Ugens uddelinger: Fondsmidler sikrer rent vand i Tanzania og nyt anlæg til tigere på pension

Ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger om­fat­ter blandt an­det en re­kord­s­tor po­se pen­ge fra Po­ul Due Jen­sens Fond til et vand­pro­jekt i Tan­za­nia, en stor be­vil­ling fra Vil­lum Fon­den til et pro­jekt, som skal ska­be fle­re virk­som­he­der ud af forsk­nings­mil­jø­er­ne på dan­ske uni­ver­si­te­ter, og støt­te fra Qa­to Fon­den til et an­læg for pen­sio­ne­re­de cirkustigere. 

Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park har sam­men med Dy­re­nes Be­skyt­tel­se og med støt­te fra QATO Fon­den de­sig­net et ti­ge­ran­læg, der skal hu­se pen­sio­ne­re­de cir­kusti­ge­re og på sigt an­dre så­kald­te ’rescue-ti­­ge­re’. An­læg­get bli­ver det stør­ste af sin slags i Eu­ro­pa, hvor ti­ger­ne kan væ­re ude he­le året. Fo­to: Dy­re­nes Beskyttelse

De før­ste to nyhe­der i ugens rund­t­ur blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger fra den dan­ske fonds­sek­tor står i nød­hjæl­pens tegn.

Po­ul Due Jen­sens Fond og Uni­cef har net­op of­fent­lig­gjort et om­fat­ten­de sam­ar­bej­de med det for­mål at sik­re rent vand og sa­ni­tet i ud­sat­te re­gio­ner i Tan­za­nia på Afri­kas østkyst. 

Iføl­ge en ny ana­ly­se fra Uni­cef le­ver næ­sten halvan­den mil­li­ard men­ne­sker – her­i­blandt 450 mil­li­o­ner børn – i om­rå­der uden ad­gang til rent og sik­kert drik­ke­vand. Et af de ste­der, der er hårdt ramt, er Kig­o­­ma-re­­gio­­nen i Tanzania.

 

Når vi nu går sam­men med Uni­cef, kom­mer vi alt­så til at nå op mod 700.000 men­ne­sker i Kig­o­­ma-re­­gio­­nen, som sik­res ad­gang til rent drik­ke­vand med bæ­re­dyg­tig teknologi

Kim Nøhr Skib­sted – Fonds­di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

Her vil Po­ul Due Jen­sens Fond og Uni­cef sør­ge for bæ­re­dyg­tig vand­for­sy­ning til knap 200.000 men­ne­sker – her­i­blandt man­ge tu­sin­de børn. Kig­o­­ma-re­­gio­­nen rum­mer fle­re ud­sat­te lands­by­sam­fund og hu­ser des­u­den tre flygtningelejre.

Med en sam­let plan­lagt do­na­tion på over 37 mil­li­o­ner kro­ner for­delt over de næ­ste tre år bli­ver det nye vand­pro­jekt i Kig­o­­ma-re­­gio­­nen det stør­ste en­kelt­stå­en­de pro­jekt i Po­ul Due Jen­sens Fonds po­r­te­føl­je. Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted har sto­re for­vent­nin­ger til indsatsen:

”Når vi nu går sam­men med Uni­cef, kom­mer vi alt­så til at nå op mod 700.000 men­ne­sker i Kig­o­­ma-re­­gio­­nen, som sik­res ad­gang til rent drik­ke­vand med bæ­re­dyg­tig tek­no­lo­gi. Det er no­get, der vir­ke­lig kom­mer til at gø­re en for­skel. Vo­res håb er des­u­den, at vi sam­men med Uni­cef kan ud­bre­de vo­res bæ­re­dyg­ti­ge tek­no­lo­gi yder­li­ge­re, ik­ke ba­re i Tan­za­nia, men og­så til man­ge an­dre ste­der i ver­den,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted i en pressemeddelelse.

Ge­ne­ral­se­kre­tær i Uni­cef Dan­mark Ka­ren Hæk­kerup er be­gej­stret for part­ner­ska­bet og glæ­der sig over den sto­re for­skel, det kom­mer til at be­ty­de især for børn i Tanzania:

Al­le børn har ret til et sundt liv, hvor de ik­ke bli­ver sy­ge af det vand, de drik­ker. Der­u­d­over kan vo­res fæl­les ind­sats væ­re med til at be­græn­se ulig­he­den mel­lem pi­ger og dren­ge. Det er nem­lig sær­ligt un­ge pi­ger og kvin­der, der bli­ver sendt på lan­ge van­drin­ger ef­ter vand­for­sy­nin­ger. Det be­ty­der i sør­ge­ligt man­ge til­fæl­de, at pi­ger­ne ik­ke kan pas­se de­res sko­le,” si­ger Ka­ren Hækkerup. 

Støtte til corona-vaccination af flygtninge

Og­så No­vo Nor­disk Fon­den for­ven­ter med en ny, stor be­vil­ling at kun­ne gø­re en mar­kant for­skel for flygt­nin­ge og an­dre ud­sat­te men­ne­sker. Det sker med en sam­let støt­te på 20,5 mil­li­o­ner kro­ner til Covid-19-va­c­ci­­na­tion af blandt an­dre sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan, Li­ba­non og Syrien.

”Det er utro­lig vig­tigt, at vi sik­rer, at og­så flygt­nin­ge i ud­sat­te om­rå­der kan bli­ve vac­ci­ne­ret mod Covid-19. Først og frem­mest selv­føl­ge­lig for at hjæl­pe de men­ne­sker, som er i ri­si­ko, men og­så i et glo­balt per­spek­tiv er der be­hov for en fæl­les ind­sats, hvis vi skal lyk­kes med at træn­ge pan­de­mi­en til­ba­ge,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

 

No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te er der­for helt af­gø­ren­de for Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion i for­hold til at kun­ne nå fle­re af dis­se sær­ligt ud­sat­te per­so­ner og lokalsamfund

Leif Fen­ger Jen­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Wor­ld Di­a­be­tes Foundation

Fon­dens støt­te gi­ves til or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Uni­cef, Rø­de Kors i Dan­mark og Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion, som mod­ta­ger hen­holds­vis 7,5, seks og syv mil­li­o­ner kro­ner til vaccinationsprojektet.

Iføl­ge Leif Fen­ger Jen­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion, er per­so­ner med kro­ni­ske syg­dom­me sær­ligt ud­sat­te for liv­stru­en­de syg­doms­for­løb, hvis de ram­mes af Covid-19.

”Det­te gæl­der især blandt flygt­nin­ge og an­dre sår­ba­re be­folk­nings­grup­per i kon­flik­tram­te om­rå­der, hvor ad­gan­gen til be­hand­ling of­te kan væ­re van­ske­lig. No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te er der­for helt af­gø­ren­de for Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion i for­hold til at kun­ne nå fle­re af dis­se sær­ligt ud­sat­te per­so­ner og lo­kal­sam­fund. Vi ser frem til at kun­ne til­by­de det jor­dan­ske sam­fund en ek­stra støt­te og der­med hjæl­pe end­nu me­re i for­hold til ind­sat­sen mod Covid-19 via vac­ci­na­tions­pro­gram­met i Jor­dan,” si­ger Leif Fen­ger Jensen.

No­vo Nor­disk Fon­dens vac­ci­ne­støt­te går ude­luk­ken­de til WHO-god­kend­te vacciner.

Projekt skal skabe nye virksomheder

Vi fort­sæt­ter med en nyhed fra Vil­lum Fon­den, som har be­slut­tet at sky­de en be­vil­ling på 75 mil­li­o­ner kro­ner ind i et nyt pro­jekt kal­det Spin-outs Den­mark. Pro­jek­tets over­ord­ne­de for­mål er at ska­be fle­re virk­som­he­der, der ud­sprin­ger fra de stær­ke dan­ske forsk­nings­mil­jø­er ved lan­dets ot­te universiteter.

 

Vo­res be­vil­ling til Spin-outs Den­mark er næ­ring til det øko­sy­stem, som får grund­forsk­ning til at vok­se til anvendelse

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Be­vil­lin­gen på 75 mil­li­o­ner kro­ner fi­nan­si­e­rer et fe­mårigt for­løb, og det er Syd­dansk Uni­ver­si­tet (SDU), der le­der, ko­or­di­ne­rer og dri­ver pro­jek­tet i et tæt sam­ar­bej­de med lan­dets øv­ri­ge syv universiteter.

For­vent­nin­ger­ne til pro­jek­tet er sto­re hos che­fen for SDU´s Re­search & In­nova­tion Or­ga­ni­sa­tion Sø­ren E. Frand­sen, der sam­men med kol­le­ga­er­ne nu en­de­lig kan se det lands­dæk­ken­de pro­jekt bli­ve en realitet.

”Vi har læn­ge ar­bej­det for, at det­te ene­stå­en­de sam­ar­bej­de kun­ne bli­ve til vir­ke­lig­hed. Det er et vig­tigt og per­spek­tivrigt pro­jekt for Dan­mark, dan­ske for­ske­re og uni­ver­si­te­ter. Vi er der­for umå­de­ligt gla­de for den me­get flot­te be­vil­ling, som vi net­op har mod­ta­get fra Vil­lum Fon­den,” si­ger Sø­ren E. Frandsen.

Og­så forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørn­holm fra Vil­lum Fon­den ser frem til projektet.

”Vo­res be­vil­ling til Spin-outs Den­mark er næ­ring til det øko­sy­stem, som får grund­forsk­ning til at vok­se til an­ven­del­se. Vi glæ­der os over at ha­ve mu­lig­he­den for at støt­te op om uni­ver­si­te­ter­nes pri­o­ri­te­ter og hå­ber, at sam­ar­bej­det mel­lem tech trans-kon­to­rer­­ne ved de dan­ske uni­ver­si­te­ter vil styr­ke dem i ar­bej­det med at le­ve­re in­nova­tion, som kan hjæl­pe med at til­ve­je­brin­ge løs­nin­ger på for ek­sem­pel kli­maud­for­drin­ger­ne,” si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Forsk­nings­di­rek­tø­ren får sæ­de i pro­jek­tets Ad­visory Bo­ard som ob­ser­va­tør og re­præ­sen­tant for Vil­lum Fonden.

Fondspenge til Europas største tigeranlæg

Vi slut­ter i Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park på Lol­lands nord­kyst, hvor Qa­to Fon­den har støt­tet op­fø­rel­sen af Eu­ro­pas stør­ste ti­ge­ran­læg for pen­sio­ne­re­de cirkustigere.

An­læg­get er de­sig­net af Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park i sam­ar­bej­de med Dy­re­nes Be­skyt­tel­se. Ti­ger­ne kan væ­re ude he­le året i an­læg­get, og den før­ste nye be­bo­er bli­ver en pen­sio­ne­ret cir­kusti­ger fra Spanien. 

”Sam­ar­bej­det mel­lem Dy­re­nes Be­skyt­tel­se og Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park be­ror på vo­res fæl­les for­stå­el­se af god dy­re­vel­færd. Vi har nu ar­bej­det rig­tig me­get sam­men om­kring de pen­sio­ne­re­de cir­ku­se­le­fan­ter, og så er det na­tur­ligt at fort­sæt­te det go­de ar­bej­de. Den­ne gang med fo­kus på ti­ge­re i end­nu et in­ter­na­tio­nalt fo­re­gangs­an­læg,” si­ger di­rek­tør i Dy­re­nes Be­skyt­tel­se Brit­ta Ri­is i en pressemeddelelse.

Det nye ti­ge­ran­læg for­ven­tes at åb­ne i an­den halv­del af maj 2021.

Qa­to Fon­den er en al­men fond, som blev stif­tet i 2012 af Le­­go-ar­vin­­gen og er­hvervs­man­den Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen og hans hu­stru Sig­ne. Fon­den har især fo­kus på mi­striv­sel blandt dyr, der er i men­ne­skers varetægt.

 

 

 

 

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer