Ugens uddelinger: Fondspenge til tv-vært, unge kunsttalenter og læringslaboratorier

Den­ne uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­ver­de­nen om­fat­ter blandt an­det fon­den Val­lø Stifts pris til tv-vær­ten So­fie Lin­de, 15. Ju­ni Fon­dens hæ­der­spri­ser til ta­len­ter in­den­for kunst og de­sign, Ve­lux Fon­dens øko­no­mi­ske hånds­ræk­ning til fem pro­jek­ter, der kom­mer med bud på løs­nin­ger af sam­funds­ud­for­drin­ger, samt pen­ge fra Vil­lum Fon­den til op­ret­tel­se af ’ma­ker­s­pa­ces’ i seks kommuner.

Lemvig Havn ved oversvømmelse (foto: Mads Krabbe / Realdania)
46 kom­mu­ner skal nu i gang med at la­ve lo­ka­le kli­ma­hand­lings­pla­ner ef­ter in­ter­na­tio­na­le stan­dar­der. Det sker med støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, KL og lan­dets fem re­gio­ner. Bil­le­det vi­ser Lemvig Havn ved over­svøm­mel­se (fo­to: Mads Krab­be / Realdania).

Va­nen tro har der i den for­gang­ne uge væ­ret travlhed i den dan­ske fonds­sek­tor i for­hold til ud­de­lin­ger af pri­ser og bevillinger.

Gen­nem­gan­gen af en ræk­ke af de øko­no­mi­ske hånds­ræk­nin­ger star­ter med fon­den Val­lø Stifts år­li­ge ud­de­ling af Val­lø Pri­sen. Den er i år gå­et til tv-vær­ten So­fie Lin­de for hen­des, som fon­den ud­tryk­ker det, ”ek­stra­or­di­næ­re ind­sats for at sæt­te se­xis­me på dags­or­de­nen og for at ta­ge et nød­ven­digt op­gør med uhen­sigts­mæs­si­ge struk­tu­rer og kul­tu­rer på de dan­ske arbejdspladser.”

Med Val­lø Pri­sen, der blev indstif­tet i 2010, føl­ger 100.000 kroner.

”Det er en stor ære at mod­ta­ge Val­lø Pri­sen 2020 og i den sam­men­hæng at væ­re kom­met i sel­skab med de tid­li­ge­re prisvin­de­re. Det er i den grad et skul­der­klap og en an­er­ken­del­se af mig som per­son og vig­tig­he­den af det em­ne, som jeg til­ba­ge i au­gust øn­ske­de at sæt­te fo­kus på, nem­lig li­ge­stil­ling mel­lem mænd og kvin­der i Dan­mark. Et kæm­pe­stort og yd­mygt tak her­fra,” si­ger So­fie Lin­de i en pressemeddelelse.

Val­lø Stift, der blev stif­tet i 1737 af dron­ning Sop­hie Mag­da­le­ne, ud­de­ler hvert år pri­sen til en per­son, for­e­ning el­ler virk­som­hed, som har gjort en sær­lig ind­sats for at frem­me kvin­ders for­hold. Pri­sen er tid­li­ge­re ble­vet til­delt blandt an­dre An­ne Kri­sti­ne Schwartz­bach for at væ­re en stærk rol­lemo­del for kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re og Mar­gret­he Ve­s­ta­ger for sin ek­stra­or­di­næ­re ind­sats som konkurrencekommissær.

Priser til nyuddannede kunstnere og designere

Og­så 15. Ju­ni Fon­den har ud­delt en pris i den for­løb­ne uge – el­ler ret­te­re he­le seks hæ­der­spri­ser, som er gå­et til un­ge, nyud­dan­ne­de ta­len­ter in­den­for kunst og design.

Det er sy­ven­de år i træk, 15. Ju­ni Fon­den gi­ver en øko­no­misk hånds­ræk­ning til seks nyud­dan­ne­de kunst­ne­re og de­sig­ne­re, som har ud­mær­ket sig sær­ligt in­den for hvert sit felt.

Hver pris­mod­ta­ger har få­et 50.000 kro­ner som an­er­ken­del­se af at sæt­te kunst­ne­risk fo­kus på svæ­re em­ner, ek­sem­pel­vis for tid­ligt fød­te børn.

”Frem­ti­dens kunst­ne­re og de­sig­ne­re sæt­ter fin­ge­ren på nog­le svæ­re em­ner, og net­op der­for er det så vig­tigt at an­er­ken­de dem, der med mod, kunst­ne­risk am­bi­tion og vel­ar­gu­men­te­ret vi­den for­står at ud­for­dre græn­ser­ne,” skri­ver 15. Ju­ni Fon­dens i en pressemeddelelse.

Pris­mod­ta­ger­ne in­den for kunst er Li­na Has­him, Det Kgl. Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi, Mor­ten Lar­sen fra Det Fyn­s­ke Kun­sta­ka­de­mi og Kå­re Frang, Det Kgl. Dan­ske Kunstakademi.

In­den for de­signka­te­go­ri­en er pris­mod­ta­ger­ne Mo­ni­ca Lou­i­se Hartvigsen fra Kun­sta­ka­de­miets De­signsko­le, Ama­lie Gi­e­lov og Ale­xan­dra Mølvang og­så fra Kun­sta­ka­de­miets De­signsko­le og Ro­se­an­na Kim­ber, De­signsko­len Kolding.

Penge fra Velux Fonden til fem projekter

Fra kunst og kul­tur fort­sæt­ter vi til bud på løs­nin­ger af for­skel­li­ge ak­tu­el­le sam­funds­ud­for­drin­ger. I den for­gang­ne uge har fem tvær­gå­en­de forsk­­nings- og prak­sis­pro­jek­ter spæn­den­de fra flygt­nin­ges so­ci­a­le ud­sat­hed til kon­se­kven­ser­ne af hø­re­tab i alt mod­ta­get be­vil­lin­ger på 29,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Ve­lux Fon­dens Humpraxis-program.

Pro­gram­met er må­l­ret­tet pro­jek­ter, hvor for­ske­re og fag­per­so­ner sam­men gi­ver nye per­spek­ti­ver og løs­nin­ger på nog­le af de ud­for­drin­ger, vi skal kun­ne navi­ge­re i. Fæl­lesnæv­ne­ren for pro­jek­ter­ne er den men­ne­ske­li­ge fak­tor og fo­kus på pro­ble­mer, der be­væ­ger sig in­den for so­ci­al-, al­drings- og miljøområdet.

I de fem nye Hum­praxis-pro­jek­ter skal hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet og Roskil­de Uni­ver­si­tet ar­bej­de tæt sam­men med pro­fes­sio­nel­le prak­sisak­tø­rer fra kom­mu­ner, for­e­nin­ger og professionshøjskoler.

Pro­jek­ter­ne skal be­ly­se pro­blem­stil­lin­ger og le­ve­re løs­nin­ger in­den for fem me­get for­skel­li­ge em­ner: Flygt­nin­ges so­ci­a­le ud­sat­hed, eks­klu­de­ren­de dark de­sign i byrum­met (for ek­sem­pel skrå bæn­ke el­ler hegn for­an var­me­ri­ste), bør­ne­ind­dra­gel­se i fa­mi­li­e­ret­li­ge sa­ger, fæl­les­ska­ber for men­ne­sker med hø­re­tab og sam­ska­bel­se af mul­ti­funk­tio­nel­le landskaber.

Iføl­ge pro­gram­chef for Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge pro­gram Hen­rik Tro­ni­er åb­ner pro­jek­ter­ne for nye ind­gangs­vink­ler til kom­plek­se problematikker.

”Med et fun­da­ment i bå­de vi­den­skab og er­fa­rin­ger fra hver­da­gen i blandt an­det in­sti­tu­tio­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner kan pro­jek­ter­ne kom­me helt tæt på vo­res liv og dag­lig­dag og sam­ti­digt zoo­me ud på den stør­re sam­men­hæng. På den må­de kan de af­sø­ge nye vink­ler og ska­be unik vi­den om, hvad vi som men­ne­sker gør og op­le­ver i for­hold til pres­se­ren­de ud­for­drin­ger in­den for kli­ma, so­ci­al ud­sat­hed og en al­dren­de be­folk­ning,” si­ger Hen­rik Tro­ni­er i en pressemeddelelse.

Hum­praxis-pro­­gram­­met åb­ner igen for an­søg­nin­ger me­dio de­cem­ber 2020.

’Makerspaces’ i seks danske kommuner

Og­så Ve­lux Fon­dens søster­fond, Vil­lum Fon­den, er ak­tu­el med en be­vil­ling. Vil­lum Fon­den har så­le­des net­op gi­vet 31 mil­li­o­ner kro­ner til for­de­ling mel­lem kom­mu­ner­ne Jam­mer­bugt, Favrskov, Svend­borg, Oden­se, Fre­de­riks­sund og Lolland.

Pen­ge­ne skal bru­ges til at op­ret­te så­kald­te ’ma­ker­s­pa­ces’ – det vil si­ge læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­er for de­sign, op­fin­de­ri og tek­no­lo­gi, hvor ele­ver, læ­re­re og an­dre bor­ge­re i de seks kom­mu­ner kan prø­ve kræf­ter med bå­de den ny­e­ste tek­no­lo­gi og ana­lo­ge håndværk.

Fæl­les for pro­jek­ter­ne er kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af un­der­vi­se­re, der skal fa­ci­li­te­re for­løb, hvor ele­ver ar­bej­der prak­tisk og kon­kret med ma­te­ri­a­le­kend­skab, tek­no­lo­gi­er og di­gi­ta­le værk­tø­jer i de­sign af løs­nin­ger på vir­ke­lig­hedsnæ­re problemer.

”Vi øn­sker at un­der­støt­te børn og un­ges dan­nel­se til den di­gi­ta­le og tek­no­lo­gi­ske ver­den. En vig­tig del af dét at ar­bej­de med di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er er, at man bå­de kan se mu­lig­he­der og for­hol­de sig kon­struk­tivt og kri­tisk til, hvil­ke fald­gru­ber og ri­si­ci der er. Det frem­mer ma­ker­s­pa­ces ved at gi­ve børn og un­ge mu­lig­hed for at få fin­gre­ne ned i værk­tøjskas­sen med en nys­ger­rig og le­gen­de til­gang til it, tek­no­lo­gi og hånd­værk. På den må­de læ­rer de at bru­ge tek­no­lo­gi kre­a­tivt og in­nova­tivt til at ud­vik­le løs­nin­ger på frem­ti­dens ud­for­drin­ger,” si­ger Agi Cson­ka, der er pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de børn, un­ge og science.

De seks kom­mu­ner er ud­valgt mel­lem 23 ansøgere.

Støtte til klimahandlingsplaner i 46 kommuner

End­nu fle­re dan­ske kom­mu­ner, nem­lig 46, skal nu i gang med at la­ve lo­ka­le kli­ma­hand­lings­pla­ner ef­ter in­ter­na­tio­na­le stan­dar­der. Det sker med støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og lan­dets fem regioner.

Fun­dats har tid­li­ge­re om­talt pro­jek­tet, og i den for­gang­ne uge blev der i kølvan­det på den før­ste af to an­søg­nings­run­der sat navn på de 46 kom­mu­ner, som bli­ver en del af pro­jek­tet ’DK2020 – Kli­ma­pla­ner for he­le Danmark’.

Kom­mu­ner­ne skal nu ud­vik­le kli­ma­hand­lings­pla­ner, der le­ver op til Pa­ris-af­ta­­len, og må­let for dem al­le er, at de in­den 2050 vil væ­re net­­to-nul­ud­le­­den­­de af drivhusgasser.

Det er fan­ta­stisk at mær­ke, hvor­dan det her er en hjer­tesag for kom­mu­ner­ne og borgerne.

Ja­cob Bunds­gaard – for­mand, KL

”Da an­søg­nin­ger­ne til pro­jek­tet be­gynd­te at tik­ke ind fra kom­mu­ner i he­le lan­det, var det end­nu en klar mar­ke­ring af, at en­ga­ge­men­tet og øn­sket om at ta­ge det lo­ka­le kli­ma­le­der­skab på sig er kæm­pe­stort. Det er fan­ta­stisk at mær­ke, hvor­dan det her er en hjer­tesag for kom­mu­ner­ne og bor­ger­ne,” si­ger Ja­cob Bunds­gaard, for­mand for KL, i en pressemeddelelse.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård un­der­stre­ger, at de dan­ske kom­mu­ner og re­gio­ner har en ab­so­lut nøg­lerol­le i klimakampen.

”I DK2020 spil­ler de tæt sam­men, og jeg er ik­ke et se­kund i tvivl om, at det unik­ke sam­ar­bej­de, vi har få­et op at stå her, vil skri­ve ver­dens­hi­sto­rie. Og det vil in­spi­re­re bå­de kli­maak­tø­rer her i lan­det og in­ter­na­tio­nalt, hvor med­lem­mer­ne af det by­net­værk C40, som DK2020 ud­sprin­ger af, i den grad kig­ger mod de dan­ske kom­mu­ners kli­ma­ar­bej­de,” si­ger Jes­per Nygård.

De 46 kom­mu­ner kan frem­over spar­re bå­de med hin­an­den og med de yder­li­ge­re 20 kom­mu­ner, der si­den 2019 har væ­ret pi­lot­kom­mu­ner i for­hold til ud­ar­bej­del­sen af kli­ma­hand­lings­pla­ner ef­ter sam­me stan­dard. Her er Sam­sø, Søn­der­borg og Roskil­de al­le­re­de nå­et i mål.

Fondshjælp til spildevandsovervågning i Sydafrika

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger i fonds­sek­to­ren slut­ter langt fra de dan­ske kom­mu­ner. Po­ul Due Jen­sens Fond of­fent­lig­gjor­de nem­lig i den for­gang­ne uge, at fon­den har ind­gå­et sam­ar­bej­de med Wa­ter Re­search Com­mis­sion (WRC) i Syd­afri­ka om at ud­vik­le et vand­kva­li­tets­ba­se­ret over­våg­nings­værk­tøj til bo­sæt­tel­ser uden kloakering.

Sam­ar­bej­det er fi­nan­si­e­ret gen­nem fon­dens Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grant, som gi­ver Grund­fos’ sel­ska­ber mu­lig­hed for at støt­te lo­ka­le ind­sat­ser. I det­te til­fæl­de er det Grund­fos Syd­afri­ka, der har stab­let sam­ar­bej­det på benene.

Over­våg­nings­værk­tø­jet skal sup­ple­re ek­si­ste­ren­de spil­de­vandsover­våg­ning og støt­te op om an­dre me­to­der til at spo­re sygdomsudbrud.

Spil­de­vands­for­ske­re overalt i ver­den har mo­ni­to­re­ret det ge­ne­ti­ske ma­te­ri­a­le af cor­o­navirus i klo­ak­sy­ste­mer­ne. Da spor af virus­sen fin­des i in­fi­ce­re­de pa­tien­ters af­fø­ring og urin, kan for­ske­re op­da­ge viru­sets ge­ne­ti­ske ma­te­ri­a­le i rens­nings­an­læg. På­vis­nin­gen af ​​virus­sets ge­ne­ti­ske ma­te­ri­a­le in­di­ke­rer dog ik­ke, om virus­sen er le­ve­dyg­tig og der­med smitsom.

WRC har for ny­lig un­der­søgt, om virus­sets ge­ne­ti­ske ma­te­ri­a­le er til ste­de i klo­ak­sy­ste­met i ud­valg­te syd­afri­kan­ske by­er. Mærk­ba­re ni­veau­er af ge­ne­tisk ma­te­ri­a­le af virus­set, der for­år­sa­ger covid-19, er ble­vet fun­det i prø­ver, der blev ta­get fra en en­kelt ik­ke-klo­a­ke­ret bosættelse.

WRC og dets part­ne­re vil nu vi­dere­fø­re den­ne forsk­ning i ud­vik­ling af et spil­de­vandsover­våg­nings­pro­gram, der har po­ten­ti­a­let til at bli­ve knyt­tet til sygdomsudbrudssporing:

Glo­balt er der om­kring to mil­li­ar­der men­ne­sker, som er af­hæn­gi­ge af sa­ni­tets­sy­ste­mer uden klo­a­ke­ring, ho­ved­sa­ge­ligt i ud­vik­ling­s­lan­de. I Syd­afri­ka bru­ger om­kring fi­re mil­li­o­ner hus­stan­de la­tri­ner til de­res sa­ni­tets­be­hov, og in­gen syd­afri­kansk stor­by er end­nu 100 pro­cent kloakeret.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: