik­ke bli­ver sy­ge af det vand, de drik­ker. Der­u­d­over kan vo­res fæl­les ind­sats væ­re med til at be­græn­se ulig­he­den mel­lem pi­ger og dren­ge. Det er nem­lig sær­ligt un­ge pi­ger og kvin­der, der bli­ver sendt på lan­ge van­drin­ger ef­ter vand­for­sy­nin­ger. Det be­ty­der i sør­ge­ligt man­ge til­fæl­de, at pi­ger­ne ik­ke kan pas­se de­res sko­le,” si­ger Ka­ren Hækkerup. 

Støtte til corona-vaccination af flygtninge

Og­så No­vo Nor­disk Fon­den for­ven­ter med en ny, stor be­vil­ling at kun­ne gø­re en mar­kant for­skel for flygt­nin­ge og an­dre ud­sat­te men­ne­sker. Det sker med en sam­let støt­te på 20,5 mil­li­o­ner kro­ner til Covid-19-vac­ci­na­tion af blandt an­dre sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan, Li­ba­non og Syrien.

”Det er utro­lig vig­tigt, at vi sik­rer, at og­så flygt­nin­ge i ud­sat­te om­rå­der kan bli­ve vac­ci­ne­ret mod Covid-19. Først og frem­mest selv­føl­ge­lig for at hjæl­pe de men­ne­sker, som er i ri­si­ko, men og­så i et glo­balt per­spek­tiv er der be­hov for en fæl­les ind­sats, hvis vi skal lyk­kes med at træn­ge pan­de­mi­en til­ba­ge,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

 

No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te er der­for helt af­gø­ren­de for Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion i for­hold til at kun­ne nå fle­re af dis­se sær­ligt ud­sat­te per­so­ner og lokalsamfund

Leif Fen­ger Jen­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Wor­ld Di­a­be­tes Foundation

Fon­dens støt­te gi­ves til or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Uni­cef, Rø­de Kors i Dan­mark og Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion, som mod­ta­ger hen­holds­vis 7,5, seks og syv mil­li­o­ner kro­ner til vaccinationsprojektet.

Iføl­ge Leif Fen­ger Jen­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion, er per­so­ner med kro­ni­ske syg­dom­me sær­ligt ud­sat­te for liv­stru­en­de syg­doms­for­løb, hvis de ram­mes af Covid-19.

”Det­te gæl­der især blandt flygt­nin­ge og an­dre sår­ba­re be­folk­nings­grup­per i kon­flik­tram­te om­rå­der, hvor ad­gan­gen til be­hand­ling of­te kan væ­re van­ske­lig. No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te er der­for helt af­gø­ren­de for Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion i for­hold til at kun­ne nå fle­re af dis­se sær­ligt ud­sat­te per­so­ner og lo­kal­sam­fund. Vi ser frem til at kun­ne til­by­de det jor­dan­ske sam­fund en ek­stra støt­te og der­med hjæl­pe end­nu me­re i for­hold til ind­sat­sen mod Covid-19 via vac­ci­na­tions­pro­gram­met i Jor­dan,” si­ger Leif Fen­ger Jensen.

No­vo Nor­disk Fon­dens vac­ci­ne­støt­te går ude­luk­ken­de til WHO-god­kend­te vacciner.

Projekt skal skabe nye virksomheder

Vi fort­sæt­ter med en nyhed fra Vil­lum Fon­den, som har be­slut­tet at sky­de en be­vil­ling på 75 mil­li­o­ner kro­ner ind i et nyt pro­jekt kal­det Spin-outs Den­mark. Pro­jek­tets over­ord­ne­de for­mål er at ska­be fle­re virk­som­he­der, der ud­sprin­ger fra de stær­ke dan­ske forsk­nings­mil­jø­er ved lan­dets ot­te universiteter.

 

Vo­res be­vil­ling til Spin-outs Den­mark er næ­ring til det øko­sy­stem, som får grund­forsk­ning til at vok­se til anvendelse

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Be­vil­lin­gen på 75 mil­li­o­ner kro­ner fi­nan­si­e­rer et fe­mårigt for­løb, og det er Syd­dansk Uni­ver­si­tet (SDU), der le­der, ko­or­di­ne­rer og dri­ver pro­jek­tet i et tæt sam­ar­bej­de med lan­dets øv­ri­ge syv universiteter.

For­vent­nin­ger­ne til pro­jek­tet er sto­re hos che­fen for SDU´s Re­search & In­nova­tion Or­ga­ni­sa­tion Sø­ren E. Frand­sen, der sam­men med kol­le­ga­er­ne nu en­de­lig kan se det lands­dæk­ken­de pro­jekt bli­ve en realitet.

”Vi har læn­ge ar­bej­det for, at det­te ene­stå­en­de sam­ar­bej­de kun­ne bli­ve til vir­ke­lig­hed. Det er et vig­tigt og per­spek­tivrigt pro­jekt for Dan­mark, dan­ske for­ske­re og uni­ver­si­te­ter. Vi er der­for umå­de­ligt gla­de for den me­get flot­te be­vil­ling, som vi net­op har mod­ta­get fra Vil­lum Fon­den,” si­ger Sø­ren E. Frandsen.

Og­så forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørn­holm fra Vil­lum Fon­den ser frem til projektet.

”Vo­res be­vil­ling til Spin-outs Den­mark er næ­ring til det øko­sy­stem, som får grund­forsk­ning til at vok­se til an­ven­del­se. Vi glæ­der os over at ha­ve mu­lig­he­den for at støt­te op om uni­ver­si­te­ter­nes pri­o­ri­te­ter og hå­ber, at sam­ar­bej­det mel­lem tech trans-kon­to­rer­ne ved de dan­ske uni­ver­si­te­ter vil styr­ke dem i ar­bej­det med at le­ve­re in­nova­tion, som kan hjæl­pe med at til­ve­je­brin­ge løs­nin­ger på for ek­sem­pel kli­maud­for­drin­ger­ne,” si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Forsk­nings­di­rek­tø­ren får sæ­de i pro­jek­tets Ad­visory Bo­ard som ob­ser­va­tør og re­præ­sen­tant for Vil­lum Fonden.

Fondspenge til Europas største tigeranlæg

Vi slut­ter i Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park på Lol­lands nord­kyst, hvor Qa­to Fon­den har støt­tet op­fø­rel­sen af Eu­ro­pas stør­ste ti­ge­ran­læg for pen­sio­ne­re­de cirkustigere.

An­læg­get er de­sig­net af Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park i sam­ar­bej­de med Dy­re­nes Be­skyt­tel­se. Ti­ger­ne kan væ­re ude he­le året i an­læg­get, og den før­ste nye be­bo­er bli­ver en pen­sio­ne­ret cir­kusti­ger fra Spanien. 

”Sam­ar­bej­det mel­lem Dy­re­nes Be­skyt­tel­se og Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park be­ror på vo­res fæl­les for­stå­el­se af god dy­re­vel­færd. Vi har nu ar­bej­det rig­tig me­get sam­men om­kring de pen­sio­ne­re­de cir­ku­se­le­fan­ter, og så er det na­tur­ligt at fort­sæt­te det go­de ar­bej­de. Den­ne gang med fo­kus på ti­ge­re i end­nu et in­ter­na­tio­nalt fo­re­gangs­an­læg,” si­ger di­rek­tør i Dy­re­nes Be­skyt­tel­se Brit­ta Ri­is i en pressemeddelelse.

Det nye ti­ge­ran­læg for­ven­tes at åb­ne i an­den halv­del af maj 2021.

Qa­to Fon­den er en al­men fond, som blev stif­tet i 2012 af Le­go-ar­vin­gen og er­hvervs­man­den Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen og hans hu­stru Sig­ne. Fon­den har især fo­kus på mi­striv­sel blandt dyr, der er i men­ne­skers varetægt.

 

 

 

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer