Ugens uddelinger: Fondsmidler til naturvidenskabelig uddannelse, forskning i nye afgrøder og bæredygtige byggeprojekter

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter bevillinger fra Novo Nordisk Fonden til naturvidenskabelig uddannelse, fra Carlsbergfondet til et nyt forskningsprojekt om udvikling af nye afgrøder, fra Det Obelske Familiefond til et kunstnerisk program på Kunsthal Rønnebæksholm og fra Realdania til både bæredygtige kommunale byggeprojekter og almene boligorganisationers renoveringsprojekter.

Realdania giver 13 almene renoveringsprojekter støtte til styrket fokus på det klimamæssige (foto: Claus Bjørn Larsen)
Med støt­te fra Re­al­da­nia skal 13 af lan­dets al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner nu un­der­sø­ge, hvor­dan de­res renove­rings­pro­jek­ter kan ud­fø­res så bæ­re­dyg­tigt som mu­ligt (fo­to: Claus Bjørn Larsen).

Rund­t­u­ren i den se­ne­ste uges ud­de­lin­ger fra den dan­ske fonds­sek­tor star­ter den­ne gang hos No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har ud­delt be­vil­lin­ger for 85 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter om na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og om kom­mu­ni­ka­tion og de­bat om naturvidenskab.

I alt 27 pro­jek­ter har mod­ta­get en be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den gen­nem fon­dens op­slag om ’Pro­jekt­støt­te til na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og ufor­mel­le læ­rings­mil­jø­er’ og ’Pro­jekt­støt­te til nytæn­ken­de kom­mu­ni­ka­tion og de­bat om na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi’. Pro­jek­ter­ne spæn­der fra et tal­ks­how for un­ge om ak­tu­el­le fæ­no­me­ner i na­tu­ren over en van­dreud­stil­ling om tek­no­lo­gi i frem­ti­den til et de­ba­ta­ka­de­mi for forskere.

Fæl­les for pro­jek­ter­ne er for­må­let om at frem­me na­tur­vi­den­ska­be­lig al­men­dan­nel­se og styr­ke in­ter­es­se, vi­den og kom­pe­ten­cer in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi blandt børn, un­ge og be­folk­nin­gen i Dan­mark generelt.

Blandt kom­mu­ni­ka­tions­pro­jek­ter­ne fin­der man ét fra tv-vært og for­fat­ter Si­gurd Bar­rett, der over de kom­men­de år vil ska­be en ræk­ke film, te­a­ter­kon­cer­ter og en bog om na­tur­vi­den­skab for de mind­ste. For de un­ge og voks­ne fin­der man blandt an­det et vir­tu­al re­a­li­ty-pro­jekt på forsk­nings­cen­te­ret Danstem, hvor be­sø­gen­de kan kom­me helt tæt på cen­te­rets stam­cel­le­forsk­ning og un­der­sø­ge de­res eg­ne stam­cel­ler i et hår­s­trå gen­nem VR.

”Vi er me­get im­po­ne­re­de over kva­li­te­ten og am­bi­tio­ner­ne i de 27 pro­jek­ter, der nu sæt­tes i sø­en. Det er nog­le frem­ra­gen­de pro­jek­ter, og det er ty­de­ligt, at de på hver de­res må­de vil ska­be en­ga­ge­ment og styr­ke vi­den om na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi hos bå­de børn, un­ge og voks­ne,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Educa­tion & Out­reach i No­vo Nor­disk Fonden.
Se­ne­re i år bli­ver det igen ad to om­gan­ge mu­ligt at sø­ge støt­te til pro­jek­ter in­den for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og ufor­mel­le læ­rings­mil­jø­er blandt an­det til ud­vik­ling af ma­te­ri­a­ler, me­to­der og res­sour­cer samt til na­tur­fags­di­dak­tisk forsk­ning og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af læ­re­re og pædagoger.

Her­u­d­over ven­der op­sla­get om nytæn­ken­de kom­mu­ni­ka­tion og de­bat om na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi til­ba­ge med an­søg­nings­de­ad­li­ne i ef­ter­å­ret 2021, og sam­ti­dig in­vi­te­rer fon­den til an­søg­nin­ger til et nyt op­slag, hvor der sæt­tes fo­kus på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne.

Penge til forskning i nye afgrøder

Rund­t­u­ren fort­sæt­ter til Carls­berg­fon­det, som net­op har be­vil­get 19,5 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt forsk­nings­pro­jekt for­ank­ret ved Carls­berg Laboratorium.

Pro­jek­tet for­hol­der sig til de ud­for­drin­ger, som kli­ma­for­an­drin­ger­ne gi­ver pa­ral­lelt med den øge­de be­folk­nings­til­vækst. I 2100 for­ven­ter FN, at vi er 11 mil­li­ar­der men­ne­sker på Jor­den mod de syv mil­li­ar­der mun­de, der al­le­re­de i dag skal mættes.

Det er der­for vig­tigt at for­ske i og ud­vik­le nye af­grø­der med stør­re tør­ke­to­le­ran­ce, ud­byt­te og mod­stands­dyg­tig­hed over for de kli­ma­ti­ske ud­for­drin­ger, som vi kan for­ven­te i de kom­men­de år­ti­er, po­in­te­r­er Carls­berg­fon­det i et op­slag på Linkedin.

Forsk­nings­pro­jek­tet le­des af VP og ad­jun­ge­ret pro­fes­sor Bir­git­te Skad­hau­ge, der sam­men med fle­re sam­ar­bejds­part­ne­re på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet samt part­ne­re i USA og Au­stra­li­en skal ud­vik­le kli­ma­to­le­ran­te af­grø­der med hø­je­re ud­byt­te og bed­re næringsværdi.

Støtte til projekt på Kunsthal Rønnebæksholm

Fra forsk­ning i af­grø­der til fæl­les­skabs­dan­nen­de kunst. I den for­løb­ne uge har Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond så­le­des sam­men med Sta­tens Kunst­fond og Næst­ved Kom­mu­ne gi­vet til­sagn om støt­te over en tre­årig pe­ri­o­de til ud­vik­ling af et resi­den­cy-pro­gram og kunst­ne­risk pro­gram kal­det Fæl­les­rum på Kunst­hal Røn­ne­bæks­holm uden­for Næstved.

Må­let med Fæl­les­rum er at ud­vik­le et pro­gram, der er lo­kalt for­ank­ret, fæl­les­skabs­dan­nen­de og bi­dra­ger med ak­tu­el­le de­bat­ter og ny kunst­pro­duk­tion, skri­ver Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond på Linkedin.

Un­der op­hol­det får de dan­ske kunst­ne­re mu­lig­hed for at ind­gå i di­a­log med Røn­ne­bæks­holms øv­ri­ge kunst­ne­ri­ske program.

Som led i pro­gram­met bli­ver der ar­bej­det med nye di­gi­ta­le og skrev­ne for­mid­lings­til­tag i sam­ar­bej­de med Ta­lentsko­len i Næst­ved og Sixty­eight Art In­sti­tu­te i København.

Højere grønne ambitioner i byggeprojekter

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger slut­ter med to nye pro­jek­ter fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Realdania.

Det før­ste om­hand­ler 17 nye kom­mu­na­le byg­ge­pro­jek­ter, som får støt­te fra Re­al­da­ni­as Covid-19-pul­je til at skrue op for de grøn­ne am­bi­tio­ner og skrue ned for ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser i byg­ge­ri­et – spæn­den­de fra et nyt sund­heds­hus i Re­bild over en kom­men­de dag­in­sti­tu­tion i Brønd­by til et for­mid­lings­hus på Hor­sens genbrugsplads.

For­an os lig­ger en stor og vig­tig op­ga­ve i at bre­de al den nye læ­ring ud til re­sten af lan­dets al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner og i fæl­les­skab ned­brin­ge ud­led­nin­gen af drivhusgasser.

Ni­na Ko­vsted Helk – filan­tro­pi­di­rek­tør, Realdania

El­le­ve af lan­dets kom­mu­ner er al­le­re­de i fuld gang med at un­der­sø­ge, hvor­dan de­res kom­men­de an­lægs­pro­jekt kan ud­fø­res me­re bæ­re­dyg­tigt, og nu er der sat navn på yder­li­ge­re 17 kom­mu­na­le byg­ge­pro­jek­ter i blandt an­det Aar­hus, Hol­bæk og Thisted.

”Med et sus­pen­de­ret an­lægs­loft har man­ge kom­mu­ner be­nyt­tet mu­lig­he­den for at frem­ryk­ke og igang­sæt­te fle­re sto­re byg­ge­pro­jek­ter oven­på cor­ona­kri­sen. Det gi­ver os en ret unik mu­lig­hed for at sø­ge og af­prø­ve nye løs­nin­ger i byg­ge­ri­et, som kan gø­re en re­el for­skel for kli­ma­et og bi­dra­ge til at ned­brin­ge ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser. Nu hjæl­per vi i alt 28 af lan­dets kom­mu­ner med at gå i front og fin­de nye, bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger i de­res byg­ge­pro­jek­ter. Løs­nin­ger, som for­hå­bent­lig kan in­spi­re­re og gen­bru­ges – og­så i lan­dets øv­ri­ge kom­mu­ner,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk, der er filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, i en pressemeddelelse.

Og­så 13 al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ners renove­rings­pro­jek­ter får støt­te af Re­al­da­nia til styr­ket fo­kus på det kli­ma­mæs­si­ge. Støt­ten til­fal­der blandt an­dre Bo­lig­kon­to­ret Dan­mark i for­bin­del­se med et 118 mil­li­o­ner kro­ners renove­rings­pro­jekt i Naks­kov, mens bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­nen FSB skal bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan man i et kom­men­de renove­rings­pro­jekt til 35 mil­li­o­ner kro­ner i Kø­ben­havn kan sik­re en så lil­le CO2-be­last­ning som mu­ligt, når ek­sem­pel­vis gam­le vin­du­er skal skif­tes ud.

”Nu gi­ver vi 13 renove­rings­pro­jek­ter i den al­me­ne bo­ligsek­tor mu­lig­hed for at gå i front og ind­hen­te vær­di­fuld vi­den om alt fra gen­an­ven­del­se af byg­ge­ma­te­ri­a­ler til bæ­re­dyg­ti­ge ven­ti­la­tions­løs­nin­ger. Men den vi­den skal ik­ke kun kom­me de 13 til go­de. For­an os lig­ger en stor og vig­tig op­ga­ve i at bre­de al den nye læ­ring ud til re­sten af lan­dets al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner og i fæl­les­skab ned­brin­ge ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Der­for in­vi­te­res or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bag de 13 pro­jek­ter og­så til at ind­gå i et fæl­les kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­for­løb med hen­blik på, at den al­me­ne sek­tor læ­rer af hin­an­dens bæ­re­dyg­ti­ge pro­jek­ter og strategier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer