Ugens uddelinger: Fondspenge til tv-vært, unge kunsttalenter og læringslaboratorier

Denne uges udvalgte uddelinger fra fondsverdenen omfatter blandt andet fonden Vallø Stifts pris til tv-værten Sofie Linde, 15. Juni Fondens hæderspriser til talenter indenfor kunst og design, Velux Fondens økonomiske håndsrækning til fem projekter, der kommer med bud på løsninger af samfundsudfordringer, samt penge fra Villum Fonden til oprettelse af ’makerspaces’ i seks kommuner.

Lemvig Havn ved oversvømmelse (foto: Mads Krabbe / Realdania)
46 kom­mu­ner skal nu i gang med at la­ve lo­ka­le kli­ma­hand­lings­pla­ner ef­ter in­ter­na­tio­na­le stan­dar­der. Det sker med støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, KL og lan­dets fem re­gio­ner. Bil­le­det vi­ser Lemvig Havn ved over­svøm­mel­se (fo­to: Mads Krab­be / Realdania).

Va­nen tro har der i den for­gang­ne uge væ­ret travlhed i den dan­ske fonds­sek­tor i for­hold til ud­de­lin­ger af pri­ser og bevillinger.

Gen­nem­gan­gen af en ræk­ke af de øko­no­mi­ske hånds­ræk­nin­ger star­ter med fon­den Val­lø Stifts år­li­ge ud­de­ling af Val­lø Pri­sen. Den er i år gå­et til tv-vær­ten So­fie Lin­de for hen­des, som fon­den ud­tryk­ker det, ”ek­stra­or­di­næ­re ind­sats for at sæt­te se­xis­me på dags­or­de­nen og for at ta­ge et nød­ven­digt op­gør med uhen­sigts­mæs­si­ge struk­tu­rer og kul­tu­rer på de dan­ske arbejdspladser.”

Med Val­lø Pri­sen, der blev indstif­tet i 2010, føl­ger 100.000 kroner.

”Det er en stor ære at mod­ta­ge Val­lø Pri­sen 2020 og i den sam­men­hæng at væ­re kom­met i sel­skab med de tid­li­ge­re prisvin­de­re. Det er i den grad et skul­der­klap og en an­er­ken­del­se af mig som per­son og vig­tig­he­den af det em­ne, som jeg til­ba­ge i au­gust øn­ske­de at sæt­te fo­kus på, nem­lig li­ge­stil­ling mel­lem mænd og kvin­der i Dan­mark. Et kæm­pe­stort og yd­mygt tak her­fra,” si­ger So­fie Lin­de i en pressemeddelelse.

Val­lø Stift, der blev stif­tet i 1737 af dron­ning Sop­hie Mag­da­le­ne, ud­de­ler hvert år pri­sen til en per­son, for­e­ning el­ler virk­som­hed, som har gjort en sær­lig ind­sats for at frem­me kvin­ders for­hold. Pri­sen er tid­li­ge­re ble­vet til­delt blandt an­dre An­ne Kri­sti­ne Schwartz­bach for at væ­re en stærk rol­lemo­del for kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re og Mar­gret­he Ve­s­ta­ger for sin ek­stra­or­di­næ­re ind­sats som konkurrencekommissær.

Priser til nyuddannede kunstnere og designere

Og­så 15. Ju­ni Fon­den har ud­delt en pris i den for­løb­ne uge – el­ler ret­te­re he­le seks hæ­der­spri­ser, som er gå­et til un­ge, nyud­dan­ne­de ta­len­ter in­den­for kunst og design.

Det er sy­ven­de år i træk, 15. Ju­ni Fon­den gi­ver en øko­no­misk hånds­ræk­ning til seks nyud­dan­ne­de kunst­ne­re og de­sig­ne­re, som har ud­mær­ket sig sær­ligt in­den for hvert sit felt.

Hver pris­mod­ta­ger har få­et 50.000 kro­ner som an­er­ken­del­se af at sæt­te kunst­ne­risk fo­kus på svæ­re em­ner, ek­sem­pel­vis for tid­ligt fød­te børn.

”Frem­ti­dens kunst­ne­re og de­sig­ne­re sæt­ter fin­ge­ren på nog­le svæ­re em­ner, og net­op der­for er det så vig­tigt at an­er­ken­de dem, der med mod, kunst­ne­risk am­bi­tion og vel­ar­gu­men­te­ret vi­den for­står at ud­for­dre græn­ser­ne,” skri­ver 15. Ju­ni Fon­dens i en pressemeddelelse.

Pris­mod­ta­ger­ne in­den for kunst er Li­na Has­him, Det Kgl. Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi, Mor­ten Lar­sen fra Det Fyn­s­ke Kun­sta­ka­de­mi og Kå­re Frang, Det Kgl. Dan­ske Kunstakademi.

In­den for de­signka­te­go­ri­en er pris­mod­ta­ger­ne Mo­ni­ca Lou­i­se Hartvigsen fra Kun­sta­ka­de­miets De­signsko­le, Ama­lie Gi­e­lov og Ale­xan­dra Mølvang og­så fra Kun­sta­ka­de­miets De­signsko­le og Ro­se­an­na Kim­ber, De­signsko­len Kolding.

Penge fra Velux Fonden til fem projekter

Fra kunst og kul­tur fort­sæt­ter vi til bud på løs­nin­ger af for­skel­li­ge ak­tu­el­le sam­funds­ud­for­drin­ger. I den for­gang­ne uge har fem tvær­gå­en­de forsk­nings- og prak­sis­pro­jek­ter spæn­den­de fra flygt­nin­ges so­ci­a­le ud­sat­hed til kon­se­kven­ser­ne af hø­re­tab i alt mod­ta­get be­vil­lin­ger på 29,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Ve­lux Fon­dens Humpraxis-program.

Pro­gram­met er må­l­ret­tet pro­jek­ter, hvor for­ske­re og fag­per­so­ner sam­men gi­ver nye per­spek­ti­ver og løs­nin­ger på nog­le af de ud­for­drin­ger, vi skal kun­ne navi­ge­re i. Fæl­lesnæv­ne­ren for pro­jek­ter­ne er den men­ne­ske­li­ge fak­tor og fo­kus på pro­ble­mer, der be­væ­ger sig in­den for so­ci­al-, al­drings- og miljøområdet.

I de fem nye Hum­praxis-pro­jek­ter skal hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet og Roskil­de Uni­ver­si­tet ar­bej­de tæt sam­men med pro­fes­sio­nel­le prak­sisak­tø­rer fra kom­mu­ner, for­e­nin­ger og professionshøjskoler.

Pro­jek­ter­ne skal be­ly­se pro­blem­stil­lin­ger og le­ve­re løs­nin­ger in­den for fem me­get for­skel­li­ge em­ner: Flygt­nin­ges so­ci­a­le ud­sat­hed, eks­klu­de­ren­de dark de­sign i byrum­met (for ek­sem­pel skrå bæn­ke el­ler hegn for­an var­me­ri­ste), bør­ne­ind­dra­gel­se i fa­mi­li­e­ret­li­ge sa­ger, fæl­les­ska­ber for men­ne­sker med hø­re­tab og sam­ska­bel­se af mul­ti­funk­tio­nel­le landskaber.

Iføl­ge pro­gram­chef for Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge pro­gram Hen­rik Tro­ni­er åb­ner pro­jek­ter­ne for nye ind­gangs­vink­ler til kom­plek­se problematikker.

”Med et fun­da­ment i bå­de vi­den­skab og er­fa­rin­ger fra hver­da­gen i blandt an­det in­sti­tu­tio­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner kan pro­jek­ter­ne kom­me helt tæt på vo­res liv og dag­lig­dag og sam­ti­digt zoo­me ud på den stør­re sam­men­hæng. På den må­de kan de af­sø­ge nye vink­ler og ska­be unik vi­den om, hvad vi som men­ne­sker gør og op­le­ver i for­hold til pres­se­ren­de ud­for­drin­ger in­den for kli­ma, so­ci­al ud­sat­hed og en al­dren­de be­folk­ning,” si­ger Hen­rik Tro­ni­er i en pressemeddelelse.

Hum­praxis-pro­gram­met åb­ner igen for an­søg­nin­ger me­dio de­cem­ber 2020.

’Makerspaces’ i seks danske kommuner

Og­så Ve­lux Fon­dens søster­fond, Vil­lum Fon­den, er ak­tu­el med en be­vil­ling. Vil­lum Fon­den har så­le­des net­op gi­vet 31 mil­li­o­ner kro­ner til for­de­ling mel­lem kom­mu­ner­ne Jam­mer­bugt, Favrskov, Svend­borg, Oden­se, Fre­de­riks­sund og Lolland.

Pen­ge­ne skal bru­ges til at op­ret­te så­kald­te ’ma­ker­s­pa­ces’ – det vil si­ge læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­er for de­sign, op­fin­de­ri og tek­no­lo­gi, hvor ele­ver, læ­re­re og an­dre bor­ge­re i de seks kom­mu­ner kan prø­ve kræf­ter med bå­de den ny­e­ste tek­no­lo­gi og ana­lo­ge håndværk.

Fæl­les for pro­jek­ter­ne er kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af un­der­vi­se­re, der skal fa­ci­li­te­re for­løb, hvor ele­ver ar­bej­der prak­tisk og kon­kret med ma­te­ri­a­le­kend­skab, tek­no­lo­gi­er og di­gi­ta­le værk­tø­jer i de­sign af løs­nin­ger på vir­ke­lig­hedsnæ­re problemer.

”Vi øn­sker at un­der­støt­te børn og un­ges dan­nel­se til den di­gi­ta­le og tek­no­lo­gi­ske ver­den. En vig­tig del af dét at ar­bej­de med di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er er, at man bå­de kan se mu­lig­he­der og for­hol­de sig kon­struk­tivt og kri­tisk til, hvil­ke fald­gru­ber og ri­si­ci der er. Det frem­mer ma­ker­s­pa­ces ved at gi­ve børn og un­ge mu­lig­hed for at få fin­gre­ne ned i værk­tøjskas­sen med en nys­ger­rig og le­gen­de til­gang til it, tek­no­lo­gi og hånd­værk. På den må­de læ­rer de at bru­ge tek­no­lo­gi kre­a­tivt og in­nova­tivt til at ud­vik­le løs­nin­ger på frem­ti­dens ud­for­drin­ger,” si­ger Agi Cson­ka, der er pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de børn, un­ge og science.

De seks kom­mu­ner er ud­valgt mel­lem 23 ansøgere.

Støtte til klimahandlingsplaner i 46 kommuner

End­nu fle­re dan­ske kom­mu­ner, nem­lig 46, skal nu i gang med at la­ve lo­ka­le kli­ma­hand­lings­pla­ner ef­ter in­ter­na­tio­na­le stan­dar­der. Det sker med støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og lan­dets fem regioner.

Fun­dats har tid­li­ge­re om­talt pro­jek­tet, og i den for­gang­ne uge blev der i kølvan­det på den før­ste af to an­søg­nings­run­der sat navn på de 46 kom­mu­ner, som bli­ver en del af pro­jek­tet ’DK2020 – Kli­ma­pla­ner for he­le Danmark’.

Kom­mu­ner­ne skal nu ud­vik­le kli­ma­hand­lings­pla­ner, der le­ver op til Pa­ris-af­ta­len, og må­let for dem al­le er, at de in­den 2050 vil væ­re net­to-nul­ud­le­den­de af drivhusgasser.

Det er fan­ta­stisk at mær­ke, hvor­dan det her er en hjer­tesag for kom­mu­ner­ne og borgerne.

Ja­cob Bunds­gaard – for­mand, KL

”Da an­søg­nin­ger­ne til pro­jek­tet be­gynd­te at tik­ke ind fra kom­mu­ner i he­le lan­det, var det end­nu en klar mar­ke­ring af, at en­ga­ge­men­tet og øn­sket om at ta­ge det lo­ka­le kli­ma­le­der­skab på sig er kæm­pe­stort. Det er fan­ta­stisk at mær­ke, hvor­dan det her er en hjer­tesag for kom­mu­ner­ne og bor­ger­ne,” si­ger Ja­cob Bunds­gaard, for­mand for KL, i en pressemeddelelse.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård un­der­stre­ger, at de dan­ske kom­mu­ner og re­gio­ner har en ab­so­lut nøg­lerol­le i klimakampen.

”I DK2020 spil­ler de tæt sam­men, og jeg er ik­ke et se­kund i tvivl om, at det unik­ke sam­ar­bej­de, vi har få­et op at stå her, vil skri­ve ver­dens­hi­sto­rie. Og det vil in­spi­re­re bå­de kli­maak­tø­rer her i lan­det og in­ter­na­tio­nalt, hvor med­lem­mer­ne af det by­net­værk C40, som DK2020 ud­sprin­ger af, i den grad kig­ger mod de dan­ske kom­mu­ners kli­ma­ar­bej­de,” si­ger Jes­per Nygård.

De 46 kom­mu­ner kan frem­over spar­re bå­de med hin­an­den og med de yder­li­ge­re 20 kom­mu­ner, der si­den 2019 har væ­ret pi­lot­kom­mu­ner i for­hold til ud­ar­bej­del­sen af kli­ma­hand­lings­pla­ner ef­ter sam­me stan­dard. Her er Sam­sø, Søn­der­borg og Roskil­de al­le­re­de nå­et i mål.

Fondshjælp til spildevandsovervågning i Sydafrika

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger i fonds­sek­to­ren slut­ter langt fra de dan­ske kom­mu­ner. Po­ul Due Jen­sens Fond of­fent­lig­gjor­de nem­lig i den for­gang­ne uge, at fon­den har ind­gå­et sam­ar­bej­de med Wa­ter Re­search Com­mis­sion (WRC) i Syd­afri­ka om at ud­vik­le et vand­kva­li­tets­ba­se­ret over­våg­nings­værk­tøj til bo­sæt­tel­ser uden kloakering.

Sam­ar­bej­det er fi­nan­si­e­ret gen­nem fon­dens Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grant, som gi­ver Grund­fos’ sel­ska­ber mu­lig­hed for at støt­te lo­ka­le ind­sat­ser. I det­te til­fæl­de er det Grund­fos Syd­afri­ka, der har stab­let sam­ar­bej­det på benene.

Over­våg­nings­værk­tø­jet skal sup­ple­re ek­si­ste­ren­de spil­de­vandsover­våg­ning og støt­te op om an­dre me­to­der til at spo­re sygdomsudbrud.

Spil­de­vands­for­ske­re overalt i ver­den har mo­ni­to­re­ret det ge­ne­ti­ske ma­te­ri­a­le af cor­o­navirus i klo­ak­sy­ste­mer­ne. Da spor af virus­sen fin­des i in­fi­ce­re­de pa­tien­ters af­fø­ring og urin, kan for­ske­re op­da­ge viru­sets ge­ne­ti­ske ma­te­ri­a­le i rens­nings­an­læg. På­vis­nin­gen af ​​virus­sets ge­ne­ti­ske ma­te­ri­a­le in­di­ke­rer dog ik­ke, om virus­sen er le­ve­dyg­tig og der­med smitsom.

WRC har for ny­lig un­der­søgt, om virus­sets ge­ne­ti­ske ma­te­ri­a­le er til ste­de i klo­ak­sy­ste­met i ud­valg­te syd­afri­kan­ske by­er. Mærk­ba­re ni­veau­er af ge­ne­tisk ma­te­ri­a­le af virus­set, der for­år­sa­ger covid-19, er ble­vet fun­det i prø­ver, der blev ta­get fra en en­kelt ik­ke-klo­a­ke­ret bosættelse.

WRC og dets part­ne­re vil nu vi­dere­fø­re den­ne forsk­ning i ud­vik­ling af et spil­de­vandsover­våg­nings­pro­gram, der har po­ten­ti­a­let til at bli­ve knyt­tet til sygdomsudbrudssporing:

Glo­balt er der om­kring to mil­li­ar­der men­ne­sker, som er af­hæn­gi­ge af sa­ni­tets­sy­ste­mer uden klo­a­ke­ring, ho­ved­sa­ge­ligt i ud­vik­ling­s­lan­de. I Syd­afri­ka bru­ger om­kring fi­re mil­li­o­ner hus­stan­de la­tri­ner til de­res sa­ni­tets­be­hov, og in­gen syd­afri­kansk stor­by er end­nu 100 pro­cent kloakeret.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer