Ugens uddelinger: Fondsstøtte til bæredygtig søforvaltning, talentudvikling blandt arkitekter og fædre på barsel

Ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren om­fat­ter mid­ler fra Po­ul Due Jen­sens Fond til at fin­de nye me­to­der til at ge­nind­vin­de fos­for fra sø­er, pen­ge fra Drey­ers Fond til ud­vik­ling af ta­lent­ful­de ar­ki­tek­ter, en be­vil­ling fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond til Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon, støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den til fon­den Wes­hel­ter, som un­der­sø­ger her­berg­be­bo­e­res op­le­vel­ser af cor­o­na-ned­luk­nin­gen, samt støt­te fra Nor­dea-fon­den til et nyt pro­jekt om fædre på barsel.

Far på barsel – far for livet (foto: Nordea-fonden)
Nor­­dea-fon­­den har be­slut­tet at støt­te et pro­jekt kal­det ’Far på bar­sel – far for li­vet’ med 5,5 mil­li­o­ner kro­ner i pe­ri­o­den 2021-2024 (fo­to: Nordea-fonden).

Vi kom­mer vidt om­kring, bå­de i te­ma­er og rent geo­gra­fisk, i den­ne uges rund­t­ur blandt nog­le af de se­ne­ste ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Vi star­ter med en nyhed fra Po­ul Due Jen­sens Fond, der sam­men med fem part­ne­re har sat jag­ten ind på at fin­de og for­mid­le skån­som­me me­to­der til at ge­nind­vin­de fos­for fra søer.

Ho­ved­rol­len i forsk­nings­pro­jek­tet har Orm­strup Sø, som er helt grøn grun­det alt for me­get fos­for i sø­en og bunds­lam­met. For­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, DTU og Syd­dansk Uni­ver­si­tet har i 2020 kort­lagt sø­ens til­stand, og nu er Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og­så kom­met med i det stor­sti­le­de mis­sions­drev­ne forskningsprojekt.

Po­pu­lært sagt skal pro­jek­tet fin­de me­to­der til at fjer­ne fos­for fra sø­en, hvor det gør ska­de, og brin­ge det der­hen, hvor det gør gavn. Un­der­vejs le­ve­rer pro­jek­tet og­så en mas­se vær­di­fuld vi­den til de in­vol­ve­re­de par­ter og bi­dra­ger til bed­re sø­for­valt­ning i fremtiden.

For­ske­re fra DTU Aqua, SDU Bi­o­lo­gy og AU Biosci­en­ce modt­og sid­ste år 6,1 mil­li­o­ner kro­ner til kort­læg­ning af sø­en, og nu har Po­ul Due Jen­sens Fond be­vil­get yder­li­ge­re 14,4 mil­li­o­ner kroner.

Styrkelse af ny generation af arkitekter

Fra bæ­re­dyg­tig sø­for­valt­ning til ta­len­t­ud­vik­ling af ar­ki­tek­ter. Drey­ers Fond sø­sæt­ter nu sam­men med Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen et pro­jekt til 2,2 mil­li­o­ner kro­ner kal­det Start, som skal styr­ke den nye ge­ne­ra­tion af ar­ki­tek­tvirk­som­he­der og åb­ne kom­mu­na­le byg­her­rers øj­ne for vær­di­en i at ar­bej­de med de un­ge virksomheder.

Iføl­ge en nyhed på Drey­ers Fonds hjem­mesi­de drøm­mer man­ge ar­ki­tek­ter om at star­te egen teg­ne­stue, men selv­om de nystar­te­de ar­ki­tek­tvirk­som­he­der har mas­ser af ta­lent, kan det væ­re næ­sten umu­ligt at bli­ve in­vi­te­ret med i kon­kur­ren­cer og ud­bud. Selv de helt små op­ga­ver hos pri­va­te og of­fent­li­ge byg­her­rer ud­by­des of­te til de stør­re teg­ne­stu­er, selv­om de kun­ne væ­re løst li­ge så godt – og må­ske bå­de bed­re og bil­li­ge­re – af en min­dre, nystar­tet arkitektvirksomhed.

Iføl­ge Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen kan der bå­de væ­re øko­no­misk, sam­funds­mæs­sig og in­nova­tions­mæs­sig vær­di i at ar­bej­de med startup-arkitekter.

Vo­res nye ini­ti­a­tiv i sam­ar­bej­de med Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen hand­ler om at syn­lig­gø­re de nye ge­ne­ra­tio­ners po­ten­ti­a­le i re­la­tion til lan­dets kommuner.

Mat­hil­de Pe­tri, – næst­for­mand, Drey­ers Fond

”Ud­vik­lin­gen af den ar­ki­tek­to­ni­ske kva­li­tet byg­ger på en ved­hol­den­de og nys­ger­rig til­gang til det byg­ge­de mil­jø samt land­­skabs- og by­plan­læg­ning. Un­ge ar­ki­tek­ter og nystar­te­de virk­som­he­der bi­dra­ger of­te med for­ny­el­se og frygt­løs­hed, som fø­rer til kre­a­ti­ve og in­nova­ti­ve løs­nings­for­slag, og det er præ­cis, hvad man­ge kom­mu­ner har be­hov for i dag. Der­for kan der of­te væ­re god vær­di i at væl­ge en nystar­tet virk­som­hed. Det kan for ek­sem­pel væ­re i for­bin­del­se med min­dre op­ga­ver som in­dret­ning af nye byrum og ide­op­læg til ar­ki­tek­to­ni­ske løs­nin­ger, der for­hol­der sig til kli­ma, grøn om­stil­ling el­ler an­det, hvor der er brug for at tæn­ke nyt og vi­sio­nært,” si­ger Ar­ki­tekt­for­e­nin­gens for­mand Jo­hn­ny Svendborg.

Start-pro­­gram­­met skal blandt an­det hjæl­pe nystar­te­de ar­ki­tek­tvirk­som­he­der på vej ved at kob­le dem til ud­valg­te kom­mu­ner rundt om i landet.

”Ar­ki­tekt­fa­get bug­ner af ta­lent­ful­de og en­ga­ge­re­de nye ge­ne­ra­tio­ner, som Drey­ers Fond igen­nem åre­ne har støt­tet og fort­sat ger­ne vil med­vir­ke til at styr­ke. Vo­res nye ini­ti­a­tiv i sam­ar­bej­de med Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen hand­ler om at syn­lig­gø­re de nye ge­ne­ra­tio­ners po­ten­ti­a­le i re­la­tion til lan­dets kom­mu­ner. Vi er af den kla­re op­fat­tel­se, at de nye ge­ne­ra­tio­ner bå­de ev­ner og står klar til på bed­ste vis at på­vir­ke ud­form­nin­gen af vo­res fy­si­ske om­gi­vel­ser,” si­ger Mat­hil­de Pe­tri, ar­ki­tekt MAA og næst­for­mand i Drey­ers Fonds bestyrelse.

Fondsstøtte til kunst i Videbæk og Augustenborg

Rund­t­u­ren fort­sæt­ter til Vi­de­bæk, hvor Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon – Ar­ne Hau­gen Sø­ren­sen Mu­se­um net­op har mod­ta­get til­sagn om støt­te fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond til et to­årigt ud­stil­lings­pro­gram for samtidskunst.

I 2018 modt­og Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon en be­vil­ling fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond til re­a­li­se­ring af sam­tids­kunst­ud­stil­lin­ger frem til ud­gan­gen af 2020, og nu har fon­den alt­så be­slut­tet at støt­te mu­se­et i yder­li­ge­re to år.

Med den to­åri­ge be­vil­ling kan Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon vi­se en bred vif­te af kunst­for­mer og ak­tu­el­le te­ma­er in­den for samtidskunst.

Er­ling Dam­gaard – be­sty­rel­ses­for­mand, Ve­stjyl­lands Kunstpavillon

”Vi er me­get stol­te og yderst til­fred­se med det fort­sat­te sam­ar­bej­de med Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond om at frem­me sam­tids­kun­sten til end­nu fle­re. Med den to­åri­ge be­vil­ling kan Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon vi­se en bred vif­te af kunst­for­mer og ak­tu­el­le te­ma­er in­den for sam­tids­kunst, og på den må­de ska­be syn­lig­hed og for­stå­el­se for sam­tids­kun­stens man­ge facet­ter og ær­in­der i bå­de Vi­de­bæk og Ve­st­dan­mark,” si­ger Er­ling Dam­gaard, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon, i en pres­se­med­del­el­se fra museet.

Ud­stil­lings­pro­gram­met i 2021 og 2022 be­står af i alt ot­te so­loud­stil­lin­ger. Syv af de ot­te in­vi­te­re­de kunst­ne­re er kvin­der, idet Ve­stjyl­lands Kunst­pavil­lon øn­sker at ska­be stør­re syn­lig­hed for kvin­de­li­ge kunst­ne­re i området.

Og­så Au­gusti­a­na Kunst­hal & Kunst­park i Au­gu­sten­borg kan tak­ke Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond for, at der kan præ­sen­te­res et nyt ud­stil­lings­pro­gram for 2021, når cor­o­­na-re­­strik­tio­­ner­­ne igen til­la­der åb­ne døre.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har net­op støt­tet Au­gusti­a­na Kunst­hal & Kunst­park med 230.000 kro­ner, skri­ver dag­bla­det Jyd­ske Vestkysten.

Pro­gram­met for 2021 har der­u­d­over få­et støt­te af Sta­tens Kunst­fond og Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond. Det be­ty­der, at der i alt kom­mer seks ud­stil­lin­ger og fle­re nypro­du­ce­re­de vær­ker til kunstparken.

Ny undersøgelse af corona-konsekvenser på herberger

Hvor­dan op­le­ver hjem­lø­se på her­ber­ger cor­ona­kri­sen? Det skal en ny og net­op igang­s­at un­der­sø­gel­se fra fon­den Wes­hel­ter vi­se. Un­der­sø­gel­sen er støt­tet øko­no­misk af Au­gusti­nus Fon­den med 242.000 kroner.

Da det dan­ske sam­fund luk­ke­de ned i 2020 på grund af covid-19, luk­ke­de det so­ci­a­le ar­bej­de for de mest ud­sat­te men­ne­sker i Dan­mark på her­ber­ger og bo­ste­der og­så ned. Sags­be­hand­le­ren kom ik­ke læn­ge­re på be­søg, og be­sø­ge­ne fra fri­vil­li­ge be­søgs­ven­ner, ven­ner, fa­mi­lie og net­værk stop­pe­de også.

Iføl­ge Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen, der er di­rek­tør i Wes­hel­ter, er det vig­tigt at un­der­sø­ge be­bo­e­res, an­sat­tes og fri­vil­li­ges op­le­vel­ser af nedlukningen.

Op­le­vel­ser­ne er vær­di­ful­de, da de kan hjæl­pe os til at hånd­te­re frem­ti­di­ge ned­luk­nin­ger og kri­ser bedre.

Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen – di­rek­tør, Weshelter

”Op­le­vel­ser­ne er vær­di­ful­de, da de kan hjæl­pe os til at hånd­te­re frem­ti­di­ge ned­luk­nin­ger og kri­ser bed­re. Sam­ti­dig kan op­le­vel­ser­ne og­så bi­dra­ge til ud­vik­ling af det so­ci­al­fag­li­ge ar­bej­de i hver­da­gen på den an­den si­de af kri­sen. Det kan for ek­sem­pel ske ved at pe­ge på nye ar­bejds­gan­ge, som vi skal hol­de fast i, el­ler ved at pe­ge på de me­nings­ful­de ting i hver­da­gen, hvis vær­di først bli­ver ty­de­lig, når de ik­ke læn­ge­re fin­der sted. Der­for er vi me­get tak­nem­me­li­ge for Au­gusti­nus Fon­dens støt­te til un­der­sø­gel­sen,” si­ger Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen i en nyhed på Wes­hel­ters hjemmeside.

Un­der­sø­gel­sen er til­ret­telagt som en in­ter­viewun­der­sø­gel­se, hvor be­bo­e­re, fri­vil­li­ge og an­sat­te for­tæl­ler om de­res op­le­vel­ser af ned­luk­nin­gen. Fo­kus vil bå­de væ­re på det so­ci­a­le liv på her­ber­get, so­ci­a­le van­ske­lig­he­der og af­savn samt nye mu­lig­he­der skabt af nedlukningen.

Re­sul­ta­ter­ne af un­der­sø­gel­sen for­ven­tes at væ­re klar al­le­re­de til foråret.

Nyt projekt sætter fokus på styrket farrolle

Ugens rund­t­ur blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren slut­ter hos Nor­­dea-fon­­den, som net­op har be­slut­tet at støt­te et pro­jekt kal­det ’Far på bar­sel – far for li­vet’ med 5,5 mil­li­o­ner kro­ner i pe­ri­o­den 2021-2024.

Når fædre­bars­len ind­fø­res, skøn­nes det, at 40-50.000 fædre vil ta­ge to må­ne­ders bar­sel. Det nye pro­jekt fra part­ner­ska­bet Forum for Mænds Sund­hed har til for­mål at støt­te de vig­ti­ge re­la­tio­ner mel­lem fædre og børn fra star­ten af bar­nets liv.

De øn­sker at væ­re en li­ge så vig­tig for­æl­der som moderen.

Svend Aa­ge Mad­sen – for­man­den, Forum for Mænds Sundhed

”I dag læg­ger stort set al­le mænd vægt på at væ­re nær­væ­ren­de, at væ­re til ste­de, at væ­re en­ga­ge­ret og at ha­ve tid sam­men med de­res barn. De øn­sker at væ­re en li­ge så vig­tig for­æl­der som mo­de­ren. I ’Far på bar­sel’ vil vi gø­re vo­res til, at fædre­bars­len bli­ver en suc­ces for bør­ne­ne, fædre­ne og he­le fa­mi­li­en,” si­ger for­man­den for Forum for Mænds Sund­hed og forsk­nings­le­der på Rigs­ho­spi­ta­let Svend Aa­ge Mad­sen i en nyhed på Nor­­dea-fon­­dens hjemmeside.

Når fædre selv skal be­skri­ve de­res øn­sker til for­hol­det til de­res barn, er det ord som ‘nær­vær’ og ‘til­ste­de­væ­rel­se’, der går igen. Og 89 pro­cent af al­le dan­ske fædre øn­sker at væ­re me­get in­vol­ve­re­de i de før­ste må­ne­der og år af de­res børns liv.

”Med lov­giv­ning om to må­ne­ders far­bar­sel får op til 50.000 mænd en ny mu­lig­hed for at styr­ke de­res rol­le som far og dyr­ke den næ­re re­la­tion til bar­net. Det vil gi­ve fle­re fa­mi­li­er og børn en bed­re start på li­vet,” si­ger di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.” ‘Far på Barsel’-projektet star­ter i maj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: