Ugens uddelinger: Fondsstøtte til bæredygtig søforvaltning, talentudvikling blandt arkitekter og fædre på barsel

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter midler fra Poul Due Jensens Fond til at finde nye metoder til at genindvinde fosfor fra søer, penge fra Dreyers Fond til udvikling af talentfulde arkitekter, en bevilling fra Det Obelske Familiefond til Vestjyllands Kunstpavillon, støtte fra Augustinus Fonden til fonden Weshelter, som undersøger herbergbeboeres oplevelser af corona-nedlukningen, samt støtte fra Nordea-fonden til et nyt projekt om fædre på barsel.

Far på barsel – far for livet (foto: Nordea-fonden)
Nor­dea-fon­den har be­slut­tet at støt­te et pro­jekt kal­det ’Far på bar­sel – far for li­vet’ med 5,5 mil­li­o­ner kro­ner i pe­ri­o­den 2021-2024 (fo­to: Nordea-fonden).

Vi kom­mer vidt om­kring, bå­de i te­ma­er og rent geo­gra­fisk, i den­ne uges rund­t­ur blandt nog­le af de se­ne­ste ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Vi star­ter med en nyhed fra Po­ul Due Jen­sens Fond, der sam­men med fem part­ne­re har sat jag­ten ind på at fin­de og for­mid­le skån­som­me me­to­der til at ge­nind­vin­de fos­for fra søer.

Ho­ved­rol­len i forsk­nings­pro­jek­tet har Orm­strup Sø, som er helt grøn grun­det alt for me­get fos­for i sø­en og bunds­lam­met. For­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, DTU og Syd­dansk Uni­ver­si­tet har i 2020 kort­lagt sø­ens til­stand, og nu er Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og­så kom­met med i det stor­sti­le­de mis­sions­drev­ne forskningsprojekt.

Po­pu­lært sagt skal pro­jek­tet fin­de me­to­der til at fjer­ne fos­for fra sø­en, hvor det gør ska­de, og brin­ge det der­hen, hvor det gør gavn. Un­der­vejs le­ve­rer pro­jek­tet og­så en mas­se vær­di­fuld vi­den til de in­vol­ve­re­de par­ter og bi­dra­ger til bed­re sø­for­valt­ning i fremtiden.

For­ske­re fra DTU Aqua, SDU Bi­o­lo­gy og AU Biosci­en­ce modt­og sid­ste år 6,1 mil­li­o­ner kro­ner til kort­læg­ning af sø­en, og nu har Po­ul Due Jen­sens Fond be­vil­get yder­li­ge­re 14,4 mil­li­o­ner kroner.

Styrkelse af ny generation af arkitekter

Fra bæ­re­dyg­tig sø­for­valt­ning til ta­len­t­ud­vik­ling af ar­ki­tek­ter. Drey­ers Fond sø­sæt­ter nu sam­men med Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen et pro­jekt til 2,2 mil­li­o­ner kro­ner kal­det Start, som skal styr­ke den nye ge­ne­ra­tion af ar­ki­tek­tvirk­som­he­der og åb­ne kom­mu­na­le byg­her­rers øj­ne for vær­di­en i at ar­bej­de med de un­ge virksomheder.

Iføl­ge en nyhed på Drey­ers Fonds hjem­mesi­de drøm­mer man­ge ar­ki­tek­ter om at star­te egen teg­ne­stue, men selv­om de nystar­te­de ar­ki­tek­tvirk­som­he­der har mas­ser af ta­lent, kan det væ­re næ­sten umu­ligt at bli­ve in­vi­te­ret med i kon­kur­ren­cer og ud­bud. Selv de helt små op­ga­ver hos pri­va­te og of­fent­li­ge byg­her­rer ud­by­des of­te til de stør­re teg­ne­stu­er, selv­om de kun­ne væ­re løst li­ge så godt – og må­ske bå­de bed­re og bil­li­ge­re – af en min­dre, nystar­tet arkitektvirksomhed.

Iføl­ge Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen kan der bå­de væ­re øko­no­misk, sam­funds­mæs­sig og in­nova­tions­mæs­sig vær­di i at ar­bej­de med startup-arkitekter.

Vo­res nye ini­ti­a­tiv i sam­ar­bej­de med Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen hand­ler om at syn­lig­gø­re de nye ge­ne­ra­tio­ners po­ten­ti­a­le i re­la­tion til lan­dets kommuner.

Mat­hil­de Pe­tri, – næst­for­mand, Drey­ers Fond

”Ud­vik­lin­gen af den ar­ki­tek­to­ni­ske kva­li­tet byg­ger på en ved­hol­den­de og nys­ger­rig til­gang til det byg­ge­de mil­jø samt land­skabs- og by­plan­læg­ning. Un­ge ar­ki­tek­ter og nystar­te­de virk­som­he­der bi­dra­ger of­te med for­ny­el­se og frygt­løs­hed, som fø­rer til kre­a­ti­ve og in­nova­ti­ve løs­nings­for­slag, og det er præ­cis, hvad man­ge kom­mu­ner har be­hov for i dag. Der­for kan der of­te væ­re god vær­di i at væl­ge en nystar­tet virk­som­hed. Det kan for ek­sem­pel væ­re i for­bin­del­se med min­dre op­ga­ver som in­dret­ning af nye byrum og ide­op­læg til ar­ki­tek­to­ni­ske løs­nin­ger, der for­hol­der sig til kli­ma, grøn om­stil­ling el­ler an­det, hvor der er brug for at tæn­ke nyt og vi­sio­nært,” si­ger Ar­ki­tekt­for­e­nin­gens for­mand Jo­hn­ny Svendborg.

Start-pro­gram­met skal blandt an­det hjæl­pe nystar­te­de ar­ki­tek­tvirk­som­he­der på vej ved at kob­le dem til ud­valg­te kom­mu­ner rundt om i landet.

”Ar­ki­tekt­fa­get bug­ner af ta­lent­ful­de og en­ga­ge­re­de nye ge­ne­ra­tio­ner, som Drey­ers Fond igen­nem åre­ne har støt­tet og fort­sat ger­ne vil med­vir­ke til at styr­ke. Vo­res nye ini­ti­a­tiv i sam­ar­bej­de med Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen hand­ler om at syn­lig­gø­re de nye ge­ne­ra­tio­ners po­ten­ti­a­le i re­la­tion til lan­dets kom­mu­ner. Vi er af den kla­re op­fat­tel­se, at de nye ge­ne­ra­tio­ner bå­de ev­ner og står klar til på bed­ste vis at på­vir­ke ud­form­nin­gen af vo­res fy­si­ske om­gi­vel­ser,” si­ger Mat­hil­de Pe­tri, ar­ki­tekt MAA og næst­for­mand i Drey­ers Fonds bestyrelse.

Fondsstøtte til kunst i Videbæk og Augustenborg

Rund­t­u­ren fort­sæt­ter til Vi­de­bæk, hvor Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon – Ar­ne Hau­gen Sø­ren­sen Mu­se­um net­op har mod­ta­get til­sagn om støt­te fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond til et to­årigt ud­stil­lings­pro­gram for samtidskunst.

I 2018 modt­og Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon en be­vil­ling fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond til re­a­li­se­ring af sam­tids­kunst­ud­stil­lin­ger frem til ud­gan­gen af 2020, og nu har fon­den alt­så be­slut­tet at støt­te mu­se­et i yder­li­ge­re to år.

Med den to­åri­ge be­vil­ling kan Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon vi­se en bred vif­te af kunst­for­mer og ak­tu­el­le te­ma­er in­den for samtidskunst.

Er­ling Dam­gaard – be­sty­rel­ses­for­mand, Ve­stjyl­lands Kunstpavillon

”Vi er me­get stol­te og yderst til­fred­se med det fort­sat­te sam­ar­bej­de med Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond om at frem­me sam­tids­kun­sten til end­nu fle­re. Med den to­åri­ge be­vil­ling kan Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon vi­se en bred vif­te af kunst­for­mer og ak­tu­el­le te­ma­er in­den for sam­tids­kunst, og på den må­de ska­be syn­lig­hed og for­stå­el­se for sam­tids­kun­stens man­ge facet­ter og ær­in­der i bå­de Vi­de­bæk og Ve­st­dan­mark,” si­ger Er­ling Dam­gaard, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon, i en pres­se­med­del­el­se fra museet.

Ud­stil­lings­pro­gram­met i 2021 og 2022 be­står af i alt ot­te so­loud­stil­lin­ger. Syv af de ot­te in­vi­te­re­de kunst­ne­re er kvin­der, idet Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon øn­sker at ska­be stør­re syn­lig­hed for kvin­de­li­ge kunst­ne­re i området.

Og­så Au­gusti­a­na Kunst­hal & Kunst­park i Au­gu­sten­borg kan tak­ke Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond for, at der kan præ­sen­te­res et nyt ud­stil­lings­pro­gram for 2021, når cor­o­na-re­strik­tio­ner­ne igen til­la­der åb­ne døre.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har net­op støt­tet Au­gusti­a­na Kunst­hal & Kunst­park med 230.000 kro­ner, skri­ver dag­bla­det Jyd­ske Vestkysten.

Pro­gram­met for 2021 har der­u­d­over få­et støt­te af Sta­tens Kunst­fond og Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond. Det be­ty­der, at der i alt kom­mer seks ud­stil­lin­ger og fle­re nypro­du­ce­re­de vær­ker til kunstparken.

Ny undersøgelse af corona-konsekvenser på herberger

Hvor­dan op­le­ver hjem­lø­se på her­ber­ger cor­ona­kri­sen? Det skal en ny og net­op igang­s­at un­der­sø­gel­se fra fon­den Wes­hel­ter vi­se. Un­der­sø­gel­sen er støt­tet øko­no­misk af Au­gusti­nus Fon­den med 242.000 kroner.

Da det dan­ske sam­fund luk­ke­de ned i 2020 på grund af covid-19, luk­ke­de det so­ci­a­le ar­bej­de for de mest ud­sat­te men­ne­sker i Dan­mark på her­ber­ger og bo­ste­der og­så ned. Sags­be­hand­le­ren kom ik­ke læn­ge­re på be­søg, og be­sø­ge­ne fra fri­vil­li­ge be­søgs­ven­ner, ven­ner, fa­mi­lie og net­værk stop­pe­de også.

Iføl­ge Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen, der er di­rek­tør i Wes­hel­ter, er det vig­tigt at un­der­sø­ge be­bo­e­res, an­sat­tes og fri­vil­li­ges op­le­vel­ser af nedlukningen.

Op­le­vel­ser­ne er vær­di­ful­de, da de kan hjæl­pe os til at hånd­te­re frem­ti­di­ge ned­luk­nin­ger og kri­ser bedre.

Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen – di­rek­tør, Weshelter

”Op­le­vel­ser­ne er vær­di­ful­de, da de kan hjæl­pe os til at hånd­te­re frem­ti­di­ge ned­luk­nin­ger og kri­ser bed­re. Sam­ti­dig kan op­le­vel­ser­ne og­så bi­dra­ge til ud­vik­ling af det so­ci­al­fag­li­ge ar­bej­de i hver­da­gen på den an­den si­de af kri­sen. Det kan for ek­sem­pel ske ved at pe­ge på nye ar­bejds­gan­ge, som vi skal hol­de fast i, el­ler ved at pe­ge på de me­nings­ful­de ting i hver­da­gen, hvis vær­di først bli­ver ty­de­lig, når de ik­ke læn­ge­re fin­der sted. Der­for er vi me­get tak­nem­me­li­ge for Au­gusti­nus Fon­dens støt­te til un­der­sø­gel­sen,” si­ger Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen i en nyhed på Wes­hel­ters hjemmeside.

Un­der­sø­gel­sen er til­ret­telagt som en in­ter­viewun­der­sø­gel­se, hvor be­bo­e­re, fri­vil­li­ge og an­sat­te for­tæl­ler om de­res op­le­vel­ser af ned­luk­nin­gen. Fo­kus vil bå­de væ­re på det so­ci­a­le liv på her­ber­get, so­ci­a­le van­ske­lig­he­der og af­savn samt nye mu­lig­he­der skabt af nedlukningen.

Re­sul­ta­ter­ne af un­der­sø­gel­sen for­ven­tes at væ­re klar al­le­re­de til foråret.

Nyt projekt sætter fokus på styrket farrolle

Ugens rund­t­ur blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren slut­ter hos Nor­dea-fon­den, som net­op har be­slut­tet at støt­te et pro­jekt kal­det ’Far på bar­sel – far for li­vet’ med 5,5 mil­li­o­ner kro­ner i pe­ri­o­den 2021-2024.

Når fædre­bars­len ind­fø­res, skøn­nes det, at 40-50.000 fædre vil ta­ge to må­ne­ders bar­sel. Det nye pro­jekt fra part­ner­ska­bet Forum for Mænds Sund­hed har til for­mål at støt­te de vig­ti­ge re­la­tio­ner mel­lem fædre og børn fra star­ten af bar­nets liv.

De øn­sker at væ­re en li­ge så vig­tig for­æl­der som moderen.

Svend Aa­ge Mad­sen – for­man­den, Forum for Mænds Sundhed

”I dag læg­ger stort set al­le mænd vægt på at væ­re nær­væ­ren­de, at væ­re til ste­de, at væ­re en­ga­ge­ret og at ha­ve tid sam­men med de­res barn. De øn­sker at væ­re en li­ge så vig­tig for­æl­der som mo­de­ren. I ’Far på bar­sel’ vil vi gø­re vo­res til, at fædre­bars­len bli­ver en suc­ces for bør­ne­ne, fædre­ne og he­le fa­mi­li­en,” si­ger for­man­den for Forum for Mænds Sund­hed og forsk­nings­le­der på Rigs­ho­spi­ta­let Svend Aa­ge Mad­sen i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Når fædre selv skal be­skri­ve de­res øn­sker til for­hol­det til de­res barn, er det ord som ‘nær­vær’ og ‘til­ste­de­væ­rel­se’, der går igen. Og 89 pro­cent af al­le dan­ske fædre øn­sker at væ­re me­get in­vol­ve­re­de i de før­ste må­ne­der og år af de­res børns liv.

”Med lov­giv­ning om to må­ne­ders far­bar­sel får op til 50.000 mænd en ny mu­lig­hed for at styr­ke de­res rol­le som far og dyr­ke den næ­re re­la­tion til bar­net. Det vil gi­ve fle­re fa­mi­li­er og børn en bed­re start på li­vet,” si­ger di­rek­tør i Nor­dea-fon­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.” ‘Far på Barsel’-projektet star­ter i maj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer