Ugens uddelinger: Fondspenge til nyt psykiatrimuseum, turismeprojekt på den jyske vestkyst og Folkemødet på Bornholm

Den­ne uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren om­fat­ter blandt an­det støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den til et nyt mu­se­um i Mid­del­fart om psy­ki­a­tri­ens hi­sto­rie, fra Re­al­da­nia til et nyt Way­fin­ding-pro­jekt, der skal vi­se vej til ve­stjy­ske turi­stat­trak­tio­ner, og fra tre born­holm­ske fon­de til 2021-ud­ga­ven af Folkemødet.

Strandvejen under Folkemødet (foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix)
For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det har mod­ta­get til­sam­men 2,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, Brød­re­ne E. S. & A. Lar­sens Le­gat og Born­holms Brand.

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges man­ge ud­de­lin­ger fra den dan­ske fonds­sek­tor star­ter på Fyn, hvor Mid­del­fart Mu­se­um net­op har mod­ta­get fem mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­den.

Pen­ge­ne skal bru­ges til et nyt mu­se­um kal­det Mind, hvor am­bi­tio­nen er at gi­ve pu­bli­kum en for­stå­el­se af psy­ki­a­tri­hi­sto­ri­en og li­vet med psy­ki­ske ud­for­drin­ger. Mind har, skri­ver Au­gusti­nus Fon­den i en nyhed på fon­dens hjem­mesi­de, som mis­sion at åb­ne den men­ne­ske­li­ge psy­ke for flest mu­li­ge, gø­re kom­plek­si­te­ten i psy­ki­ske syg­dom­me for­stå­e­lig og ik­ke mindst gi­ve pu­bli­kum et sprog til at ta­le om men­ne­skets psyke.

Mid­del­fart Mu­se­um har som ene­ste statsa­n­er­kend­te mu­se­um i Dan­mark et sær­ligt fo­kus på psy­ki­a­tri­hi­sto­rie, og for­mid­ler et na­tio­nalt og ak­tu­elt em­ne, der ik­ke har en mar­kant plads på an­dre museer. 

Mind vil bli­ve pla­ce­ret i au­ten­ti­ske ram­mer på det tid­li­ge­re sindssygehospital.

Ud over de fem mil­li­o­ner kro­ner til det nye mu­se­um har Au­gusti­nus Fon­den på sit fe­­bru­ar-be­sty­­rel­­ses­­mø­­de be­slut­tet at støt­te 40 an­dre pro­jek­ter med knap 25 mil­li­o­ner kroner.
Blandt mod­ta­ger­ne er Vej­le Mu­se­er­ne, som får én mil­li­on kro­ner til en vikin­geud­stil­ling med nye, ukend­te fund fra vikin­ger­nes kon­tak­ter i øst, Østsjæl­lands Mu­se­um, der mod­ta­ger én mil­li­on kro­ner til en ny per­ma­nent ud­stil­ling på Geomu­se­um Faxe, og Ska­gens Kunst­mu­se­er, som får 1,5 mil­li­o­ner kro­ner til en ud­stil­ling om ’Krøy­er og Pa­ris’ i 2022.

Nyt projekt skal give inspiration på Vestkysten

’Way­fin­ding’ er en ny må­de at styr­ke be­sø­gen­des op­le­vel­se af den jy­ske ve­st­kyst – og det er sam­ti­dig over­skrif­ten for et nyt pro­jekt i Thors­min­de i Holste­bro Kom­mu­ne, som den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia støt­ter med 1,45 mil­li­o­ner kroner.

Den jy­ske ve­st­kyst skal som led i en ud­vik­lings­plan for ve­st­ky­sten frem mod 2025 bli­ve en af Nor­d­eu­ro­pas mest ef­ter­trag­te­de kyst­desti­na­tio­ner – til gavn for bå­de be­bo­e­re og be­sø­gen­de. Ét af til­ta­ge­ne i det sam­le­de løft er at ska­be bed­re sam­men­hæng fra syd til nord og øge gæ­ster­nes mo­ti­va­tion til at op­le­ve nye ste­der og at­trak­tio­ner på tværs af ky­sten, skri­ver Re­al­da­nia i en pressemeddelelse. 

Sam­ti­dig er det et red­skab til at le­de be­sø­gen­de udenom de ste­der, vi øn­sker at beskytte

Hen­rik Lund – Pro­jek­t­chef, Realdania

En af de knap­per, man kan skrue på for at ska­be sam­men­hæng mel­lem at­trak­tio­ner og ak­tø­rer, er Way­fin­ding, som hand­ler om at vi­se vej fra A til B, men og­så hand­ler om at bin­de ky­sten sam­men, ska­be gen­ken­de­lig­hed og in­spi­re­re be­sø­gen­de til nye op­le­vel­ser i den sam­le­de ve­st­kyst­geo­gra­fi. Way­fin­ding er en må­de at nud­ge gæ­ster­ne de rig­ti­ge ste­der hen, for ek­sem­pel væk fra sår­ba­re na­tu­r­om­rå­der og i ste­det hen til de ste­der og op­le­vel­ser, der øn­sker fle­re gæ­ster og me­re omsætning.

”Thors­min­de har igen­nem ti­den ud­vik­let sig til at væ­re en spæn­den­de kyst­by for gæ­ster, der ger­ne vil op­le­ve na­tur, kul­tur og hi­sto­rie, og sam­ti­dig har den be­va­ret sin au­ten­ti­ci­tet. Thors­min­de rum­mer der­for et stort po­ten­ti­a­le for at ud­vik­le sig som kyst­fe­ri­e­desti­na­tion i en bæ­re­dyg­tig ret­ning. Den ud­vik­ling er Way­­fin­­ding-kon­­cep­tet med til at un­der­støt­te,” si­ger Ja­cob R. Kir­ke­gaard Lar­sen, der er desti­na­tions­ud­vik­lings­chef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia Hen­rik Lund be­teg­ner Way­fin­ding som et red­skab til at for­bin­de op­le­vel­ser­ne langs Ve­st­ky­sten, bå­de til det sær­li­ge fi­sker­mil­jø i en hav­ne­by og til sti­er­ne i den stor­slå­e­de natur.

”Sam­ti­dig er det et red­skab til at le­de be­sø­gen­de udenom de ste­der, vi øn­sker at be­skyt­te. Thors­min­de går for­re­st, og vi hå­ber, at pro­jek­tet bå­de bli­ver til glæ­de for be­bo­e­re og be­sø­gen­de ved at gi­ve et over­blik over de man­ge mu­lig­he­der for ak­ti­vi­te­ter og op­hold i by­en,” si­ger Hen­rik Lund.

I lø­bet af for­års­må­ne­der­ne kom­mer ny skilt­ning, nye sti­mar­kø­rer og nyt byrums­in­ven­tar til at ind­fin­de sig på ud­valg­te ste­der i Thorsminde.

Pris til professor for forskning i blodkræftsygdomme

Fra turis­me langs ve­st­ky­sten til en pris­ud­de­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den og Dansk Sel­skab for In­tern Me­di­cin. I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser fon­den, at Ha­gedorn Pri­sen 2021 på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner net­op er ble­vet ud­delt til pro­fes­sor Hans Hasselbalch.

Pro­fes­soren får pri­sen for sin forsk­ning i kro­ni­ske blod­kræft­syg­dom­me, som blandt an­det kan ud­vik­le sig til liv­stru­en­de blodpropper.
70-åri­­ge Hans Has­sel­balch mod­ta­ger ik­ke Ha­gedorn Pri­sen for ét be­stemt pro­jekt el­ler ét be­stemt forsk­nings­re­sul­tat, men der­i­mod for i he­le sin om­fangs­ri­ge kar­ri­e­re at ha­ve fo­ku­se­ret så in­ten­sivt og am­bi­tiøst på blodkræftsygdomme.

”Jeg mod­ta­ger Ha­gedorn Pri­sen med stor glæ­de og tak­nem­me­lig­hed på he­le hol­dets veg­ne. Det er fan­ta­stisk, at vi har ge­ne­re­ret forsk­ning, som bli­ver an­er­kendt med den­ne for­nem­me pris,” si­ger Hans Hasselbalch.

Lokale fonde støtter Folkemødet i Allinge

Stor glæ­de og tak­nem­me­lig­hed er der og­så hos For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det, som har mod­ta­get til­sam­men 2,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, Brød­re­ne E. S. & A. Lar­sens Le­gat og Born­holms Brand.

Over­skrif­ten på sam­ar­bej­det mel­lem de tre fon­de og For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det er ’Me­re Fol­ke­mø­de. Me­re Born­holm. He­le året.’ Mil­li­on­s­tøt­ten går til at sik­re Fol­ke­mø­det 2021, styr­ke de­mo­kra­ti­del­ta­gel­sen blandt un­ge og skrue op for den born­holm­ske iden­ti­tet på Folkemødet.

Men vi støt­ter med vo­res be­vil­ling og­så op om den ud­vik­lings­ind­sats, som Fol­ke­mø­det nu påbegynder

Pe­ter Stan­ge Jen­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond

I en pres­se­med­del­el­se un­der­stre­ger di­rek­tør i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Ca­mil­la Laud­rup, at hun er utro­lig tak­nem­me­lig for fonds­op­bak­nin­gen til Folkemødet.

“Fol­ke­mø­det er he­le Dan­marks Fol­ke­mø­de, men har rod i den born­holm­ske gra­nit, og det skal vi ha­ve for øje. Vi skal som vær­ter vi­se, hvad Born­holm har at by­de på, og­så i et an­der­le­des år, hvor vi ik­ke kan sam­les, som vi ple­jer. Der­for går en del af det­te sam­ar­bej­de på at sik­re, at vi kan gen­nem­fø­re et an­der­le­des Fol­ke­mø­de, hvor fle­re vil del­ta­ge di­gi­talt. Bå­de fy­si­ske og di­gi­ta­le gæ­ster skal ik­ke væ­re i tvivl om Fol­ke­mø­de­ts born­holm­ske iden­ti­tet,” si­ger Ca­mil­la Laudrup.

I Spa­re­kas­sen Born­holms Fond glæ­der for­mand Pe­ter Stan­ge Jen­sen sig over sam­ar­bej­det og den ud­vik­lings­ind­sats, fon­den med den­ne støt­te sæt­ter i gang:

“Først og frem­mest er det vig­tigt for os at sik­re, at Fol­ke­mø­det over­le­ver cor­o­na­en. Fol­ke­mø­de­ts be­tyd­ning for bå­de de­mo­kra­ti­et og for Born­holm kan ik­ke un­der­vur­de­res. Men vi støt­ter med vo­res be­vil­ling og­så op om den ud­vik­lings­ind­sats, som Fol­ke­mø­det nu på­be­gyn­der. Den hand­ler om at ud­vik­le Fol­ke­mø­det, så vo­res lo­kalt for­ank­re­de be­gi­ven­hed fort­sat vil væ­re Dan­marks stør­ste og stær­ke­ste de­mo­kra­ti­festi­val og til­træk­ke bå­de bor­ge­re og be­slut­nings­ta­ge­re fra he­le lan­det,” si­ger Pe­ter Stan­ge Jensen.

Fol­ke­mø­det 2021 gen­nem­fø­res i år i ska­ler­ba­re og cor­o­­na-til­­­pas­­se­­de ram­mer den 17.-19. juni.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…