Ugens uddelinger: Fondsmidler til naturvidenskabelig uddannelse, forskning i nye afgrøder og bæredygtige byggeprojekter

Ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren om­fat­ter be­vil­lin­ger fra No­vo Nor­disk Fon­den til na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se, fra Carls­berg­fon­det til et nyt forsk­nings­pro­jekt om ud­vik­ling af nye af­grø­der, fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond til et kunst­ne­risk pro­gram på Kunst­hal Røn­ne­bæks­holm og fra Re­al­da­nia til bå­de bæ­re­dyg­ti­ge kom­mu­na­le byg­ge­pro­jek­ter og al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ners renoveringsprojekter.

Realdania giver 13 almene renoveringsprojekter støtte til styrket fokus på det klimamæssige (foto: Claus Bjørn Larsen)
Med støt­te fra Re­al­da­nia skal 13 af lan­dets al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner nu un­der­sø­ge, hvor­dan de­res renove­rings­pro­jek­ter kan ud­fø­res så bæ­re­dyg­tigt som mu­ligt (fo­to: Claus Bjørn Larsen).

Rund­t­u­ren i den se­ne­ste uges ud­de­lin­ger fra den dan­ske fonds­sek­tor star­ter den­ne gang hos No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har ud­delt be­vil­lin­ger for 85 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter om na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og om kom­mu­ni­ka­tion og de­bat om naturvidenskab.

I alt 27 pro­jek­ter har mod­ta­get en be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den gen­nem fon­dens op­slag om ’Pro­jekt­støt­te til na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og ufor­mel­le læ­rings­mil­jø­er’ og ’Pro­jekt­støt­te til nytæn­ken­de kom­mu­ni­ka­tion og de­bat om na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi’. Pro­jek­ter­ne spæn­der fra et tal­ks­how for un­ge om ak­tu­el­le fæ­no­me­ner i na­tu­ren over en van­dreud­stil­ling om tek­no­lo­gi i frem­ti­den til et de­ba­ta­ka­de­mi for forskere.

Fæl­les for pro­jek­ter­ne er for­må­let om at frem­me na­tur­vi­den­ska­be­lig al­men­dan­nel­se og styr­ke in­ter­es­se, vi­den og kom­pe­ten­cer in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi blandt børn, un­ge og be­folk­nin­gen i Dan­mark generelt.

Blandt kom­mu­ni­ka­tions­pro­jek­ter­ne fin­der man ét fra tv-vært og for­fat­ter Si­gurd Bar­rett, der over de kom­men­de år vil ska­be en ræk­ke film, te­a­ter­kon­cer­ter og en bog om na­tur­vi­den­skab for de mind­ste. For de un­ge og voks­ne fin­der man blandt an­det et vir­tu­al re­a­li­ty-pro­jekt på forsk­nings­cen­te­ret Danstem, hvor be­sø­gen­de kan kom­me helt tæt på cen­te­rets stam­cel­le­forsk­ning og un­der­sø­ge de­res eg­ne stam­cel­ler i et hår­s­trå gen­nem VR.

”Vi er me­get im­po­ne­re­de over kva­li­te­ten og am­bi­tio­ner­ne i de 27 pro­jek­ter, der nu sæt­tes i sø­en. Det er nog­le frem­ra­gen­de pro­jek­ter, og det er ty­de­ligt, at de på hver de­res må­de vil ska­be en­ga­ge­ment og styr­ke vi­den om na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi hos bå­de børn, un­ge og voks­ne,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Educa­tion & Out­reach i No­vo Nor­disk Fonden.
Se­ne­re i år bli­ver det igen ad to om­gan­ge mu­ligt at sø­ge støt­te til pro­jek­ter in­den for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og ufor­mel­le læ­rings­mil­jø­er blandt an­det til ud­vik­ling af ma­te­ri­a­ler, me­to­der og res­sour­cer samt til na­tur­fags­di­dak­tisk forsk­ning og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af læ­re­re og pædagoger.

Her­u­d­over ven­der op­sla­get om nytæn­ken­de kom­mu­ni­ka­tion og de­bat om na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi til­ba­ge med an­søg­nings­de­ad­li­ne i ef­ter­å­ret 2021, og sam­ti­dig in­vi­te­rer fon­den til an­søg­nin­ger til et nyt op­slag, hvor der sæt­tes fo­kus på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne.

Penge til forskning i nye afgrøder

Rund­t­u­ren fort­sæt­ter til Carls­berg­fon­det, som net­op har be­vil­get 19,5 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt forsk­nings­pro­jekt for­ank­ret ved Carls­berg Laboratorium.

Pro­jek­tet for­hol­der sig til de ud­for­drin­ger, som kli­ma­for­an­drin­ger­ne gi­ver pa­ral­lelt med den øge­de be­folk­nings­til­vækst. I 2100 for­ven­ter FN, at vi er 11 mil­li­ar­der men­ne­sker på Jor­den mod de syv mil­li­ar­der mun­de, der al­le­re­de i dag skal mættes.

Det er der­for vig­tigt at for­ske i og ud­vik­le nye af­grø­der med stør­re tør­ke­to­le­ran­ce, ud­byt­te og mod­stands­dyg­tig­hed over for de kli­ma­ti­ske ud­for­drin­ger, som vi kan for­ven­te i de kom­men­de år­ti­er, po­in­te­r­er Carls­berg­fon­det i et op­slag på Linkedin.

Forsk­nings­pro­jek­tet le­des af VP og ad­jun­ge­ret pro­fes­sor Bir­git­te Skad­hau­ge, der sam­men med fle­re sam­ar­bejds­part­ne­re på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet samt part­ne­re i USA og Au­stra­li­en skal ud­vik­le kli­ma­to­le­ran­te af­grø­der med hø­je­re ud­byt­te og bed­re næringsværdi.

Støtte til projekt på Kunsthal Rønnebæksholm

Fra forsk­ning i af­grø­der til fæl­les­skabs­dan­nen­de kunst. I den for­løb­ne uge har Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond så­le­des sam­men med Sta­tens Kunst­fond og Næst­ved Kom­mu­ne gi­vet til­sagn om støt­te over en tre­årig pe­ri­o­de til ud­vik­ling af et resi­­den­­cy-pro­­gram og kunst­ne­risk pro­gram kal­det Fæl­les­rum på Kunst­hal Røn­ne­bæks­holm uden­for Næstved.

Må­let med Fæl­les­rum er at ud­vik­le et pro­gram, der er lo­kalt for­ank­ret, fæl­les­skabs­dan­nen­de og bi­dra­ger med ak­tu­el­le de­bat­ter og ny kunst­pro­duk­tion, skri­ver Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond på Linkedin.

Un­der op­hol­det får de dan­ske kunst­ne­re mu­lig­hed for at ind­gå i di­a­log med Røn­ne­bæks­holms øv­ri­ge kunst­ne­ri­ske program.

Som led i pro­gram­met bli­ver der ar­bej­det med nye di­gi­ta­le og skrev­ne for­mid­lings­til­tag i sam­ar­bej­de med Ta­lentsko­len i Næst­ved og Sixty­eight Art In­sti­tu­te i København.

Højere grønne ambitioner i byggeprojekter

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger slut­ter med to nye pro­jek­ter fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Realdania.

Det før­ste om­hand­ler 17 nye kom­mu­na­le byg­ge­pro­jek­ter, som får støt­te fra Re­al­da­ni­as Covid-19-pul­je til at skrue op for de grøn­ne am­bi­tio­ner og skrue ned for ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser i byg­ge­ri­et – spæn­den­de fra et nyt sund­heds­hus i Re­bild over en kom­men­de dag­in­sti­tu­tion i Brønd­by til et for­mid­lings­hus på Hor­sens genbrugsplads.

For­an os lig­ger en stor og vig­tig op­ga­ve i at bre­de al den nye læ­ring ud til re­sten af lan­dets al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner og i fæl­les­skab ned­brin­ge ud­led­nin­gen af drivhusgasser.

Ni­na Ko­vsted Helk – filan­tro­pi­di­rek­tør, Realdania

El­le­ve af lan­dets kom­mu­ner er al­le­re­de i fuld gang med at un­der­sø­ge, hvor­dan de­res kom­men­de an­lægs­pro­jekt kan ud­fø­res me­re bæ­re­dyg­tigt, og nu er der sat navn på yder­li­ge­re 17 kom­mu­na­le byg­ge­pro­jek­ter i blandt an­det Aar­hus, Hol­bæk og Thisted.

”Med et sus­pen­de­ret an­lægs­loft har man­ge kom­mu­ner be­nyt­tet mu­lig­he­den for at frem­ryk­ke og igang­sæt­te fle­re sto­re byg­ge­pro­jek­ter oven­på cor­ona­kri­sen. Det gi­ver os en ret unik mu­lig­hed for at sø­ge og af­prø­ve nye løs­nin­ger i byg­ge­ri­et, som kan gø­re en re­el for­skel for kli­ma­et og bi­dra­ge til at ned­brin­ge ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser. Nu hjæl­per vi i alt 28 af lan­dets kom­mu­ner med at gå i front og fin­de nye, bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger i de­res byg­ge­pro­jek­ter. Løs­nin­ger, som for­hå­bent­lig kan in­spi­re­re og gen­bru­ges – og­så i lan­dets øv­ri­ge kom­mu­ner,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk, der er filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, i en pressemeddelelse.

Og­så 13 al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ners renove­rings­pro­jek­ter får støt­te af Re­al­da­nia til styr­ket fo­kus på det kli­ma­mæs­si­ge. Støt­ten til­fal­der blandt an­dre Bo­lig­kon­to­ret Dan­mark i for­bin­del­se med et 118 mil­li­o­ner kro­ners renove­rings­pro­jekt i Naks­kov, mens bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­nen FSB skal bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan man i et kom­men­de renove­rings­pro­jekt til 35 mil­li­o­ner kro­ner i Kø­ben­havn kan sik­re en så lil­le CO2-be­last­­ning som mu­ligt, når ek­sem­pel­vis gam­le vin­du­er skal skif­tes ud.

”Nu gi­ver vi 13 renove­rings­pro­jek­ter i den al­me­ne bo­ligsek­tor mu­lig­hed for at gå i front og ind­hen­te vær­di­fuld vi­den om alt fra gen­an­ven­del­se af byg­ge­ma­te­ri­a­ler til bæ­re­dyg­ti­ge ven­ti­la­tions­løs­nin­ger. Men den vi­den skal ik­ke kun kom­me de 13 til go­de. For­an os lig­ger en stor og vig­tig op­ga­ve i at bre­de al den nye læ­ring ud til re­sten af lan­dets al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner og i fæl­les­skab ned­brin­ge ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Der­for in­vi­te­res or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bag de 13 pro­jek­ter og­så til at ind­gå i et fæl­les kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­for­løb med hen­blik på, at den al­me­ne sek­tor læ­rer af hin­an­dens bæ­re­dyg­ti­ge pro­jek­ter og strategier.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…